پایان نامه بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش با تفکر استراتژیک مدیران شرکت فولاد آلیاژی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش با تفکر استراتژیک مدیران شرکت فولاد آلیاژی

این پایان نامه با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت و ارائه می باشد

فهرست کلی:

چکیده

تفكر استراتژيك فرصت هاي اصلي را مي شناسد ومنابع مهم را برآن متمركزمي سازد درچارچوب تفكر استراتژيك كثرت موضوع هاي انتخاب شده به معني فقدان استراتژي است.

از ديدگاه كلي،تفكر استراتژيك يك بصيرت وفهم از وضعيت موجود وبهربرداري از فرصت ها است اين بصيرت كمك مي كند تا واقعيت هاي بازار وقواعد آن بدرستي وبه موقع شناخته شود وبراي پاسخگويي به شرايط راهكارهاي بديع وارزشي آفريني خلق شود..

 

مقدمه:

این روزها بازار برنامه‌ریزی استراتژیک در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها گرم است. اما مدیران و مشاوران برنامه‌ریز استراتژیک آن‌ها کمتر به این موضوع توجه دارند که پیش‌نیاز موفقیت در این زمینه، ایجاد تفکر استراتژیک در سازمان و به‌ویژه در میان مدیران کلیدی است. یک مشاور شرافتمند قبل از آن‌که برنامه‌ی استراتژیک به سازمان شما بدهد، مدیران شما را به تفکر استراتژیک تجهیز می‌کند..

 

1-1- طرح مسأله ی پژوهشی

در این بررسی ضرورت تفکر استراتژیک و مزیتهای آن، ماهیت و کارکرد آن و درنهایت یک الگوی مفهومی برای این شیوه تفکر تشریح می شود. منظور اصلی تنها تبیین این رویکرد مهم مدیریتی نیست بلکه آنچه امید داریم که حاصل شود شکل گیری مجموعه ای از مؤلفه های دیدگاهی پیرامون محیط مدیریت دانش و تفکر استراتژیک  است. دیدگاهی که می تواند اثربخشی مدیران را توسعه بخشد ..

 

1-2- اهميت و ضرورت تحقيق:

 موفقيت هاي عمل جسورانه و روحيه ابداع در قرن 21 وافزايش رقابت در بازار به صورت بحراني،بر كيفيت

دانش به كار گرفته شده در مراحل اصلي تجارت و كسب وكار بستگي دارد.( خواجویی ،1386 :1)

 

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

فصل اول :كليات تحقيق

طرح مسا له پژوهشي

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

1-3-1- اهداف اصلي تحقيق

1-3-2- اهداف فرعي تحقيق

1-4- توصيف قلمرو مكاني

1-5- سوالات تحقيق

1-6- مفاهيم بكار رفته در تحقيق

فصل دوم : ادبيات تحقيق

2-1- مقدمه

2-2 - بخش نخست : مبانی نظری تحقیق

2-3-   تعريف و تحديد موضوع و مفاهیم استراتژی

2-3-1 - سير تكامل پارادايم استراتژي

2-3-2- مدل هاي مختلف برنامه ريزي استراتژيك

2-3-3- مكاتب استراتژيك

2- 3-4 - استراتژي در برابر برنامه ريزي بلند مدت

2-3-5-  برنامه ريزي استراتژيك

2-3-6-  برنامه ريزي عملياتي

2-3-7-  تفاوت برنامه ريزي استراتژيك و برنامه ريزي عملياتي

2-3-8 - دلايل عدم استفاده سازما نها از رويكرد استراتژي

2-3-9-  پنج گام فرآيند مديريت استراتژيك از ديدگاه تامپسون

2-3-10-  سطوح مديريت استراتژيك

2-3-11-  چارچوب جامع تدوين استراتژي

2-3-12 - مباني استراتژي در سازمان

2-3-13-  چشم انداز

2-3-14-  بررسي عوامل خارجي از ديدگاه ديويد

2-3-15-  بررسي عوامل داخلي از ديدگاه ديويد

2-3-16-  رويكرد وظيفه اي براي بررسي عوامل داخلي

2-3-17 -  سطوح مختلف استراتژي هاي سازمان

2-3-18- استراتژي هاي معمول در عمل از ديدگاه ديويد

2-3-19-  جنبه هاي فرهنگي به هنگام انتخاب استراتژي

-3-20-  تبعيت ساختار از استراتژي سازمان

2-3-21-  چرخه عمر سازمانها و ارتباط آن با مديريت استراتژيك

2-3 -22-  استراتژي تحقيق و توسعه

2-4-  مديريت دانش

2-4-1 - مولفه هاي كليدي مديريت دانش

2-4-2- مزاياي مديريت دانش

2-4-3- دانش ضمني در برابر دانش تصريحي

2-4-4- ويژگي هاي دانش

2-4-5- مدلهاي مديريت دانش

2-4-6-  زيرساخت ها و ابزارهاي مديريت دانش

2-4-7- عوامل حياتي موفقيت مرتبط با فن آوري اطلا عات براي مديريت دانش

2-4- 8- بحث و گفتگو از طيف مديريت دانش

-4-9-  وظايف مرتبط شده با توسعه و ايجاد بكارگيري طيف مديريت دانش

2-4- 10- برنامه ريزي مديريت دانش

2-4-11-   نيازسنجي و ارزيابي سازمان

2-4-12 -  تدوين استراتژي دانش سازماني

-4-13-  نتيجه

2-5- بخش دوم : پیشینه‌ي تحقیق

2-5-1-  مقدمه

2-5-2- محاسن ونكات قوت

2-5-3-   معایب ونكات ضعف

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- مقدمه

3-2- تعریف و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته

3-2-1-  تعريف و سنجش متغيرها

-2-2 – متغیر های مستقل

3-2-3-متغیر وابسته

3-3-  روش پژوهش

3-4 - ابزار گردآوري اطلاعات

3-5- جمعيت آماري

3-6-  حجم  نمونه آماري

3-7- روش نمونه گيري

3-8-  واحد تحليل

3-9- تعيين اعتبار و پايايي قابليت اعتماد

3-10- شيوه پردازش

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه

4-1-1- توصیف قلمرو مکانی و معرفی شرکت

4-2- يافته هاي توصيفي

4-2-1-  نوآوری وخلاقیت با توجه به ایده های مشتریان

4-2-2-  دسترسی به فناوری اطلاعات سریع

4-2-3-  نهادینه کردن دانش

4-2-4-  سرمایه گذاری در بخش  استخدام نیروی انسانی

4-2-5-  انعطاف پذیری برای کسب رقابت

4-2-6-  تفکر استراتژیک

4-2-7- ميانگين وانحراف معيارابعاد مدیریت دانش

4-3-تحليل يافته هاي استنباطي

4-3-1- نوآوری وخلاقیت با توجه به ایده های مشتریان وميزان تفکر استراتژیک

4-3-2- دسترسی به فناوری اطلاعات سریع وميزان تفکر استراتژیک

4-3-3-  نهادینه کردن دانش وميزان تفکر استراتژیک

4-3-4-  سرمایه گذاری در بخش  استخدام نیروی انسانی وميزان تفکر استراتژیک

4-3-5- انعطاف پذیری برای کسب رقابت وميزان تفکر استراتژیک

-3-6- تحليل كلي متغيرهاي مستقل با تفکر استراتژیک 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه

5-2- خلاصه یافته ها

5-2-1- خلاصه یافته های توصیفی

5-2-2 - خلاصه ی یافته های استنباطی

5-3- بررسی و نتجیه گیری

5-4- پیشنهاد های پژوهشی

5-5- محدودیت ها و مشکلات تحقیق

منابع ومآخذ

الف: منابع فارسی

ب: منابع غیر فارسی

ضمائم


فهرست جداول                                                      

3-1- جدول : ضریب پایایی پرسشنامه

جدول 1-4 : توزيع فراواني و درصد نمره نوآوری و خلاقیت آزمودنيها

جدول 2-4 : توزيع فراواني و درصد دسترسی به فناوری اطلاعات سریع

جدول 3-4 : توزيع فراواني و درصد نهادینه کردن دانش

جدول 4-4 : توزيع فراواني و درصد سرمایه گذاری در بخش نیروی انسانی

جدول 5-4 : توزيع فراواني و درصدانعطاف پذیری برای کسب رقابت

جدول 6-4 : توزيع فراواني و درصد تفکراستراتژیک

جدول 7-4-: ميانگين، انحراف معيار، كمترين ، بيشترين نمره آزمودني‌هاي مؤلفه‌هاي مدیریت  دانش

جدول 8-4-  : آمار توصيفي نوآوری وخلاقیت وتفکر استراتژیک کارکنان شرکت فولاد یزد

جدول 9-4  : همبستگی پیرسون بین  نوآوری وخلاقیت وتفکر استراتژیک کارکنان شرکت فولاد

جدول 11-4: همبستگي پيرسون بين فناوری اطلاعات سریع و تفکر استراتژیک مدیران شرکت فولاد یزد

جدول 10-4  : آمار توصيفي فناوری اطلاعات سریع و تفکر استراتژیک مدیران شرکت فولاد یزد

جدول 12-4 : آمار توصيفي نهادینه کردن دانش و مدیریت استراتژیک مدیران شرکت فولاد یزد

جدول 14-4  : آمار توصيفي سرمایه گذاری در نیروی انسانی و تفکر استراتژیک مدیران  شرکت فولاد یزد

جدول 13-4: همبستگي پيرسون بين نهادینه کردن دانش و تفکر استراتژیک مدیران شرکت فولاد یزد

جدول 15-4: همبستگي پيرسون بين سرمایه گذاری در نیروی انسانی وتفکر استراتژیک مدیران شرکت فولاد یزد

جدول16-4 : آمار انعطاف پذیری برای رقابت وتفکر استراتژیک مدیران  شرکت فولاد یزد

جدول17-4: همبستگي پيرسون بين انعطاف پذیری برای رقابت و تفکر استراتژیک مدیران  شرکت فولاد یزد

جدول18-4  : ضرايب همبستگي چندگانه


 فهرست نمودارها                                                                    

4-1- نمودار توزیع فراوانی متغیر  نوآوری وخلاقیت با توجه به ایده های مشتریان

4-2- نمودار توزیع فراوانی متغیر دسترسی به فناوری اطلاعات

-2- نمودار توزیع فراوانی متغیر نهادینه کردن دانش

4-3 - نمودار توزیع فراوانی متغیر سرمایه گذاری در استخدام نیروی انسانی

4-4- نمودار توزیع فراوانی متغیر انعطاف پذیری برای کسب رقابت

4-5 - نمودار توزیع فراوانی متغیر تفکر استراتژیک

بهمراه دفاعیه بصورت PowerPoint قیمت: 30,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: مدیریت دانش تفکر استراتژیک مدیران شرکت فولاد آلیاژی پایان نامه بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش با تفکر استراتژیک مدیران شرکت فولاد آلیاژی یزد بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش
دسته بندی: پروژه های پایانی دانشگاه » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 7269 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 110

حجم فایل:695 کیلوبایت

 قیمت: 30,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


تاریخچه بهترین افتخارات ما

-کارآفرینی بصورت فروش آنلاین درسال1391
-سیستم همکاری در فروش فایل سال1392
-ارائه پنل بازاریابی پیشرفته سال1393
-راه اندازی سامانه فروشگاه ساز سال1395
-طراحی نوین گرافیکی و مدرن سال1397
-افزودن پنل فول امکانات حرفه ای سال1398
-آپلود روی سرورهای قدرتمند درسال1399

ارتباط با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلگرام2140 076 0992 ایمیلfarsfile@gmail.com

آمار سایت

7,448 بازدید امروز
68,697 بازدید دیروز
29,312,927 بازدید کل
24,161 فروش موفق
1,148 تعداد کاربران
27,962 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ میباشد.
بارگذاری روی سرورمجازی : فارس فایل