مجمموعه مقاله های اولين همايش هوش سازماني و هوش كسب و كار

کلیه مقالات اولين همايش هوش سازماني و هوش كسب و كار آماده دانلود می باشد.

شهر برگزاری: تهران

محل: دانشكده مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز

 سال: 1389
 

همچنین می توانید چکیده مقالات را از اینجا دانلود کنید.

 

عنوان مقالات:

1. ارائه چارچوب مفهومي جهت استفاده از ابزارهاي BI در CRM 
2. ارائه راهكاري جهت طبقه بندي دانش اندوخته و هوش سازماني بااستفاده از متدولوژي مديريت دانش در بستر نرم افزاري 
3. ارائه مدل جديد جهت شناسائي عوامل تاثيرگذار بر هوش سازماني 
4. ارائه مدل مفهومي از رابطه هوش سازماني و تفكر استراتژيك 
5. از هوش سازماني تا سازمان هوشمند 
6. الگويي براي مديريت ارتباط با مشتري و سيستم هاي هوشمند تجاري جهت تهيه كاتالوگ وخرده فروشهاي شبكه اي )آنلاين( 
7. انطباق سامانه هاي اطلاعاتي مديريت با ويژگي هاي محيط برنامه ريزي سازمان و تاثير آن بر ابعاد كارايي سازمان 
8. اولويت بندي و وزندهي ابعاد هوش سازماني درسازمانهاي دولتي براساس مدل تحليل سلسله مراتبي AHP 
9. بايدها و نبايدها درهوش تجاري 
10. بررسي پايايي و روايي مقياس هوش سازماني در شركت مخابرات شهر شيراز 
11. بررسي تاثير عوامل محيطي برنگرشهاي كارآفرينانه و كسب و كار دانشجويان 
12. بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر هوش تجاري 
13. بررسي تاثير هوش هيجاني بر عملكرد فروشندگان (مطالعه موردي : شركت بهپخش اصفهان( 
14. بررسي تاثير هوشمندي تجاري در ايجاد مزيت رقابتي براي سازمانها 
15. بررسي تئوري هوش سازماني با رويكرد هومئوستازي 
16. بررسي رابطه بين ويژگي هاي شغلي و هوش عاطفي بادلبستگي شغلي كاركنان كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان 
17. بررسي رابطه بين هوش سازماني بر چابكي سازماني در سازمان ميراث فرهنگي - گردشگري و صنايع دستي استان آذربايجان شرقي 
18. بررسي رابطه هوش عاطفي وسبك هاي رهبري باتعهد سازماني در يك شركت خصوصي 
19. بررسي رابطه هوش هيجاني، رضايت شغلي و تعهد سازماني براي كاركنان بانك هاي دانشگاه اصفهان 
20. بررسي ضرورت و ارائه الگوي هوش تجاري در سيستم اطلاعات حسابداري مديريت 
21. بررسي كاربردهاي هوش كسب و كار در سيستمهاي برنامهريزي منابع سازمان 
22. بررسي ميزان موفقيت راه كارهاي هوش تجاري مستقر در سازمان ها 
23. بررسي نقش هوش سازماني در مديريت زنجيره تامين 
24. بررسي و اولويت بندي موانع پياده سايز هوش سازماني 
25. بررسي هوش سازماني در مديريت دانش 
26. بكارگيري سيستم هوش تجاري جهت حمايت از بازار شكر 
27. بكارگيري مدل الگوريتم هوشمند درارايه خدمات آموزشي موسسه توسعه آموزشي پژوهشي سينا 
28. بكارگيري هوش استراتژيك در فرايند تصميم گيري درصنايع كوچك و متوسطSME)( 
29. پردازشهاي تحليلي برخطOLAP) توانمند ترين گام براي جهش به سوي سازمان هاي خردمند (هوشمند)، دانش مدار و يادگيرنده 
30. پيشنهاد مدلي براي سازمان هاي يادگيرنده ي هوشمند 
31. تأثير مديريت دانش بر يادگيري سازماني و تبديل سازمان به سازمان يادگيرنده 
32. تأثيرگذاري رهبري در اجراي سيستمهاي هوشمند كسب و كار 
33. تبديل محيط سرويس هاي تحليلي آنلاين OLAP) و معماري هوش كسب و كار BI) به محيط شبيه سازي تصميم گيري و ايجاد سيستم هاي هوشمند كسب و كار 
34. تبيين ارتباط بين عناصر سرمايه فكري و هوش سازماني در سازمانهاي دانش محور 
35. تبيين هوش سازماني به عنوان ابزاري براي سازمانهاي دانايي محور 
36. تحليل عاملي هوش سازماني شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان 
37. تحليلي جامع از هوش سازماني و كاربردهاي آن 
38. تعيين برخي پيشايند ها و پيامد هاي مهم هوش سازماني 
39. توجيه كسب و كار با استفاده از هوش سازماني 
40. جايگاه مديريت دانش در هوش سازماني 
41. جايگاه مديريت دانش در هوش سازماني 
42. جايگاه هوشمندي تجاري دررقابت پذيري وجهاني شدن 
43. چيستي هوش سازماني و چگونگي افزايش آن در سازمان ها 
44. خلق هوشمندي كسب و كار از طريق داده كاوي مطالعه موردي: چهارده شركت برتر جهاني 
45. داده كاوي، ابزاري قدرتمند در ارتقاء هوش سازماني (مطالعه موردي: بانك تجارت در مركز استان سيستان و بلوچستان 
46. رابطه هوشكسب وكار با هوشرقابتي و مديريت دانش 
47. راه حل يكپارچه متن باز براي سيستم هاي مبتني بر هوشمندي كسب و كار 
48. روش شناسي ساخت سيستم هاي هوش تجاري 
49. روشهاي ارزيابي هوشمندي كسب و كار 
50. سامانه هاي هوشمند و كاربرد آن در بهينه سازي مديريت امنيت توليد علم 
51. سيستم ها و فنون اطلاعات مديريت استراتژيك و نقش آن در فرايندتصميم گيري 
52. شبكه هاي عصبي در داده كاوي 
53. شناسايي فاكتورهاي تأثيرگذار بر هوشمندي رقابتي 
54. ضرورت استفاده از حمل و نقل هوشمند در توسعه پايدار 
55. فرايند داده كاوي( ابزاركسب وكار هوشمند) وكاربرد آن در بازاريابي 
56. فرصتها، چالشها و راهكارهاي به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در كسب و كار الكترونيكي و نقش آن درتوسعه شهر و زندگي الكترونيك (با توجه به اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور 
57. فرهنگ سازماني ابزاري هوشمند در هدايت سازمان 
58. فناوري اطلاعات ابزاري براي پشتيباني از مديريت زنجيره عرضه در ايران 
59. كاربرد هوش تجاري در بخش بهداشت و درمان 
60. كاربرد هوش تجاري در صنعت بانكداري به منظور كسب مزيت رقابتي 
61. كاربرد هوشتجاري به عنوان يكفن آوري نوين اطلاعات در صنعت بانكداري ( بازار يابي –ريسك– كشف تقلب( 
62. كاركرد سيستم جامع مديريت دانش د ر ايجاد هوش سازماني در سازمان هاي دانش محور 
63. كسب مزيت رقابتي با خلق سازمان يادگيرنده و مديريت دانش 
64. گامهاي اجرايي هوش تجاري در سازمان ها 
65. مدل استقرار هوش سازماني به عنوان مزيت رقابتي براساس استراتژي توسعه هوش سازماني 
66. مدل تدوين استراتژي توسعه هوش سازماني برمبناي منابع مهارتي 
67. مدل سيستمهاي هوش كسب و كار و مديريت ارتباط با مشتري براي خرده فروشان 
68. مدل معماري فرايند هوش سازماني برمبناي دانش و اطلاعات سازماني 
69. مديريت دانش 
70. مديريت دانش بعنوان يك استراتژي تجاري در بهداشت ودرمان 
71. مديريت روابط با مشتري (سي.آر.ام.) برپايه ي هوش كسب وكاردر كتابخان هها و مراكز اطلاع رساني 
72. مديريتدانشو جايگاه آن در هوشسازماني 
73. مروري بر پاره اي از موانع يادگيري سازماني 
74. نسل جديد سيستمهاي تصميم يار محيط آگاه ويژگيها و گسترش ها 
75. نقش مديريت دانش در تقويت حافظه و دانش سازماني در جهت ارتقاي هوش سازمان 
76. نقش هوش سازماني در مديريت دانش و رهبري هوشمند 
77. نقش هوش فرهنگي و سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار 
78. نقش هوشمندي كسب وكار دراستقرار اثربخش مديريت استراتژيك در سازمان ها 
79. نوناكا و سازمانهاي دانشزا 
80. ويژگي ها و رويكردهاي مطلوب معماري هوش كسب و كار 
81. هوش تجاري ابزاري قدرتمند در خدمت سازمان هاي كارآفرين 
82. هوش تجاري عنصري حياتي در اثربخشي استراتژي هاي كسب و كار 
83. هوش تجاري و تصميمات كلان سازماني 
84. هوش سازماني و سنجشآن در سازمان 
85. هوش سازماني و هوش كارافريني 
86. هوش سازماني، مديريت دانش و سازمان يادگيرنده 
87. هوش سازماني؛ ضرورت ، زيرساختها و پيامدها 
88. هوش سازماني؛ كليد طلايي موفقيت در محيط هاي رقابتي 
89. هوش سازماني: تلاقي سه ديدگاه معرفت شناختي و ارايه يك ديدگاه جامع 
90. هوش فرهنگي سازگاري با ناهمگونها 
91. هوش كسب وكار و برنامه ريزي منابع سازمان 
92. هوش هيجاني، حلقه گم شده در اثربخشي و كارايي سازمان ها 
93. هوشفرهنگي نياز مديران در دهكده جهاني 
94. هوشمندي جمعي در سازمان با الهام از الگوريتم جمعيت مورچگان 
95. هوشمندي كسب و كار: نقشه راه و تيمهاي پروژه 
96. A Model for Intelligent Businesses by Intelligent Decision Making In E-Businesses 
97. Evaluation of TTF for measuring the performance of BI tools in strategic decision making process 
98. Exploring the underlying relations between the Business Intelligent and Knowledge Management 

99. Performance Evaluation of the Business Intelligence Systems Using a Fuzzy AHP Approach قیمت: 1,500,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: مجموعه مقالات مهندسی هوش سازمانی کسب کار دانل د کلیه مقاله ها مدیریت نوین کارآفرینی
دسته بندی: مقالات و ترجمه ها » مدیریت

تعداد مشاهده: 105 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: pdf

حجم فایل:28,703 کیلوبایت

 قیمت: 1,500,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

    گارانتی بازگشت وجه
    ثبت در ساماندهی

فروشگاه اینترنتی در 5 دقیقه بسازید!

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

ارتباط با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

واتساپ و تلگرام6648 492 930 ایمیلfarsfile@gmail.com

آمار سایت

35,700 بازدید امروز
5,020 بازدید دیروز
38,090,701 بازدید کل
24,988 فروش موفق
1,355 تعداد کاربران
35,925 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ میباشد.
ساخت فروشگاه اینترنتی : فارس فایل