بررسی و بهینه سازی ترمودینامیکی و اگزرژیکی سیکل جذبی آب-آمونیاک با اجکتور

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                          صفحه

چکیده...................................................................................................................................................................................................................1

فصل اول:

کلیات

1-1 مقدمه..............................................................................................................................................................................................................2

1-2 انواع سیکل تبرید.........................................................................................................................................................................................3

1-2-1 سیستم تبریدتراکمی.............................................................................................................................................................................3

1-2-2 سیستم تبرید جذبی..............................................................................................................................................................................3

1-3 اهداف سیکل تبرید جذبی.........................................................................................................................................................................5

1-4انواع مختلف سیکل تبرید جذبی................................................................................................................................................................6

1-4-1 سیستم های تبرید جذبی آب وآمونیاک............................................................................................................................................6

1-4-2سیستم های تبرید جذبی لیتیوم بروماید............................................................................................................................................8

1-4-2-1 سیستم سرمایش جذبی تک اثره لیتیومی .............................................................................................................................. 10

1-4-2-2  سیستم سرمایش جذبی دو اثره لیتیومی ............................................................................................ ................................. 10

1-4-2-3 سیستم سرمایش جذبی سه اثره لیتیومی ................................................................................................................................11

1-5 بیان مسئله..................................................................................................................................................................................................12

1-6 اهداف تحقیق.............................................................................................................................................................................................12

1-7 ساختار پایان نامه......................................................................................................................................................................................13

فصل دوم:

مروری بر تحقیقات گذشته

2-1 مقدمه..................................................................................................................................... ................................................................... 14

2-2 سیکل تبرید اجکتوری..............................................................................................................................................................................14

2-2-1 اجکتور.................................................................................................................................................................................................. 16

2-2-2 کارکرد اجکتور.................................................................................................................................................................................... 18

2-2-2-1 انواع اجکتور.................................................... .............................................................................................................................. 19

2-3 معایب ومزایای سیستم سرمایش جذبی.......................................................................................................... ................................ 19

2-4 مفهوم اگزرژی........................................................... ................................................................................................................................21

2-4-1تحلیل اگزرژی........................................................................................................................................................................................21

2-4-2اگزرژی و انرژی......................................................................................................................................................................................22

2-4-3 تئوری آنالیزاگزرژی.............................................................................................................................................................................23

2-5 پیشینه تحقیق .........................................................................................................................................................................................24

فصل سوم:

روش تحقیق

3-1 مقدمه................................................................................................................................................. ............... ..................................... 37

3-3 مدلسازی......................................................................................................................................................................................................40

3-4 روابط استفاده شده در محاسبات راندمان (ɳ)، ضریب عملکرد (COP)، اگزرژی چگالنده، اگزرژی تبخیرکننده، اگزرژی مولد و اگزرژی جذب کننده (تحلیل انرژی- اگزرژی..................................................................................................................................42

3-5 نرم افزار روش سطح پاسخ برای استخراج مدل ریاضی.....................................................................................................................44

3-6 تجزیه واریانس و ارائه مدل ریاضی....................................................................................................................................................... 47

فصل چهارم:

بحث و نتایج

4-1 مقدمه.......................................................................................................................................................................................................... 50

4-2 بررسی ضریب عملکرد سیکل جذبی آب-آمونیاک با اجکتور........................................................................................................50

4-3 بررسی راندمان عملکرد سیکل جذبی آب-آمونیاک با اجکتور ...................................................................................................... 53

4-4 بررسی اگزرژی جذب کننده سیکل جذبی آب-آمونیاک با اجکتور ............................................................................................. 55

4-5 بررسی اگزرژی چگالنده سیکل جذبی آب-آمونیاک با اجکتور ................................................................................................... 58

4-6 بررسی اگزرژی اجکتور سیکل جذبی آب-آمونیاک با اجکتور ....................................................................................................... 60

4-7 بررسی اگزرژی تبخیرکننده سیکل جذبی آب-آمونیاک با اجکتور .............................................................................................. 62

4-8 بررسی اگزرژی مولد سیکل جذبی آب-آمونیاک با اجکتور ........................................................................................................... 64

4-9اعتبارسنجی.................................................................................................................................................................................................67

4-10 شرایط بهینه........ ....................................................................................................................................................................................67

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری کلی.............................................................................. ........................................................................................................68

5-2 پیشنهادها برای پژوهش های آینده.......................................................................................................................................................70

مراجع.....................................................................................................................................................................................................................71

Abstract..........................................................................................................................................73

فهرست جداول

 عنوان                                                                                                                               صفحه

جدول 3-1 مقادیر کد شده و سطوح متغیرهای مستقل.. 47

جدول 3-2 جدول تجزیه واریانس برای هر یک از پاسخ ها 49

جدول4-1 شرایط بهینه شده مقادیر ورودی برای بیشینه کردن ضریب عملکرد و بازده 67

فهرست شکلها

عنوان                                                                                                                             صفحه

شکل 1-1 سیکل تبرید جذبی.. 5

شکل1-2 سیکل تبرید جذبی آمونیاک–آب... 7

شکل 1-3 شماتیک سیکل تبرید جذبی  7

شکل 2-1 دیاگرام سیکل تبرید اجکتوري.. 16

شکل 2-2 اجکتور 19

شکل2-3 شماتیک اجکتور 19

شکل 3-1 مدل مورد نظر در سیستم تبرید جزبی.. 40

شکل 3-2 ورودی ها و خروجی های مدل.. 41

شکل 3-3 شماتیک استفاده از روش سطح پاسخ برای مدلسازی و بهینه سازی.. 46

شکل 4-1 اثر متقابل دمای تبخیرکننده و مولد بر ضریب عملکرد سیکل.. 51

شکل 4-2 اثر متقابل دمای تبخیرکننده و جذب کننده بر ضریب عملکرد سیکل.. 52

شکل 4-3 اثر متقابل دمای مولد و جذب کننده بر ضریب عملکرد سیکل.. 52

شکل 4-4 اثر متقابل دمای مولد و تبخیرکننده بر راندمان سیکل.. 53

شکل 4-5 اثر متقابل دمای جذب کننده و تبخیرکننده بر راندمان سیکل.. 54

شکل 4-6 اثر متقابل دمای مولد و چگالنده بر راندمان سیکل.. 55

شکل 4-7 اثر متقابل دمای مولد و تبخیرکننده بر اگزرژی جذب کننده 56

شکل 4-8 اثر متقابل دمای جذب کننده و تبخیرکننده بر اگزرژی جذب کننده 56

شکل 4-9 اثر متقابل دمای جذب کننده و مولد بر اگزرژی جذب کننده 57

شکل 4-10 اثر متقابل دمای مولد و تبخیرکننده بر اگزرژی چگالنده 58

شکل 4-11 اثر متقابل دمای جذب کننده و تبخیرکننده بر اگزرژی چگالنده 59

شکل 4-12 اثر متقابل دمای مولد و جذب کننده بر اگزرژی چگالنده 59

شکل 4-13 اثر متقابل دمای مولد و تبخیرکننده بر اگزرژی اجکتور 61

شکل 4-14 اثر متقابل دمای جذب کننده و تبخیرکننده بر اگزرژی اجکتور 61

شکل 4-15 اثر متقابل دمای مولد و چگالنده بر اگزرژی اجکتور 62

شکل 4-16 اثر متقابل دمای مولد و تبخیرکننده بر اگزرژی تبخیرکننده 63

شکل 4-17 اثر متقابل دمای جذب کننده و تبخیرکننده بر اگزرژی تبخیرکننده 63

شکل 4-18 اثر متقابل دمای چگالنده و مولد بر اگزرژی تبخیرکننده 64

شکل 4-19 اثر متقابل دمای تبخیرکننده و مولد بر اگزرژی مولد. 65

شکل 4-20 اثر متقابل دمای جذب کننده و تبخیرکننده بر اگزرژی مولد. 65

شکل 4-21 اثر متقابل دمای جذب کننده و مولد بر اگزرژی مولد. 66

چكيده

با توجه به کاهش منابع سوخت فسیلی و مشکلات ناشی از استفاده از این نوع سوختها در جوامع شهری و روستایی و با توجه به هزینه های زیاد تولید و انتقال انرژی الکتریکی و در مناطق گرمسیری برای مصارف سردسازی و تهویه مطبوع می توان از سیکلهای تبرید جذبی که با انرژی گرمایی کار می کنند استفاده کرد و این سیکل ها می توانند جایگزینی برای سیستم های تراکمی باشند. در این تحقیق مدلسازی ترمودینامیکی و اگزرژیکی با نرم افزار EES  استفاده شده است. در مدلسازی این تحقیق دماهای چگالنده، تبخیرکننده، مولد وجذب کننده به عنوان ورودی و راندمان (h)، ضریب عملکرد (COP)، اگزرژی چگالنده، اگزرژی تبخیرکننده، اگزرژی مولد و اگزرژی جذب کننده به صورت خروجی می باشد. با استفاده از نرم افزار دیزاین اکسپرت داده ها تحلیل شد و بهینه سازی دماهای چگالنده، تبخیرکننده، مولد وجذب کننده انجام گردید. نتایج نشان داد که با کاهش دمای جذب کننده و مولد مقدار ضریب عملکرد سیکل افزایش یافته و در بیشترین مقدار خود 8/0 قرار می گیرد. تغییرات دمای جذب کننده و مولد بر تغییرات ضریب عملکرد سیکل اثر بیشتری دارند. بیشترین مقدار راندمان عملکرد سیکل در کمترین دمای تبخیرکننده و مولد 5/0 می باشد. نقطه کاری بهینه با بیشترین ضریب عملکرد و بازده در شرایط کاری با دمای تبخیرکننده (10-)، چگالنده(45) ، مولد(80)وجذب کننده(25) درجه سانتی گراد مشخص شده است. قیمت: 110,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: مدلسازی ترمودینامیکی اگزرژی نرم افزار EES بهینه سازی
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته مکانیک

تعداد مشاهده: 384 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 85

حجم فایل:6,329 کیلوبایت

 قیمت: 110,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن تماس6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام واتساپ

آمار سایت

46,981 بازدید امروز
331,494 بازدید دیروز
87,029,361 بازدید کل
27,449 فروش موفق
1,868 تعداد کاربران
38,460 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا