تحقیق تـاريـخ پـيدايـش HACCP

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

معرفي (INTRODUCTION)
تـاريـخچه پـيدايـش HACCP
1959 شركت پيلسبري (PILLSBURY) مفهوم HACCP را براي ناسا ابداع كرد.
1971 مفهوم HACCP در ايالات متحده آمريكا ارائه شد.
1980 سازمان بهداشت جهاني و سازمان ICMSF در مورد HACCP گزارش مي دهند.
1983 بخش اروپائي سازمان بهداشت جهانيHACCP را به عنوان يك ابزاركارآمد براي مواد غذائي‏توصيه ميكند.
1985سازمان NRC در ايالات متحده آمريكا HACCP را توصيه مي نمايد.
1988 كتاب سازمان ICMSF در مورد HACCP انتشار مي يابد.
1991 گنجانيدن ضوابط HACCP در كدكس
1993 الي 1995 برگزاري جلسات مشاوره توسط سازمان بهداشت جهاني و سازمان خواروبار و كشاورزي
1997 كد كس مستندات تجديدنظر شده را منتشر مي كند.
1998 سازمان بهداشت جهاني و سازمان خوارو بار و كشاورزي راهنمايي براي ارزيابي نظارتي HACCP تهيه ميكنند.
اداره ملي هوانوردي و فضا
NASA: National Aeronoutics and Space AdminisTration
انجمن بين المللي مشخصات ميكروبيولوژيكي غذا
ICMSF : International Dairy Federation
CODEX : Codex Alimentarius Commission on FAO/WHO Organization
كميسيون مواد غذائي كدكس/ يك سازمان غذا وكشاورزي/سازمان بهداشت جهاني
HACCP  چيست ؟
HACCP مخفف كلمات
 Hazard Analysis Critical Control Point
يعني :
تجزيه و تحليل خطر و نقطه كنترل بحراني است كه به عنوان ابزار تحليلي براي :
توليد وارائه غذاي سالم براي مصرف كنندگان سراسر جهان
ايجاد سيستمي پويا، فراگير و كاربردي منطقي و قابل فهم مبتني بر پيشگيري از وقوع خطر
چـــرا HACCP  ؟
روشهاي بازرسي سنتي كفايت لازم را نمي نمايد.
به بازرسيهاي غيرقابل اعتماد كه براي ايمني محصول انجام مي شود پايان مي دهد.
بازنگري كنترلهاي گذشته را توصيه مي نمايد.
با اطمينان از سلامت محصول، هزينه ها را كاهش مي دهد.
بر روي منابعي كه بر سلامت محصول مؤثرند تمركز دارد.
از انجام نشدن كنترلها جلوگيري مي نمايد.
به صورت دوره اي و سيستماتيك بر اصلاح روشها تاكيد مي نمايد.
از بهدررفتن محصول و فراخوان آن جلوگيري مي نمايد.
ضرورت HACCP  براي :  
شناسائي خطرات مواد غذايي و فراخوان آنها
آموزش براي رعايت اصول بهداشتي در فرآيندهاي غذائي
كنترل خطرات باكتريولوژي
جابجائي ضايعات
مواد اوليه خام و روش كنترل كيفيت آنها
برنامه نظافت كارخانه
كنترل جانواران موذي
شكايات مشتريان
پايش و اندازه گيري محصول
استانداردهاي بهداشتي مواد غذائي و مميزي آنها
كنترل درجه حرارت
2- تعاريف و واژگان
•    خطر (HAZARD)
عامل بيولوژيكي،شيميائي و يا فيزيكي موجود در مواد غذائي كه براي مصرف كنندگان زيان آور باشد.  
•    تجزيه وتحليل خطر (HAZARD ANALYSIS)
فرآيند جمع آوري و ارزيابي اطلاعات مربوط به خطرات كه از شروع تا پايان توليد واستفاده محصول ممكن است بروز نمايد و سلامت مواد غذايي را تهديد كند و بايد در طرح HACCP بيان گردد.  
•    طرح HACCP
مداركي كه بر اساس اصول HACCP به منظور اطمينان از كنترل خطرات براي سلامت محصول در ايستگاههاي چرخه مواد غذائي بايدتعيين و كنترل شود، تهيه مي گردد.
•    نقطه كنترل بحراني (Critical Control Point)
مرحله اي كه كنترل بايد به منظور حذف يك خطر يا رساندن آن بحدقابل قبول انجام گيرد.  
•    حد بحراني (Critical Limit)
ميزان يا حدي كه بين قبول و غير قبول واقع است.  
•    سيستم HACCP (HAccp System)
سيستم مديريتي است كه براي شناسائي، ارزيابي و كنترل خطرات كه براي سلامت مواد غذائي كاربرد دارد طراحي شده است  .
•    درخت تصميم گيري نقطه كنترل بحراني
 (Critical Control Point Decision Tree)
سئوالاتي كه به صورت سيستماتيك براي تعيين نقطه بحراني مورد استفاده قرار مي گيرد.
•    سازمان (Organization)
موسسه، شركت يا اداره اي كه مسئوليت توليد و ارائه خدمت در چرخه مواد غذائي را (تهيه، توليد، بسته بندي ، نگهداري و توزيع تا مرحله مصرف) را بر عهده دارد.  
•    پايش (Monitoring)
اقدامي برنامه ريزي شده اي كه از مشاهده و اندازه گيري براي كنترل CCP ها در يك سازمان انجام مي گيرد.
•    روشهاي اجراي استاندارد رعايت اصول بهداشتي SSOP  
(Sanitation Standard Operation Procedures)      
خطرات بيولوژيكي
الف : خطرات ماكروبيولوژيكي
ميكروارگانيزمهاي بيماري زا در فرآورده كه به طور غير مستقيم خطر آفرين مي باشد مثل مگس و حشرات
ب : خطرات ميكروبيولوژيكي
ميكروارگانيزمهاي بيماري زا و يا مسموم كننده مواد غذائي به طور مستقيم و يا غيرمستقيم بر سلامت انسان تاثير مي گذارد.
مستقيم = عفونت يا تهاجم به بافتهاي بدن
غيرمستقيم = مسموميت در مواد غذائي توسط باكتريها، كپكها يا قارچ
باكتريها، ويروس ها، انگلها و تك ياختگان وسموم ناشي از قارچها مي باشند.  
باكتريهاي بيماري زا آلوده كننده مواد غذائي
سالمونلا (Salmonella)  شيگلا (Shigella)  اشرشيياكولي (E.Coli)
كلستريديوم بوتولينوم (Closdtridium BotuLinum)
معمولاً در خاك، سبزيجات آلوده، مواد غذائي خام وجود دارند.  
ويروسها
از طريق مايعات، سطوح كار، وسايل و تجهيزات و مواد غذائي انتشار مي يابد.
انگلها و تك ياختگان :
اغلب با مصرف گوشت هاي آلوده، آب آلوده انسان رامبتلا مي كنند.
سموم ناشي از قارچ
اغلب ناشي از غلات آلوده يا فرآورده هاي دامي شير به انسان منتقل مي شوند.
 مانند آفلاتوكسين ها ، پاتولين، ارگوت، تريكوتسين  
•    خطرات شيميايي
مواد شيميايي پاك كننده ، سموم دفع آفات، مواد حساسيت زا، فلزات سمي، افزودني هاي شيميايي، جابجائي مواد پلاستيكي مواد بسته بندي، پس مانده هاي فعاليت دامپزشكي
خطرات فيزيكي
شيشه ، سنگ، فلزات ، چوب ، جسم حشرات بزرگ يا بدن جوندگان  
3- برنامه هاي مقدماتي (Prerequisite Programs)
3-1- تضمين مديريت (Management Assurance)
مديريت بايد متعهد گردد تا سيستم مديريت ايمني را ايجاد نمايد كه شامل خط مشي ايمني و آگاهي لازم براي اجراي يك سيستم HACCP اثربخش مي باشد.
مديريت سازمان مسئوليت دارد تا سيستم HACCP را ايجاد، اجراء و نگهداري نمايد و منابع لازم راجهت اجراي سيستم HACCP و بهبود مستمر آن اختصاص دهد.
مدير ارشد سازمان مسئوليت نهائي ايمني محصولات رابر عهده دارد.
3-2- روشهاي اجراي استاندارد رعايت اصول بهداشتي
 (Sanitation Standard Operation Procedures)
سازمان بايد نيازمنديهاي بهداشت عمومي، كدكس و مقررات مرتبط با محصولات خود را بكار ببندد.
سازمان بايد روشهاي اجرائي رعايت اصول بهداشت خود را مشخص و مدون نمايد كه اين روشها شامل :
سلامت آب مصرفي
نظافت سطوحي كه با محصول در تماسند.
جلوگيري از آلودگيها
شستن و ضدعفوني كردن دست قبل از شروع كار و بعد از استفاده از سرويس
بهداشتي
محافظت مواد غذايي، وسايل بسته بندي و سطوحي كه بامواد غذائي تماس دارنداز آلودگيها يا مواد فاسد كننده
روش درست نصب برچسب، نگهداري و استفاده از تركيبات سمي
كنترل وضعيت سلامتي كاركنان
كنترل حشرات و جانوران موذي
ساخت خطوط توليد و نصب تجهيزات
كنترل مواد زائد
سوابق كنترلهاي اصول بهداشتي بايد ايجاد ونگهداري و ارزيابي شود، اقدام اصلاحي براي اصول بهداشتي خارج از كنترل بايد به صورت ادواري تعيين شود....

 بانک تحقیقات تاریخ - ادبیات - فلسفه

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

- تعداد صفحات : 43
- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی

- جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید.  

کلمات کلیدی : ,تـاريـخ پـيدايـش HACCP, تحقیق در مورد تـاريـخ پـيدايـش HACCP, دانلود تحقیق تـاريـخ پـيدايـش HACCP, دانلود رایگان تحقیق تـاريـخ پـيدايـش HACCP, پروژه تـاريـخ پـيدايـش HACCP, مقاله تـاريـخ پـيدايـش HACCP, مقاله در مورد تـاريـخ پـيدايـش HACCP, پروژه در مورد تـاريـخ پـيدايـش HACCP, پایان نامه تـاريـخ پـيدايـش HACCP, تحقیق آماده در مورد تـاريـخ پـيدايـش HACCP, رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, تاریخ , تحقیق آماده تاریخ در مورد تـاريـخ پـيدايـش HACCP, تحقیق دانش آموزی تـاريـخ پـيدايـش HACCP, تحقیق کلاسی آماده تـاريـخ پـيدايـش HACCP, تحقیق درباره تـاريـخ پـيدايـش HACCP, تحقیق در رابطه با تـاريـخ پـيدايـش HACCP, تحقیق راجب تـاريـخ پـيدايـش HACCP, پروژه  درباره تـاريـخ پـيدايـش HACCP, مقاله در مورد تـاريـخ پـيدايـش HACCP, مقاله درباره تـاريـخ پـيدايـش HACCP قیمت: 20,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: مقاله در مورد تـاريـخ پـيدايـش HACCP پروژه در مورد تـاريـخ پـيدايـش HACCP پایان نامه تـاريـخ پـيدايـش HACCP تحقیق آماده در مورد تـاريـخ پـيدايـش HACCP رایگان word ورد پاورپوینت pdf تاریخ تحقیق آماده تاریخ در مورد تـاريـخ پـيدايـش HACCP
دسته بندی: پروژه های پایانی دانشگاه » رشته تاریخ

تعداد مشاهده: 269 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 43

حجم فایل:24 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


نگاهی کوتاه به تاریخچه سایت

-کارآفرینی بصورت فروش آنلاین سال91
-بهترین سیستم همکاری در فروش سال92
-مجهز شدن به پنل پورسانت بازاریابان سال93
-بهترین سامانه فروشگاه ساز اینترنتی سال95
-منتخب طرحی نوین و گرافیکی سال97
-افزودن پنل امکانات پیشرفته درسال98
-آپلود روی سرورهای مجازی قدرتمند سال99

ارتباط با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلگرام2140 076 992 ایمیلfarsfile@gmail.com

آمار سایت

34,509 بازدید امروز
55,221 بازدید دیروز
33,670,257 بازدید کل
24,659 فروش موفق
1,278 تعداد کاربران
30,564 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ میباشد.
ساخت فروشگاه اینترنتی : فارس فایل