پروژه مالي شركت شكلات فرمند

تمامي عمليات انجام گرفته و صورتهاي مالي تهيه شده در مورد كارخانه توليد شكلات فرمند  به صورت فرضي مي باشد كه در اين كارخانه بعد از خريداري شكر ، و سابر مواد  و مراحل توليد روي آن انجام گرفته و تبديل به شكلات مي‌شود و توسط فروشندگان به فروش مي‌رسد.

روش انبارداري كارخانه توليدي ، روش اولين صادره از اولين وارده «Fifo » در نظر گرفته شده است و فرض بر اين است كه تعداد كارگران مشغول در اين كارخانه 12 نفر است كه هر كدام ماهيانه مبلغ 900،000 ريال دستمزد دريافت مي‌دارند .

 

تعريف: داراييها   داراييهاي جاري   داراييهاي غير جاري

تعريف: بدهيها    بدهيهاي جاري   درآمدها    هزينه ها    سرمايه

تعريف: ترازنامه     صورتحساب سود وزيان

ترازنامه منتهي به 31/6/83

سند حسابداري مهر ماه

دفتر روزنامه مهر ماه

دفاتر كل در پايان مهر ماه

صورت مغايرت بانكي در پايان مهر ماه

تراز آزمايشي منتهي به 30/7/83

ارزيابي موجودي پايان دوره ماه اول

سند حسابداري آبان ماه

دفتر روزنامه آبان ماه

دفاتر كل آبان ماه

صورت مغايرت بانكي در پايان آبان ماه

تراز آزمايشي منتهي به 30/8/83

ارزيابي موجودي پايان دوره به روشي ساده

كارت حساب مواد آبان ماه ــــــ fifo

سند حسابداري آذر ماه

 دفتر روزنامه آذر ماه

صورت مغايرت بانكي

تراز آزمايشي منتهي به 30/9/83

صورت مغايرت بانكي

تراز آزمايشي منتهي به 30/9/83

اطلاعات به دست آمده جهت اصلاح حسابها

تراز آزمايشي اصلاح شده

ارزيابي موجودي پايان دوره آذر ماه به روش ساده

كارت حساب مواد آذر ماه ــــــ fifo

ثبت بستن حسابهاي موقت و بستن حسابهاي دائم در پايان آذر ماه

صورتحساب سود و زيان منتهي به 30/9/83

صورتحساب سرمايه منتهي به 30/9/83

ترازنامه منتهي به 30/9/83

 

«تعريف حسابها»

1ـ دارايي ها:

داراييها منابع اقتصادي هستند كه براي بلند مدت به وسيله شخصيت حسابداري كنترل مي‌شود و بهاي تمام شده آن در زمان تحصيل به طور عيني يا واقعي قابل اندازه گيري است:

اقلام هنگامي منبع اقتصادي محسوب مي‌شوند كه منابع آتي براي شخصيت حسابداري داشته باشند. منابع معمولاً در صورت داشتن يكي از سه شرط زير داراي منابع آتي هستند: 1ـ پول نقد يا قابل تبديل به پول نقد باشند.      2ـ كلايي باشد كه انتظار فروش آن برود.    3ـ انتظار برود كه در آينده در ضمن فعاليت شركت مورد استفاده قرار گيرد.

 

داراييهاي جاري:

اين داراييها شامل وجوه نقد و ساير داراييهاييست كه به طور معقول انتظار مي رود در دوره گردش عملياتي يا يك سال (هر كدام طولاني تر است) به نقد تبديل شده يا فروخته و يا به مصرف برسد.

 

داراييهاي غير جاري:

به سرمايه گذاري بلند مدت ، اموال ، ماشين آلات ، تجهيزات ، داراييهاي نامشهود و ساير داراييها طبقه بندي مي‌شود كه در فعاليت ها و  عمليات مؤسسه مورد استفاده قرار مي‌گيرند و عمر مفيد بيش از يك سال دارند.

انواع ماشين آلات و تجهيزات: كه شامل داراييهاي مشهود است كه عمر مفيد نسبتاً طولاني دارند اصطلاح داراييهاي ثابت نيز بر اين مورد به كار مي‌رود. واحدهاي تجاري معمولاً اين داراييها را براي استفاده در جريان توليد كالاها و خدمات خريداري مي‌كنند. اگر داراييها براي فروش مجدد تقسيم يا خريداري شوند به عنوان موجوديها طبقه بندي مي‌گردند اگر چه داراي عمر مفيد طولاني باشند.

 

2ـ بدهيها:

به طور كلي تعهدات فعلي شخصيت حسابداري براي پرداخت پول يا ارائه كالا و خدمات در آينده است. بدهيها معرف ادعا يا حقوق اشخاص ثالث نسبت به داراييهاي شركت تجاري مي‌باشد. بدهيها بر حسب رقم قابل پرداخت در تاريخ تهيه ترازنامه (بيلان) و بهره‌هاي انباشته تا آن تاريخ ثبت مي‌شود.

 

بدهيهاي جاري:

اين بدهيها تعهداتي است كه انتظار مي‌رود از محل داراييهاي جاري يا از محل ايجاد ساير بدهيهاي جاري تسويه شود.

حساب پرداختني تجاري: مصرف مطالبات فروشندگان كالا و خدمات به شخصيت حسابداري است آن گروه از بدهيها كه پشتوانه آن اسناد قانوني است اسناد پرداختني ناميده مي‌شود.

 

3ـ درآمدها:

عبارتست از مبلغي كه بابت ارائه خدمات به مشتريان دريافت شده يا در آينده دريافت خواهد شد و در برخي موارد ممكن است از پيش دريافت شده باشد.

 

4ـ هزينه‌ها:

هزينه عبارتست از مبلغ پرداخت شده يا قابل پرداخت بابت خدمات دريافت شده.

 

5 ـ سـرمايه:

عبارتست از حق يا ادعاي مالي ، مالك يا مالكين نسبت به داراييهاي يك واحد اقتصادي و سرمايه ماهيت بستانكار دارد.

 

 

ترازنامه:

وضعيت مالي يك شخصيت حسابداري را در يك لحظه معين نشان مي دهد. گاهي به آن عنوان صورت وضعيت مالي نيز اطلاق مي‌گردد. لذا ترازنامه يك گزارش وضعيت موجود محسوب مي‌شود. ارقام مندرج در تراز نامه بر حسب پول بيان شده و تنها مواردي را منعكس مي‌كند كه قابل اندازه‌گيري باشد.

دو طرف ترازنامه الزاماً با يكديگر مساوي است و اين ناشي از دو طرفه بودن حسابها و معادله اساسي حسابداري است بنابراين اين تساوي هيچ مفهومي در سلامت اقتصادي و مالي واحد تجاري ندارد و نبايد در آن نتايج غير صحيح گرفته شود.

 

صورتحساب سود و زيان:

يكي از گزارشهاي حسابداري كه درآمدهاي فروش و هزينه هاي يك دوره مالي را تلخيص مي‌كند صورت حساب سود و زيان مي‌باشد از لحاظ فني صورتحساب سود و زيان در رده پايين تر از ترازنامه قرار مي گيرد ، زيرا اين صورت مشروحاً اقلامي را  منعكس مي‌كند كه نتيجه عمليات شخصيت حسابداري در يك دوره مالي است و موجب تغيير در يكي از اقلام مشخص ترازنامه يعني سود انباشته مي‌گردد.

 

هر چند از ديدگاه عده‌اي از حسابداران و استفاده كنندگان صورتهاي مالي اطلاعات مندرج در صورتحساب سود و زيان  به مراتب مهم تر از اطلاعات منعكس در ترازنامه است زيرا صورتحساب سود و زيان نتايج عمليات را گزارش مي‌كند و دلايل سودآوري شركت را نشان مي‌دهد.

 

صورتحساب سود و زيان از اقلام زير تشكيل يافته است:

درآمد فروش ناخالص ، برگشت از فروش و تخفيفات ، تخفيفات نقدي فروش ، ساير درآمدها ، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ، سود ناخالص ، هزينه‌ها و سود خالص.

 

ترازنامه

كارخانه توليدي شكلات فرمند

منتهي به 31/6/83

داراييهاي جاري:

 

 

بدهيهاي جاري:

 

بانك

87،133،200

 

حسابهاي پرداختني

17،976،900

ح ـ دريافتني

67،687،500

 

اسناد پرداختني

19،899،900

پيش پرداخت بيمه

2،990،000

 

جمع بدهيهاي جاري:

37،876،800

اسناد دريافتني

7،812،500

 

 

 

موجودي كالا

16،650،000

 

 

 

ملزومات

5،550،000

 

 

 

جمع داراييهاي جاري:

 

187،823،200

 

 

داراييهاي ثابت:

 

 

 

 

ساختمان

403،000،000

 

 

 

وسايط شكلات يه

70،000،000

 

ســرمايه

705،246،400

كسر شود:

 

 

 

 

استهلاك انباشته وسايط شكلات يه

(3،500،000)

 

 

 

ارزش دفتري

66،500،000

 

 

 

ماشين آلات

80،000،000

 

 

 

كسر شود:

 

 

 

 

استهلاك انباشته ماشين آلات

(4،000،000)

 

 

 

ارزش دفتري

76،000،000

 

 

 

اثاثه

9،800،000

 

 

 

جمع داراييهاي ثابت:

 

555،300،000

 

 

 

 

 

 

 

جمع داراييها

 

743،123،200

جمع بدهي و سرمايه

743،123،200


 

 

 

 

 

 

«سند حسابداري» مهر ماه

 

1/7

 

1/7

 

2/7

 

2/7

 

 

3/7

 

3/7

 

3/7

 

3/7

4/7

 

4/7

5/7

 

5/7

 

6/7

 

7/7

 

8/7

8/7

 

9/7

 

9/7

 

10/7

 

12/7

 

12/7

 

13/7

 

13/7

 

13/7

 

 

 

  14/7

 

15/7

 

15/7

 

16/7

 

17/7

 

19/7

 

20/7

 

22/7

 

23/7

 

24/7

25/7

 

26/7

 

27/7

 

 

28/7

 

29/7

29/7

 

30/7

 

30/7

 

30/7

خريد 3000 كيلو شكر از آقاي سعيدي از قرار هر كيلو 3700 ريال به مبلغ 11،100،000 ريال به طور نسيه

پرداخت دستمزد كارگران واحد توليد به مبلغ 1،080،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ

فروش 500 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 2،825،000 ريال به آقاي اسدي طي چك شماره ــــــــــ

فروش 1000 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 5،650،000 ريال به آقاي علي نژاد كه نصف آن به صورت نقد و بقيه آن قرار شد 5 روز ديگر دريافت گردد.

فروش 800 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 4،520،000 ريال به آقاي كرمي طي چك شماره ــــــــــ

خريد 3000 كيلو روغن از قرار هر كيلو 3700 ريال به مبلغ 11،100،000 ريال از آقاي سعيدي طي چك شماره ــــــــــ

پرداخت فيش آب ، برق ، گاز و تلفن به مبلغ 2،200،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ

پرداخت وجه شكر خريداري شده در مورخه 1/7 طي چك شماره ــــــــــ

فروش 2000 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 11،300،000 ريال به آقاي مهران كه در قبال وجه آن سفته 20 روزه دريافت گرديد.

خريد مقداري ملزومات كارگاهي به مبلغ 500،000 ريال طي چك شماره ـــــــ

دريافت بقيه وجه شكلات فروخته شده در مورخه 2/7 به مبلغ 2،825،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ

فروش 400 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 2،260،000 ريال به آقاي دليران به طور نسيه با شرط ن/30 ـ 2/10

فروش 100 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 5،650،000 ريال به آقاي اسماعيل نژاد كه از بابت آن سفته 40 روزه دريافت گرديد.

خريد 2200 كيلو شكر از قرار هر كيلو 3700 ريال به مبلغ 8،140،000 ريال از آقاي سعيدي كه در قبال وجه آن سفته 20 روزه صادر و تسليم فروشنده گرديد.

پرداخت مبلغ 500،000 ريال براي تعمير وسايط شكلات يه طي چك شماره ــــــــــ

پرداخت مبلغ 500،000 ريال بابت هزينه حمل كالاي خريداري شده به علت خرابي وسايط شكلات يه طي چك شماره ــــــــــ

برداشت نقدي آقاي صابر به مبلغ 3،000،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ از حساب جاري براي مصارف شخصي

فروش 300 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 1،695،000 ريال به آقاي رحماني طي چك شماره ــــــــــ

فروش 800 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 4،520،000 ريال به آقاي احمدي به طور نسيه كه قرار شد وجه آن در 5 روز آينده دريافت گردد.

برداشت از حساب جاري كارخانه و واريز آن به صندوق دفتر فروش براي پرداخت هاي جزيي به مبلغ 1،000،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ

هزينه سوخت وسايط شكلات يه ماه قبل بر اساس مدارك موجود به مبلغ 1،200،000 ريال بود طي چك شماره ــــــــــ به رانندگان پرداخت گرديد.

فروش نسيه اي كه در مورخه 5/7 صورت گرفته بود وجه آن پس از كسر مبلغ تخفيف دريافت گرديد.

فروش 700 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 3،955،000 ريال به آقاي داميار طي چك شماره ــــــــــ

خريد 3000 كيلو كاكائو از قرار هر كيلو 3700 ريال به مبلغ 11،100،000 ريال از آقاي سعيدي كه در قبال وجه مذكور سفته‌اي 10 روزه صادر و تسليم فروشنده گرديد.

 

خريد مقداري ملزومات كارگاهي به مبلغ 300،000 ريال از آقاي تهراني و پرداخت وجه آن از صندوق.

دريافت اعلاميه بستانكار به مبلغ 4،520،000 ريال كه از طرف مشتريان به حساب واريز شده است.

برگشت كالاي فروخته شده در مورخه 9/7 به علت خشك بودن شكلات ها كه تمامي وجه آن طي چك شماره ــــــــــ پرداخت گرديد.

فروش 1000 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 5،650،000 ريال به آقاي بيات طي چك شماره ــــــــــ

فروش 1000 كيلو شكلات به آقاي شهبازي از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 5،650،000 ريال به طور نسيه با شرط ن/30 ـ 2/10

فروش 2000 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 11،300،000 ريال كه نصف آن به صورت نقد و نصف آن قرار شد 10 روز ديگر دريافت گردد.

دريافت وجه كالاي فروخته شده در مورخه 17/7 پس از كسر تخفيف در نظر گرفته شده.

فروش 2000 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 11،300،000 ريال كه از بابت وجه مذكور سفته 20 روزه دريافت گرديد.

خريد 2700 كيلو روغن از قرار هر كيلو 3700 ريال به مبلغ 9،990،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ

وصول وجه سفته دريافتني در مورخه 4/7 از آقاي مهران

فروش 1100 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 6،215،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ

فروش 700 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 3،955،000 ريال به آقاي اصفهاني طي چك شماره ــــــــــ

پرداخت وجه سفته صادره در مورخه 7/7.

 

 

به علت تبليغات هر چه بيشتر محصولات كارخانه مبلغ 1،000،000 ريال هزينه آگهي پرداخت گرديد طي چك شماره ــــــــــ

دريافت بقيه وجه شكلات فروخته شده در مورخه19/7 به مبلغ 5،650،000 ريال.

خريد 4000 كيلو وانيل از قرار هر كيلو 3700 ريال به مبلغ 14،800،000 ريال كه در قبال وجه مذكور سفته يك ماهه صادر و تسليم فروشنده گرديد.

فروش 2500 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 14،125،000 ريال به آقاي مرادي طي چك شماره ــــــــــ

فروش 3100 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 17،515،000 ريال به آقاي دلدار كه قرار شد وجه آن طي 10 روز آينده دريافت گردد.

واريزي نقدي صاحب كارخانه به حساب جاري به مبلغ 5،000،000 ريال جهت افزايش موجودي.

 

  قیمت: 11,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: پروژه مالي شركت شكلات فرمند
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته حسابداری

تعداد مشاهده: 325 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 97

حجم فایل:1,140 کیلوبایت

 قیمت: 11,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن واتساپ6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

81,318 بازدید امروز
145,525 بازدید دیروز
55,588,928 بازدید کل
26,473 فروش موفق
1,666 تعداد کاربران
36,808 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا