دانلود پایان نامه بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پس

دانلود پایان نامه

با موضوع

دانلود پایان نامه بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان

فایل بصورت ورد

تعداد صفحات:

100

در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید:

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده................................................................................................................................................................................ ل

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه..................................................................................................................................................................... 1

1-2-  بیانمسئله.............................................................................................................................................................. 1

1-3- اهمیتوضرورت...................................................................................................................................................... 5

1-4-  اهداف پژوهش.................................................................................................................................................... 7

1-5- فرضیه‌های پژوهش ............................................................................................................................................ 7

1-6- تعاریف نظری واژه‌ها و اصطلاحات ................................................................................................................ 8

1-7- تعاریف عملیاتی واژه و اصطلاحات................................................................................................................. 8

فصلدوم: پیشینهپژوهش

2-1- مقدمه..................................................................................................................................................................... 9

2-2- هوشهیجانی........................................................................................................................................................... 10

2-2-1-سیرتاریخیهوشهیجانی...................................................................................................................................... 11

2-2-2-مفهومهوشهیجانی............................................................................................................................................. 13

2-2-3- ویژگیهایهوشهیجانی........................................................................................................................................ 18

2-2-3-1- آگاهیازهیجانهایخود.................................................................................................................................. 18

2-2-3-2-.بیانهیجانها................................................................................................................................................... 19

2-2-3-3- آگاهیازهیجانهایدیگران............................................................................................................................. 19

2-2-3-4- مدیریتهیجانهاست...................................................................................................................................... 20

2-2-4- چگونگیتقویتهوشهیجانیدرفرزندان................................................................................................................. 20

2-2-5- نقشهوشهیجانیدریادگیریدانشآموزان.............................................................................................................. 21

2-2-6- نقشمعلمدریادگیریدانشآموزان....................................................................................................................... 22

2-2-7- پیشنهاداتیبرایدبیراندرراستایاثربخشبودندررابطهباهوشهیجانی..................................................................... 22

2-3- سیرتاریخیعلومتجربی........................................................................................................................................... 24

2-4- عملکردتحصیلی.................................................................................................................................................... 30

2-4-1-مفهومعملکردتحصیلی...................................................................................................................................... 31

 

 

 

 

ادامه فهرست مطالب

2-4-2- عواملموثربرعملکردتحصیلی......................................................................................................................... 31

2-4-3- شاخصهایشکستتحصیلی................................................................................................................................. 35

2-4-4-عواملمرتبطباپیشرفتتحصیلی............................................................................................................................ 36

2-4-5-عمدهتریندلایلافتتحصیلی............................................................................................................................... 38

2-5- مروریبرتحقیقاتداخلیوخارجی............................................................................................................................. 38

فصلسوم: روشپژوهش

3-1- مقدمه..................................................................................................................................................................... 40

3-2- روشپژوهش........................................................................................................................................................... 41

3-3- جامعهآماری،نمونهوشیوهنمونهگیری.................................................................................................................. 41

3-4- ابزارهایپژوهش..................................................................................................................................................... 41

3-5- روشاجرا................................................................................................................................................................. 42

3-6- روشتجزیهوتحلیلداده‌ها........................................................................................................................................ 42

3-7- ملاحظاتاخلاقیپژوهش......................................................................................................................................... 42

فصلچهارم: یافتههایپژوهش

4-1- مقدمه..................................................................................................................................................................... 44

4-2- قسمتاول: جداولفراوانیوشاخص‌هایتوصیفیمتغیرهایپژوهش............................................................................ 44

4-3- قسمتدوم: یافته هایمربوطبههمبستگی‌هایساده................................................................................................... 48

4-4- بخشسوم: یافته‌هایمربوطبهفرضیه‌هایپژوهش (تحلیلرگرسیون)....................................................................... 49

فصلپنجم: بحثونتیجهگیری

5-1- مقدمه..................................................................................................................................................................... 51

5-2- بحثونتیجهگیریپیرامونفرضیه‌هایتحقیق................................................................................................................ 52

5-3- محدودیت‌هایپژوهش........................................................................................................................................... 54

5-4- پیشنهادات.............................................................................................................................................................. 54

5-4-1- پیشنهاداتکاربردی............................................................................................................................................ 55

5-4-2- پیشنهاداتپژوهشی............................................................................................................................................ 55

فهرستمنابع......................................................................................................................................................................... 56

پرسشنامه............................................................................................................................................................................ 59

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول(4-1) فراوانيودرصدفراوانيگروهنمونهپژوهشبرحسبشغلپدرومادر.................................................................. 45

جدول (4-2) وضعيتگروهنمونهپژوهشبرحسبتحصيلاتپدرومادر............................................................................... 46

جدول (4-3) شاخصهایتوصیفیمربوطبهمتغیرهایپژوهش............................................................................................ 47

جدول (4-4) ماتریسهمبستگیبینهوشهیجانیومولفههاباپیشرفتتحصیلیدرسعلوم........................................................... 48

جدول (4-5) ضریبهمبستگیچندگانهبینمولفههایهوشهیجانیباپیشرفتتحصیلیعلومبهشیوهگامبهگام........................... 49

جدول (4-6) رگرسیونچندگانه (گامبهگام) پیشبینیپیشرفتتحصیلیعلومازطریقمولفههایهوشهیجانی......................... 50

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                         صفحه

شكل(4-1)فراوانيگروهنمونهپژوهشبرحسبشغلپدرومادر............................................................................................. 45

شكل(4-2) درصدفراوانيگروهنمونهپژوهشبرحسبتحصیلاتپدرومادر........................................................................ 46

 

 

چکیده

چکیده :

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود . روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شاما دانش آموزان پسر ارجاع داده شده از طرف مشاور تحصیلی دبیرستان های شهرستان رفسنجان در سال تحصیلی 92 – 1391 به مرکز مشاوره آموزش و پرورش که تعداد 200 نفر را تشکیل داده اند و با استفاده ار روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس جدول نمونه مورگان و کرجسی تعداد 140 نفر نمونه انتخاب شدند . ابزارهای گرد آوری داده ها ، پرسشنامه مشکلات رفتاری آشنباخ (1991) ، پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از طریق میانگین نمرات ترم اول و دوم کسب شد . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل و برسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری رابطه مثبت و معنادار (01/0  p ) و بین ناسازگاری زناشویی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی معنی دار (01/0  p ) وجود دارد . علاوه بر این تحلیل رگرسیون نشان داد ناسازگاری زناشویی قادر به پیش بینی مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. بنا بر این پژوهش حاضر نشان داد که بین ناسازگاری زناشویی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد .

واژگان کلیدی : ناسازگاری زناشویی ، مشکلات رفتاری ، پیشرفت تحصیلی

 

 

 

 

فصل اول :

 

کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

 

خانواده اولین پایه گذار شخصیت و ارزشهای فکری است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت ، سبک و خط مشی زندگی آینده فرد دارد . اخلاق و سلامت روانی فرد تا حدود بسیاری در گرو آن است (احدی و بنی جمال ، 1375). زوجین از ارکان اصلی نظام اجتماعی خانواده هستند که این نظام از بسیاری جهات از قبیل مدت ، شدت ، رضایت ، تعارض و نوع عملکردمتفاوت است . خانواده جایی است که ما بیشترین عشق و یا تنفر را در آن تجربه می کنیم و یا از عمیقترین رضایتها در خانواده لذت می بریم و از عمیقترین دردها در خانواده رنج می بریم . کودکی که به دنیا می آید دارای کامل ترین و عالی ترین امکانات رشدی است و اما ظرفیت آن را دارد که به بهترین وجهی پرورش یافته و برترین کمالات را پیدا کند کافی است او سالم به دنیا بیاید و خانواده و محیطی مناسب در اختیارش قرار گیرد این محیط را زوجین به وجود می آورند، زوجین هستندکه انرژی نهفته در وجود کودک را شکوفا کرده خط و جهت می دهند غالباً فرزندان به دلیل خطاها و ناسازگاری هایشان محکوم می شوند و فراموش می شود که خطاها و عدم آگاهی والدین دلیل بروز مشکلات آنان می باشد.یکی از جنبه های اساسی خانواده ، رابطه والدین با یکدیگر است .تعارض ها و کشمکش های زوجین در خانواده به طور اجتناب پذیر بر روی فرزندان اثر می گذارد. روابط نادرست زوجین با یکدیگر و فرزندان خطر مشکلات رفتاری فرزندان را افزایش می دهد (پترسون[1] ، 1994). برای نزدیک تر شدن به اهداف نظام آموزشی، حتماً می بایست عوامل موثر بر افت تحصیلی را شناخت و اثر های آن را کاهش داد. یکی از مهمترین این عوامل ویژگی های خانواده و روابط زوجین در این نظام است که کانون تربیت به حساب می آید.  و این پژوهش بر آن است که به ، بررسی رابطه ناسازگاری های زناشویی[2] با مشکلات رفتاری[3] و پیشرفت تحصیلی نوجوانان را بدست آورد.

 

1-2- بیان مسأله:

ازدواج به عنوان نهاد اجتماعی پایه و اساس یک ارتباط اجتماعی را تشکیل می دهد . در ازدواج مرد و زن از طریق یک نیروی رمزی ناشی از غرایز ، آیین و شعائر و عشق به هم جذب شده و به طور آزادانه و کامل تسلیم (متعهد) یکدیگر می شوند تا واحد پویایی را به عنوان خانواده ایجاد نمایند(صادقی،1380). ازدواج محيطي مقدس ، با صفا و به تعبير قرآني محل سكون و آرامش است . مهمتر از ازدواج ، سازگاري زناشويي است . سازگاری زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند .سازگاری زناشویی و ناسازگاری زناشویی از طریق علاقه یا عدم علاقه متقابل ، پذیرش ویا عدم پذیرش متقابل ، درک ویا عدم درک متقابل و ارضای نیازها و یا بی تفاوتی نصبت به یکدیگر ایجاد می شود(عطاری،1384) .مطالعه علمی سازگاری زناشویی از دهه 1990تا کنون به شدت مورد توجه قرار گرفته است . در واقع سازگاري زناشويي يك ارزيابي كلي از وضع فعلي ارتباط ارائه مي دهد . رضايت و سازگاري زناشويي يكي از گسترده ترين مفاهيم براي تعيين و نشان دادن ميزان شادي و ميزان پايداري روابط است . سازگاري زناشويي يك فرايند است كه در طول زندگي زوجين به وجود مي آيد زيرا لازمه آن انطباق سليقه ها ، شناخت ويژگي هاي شخصيتي ، ايجاد قواعد رفتاري و شكل گيري الگوهاي مراوده اي است . زوجين سازگار ، زن و شوهر هايي هستند كه توافق زيادي با هم دارند ، از نوع سطح روابطشان راضي اند و همچنين از نوع و كيفيت گذران اوقات فراغت رضايت دارند و وقت و مسائل مالي خودشان را به خوبي برنامه ريزي مي كنند و در مقابل زوجين ناسازگار از عدم توافق با يكديگر رنج مي برند و همچنين روابط بين آنان سرد و بي روح است كه اين امر ناخودآگاه باعث مي شود كه در امر برنامه ريزي و پيشرفت زندگي خلل هايي به وجود آيد. مطالعات نشان داده است كه سازگاري و ناسازگاري زناشويي بر بسياري از ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان ها تاثير مي گذارد و به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر عملكرد خانواده و روابط فرزندان با يكديگر و والدين و اجتماع تاثير مي گذارد  و باعث سازگاري و ناسازگاري در كودكان مي شود( رضازاده ، 1387  ) .

 

[1]-1- peterson

[2]-2- marital incompatibility

[3]-3- bihavioral problem قیمت: 20,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: پایان نامه دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی علوم تربیتی
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 187 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

تعداد صفحات: 102

حجم فایل:220 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن واتساپ6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

11,602 بازدید امروز
153,230 بازدید دیروز
63,656,998 بازدید کل
26,916 فروش موفق
1,737 تعداد کاربران
37,620 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا