دانلود پایان نامه حقوق شهروندي از ديدگاه فقه شيعه و حقوق بشر

دانلود پایان نامه حقوق شهروندي از ديدگاه فقه شيعه و حقوق بشر

این تحقیق با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

خلاصه و فهرست کلی:


1ـ1ـ مقدمه

حقوق شهروندي از مباحث و مطالب مهمي است كه به طور گسترده اي به عدالت و مساوات توجه دارد و در نظريات اجتماعي ، سياسي و حقوقي جايگاه ويژه اي پيدا كرده است . مقوله « شهروندي » هنگامي در يك جامعه تحقق مي يابد كه همه اعضاي آن جامعه از تمامي حقوق مدني و سياسي برخوردار بوده ، در حوزه هاي مختلف مشاركت داشته و در برابر حقوقي كه دارند ، وظايف و مسئوليت هايي را در راستاي اداره بهتر جامعه و ايجاد نظم بر عهده بگيرند ..

 

1ـ 2ـ ضرورت و اهميت تحقيق

اهميت و جايگاه حقوق شهروندي در نظام بين المللي و ارتباط متقابل اين مفهوم با حقوق بشر از مسائل و دغدغه هايي است كه محور بحث بسياري از جامعه شناسان و تحليل گران اجتماعي و علماي دين و دولت مردان مي باشد ..

 

1ـ3ـ بيان مساله

درجهان امروز موضوعي كه بيشتر از همه چيز در محافل سياسي ، اجتماعي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي مطرح مي گردد و رسانه ها ، نشريات و مطبوعات جهان نيزبه وفور به آن اشاره مي نمايند و گاه ممكن است بهانه اي براي دخالت هاي نظامي بعضي كشورها گردد موضوع حقوق شهروندي است ..

 

فهرست مطالب

فصل اول كليات

1ـ1ـ مقدمه

1ـ 2ـ ضرورت و اهميت تحقيق

1ـ3ـ بيان مساله

1ـ4ـ فرضيات

1ـ5ـ روش تحقيق

1ـ6ـ پيشينه تحقيق

1ـ7ـ  پيشينه حقوق شهروندي

1ـ8ـ تعاريف

1ـ8ـ1ـ تعريف فقه

1ـ8ـ2ـ تعريف شيعه

1ـ8ـ3ـ تعريف حق

1ـ8ـ4ـ حق الله

1ـ8ـ5ـ تعريف آزادي

1ـ9ـ انواع آزادي

1ـ9ـ1ـ آزادي در اسلام

1ـ9ـ2ـ آزادي در ادبيات

1ـ10ـ تاريخچه حقوق بشر در اسلام

1ـ11ـ مرز شناسي حقوق بشر و حقوق شهروندي

1ـ12ـ مباني حقوق بشر و شهروندي

1ـ12ـ1ـ مباني حقوق بشر و شهروندي در غرب

1ـ12ـ2ـ مباني حقوق بشر و حقوق شهروندي در اسلام

1ـ13ـ مفهوم حقوق بشر وحقوق شهروندي با تاكيد برمرزشناسي ميان آن دو

1ـ13ـ1ـ مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندي

1ـ13ـ2ـ مرز ميان حقوق بشر و حقوق شهروندي

فصل دوم حقوق شهروندي از ديدگاه فقه شيعه

2ـ1ـ حقوق شهروندي از ديدگاه قرآن

2ـ1ـ1ـ حق كرامت و احترام انساني

2ـ1ـ2ـ حق امنيت

2ـ1ـ3ـ حق رفاه و آسايش

2ـ2ـ حقوق شهروندي از ديدگاه سنت

2ـ2ـ1ـ تعاريف و اصطلاحات

2ـ2ـ2ـ آزادي

2ـ2ـ3ـ عقيده

2ـ2ـ4ـ مذهب

2ـ2ـ5ـ آزادي عقيده

2ـ2ـ6ـ آزادي بيان

2ـ2ـ7ـ  انسان موضوع حقوق شهروندي

2ـ2ـ8ـ اسلام و حقوق شهروندي

2ـ2ـ9ـ ويژگي هاي حقوق بشر در اسلام

2ـ3ـ حقوق شهروندي از ديدگاه حضرت علي (ع)

2ـ3ـ1ـ ويژگي هاي حقوق از ديدگاه حضرت علي (ع)

2ـ3ـ2ـ حقوق سياسي شهروندان

2ـ3ـ3ـ حقوق معنوي شهروندان

2ـ3ـ4ـ حق امنيت شهروندان

2ـ3ـ5ـ حقوق شهروندان در جنگ

2ـ3ـ6ـ حقوق فرهنگي شهروندان

2ـ3ـ7ـ حقوق اقتصادي شهروندان

2ـ3ـ8ـ حقوق شهروندان در درآمدهاي ملي

2ـ3ـ9ـ حقوق شهروندان در قبال كارگزاران مالياتي

2ـ3ـ10ـ حقوق شهروندان محروم و مستضعف

2ـ4ـ حقوق شهروندي از ديدگاه امام سجاد

2ـ5ـ حقوق شهروندي از ديدگاه فقها

2ـ5ـ1ـ حقوق شهروندي از ديدگاه استاد مطهري

2ـ5ـ1ـ1ـ اعتقاد به حقوق مردم

2ـ5ـ1ـ2ـ حق مطالبه

2ـ5ـ1ـ3ـ ضرورت رعايت حقوق مردم

2ـ5ـ1ـ4ـ لزوم آموزش حقوق به مردم

2ـ5ـ1ـ5ـ انسان و آزادي فكر و عقيده

2ـ5ـ2ـ حقوق شهروند از ديدگاه امام خميني (ره)

2ـ5ـ2ـ1ـ جايگاه شهروندي در مكتب سياسي امام خميني (ره)

2ـ5ـ2ـ2ـ مبناي شهروندي

2ـ5ـ2ـ3ـ نوع شهروندي

2ـ5ـ2ـ4ـ غايت شهروندي

3ـ 5ـ 3ـ حقوق شهروند از ديدگاه آيت الله حسين علي منتظري نجف آبادي

فصل سوم مقايسه حقوق بشر و حقوق شهروندي در اسلام با قوانين بين المللي

3ـ1ـ مقايسه حقوق بشر در اسلام با قوانين بين المللي

3ـ1ـ1ـ قوانين بين المللي راجع به حقوق بشر

3ـ1ـ1ـ1ـ مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر

3ـ1ـ1ـ2ـ اعلاميه جهاني حقوق بشر

3ـ1ـ1ـ3ـ معاهدات حقوق بشر و سازمان ملل متحد

3ـ1ـ2ـ حقوق بين الملل و حقوق بشر

3ـ1ـ2ـ1ـ حقوق بشر و موازين جهاني آن

3ـ1ـ2ـ2ـ  جهانشمولي حقوق بشر

3ـ1ـ2ـ3ـ حقوق اخلاقي و حقوق قانوني بشر

3ـ1ـ2ـ4ـ حقوق بشر و جهانشمول گرايي اخلاقي

3ـ1ـ2ـ5ـ حقوق بشر و هنجارهاي بين المللي

3ـ1ـ2ـ6ـ جهاني نمودن حقوق بشر

3ـ1ـ2ـ7ـ منابع اصلي قوانين حقوق بشر

3ـ1ـ2ـ8ـ ميزان الزام آور بودن قوانين حقوق بشر

3ـ1ـ3ـ سازمان هاي بين المللي حقوق بشر

3ـ1ـ3ـ1ـ سازمان هاي دولتي و بين المللي حقوق بشر

3ـ1ـ3ـ2ـ سازمان هاي غيردولتي و بين المللي حقوق بشر

3ـ1ـ4ـ حقوق بشر در اسلام

3ـ1ـ4ـ1ـ مقايسه حقوق بشر و شهروندي از ديدگاه اسلام با قوانين بين المللي

3ـ1ـ4ـ2ـ رد كلي حقوق بشر از نگاه دين مداران

3ـ1ـ4ـ3ـ پاسخ به شبه

3ـ1ـ4ـ4ـ سه چالش مهم در برابر جهانشمولي حقوق بشر اسلامي

3ـ2ـ مقايسه حقوق شهروندي از ديدگاه اسلام با قوانين بين المللي و ساير مكاتب

3ـ2ـ1ـ1ـ نظام حقوق شهروندي در اسلام

3ـ 2ـ1ـ2ـ نظام حقوق شهروندي سكولار و بشري

3ـ2ـ1ـ3ـ نظام حقوق شهروندي رومي ـ ژرمني

3ـ2ـ1ـ4ـ نظام حقوقي كامن لا انگليس و آمريكا و حقوق شهروندي در آن

3ـ2ـ1ـ5ـ نظام حقوقي سوسياليستي

3ـ2ـ1ـ6ـ نظام حقوقي يهود ( حقوق تلمود )

3ـ2ـ1ـ7ـ نظام حقوق شهروندي مسيحي و كليسايي

3ـ2ـ2ـ مقايسه حقوق شهروندي در اسلام با ساير مكاتب

3ـ2ـ2ـ1ـ تبيين حقوق شهروندي در اسلام

3ـ2ـ2ـ2ـ مبناي مشروعيت قوانين شهروندي

3ـ2ـ2ـ3ـ كيستي قانونگذار در حقوق شهروندي

3ـ2ـ2ـ4ـ نقش انسان در قانونگذاري قوانين ثابت و پايدار

3ـ2ـ2ـ5ـ نقش انسان در قانونگذاري قوانين شهروندي متغير و غير دائمي

 3ـ3ـ نقد و بررسي

فصل چهارم حقوق شهروندي در نظام حقوقي ايران

4ـ1ـ حقوق شهروندي در قانون اساسي ايران

قبل از انقلاب اسلامي

بعد از انقلاب اسلامي

1ـ تساوي حقوق

2ـ مصونيت جان ، مال و حيثيت

3ـ آزادي عقيده

4ـ آزادي مطبوعات

5ـ آزادي احزاب

6ـ آزادي در انتخاب شغل

7ـ تامين اجتماعي

8ـ آموزش و پرورش رايگان

9ـ مسكن

10ـ امنيت

11ـ حق اقامت

12ـ حق دادخواهي

13ـ حق انتخاب وكيل

14ـ مجازات به موجب قانون

15ـ اصل برائت

16ـ ممنوعيت شكنجه

17ـ حفظ حرمت و حيثيت اشخاص

18ـ ممنوعيت اضرار به ديگران

19ـ حق تابعيت

4ـ2ـ حقوق شهروندي در قوانين موضوعه ايران

4ـ2ـ1ـ حقوق شهروندي از ديدگاه قانون برنامه چهارم توسعه

4ـ2ـ2ـ قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي

4ـ2ـ3ـ حقوق شهروندي از ديدگاه قانون مدني

4ـ2ـ4ـ حقوق شهروندي در آيين دادرسي كيفري

4ـ2ـ5ـ حقوق شهروندي در بخشنامه قوه قضائيه

نتيجه گيري

منابع قیمت: 30,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: دانلود پایان نامه حقوق شهروندي از ديدگاه فقه شيعه و حقوق بشر دانلود رایگان پایان نامه حقوق شهروندي ديدگاه فقه شيعه حقوق بشر
دسته بندی: پروژه های پایانی دانشگاه » رشته علوم اجتماعی

تعداد مشاهده: 5957 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 150

حجم فایل:267 کیلوبایت

 قیمت: 30,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


تاریخچه بهترین افتخارات ما

-کارآفرینی بصورت فروش آنلاین درسال1391
-سیستم همکاری در فروش فایل سال1392
-ارائه پنل بازاریابی پیشرفته سال1393
-راه اندازی سامانه فروشگاه ساز سال1395
-طراحی نوین گرافیکی و مدرن سال1397
-افزودن پنل فول امکانات حرفه ای سال1398
-آپلود روی سرورهای قدرتمند درسال1399

ارتباط با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلگرام2140 076 0992 ایمیلfarsfile@gmail.com

آمار سایت

10,547 بازدید امروز
68,697 بازدید دیروز
29,316,026 بازدید کل
24,161 فروش موفق
1,148 تعداد کاربران
27,962 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ میباشد.
بارگذاری روی سرورمجازی : فارس فایل