بررسی تاثیر هویت سازمانی بر استرس شغلی با میانجی گری رضایت شغلی (مورد مطالعه: گروه صنعتی شفیق اصفهان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده 1

فصل اول : کلیات تحقیق. 2

مقدمه 2

1-1  بیان مسئله 3

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق. 5

1-3  اهداف تحقیق. 7

1-3-1 هدف کلی. 7

1-3-2  اهداف اختصاصی. 7

1-4 فرضیه های تحقیق. 8

1-4-1 فرضیه اصلی. 8

1-4-2 فرضیه های فرعی. 8

1-5  روش تحقیق. 8

1-6 قلمرو تحقیق(زمانی،مکانی،موضوعی) 8

1-7  تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها 8

1-7-1 تعاریف نظری. 8

1-7-2 تعاریف عملیاتی. 8

1-8 پیکربندی فصول آتی. 9

خلاصه 9

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق.. 11

مقدمه 11

2-1 هویت سازمانی. 12

2-1-1 مفهوم هویت سازمانی. 12

2-1-2 مولفه های هویت سازمانی. 14

2-1-3 انواع هویت های سازمانی. 16

2-1-4 جنبه های هویت سازمانی ) از دیدگاه فرانزینی ( 20

2-1-5 هویت یابی سازمانی. 20

2-1-6 نظریه های هویت یابی سازمانی. 21

2-1-7 عوامل مؤثر بر هویت یابی سازمانی. 22

2-1-8 هویت یابی سازمانی ‌رهبر. 23

2-2 استرس شغلی. 23

1-2-2 مفهوم استرس.. 24

2-2-2 نشانه هاي استرس شغلي. 26

2-2-3 هزينه هاي ناشي از استرس شغلي. 27

2-2-4 انواع استرسورهای شغلی. 27

2-2-5 مشکلات ناشی از ناکامی های شغلی. 29

2-2-6 راهکارهای کاهش استرس شغلی. 33

2-2-7 پى‌آمدهاى نـاشى از اسـترس شغلى. 35

2-3 رضایت شغلی. 36

2-3-1 انواع رضایت شغلی. 38

2-3-2 عوامل موثر بر رضایت شغلی. 38

2-3-3  ابعاد رضایت از شغل. 43

2-4 پیشینه پژوهش... 44

2-4-1 پیشینه داخلی. 44

2-4-2 پیشینه خارجی. 46

2-5 مدل مفهومی پژوهش... 47

خلاصه 49

فصل سوم: روش تحقیق.. 50

مقدمه 50

3-1 روش پژوهش... 50

3-2 جامعه و آماری. 51

3-3 متغیر های تحقیق. 7

3-5 روش گردآوري اطلاعات.. 51

3-5-1 روش کتابخانه اي. 51

3-5-2 روش ميداني. 51

3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات.. 51

3-6-1 طیف مورد استفاده در تحقیق. 51

3-6-2 گویه های پرسشنامه 52

3-7 روایی و پایایی پرسشنامه ها 53

3-7-1 روایي (اعتبار) 53

3-7-2 پایایی. 54

3-9 روش تجزيه و تحليل داده ها 55

3-9-1 معيارهاي انتخاب رويکرد PLS  براي معادلات ساختاري (SEM): 56

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها 58

مقدمه 58

4-1 تحلیل توصیفی. 58

4-1-2 آمار توصیفی برای متغیرهای پژوهش... 63

4-2 آمار استنباطی. 64

4-2-1 بررسی نرمال بودن داده ها 65

4-2-2 آزمون مقایسه میانگینها 65

4-3 بررسی برازش مدل های اندازه گیری، با استفاده از مدل معادله ساختاری. 67

4-3-1 تحلیل پایایی شاخص... 69

4-3-2 روایی همگرا 71

4-3-3 روایی واگرا با استفاده از روش فورنل و لارکر. 72

4-3-4 ارزیابی برازش بخش ساختاری مدل. 73

4-4 بررسی قدرت برازش مدل مفهومی. 75

4-4-1 معیار R2  یا R Squares. 75

4-4-2 معیار Q² 76

4-4-3 معیار Redundancy. 76

4-4-4 مدل کلی. 77

خلاصه 77

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 78

مقدمه 78

5-1 خلاصه تحقیق. 78

5-2 تحلیل ویژگیهای جمعیت شناختی. 79

5-1-1 نتایج آمار توصیفی. 79

5-2-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 80

5-2 پیشنهادات منتج از فرضیه ها 83

5-4 پیشنهاد به پژوهشگران آینده 84

5-6 محدوديت هاي پژوهش وملاحظات اخلاقي پژوهشگر. 56

خلاصه 84

فهرست منابع. 85

منابع فارسی. 85

منابع انگلیسی. 90

پیوست ها : (پرسشنامه) 89

Abstract 102

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                      صفحه

جدول 3-1 مقياس پنج گزينهاي ليکرت.. 52

جدول 3-2 جزئيات سؤالات جمعيت شناختي. 52

جدول 3-3 گويه هاي اصلی پرسشنامه پژوهش... 53

جدول 3-4 ضرايب آلفاي کرونباخ. 55

جدول 4-1 توزیع فراوانی جنسیت.. 59

جدول 4-2 توزیع فراوانی سن. 60

جدول 4-3 توزیع فراوانی تحصیلات.. 61

جدول 4-4 توزیع فراوانی وضعیت تاهل. 62

جدول 4‑5 توزیع فراوانی سابقه کار 63

جدول 4-6 آمار توصیفی متغير هاي مورد مطالعه 64

جدول 4-7 آماره های آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 65

جدول 4-8 آزمون من ویتنی برای متغیر جنسیت.. 66

جدول 4-9 آزمون تی دونمونه ای برای متغیر تاهل. 66

جدول 4-10 آزمون کروسکال والیس برای متغیر سن. 66

جدول 4-11 آزمون کروسکال والیس برای متغیر تحصیلات.. 67

جدول 4-12 آزمون کروسکال والیس برای متغیر سابقه کار 67

جدول 4-13 مقادیر بارهای عاملی به تفکیک گویه های متغیرهای پژوهش... 69

جدول 4-14 مقادیر مربوط به پایایی شاخص... 71

جدول 4-15 مقادیر مربوط به روایی همگرا 72

جدول 4-16 مقادیر فورنل لارکر. 72

جدول 4-17 مقادیر آزمون آماره t  مربوط به مدل مفهومی پژوهش... 73

جدول 4-18 مقادیر ضرایب رگرسیون چندگانه برای هویت سازمانی و رضایت شغلی بر استرس شغلی. 75

جدول 4-19 تست سوبل برای میانجی‌گری رضایت شغلی در تاثیر هویت سازمانی بر استرس شغلی. 75

جدول 4-20 مقادیر ضرایب تعیین. 75

جدول 4-21 مقادیر 2Q.. 76

جدول 4-22 مقادیر معیار Red و GOF. 77

فهرست نمودارها و شکلها

عنوان                                                                                                            صفحه

شکل 2-1 مدل مفهومی پژوهش (محقق ساخته) 48

نمودار 4-1 نمودار دایره ای جنسیت.. 59

نمودار 4-2 نمودار ستونی سن. 60

نمودار 4-3 نمودار ستونی تحصیلات.. 61

نمودار 4-4 نمودار دایره ای وضعیت تاهل. 62

نمودار 4-5 نمودار ستونی سابقه کار 63

نمودار 4-6 نمودار راداري مقايسه ميانگين متغيرها 64

شکل 4-7 مدل اولیه پی ال اس.. 68

شکل 4-8 ضرایب بارهای عاملی (ضرایب بتا) 70

شکل 4-9 ضرایب معنی داری تی. 74

چکیده

همه سازمانها هرروزه اذعان مي كنند كه كاركنان بزرگترين دارايي آنها هستند، ولي با وجود اين، به آنچـه كـه مي گويند كمتر عمل مي كنند چه رسد به آن كه واقعاً معتقد به آن باشند. این پژوهش به منظور «بررسی تاثیر هویت سازمانی بر استرس شغلی با میانجی گری رضایت شغلی (مورد مطالعه: گروه صنعتی شفیق اصفهان)» انجام گرفته است که توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت شفیق اصفهان است که با توجه به کوچک بودن حجم جامعه برای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده شد و نهایتا 95 پرسشنامه صحیح مبنای انجام محاسبات قرار گرفت. ابزار اندازه گیری تحقیق، سه پرسشنامه استاندارد هویت سازمانی)، استرس شغلی و رضایت شغلی بود که مورد استفاده قرار گرفت. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش محتوایی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برابر 941/0 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزاهای SPSS23 و Smart Pls3 انجام شد. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد در شرکت شفیق اصفهان هویت سازمانی بر استرس شغلی ؛ هویت سازمانی بر رضایت شغلی و رضایت شغلی بر استرس شغلی به طور معنی دار تاثیر داشت ولی نتایج تست Sobel نشان داد نقش میانجی رضایت شغلی در رابطه تاثیر هویت سازمانی بر استرس شغلی تایید نشد. قیمت: 130,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: هویت سازمانی استرس شغلی رضایت شغلی گروه شفیق اصفهان
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 318 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 112

حجم فایل:458 کیلوبایت

 قیمت: 130,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن تماس6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام واتساپ

آمار سایت

38,191 بازدید امروز
331,494 بازدید دیروز
87,020,571 بازدید کل
27,449 فروش موفق
1,868 تعداد کاربران
38,460 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا