رابطه بين كنترل داخلي و عملکرد مالي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه    

  چکیده ......................................................................................................................................................................1       

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه.................................................................................................................................................................2

1-2- بیان مسئله  .........................................................................................................................................................2

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق   .................................................................................................................... 5    

1-4- اهداف پژوهش...................................................................................................................................................7         

1-4-1-اهداف کلی..................................................................................................................................................... 7    

1-4-2- اهداف جزئی ................................................................................................................................................7          

1-5-فرضیه­های تحقیق............................................................................................................................................... 8                  

1-5-1- فرضیه اصلی .................................................................................................................................................8        

1-5-2-فرضیه فرعی.................................................................................................................................................. 8      

1-6- تعاریف مفاهیم و اصطلاحات.............................................................................................................................8 

1-7- خلاصه فصل .....................................................................................................................................................9

فصل دوم: ادبیات تحقیق 

2-1- مقدمه ..............................................................................................................................................................10 

2-2- مفهوم کنترل داخلی..........................................................................................................................................10

3-2- اهداف كنترل­هاى داخلى...............................................................................................................................   13

2-4- ابعاد سیستم کنترل داخلی ................................................................................................................................14

2-4-1- محیط کنترلي...............................................................................................................................................15

2-4-2- ارزيابي ريسك ............................................................................................................................................15

3-4-2- فعاليت­هاي كنترلي ......................................................................................................................................15

2-4-4- اطلاعات و ارتباطات ..................................................................................................................................16

2-4-5- نظارت ........................................................................................................................................................16

2-5- اصول سیستم کنترل داخلی ..............................................................................................................................17

2-6- اهمیت سیستم کنترل داخلی ............................................................................................................................18

2-7- انواع كنترل­هاي داخلي ....................................................................................................................................20

2-8- نارسايي­ها و موانع استقرار كنترل­هاي داخلي ................................................................................................   21    

2-9- مفهوم عملکرد مالی .........................................................................................................................................22

عنوان                                                                                                                      صفحه    

2-10- ارزیابی عملکرد مالی .....................................................................................................................................23

2-11- معیارهای ارزیابی عملكرد مالی .....................................................................................................................23

2-12- دیدگاه های مختلف عملکرد مالی .................................................................................................................24

2-13- ابعاد عملکرد مالی .........................................................................................................................................25

2-13-1-مدیریت ارزش ..........................................................................................................................................25

2-13-2- کنترل ریسک ............................................................................................................................................27

2-13-3- کنترل هزینه ..............................................................................................................................................27

2-14- رابطه کنترل داخلی و عملکرد مالی ................................................................................................................28

2-15- پیشینه تحقیق ................................................................................................................................................29

2-15-1-  پیشینه تحقیقات داخلی ............................................................................................................................29

2-15-2-پیشینه تحقیقات خارجی ............................................................................................................................31

2-16- خلاصه فصل ................................................................................................................................................33

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1-3- مقدمه ..............................................................................................................................................................34

2-3- روش تحقيق ...................................................................................................................................................35

3-3- جامعه آماري ...................................................................................................................................................35

4-3- تعیین اندازه نمونه و روش نمونه‌گیری .............................................................................................................35

5-3- قلمرو پژوهش .................................................................................................................................................36

6-3- ابزار گردآوري داده‌ها ......................................................................................................................................36

7-3- روایی ابزار اندازه‌گیری داده‌ها ..........................................................................................................................37

8-3- پایایی ابزار جمع آوری داده‌ها ..........................................................................................................................37

9-3- روش گردآوري اطلاعات ................................................................................................................................38

10-3- روش­هاي تجزیه و تحلیل داده ها ..................................................................................................................38

11-3-  خلاصه فصل ...............................................................................................................................................38

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

4- 1- مقدمه..............................................................................................................................................................39

2-4- آمار توصیفی ...................................................................................................................................................40

1-2-4 جنسیت پاسخگویان ......................................................................................................................................40

2-2-4- میزان تحصیلات پاسخگویان ......................................................................................................................40

عنوان                                                                                                                      صفحه    

3-2-4- سابقه خدمت پاسخگویان ...........................................................................................................................41

4-2-4- نوع واحد سازمانی محل خدمت پاسخگویان ..............................................................................................42

5-2-4- پست سازمانی پاسخگویان ..........................................................................................................................43

6-2-4- بررسی توصیفی میزان آشنایی با کنترل‌های داخلی ......................................................................................43

7-2-4- بررسی توصیفی مؤلفه‌هاي کنترل‌ داخلی......................................................................................................44

8-2-4- بررسی توصیفی مؤلفه‌هاي عملکرد مالی......................................................................................................45

3-4- آمار استنباطی ..................................................................................................................................................45

1-3-4- بررسی نرمال بودن داده‌ها با توجه به شاخص های مورد نظر .......................................................................45

2-3-4- آزمون فرضیه‌های پژوهش ..........................................................................................................................46

1-2-3-4- آزمون فرضیه‌ اصلی پژوهش ..................................................................................................................46

2-2-3-4- آزمون فرضیه‌های فرعی پژوهش ............................................................................................................47

3-3-4- تحلیل های تکمیلی ....................................................................................................................................49

4-4- خلاصه و جمع­بندی  .......................................................................................................................................53

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 1-5- مقدمه  ............................................................................................................................................................54

2-5- بررسی نتایج بدست آمده از تحقیق ..................................................................................................................54

3-5- محدوديت هاي پژوهش  .................................................................................................................................57

4-5- پیشنهادات .......................................................................................................................................................58

1-4-5- پیشنهادات کاربردی ....................................................................................................................................58

2-4-5-پیشنهادات برای تحقیقات آتی .................................................................................................................... 58

فهرست منابع ............................................................................................................................................................59

پیوست­ها ..................................................................................................................................................................66

چکیده انگلیسی.........................................................................................................................................................79

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                      صفحه    

جدول (3-1) :تناظر سوالات و متغیرهای پژوهش......................................................................................................36

جدول (3-2) :نتایج بررسی پایایی پرسشنامه‌ی پژوهش ............................................................................................38

جدول (4-1) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت .....................................................................................40

جدول( 4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات ..................................................................................41

جدول (4-3 ): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت ............................................................................41

جدول(4-4 ): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع واحد سازمانی محل خدمت .................................................42

جدول(4-5 ): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع پست سازمانی .....................................................................43

جدول (4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان آشنایی با کنترل­های داخلی ...............................................44

جدول(4-7 ): معیارهای آماری مؤلفه‌هاي کنترل‌ داخلی ............................................................................................44

جدول(4-8 ): معیارهای آماری مؤلفه‌هاي عملکرد مالی ............................................................................................45

جدول(4-9 ): نتایج آزمون ضریب همبستگی در بررسی فرضیه‌ اصلی .......................................................................46

جدول(4-10): نتایج معادلات ساختاری در آزمون فرضیه‌ اصلی تحقیق .....................................................................47

جدول(4-11 ): نتایج آزمون ضریب همبستگی در بررسی فرضیه‌ فرعی اول ..............................................................47

جدول(4-12 ): نتایج آزمون ضریب همبستگی در بررسی فرضیه فرعی دوم ..............................................................48

جدول(4-13 ): نتایج آزمون ضریب همبستگی در بررسی فرضیه‌ فرعی سوم .............................................................48

جدول(4-14 ): نتایج آزمون ضریب همبستگی در بررسی فرضیه‌ فرعی چهارم ..........................................................49

جدول(4-15 ): نتایج آزمون ضریب همبستگی در بررسی فرضیه‌ فرعی پنجم ............................................................49

جدول(4-16): آزمون t در تعیین اختلاف نگرش به متغیرهای پژوهش بر حسب جنسیت .........................................49

جدول(4-17) : آزمون f در تعیین اختلاف نگرش به متغیرهای پژوهش بر حسب تحصیلات ....................................50

جدول(4-18) : آزمون f در تعیین اختلاف نگرش به متغیرهای پژوهش بر حسب سابقه خدمت ...............................51

جدول(4-19) : آزمون f در تعیین اختلاف نگرش به متغیرهای پژوهش بر حسب نوع واحد سازمانی محل خدمت.......................................................................................................................................................................52

جدول(4-20) : آزمون f در تعیین اختلاف نگرش به متغیرهای پژوهش بر حسب پست سازمانی ..............................52

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                      صفحه    

شکل(4-1 ): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت .....................................................................................40

شکل(4-2 ): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات .................................................................................41

شکل(4-3 ): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت.............................................................................42

شکل (4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع واحد سازمانی محل خدمت ..................................................42

شکل(4-5 ): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع پست سازمانی .......................................................................43

شکل(4-6): ضریب استاندارد مدل معادلات ساختاری فرضیه‌ی اصلی ......................................................................47

شکل(4-7): مقدار t-value مدل معادلات ساختاری فرضیه‌ی اصلی ........................................................................47

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بين كنترل داخلي و عملکرد مالي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال 1397 بود. روش تحقیق توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماری پژوهش به تعداد 395 نفر کارکنان مالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود که براساس فرمول نمونه گیری کوکران بود. تعداد 195نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد و بوسیله روش نمونه­گیری تصادفی از میان چارچوب نمونه­گیری انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید . ابزار مورد استفاده برای جمع­آوری داده­ها پرسشنامه کنترل داخلی شکیبا با آلفای کرونباخ98/0 ، پرسشنامه عملکرد مالی عزیزی با آلفای کرونباخ 78/0 بوده است. روایی ابزارها با توجه به روایی محتوا توسط اساتید و صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و روایی عاملی پرسشنامه ها نیز در تحقیقات قبلی تایید شده بود. جهت تجزیه تحلیل داده­های جمع آوری شده از روش­های آمار توصیفی (فراوانی،درصد،میانگین و انحراف معیار ) و استنباطی(آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل، آزمون تحلیل واریانس) استفاده شده است. با توجه به فرضیه اصلی پژوهش حاضر مشخص شد که کنترل داخلی با عملکرد مالی رابطه مثبت داشت. با توجه به فرضیه­های فرعی تحقیق مشخص شد بعد محیط کنترلی با عملکرد مالی  و با ارزیابی ریسک ، بعد فعالیت‌های کنترلی با عملکرد مالی و با اطلاعات و ارتباطات ، بعد نظارت دارای رابطه می باشد. با توجه به تحقیق حاضر پیشنهاد می­شود به منظور بهبود عملکرد مالی ، کنترل داخلی تقویت شود. قیمت: 110,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: کنترل داخلی ابعاد کنترل داخلی کوزو عملکرد مالی
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته حسابداری

تعداد مشاهده: 224 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 87

حجم فایل:368 کیلوبایت

 قیمت: 110,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن واتساپ6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

25,788 بازدید امروز
171,729 بازدید دیروز
81,449,062 بازدید کل
27,308 فروش موفق
1,839 تعداد کاربران
38,427 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا