پکیج جدید استانداردهای حسابداری ایران ( بصورت پاورپوینت )

کلیه این استانداردها در قالب 49 فایل پاورپوینت به شما ارائه خواهد شد

هم اکنون که این مطلب درحال نگارش است تعداد استانداردهای حسابداری ایران که تدوین شده به ۴۲ استاندارد رسیده است ، ازاین تعداد۴۱ استاندارد تصویب وبرای اجرا ابلاغ و لازم الاجرا شده اند. استانداردهای حسابداری۴۰،۳۹،۳۸و۴۱ که قبلا بصورت پیش نویس منتشر شده بودند،به تازگی تصویب و برای اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۰ منتشر شده اند. و در ۲۴ اسفند ۹۸ پیش نویس استاندارد حسابداری ۴۲ با نام اندازه گیری ارزش منصفانه منتشر گردیده است.

هدف از انتشار استانداردهای حسابداری بصورت پیش نویس همانطور که درابتدای استانداردهای پیش نویس نقل شده است” انتشار استاندارد بصورت پیش نویس با هدف کسب نظرات وپیشنهادات افراد ذینفع وعلاقمند درجامعه صورت می گیرد وازضروریات افزایش کیفیت استانداردهای حسابداری است.ونقش تعیین کننده ای برجهت گیری وسیاستهای اساسی تدوین استانداردهای حسابداری دارد”.

 هرفردی که بعنوان حسابدار یا حسابرس درحرفه حسابداری مشغول است یاقصد ورود به این حرف را دارد،می بایست شناختی ازاستانداردهای حسابداری به ویژه استانداردهای حسابداری پرکاربرد داشته باشد.

اغلب مواقع درمصاحبه های شغلی وقتی ازمتقاضیان اشتغال حسابداری سوال می شود،چه تعداد استانداردهای حسابداری تدوین ومنتشر شده است.غالبا اطلاع چندانی ازآنها ندارند که جای سوال دارد.

از این رو دراین مطلب قصد داریم استانداردهای حسابداری ایران را معرفی واستانداردهایی را که بسیار بیشتر ازسایراستانداردهای حسابداری مورد استفاده قرار می گیرند را بطور خلاصه بررسی می کنیم.

استانداردهای حسابداری پرکاربرد در حرفه حسابداری

۱ـ استاندارد حسابداری ۱ با عنوان نحوه ارایه صورتهای مالی اساسی

۲ـ استانداردهای حسابداری۲ صورت جریان وجوه نقد

۳ـ استاندارد حسابداری ۳    درآمد عملیاتی

۴ـ استانداردهای حسابداری ۴ ذخایر،بدهیهای احتمالی ودارائیهای احتمالی

۵ـ استانداردهای حسابداری۵ رویدادهای بعداز تاریخ ترازنامه

۶ـ استانداردهای حسابداری ۶ گزارش عملکرد مالی ( از سال ۹۸ کنار گذاشته شد)

۷ـ استانداردهای حسابداری ۸ حسابداری موجودی مواد وکالا

۸ـ استانداردهای حسابداری ۱۱ دارائیهای ثابت مشهود

۹ـاستانداردهای حسابداری ۱۲ انتشار اطلاعات اشخاص وابسته

۱۰ـ استانداردهای حسابداری ۱۳ حسابداری مخارج تامین مالی

۱۱ـ استانداردهای حسابداری ۱۴ نحوه ارایه دارائیهای جاری وبدهیهای جاری ( از سال ۹۸ کنار گذاشته شد )

۱۲ـ استانداردهای حسابداری ۱۵ سرمایه گذاریها

۱۳ـ استانداردهای حسابداری ۱۶ آثارتغییر درنرخ ارز

۱۴ـ استانداردهای حسابداری۱۷ دارائیهای نامشهود

این استاندارد حسابداری با استاندارد شماره۷ ادغام شده اند.

۱۵ـ استاندارد حسابداری ۳۰ سود هرسهم

۱۶ـ استاندارد حسابداری ۳۱ دارائیهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش

۱۷ـ استاندارد حسابداری ۳۲ کاهش ارزش داراییها

۱۸ـ استاندارد حسابداری ۳۴ رویه های حسابداری،تغییر دربرآوردهای حسابداری واشتباهات( لازم الاجرا از سال ۱۳۹۸ )

۱۹ـ استاندارد حسابداری ۳۵ مالیات بردرآمد( لازم الاجرا از سال مالی ۱۳۹۹ )

سایر استانداردهایی که در فهرست فوق درج نشده اند، به تعبیری می توان گفت استاندارد های اختصاصی هستند که در کلیه شرکتها و موسسات کاربرد ندارند آنها بر حسب موضوع استاندارد در صنایع و موارد خاص مورد استفاده قرار می گیرند.

بعنوان مثال استانداردحسابداری ۲۶ باعنوان فعالیت های کشاورزی است.این استادارد درشرکتها و موسسات با فعالیت کشاورزی استفاده می شود. استانداردحسابداری ۱۸ با عنوان صورتهای مالی تلفیقی وحسابداری سرمایه گذاری درواحد های تجاری فرعی که کاربرد آن در شرکتهای فعال در سرمایه گذاری و هولدینگ می باشد.

بنابراین حسابداران می توانند بر حسب مورد از استانداردهای حسابداری درثبت و نگهداری و گزارش رویدادهای مالی استفاده کنند.

علاوه بر این به فارغ التحصیلان حسابداری که تصمیم دارند با گذراندن کارآموزی حسابداری  وارد بازار کار حسابداری شوند. یادگیری و شناخت استاندارد های حسابداری کمک زیادی در موفقیت آنها برای ورود به بازارکار حسابداری خواهدکرد.

در زیر فهرست کلیه استانداردهای حسابداری اعم ازمصوب وپیش نویس به حضور معرفی می گردد.

شماره استاندارد شرح استاندارد حسابداری  و وضعیت                                 

۱        نحوه ارائه صورتهای مالی       مصوب

۲        صورت جریان وجوه نقد                        مصوب

 ۳       درآمد عملیاتی   مصوب

۴        ذخایر،بدهیهای احتمالی وداراییهای احتمالی      مصوب

۵        رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه         مصوب

۶        گزارش عملکرد مالی   مصوب ( کنار گذاشته شده از سال ۹۸)

۸        حسابداری موجودی مواد وکالا            مصوب

۹        حسابداری پیمانهای بلندمدت     مصوب

۱۰      حسابداری کمکهای بلاعوض دولت      مصوب

۱۱      داراییهای ثابت مشهود  مصوب

۱۲      افشای اطلاعات اشخاص وابسته          مصوب

۱۳      حسابداری مخارج تامین مالی    مصوب

۱۴      نحوه ارائه  داراییهای جاری وبدهیهای جاری   مصوب ( کنار گذاشته شده از سال ۹۸ )

۱۵      سرمایه گذاریها مصوب

۱۶      آثار تغییر در نرخ ارز  مصوب

۱۷      داراییهای نامشهود       مصوب

۱۸      صورتهای مالی تلفیقی وحسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی    مصوب

**۱۸      صورتهای مالی جداگانه( تجدیدنظر شده ۱۳۹۸)   لازم الاجرا از ابتدای سال ۱۴۰۰

۱۹      ترکیبهای تجاری         ” مصوب

۲۰      سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته       مصوب

**۲۰  سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (مصوب  ۱۳۹۸)    لازم الاجرا از ۱۴۰۰.۰۱.۰۱

۲۱      حسابداری اجاره ها         مصوب

۲۲      گزارشگری مالی میان دوره ای مصوب

۲۳      حسابداری مشارکتهای خاص    مصوب

۲۴      گزارشگری مالی واحدهای تجاری درمرحله قبل از بهره برداری    مصوب

۲۵      گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف   مصوب

۲۶      فعالیتهای کشاورزی     مصوب

۲۷      طرحهای مزایای بازنشستگی    مصوب

۲۸      فعالیتهای بیمه عمومی   مصوب

۲۹      فعالیتهای ساخت املاک مصوب

۳۰       سود هرسهم     مصوب

۳۱      داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش وعملیات متوقف شده    ” مصوب

۳۲      کاهش ارزش داراییها   ” مصوب

۳۳      مزایای بازنشستگی کارکنان     مصوب

۳۴      رویه های حسابداری،تغییر دربرآوردهای حسابداری واشتباهات مصوب و لازم الاجراء از سال۱۳۹۸

۳۵      مالیات بردرآمد     مصوب و لازم الاجراء از سال ۱۳۹۹

۳۶      ابزارهای مالی : ارایه   مصوب لازم الاجراء از سال ۱۳۹۸

۳۷      ابزارهای مالی : افشاء مصوب لازم الاجراء از سال ۱۳۹۸

۳۸     ترکیبهای تجاری -تجدیدنظر شده ۱۳۹۷ مصوب لازم الاجراء از سال ۱۴۰۰

۳۹      صورتهای مالی تلفیقی (تجدیدنظر شده ۱۳۹۷) مصوب لازم الاجراء از سال ۱۴۰۰

۴۰      مشارکتها مصوب لازم الاجراء از سال ۱۴۰۰

۴۱      افشای منافع در واحدهای تجاری دیگرء مصوب لازم الاجراء از سال ۱۴۰۰

۴۲     اندازه گیری ارزش منصفانه   بصورت پیش نویس

 

کلیه این استانداردها در قالب 49 فایل پاورپوینت به شما ارائه خواهد شد قیمت: 50,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: پاورپوینت استانداردهای حسابداری استاندارد حسابداری کاربرد استانداردهای حسابداری استانداردهای حسابداری بین المللی استانداردهای حسابرسی عملیاتی انتشارات سازمان حسابرسی راهنمای استاندارد حسابداری استانداردهای حسابداری صنعتی
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته حسابداری

تعداد مشاهده: 1009 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pwoer point

تعداد صفحات: 500

حجم فایل:4,490 کیلوبایت

 قیمت: 50,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن واتساپ6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

121,434 بازدید امروز
149,905 بازدید دیروز
59,377,418 بازدید کل
26,685 فروش موفق
1,706 تعداد کاربران
36,947 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا