پروژه موانع گردشگری در شهرستان گرگان

پايان نامه به صورت پروژه روش تحقيق بوده و فاقد تجزيه و تحليل آماري در فصل 4 مي باشد

فصل اول کلیات پژوهش... 1

1.1 مقدمه: 2

2.1 اهميت و ارزش موضوع تحقيق. 4

3.1 چارچوب نظري.. 5

4.1 الگوي مفهومي تحقيق. 9

5.1 اهداف تحقيق. 11

6.1 فرضيه هاي تحقيق. 13

فصل دوم مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق. 14

1.2 وضعیت بازاریابی و تبلیغات گردشگری.. 15

2.2 تدوین استانداردها و ضوابط فنی.. 15

3.2 ضرورت شناخت ظرفیت ها و مناطق گردشگری.. 15

4.2 فقدان نیروی انسانی کارآزموده و متخصص.... 15

5.2 جاذبه های دست ساز و مصنوعی.. 16

6.2 تبلیغات منفی علیه ایران. 16

7.2 حضور دستگاه های موازی در تشکیلات گردشگری: 17

8.2 عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری: 17

9.2 مکانیزاسیون و فناوری: 17

10.2 نبود برنامه ریزی و استراتژی: 18

11.2 عدم پیوستگی و یکپارچگی خدمات: 18

12.2 عوامل دیگری از جمله: 19

13.2 گردشگری گرگان ، مستعد اما نیازمند تحول اساسی.. 20

14.2 هزارپیچ.. 22

15.2 افسوس برای هزارپیچ.. 23

16.2جشنواره های بازی های بومی محلی روستاها و امید به جشنواره های محلات گرگان. 28

17.2 بافت تاریخی گرگان و وعده های تحقق نیافته. 31

18.2 گردشگری گلستان زیرساخت ندارد. 35

19.2 گردشگری استان فاقد برنامه منسجم است.. 37

20.2 فضاهای اقامتی و پذیرایی گلستان در حد مطلوب است.. 39

21.2 مقررات ‎زدایی برای ورود سرمایه‎ گذار یک ضرورت است.. 42

22.2 مشخصات تشکلهای فعال در زمینه گردشگری.. 45

23.2 ضرورت رونق گردشگری تاریخی در استان گلستان. 47

24.2 جاذبه های طبیعی گرگان، النگ دره 48

25.2 موانع در صنعت گردشگری وعوامل ان باعث کاهش... 59

26.2 دسته بندی مقالات گردشگری صنعت و و نقاشی ساختمان نقاشی ساختمان. 59

27.2 فرانشر صفحه نخست مجله اینترنتی و و سایت سیمان ایران. 60

28.2 وزارت صنعت معدن و تجارت رایزن و و پول نیوز. 60

29.2 سایت سیمان ایران و فرانشر صفحه نخست مجله اینترنتی و افتاب.. 61

30.2 پارسی نیوز و نقاشی ساختمان نقاشی ساختمان و دسته بندی مقالات گردشگری صنعت.. 61

31.2 صنعت توریسم و مقاله ای کامل در مورد اقلیم و و همشهری انلاین hamshahrionline. 62

32.2 وزارت صنعت معدن و تجارت رایزن و خبرگزاری صداوسیما IRIB News و پول نیوز. 63

33.2 مجله اینترنتی برترین ها پورتال و گردشگری و مرکز اموزش تحقیقات صنعتی ایران. 63

34.2 اشنایی با استان گلستان و بازار خبر و بررسی مشکلات وموانع صنعت.. 64

35.2 مرکز اموزش تحقیقات صنعتی ایران و مجله اینترنتی برترین ها پورتال و گردشگری.. 65

36.2 دسته بندی مقالات گردشگری صنعت و پارسی نیوز و نقاشی ساختمان نقاشی ساختمان. 65

37.2 وزارت صنعت معدن و تجارت رایزن و خبرگزاری صداوسیما IRIB News و پول نیوز. 66

38.2 بازار خبر و بررسی مشکلات وموانع صنعت و اشنایی با استان گلستان. 67

39.2 سبز نیوز و مقالات مدیریت بازاریابی.. 67

40.2 مقالات مدیریت بازاریابی.. 68

41.2 دسته بندی مقالات گردشگری صنعت و پارسی نیوز و نقاشی ساختمان نقاشی ساختمان. 68

42.2 مقالات مدیریت بازاریابی و سبز نیوز. 69

43.2 نقاشی ساختمان نقاشی ساختمان و دسته بندی مقالات گردشگری صنعت و پارسی نیوز. 70

فصل سوم روش تحقيق. 73

1.3 روش تحقيق. 74

2.3 جامعه آماري.. 74

3.3 روش گردآوري اطلاعات.. 75

4.3 شيوه تجزيه و تحليل داده ها 75

5.3 سنجش روايي و پايايي پرسش نامه. 76

6.3 تعيين پايايي ٥ (قابليت اعتماد) پرسش نامه. 76

فصل چهارم نتيجه گيري و منابع. 77

1.4 نتيجه گيري.. 78

2.4 پيشنهادات.. 80

3.4 پيشنهادات سياستي.. 80

4.4 References. 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکيده:

اين پژوهش با هدف بررسي موانع گردشگری در شهرستان گرگان انجـام شـده است . براي انجام اين پژوهش توصيفي ، مقطعي و کاربردي اسـتفاده شـد کـه پس از سنجش روايي و پايايي بر اساس نمونه گيري آمـاري تصـادفي سـاده (بـراي گردشـگران ) و تصـادفي طبقه بندي شده (براي کارشناسان ) بين گردشگران و کارشناسان توزيـع گرديـد. تجزيـه و تحليـل داده هـاي پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي صـورت گرفتـه اسـت . نتـايج پژوهش نشان داد که رابطه معناداري بين توسعه نيـافتگي شهرستان گرگان و عوامـل چهارگانـه (تعـدد مراکـز تصميم گيري ، ضعف امکانات زيربنايي و خدمات گردشگري ، ضعف بازاريـابي و فقـدان فرهنـگ پـذيرش گردشگر) وجود دارد.

 

واژه هاي کليدي : گردشگري ، توسعه نيافتگي ، مراکز تصميم گيري ، بازاريابي ، فرهنگ

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 1. مقدمه:

برآوردهاي «شوراي جهاني صنعت گردشـگري » نشـان مـي دهـد کـه در سـال ٢٠٠٠ مـيلادي ، صنعت گردشگري ٤،٥٦٠ ميليارد دلار فعاليت اقتصادي ايجاد کرده که اين رقم در سـال ٢٠١٠ بـه 8،٤٥٤ ميليارد دلار خواهد رسيد. به عبارت ديگر، فعاليت اقتصادي صـنعت گردشـگري در فاصـله سـال هـاي ٢٠٠٠ تـا ٢٠١٠ سـالانه ٤/٢ درصـد رشـد خواهـد داشـت . در سـال ٢٠٠٠ سـهم صـنعت گردشگري در توليد ناخالص داخلي (GDP) در جهان ٤/١ درصد و سهم صـنعت گردشـگري در توليد ناخالص داخلي ١٠/٨ درصد بوده است . سهم اين دو در سال ٢٠١٠ به ترتيب به ٤/٢ درصد و 11/٦ درصد خواهد رسيد.

در سال ٢٠٠٠، صنعت گردشگري ١٩٢/٢ ميليون شغل ، معادل ٨ درصد از کل اشتغال جهان يـا يک شغل از ١٢/٤ شغل در جهان را ايجاد کرده است . در سـال ٢٠١٠ تعـداد مشـاغل ايجـاد شـده توسط صنعت گردشگري به ٢٥١/٦ ميليون يا ٩/١ درصد از کـل مشـاغل جهـان خواهـد رسـيد. بـه عبارت ديگر در سال ٢٠١٠ از هر ١١ شغل ، يک شغل در ارتباط بـا فعاليـ  هـاي اقتصـادي صـنعت جهانگردي خواهد بود. تعداد مشاغل ايجاد شده توسط اين صنعت ٧٣/١ ميليـون و ٣/١ درصـد از کل اشتغال در سال ٢٠٠٠ بود که در سال ٢٠١٠ به ٩١/٩ ميليون يا ٣/٣ درصد از کل مشاغل جهـان خواهد رسيد. ١٢/٦ درصد از کل صادرات جهان در سال ٢٠٠٠ متعلق به صـنعت گردشـگري بـود که اين نسبت در سال ٢٠١٠ به ١٢/٨ درصد خواهد رسيد (مرکز پژوهش هـاي مجلـس ، ١٣٨٢)، در حالي که کشور ايران با توجه به جاذبه هاي فرهنگي ، تاريخي و طبيعـي در رده ١٠ کشـور اول دنيـا قرار دارد، سهمي بسيار ناچيز در حد چند هزارم درصد يعني ٦٣٠ ميليون دلار جـذب نمـوده اسـت

در اين تحقيق تلاش بر اين است که با اطلاعات جمع آوري شده از طريق دو نـوع پرسـش نامـه که بين کارشناسان و صاحب نظران سازمان هاي مرتبط با گردشگري و گردشگران توزيع گرديـد و با تجزيه و تحليل آماري داده ها، به پرسش فوق پاسخ داده شود تا گامي هر چند کوچک در جهت رفع محروميت اين استان برداشته شود و با ارائه نتايج حاصله ، برنامه ريزان و متوليان ايـن صـنعت را در استان گلستان ، جهت تدوين يک برنامه جامع ياري رساند.

 1. اهميت و ارزش موضوع تحقيق

با توجه به محروميت استان گلستان و درصد بـالاي بيکـاري جوانـان ايـن ناحيـه لازم اسـت بـا استفاده از تمامي امکانات و قابليت ها در جهت رفع محروميـت ، ايجـاد اشـتغال و کسـب درآمـد از راه هاي مختلف اقدام شود. گسترش صنعت گردشگري به عنوان صنعتي که با حوزه هـاي مختلفـي نظير اقتصاد، کشاورزي ، فرهنگ ، محيط زيست و خدمات در تعامل است ، داراي اهميـت فراوانـي است و تجربيات ساير مناطق جهان نشان داده است که توسعه گردشگري در هر منطقه باعث رشـد و پيشرفت اقتصادي -اجتماعي آن ناحيه گرديده است ، بنابراين مي تواند به عنوان يکي از ابزارهـاي اصلي توسعه در استان گلستان مورد توجه قرار گيرد. (٢٠٠٣ ,Madhoushi)

 1. چارچوب نظري

تنگناهاي توسعه گردشگري در کشور به عوامل مختلفي بستگي دارد کـه ايـن عوامـل بـه چنـد گروه عوامل زيربنايي از جمله کمبودهاي کشور در بخش هاي حمل و نقل زمينـي ، شـامل راه هـاي مناسب و جاده ها و وسايل حمل و نقل جاده اي و فعاليت هاي مربوط به پايانه ها و مراکز ارائه کننـده اين خدمات تقسيم مي شود. هم چنين اين کمبودها در ديگر بخش هاي مربـوط بـه حمـل و نقـل بـه همين گستردگي قابل بررسي است . از جمله در بخش راه آهن و خطوط ريلي و نحوه ارائه خدمات در اين بخش توسط مراکز ذيربط و وجود مشکلات بسيار عديده در بخش حمل و نقل هوايي کـه کمبودهاي بسياري در زمينه فرودگاه ها و هواپيماها وجود دارد، و مربـوط بـه بخـش فعاليـت هـاي برون مرزي است . زيرا کشور ايران در داخل امکان استفاده از حمل و نقل آبي را ندارد. به هر حـال آنچه مسلم است حمل و نقل به طور عام از جمله اصلي ترين زيربخش هاي توسعه گردشگري بوده و براي اين بخش از حياتي ترين عوامل محسوب مي گردد.

 يکي ديگر از موانع فرهنگي بر سر راه جذب گردشگر به کشور، وجود پندارهاي نادرسـت در اين زمينه است . اين پندارهاي نادرست هم در خارج از کشور وجود داشته کـه همـان تصـور غلـط وجود ناامني و اغتشاش در کشور بوده و در داخل نيز، ايـن تصـور غلـط بـدين صـورت اسـت کـه گردشگران خارجي با خود فرهنگ غلطي را وارد کشور کرده و به اشاعه آن مي پردازند. توجه بـه اين نکته ضروري است که گردشگراني که براي تفريح خاصي مسافرت مي کنند، هيچگاه ايران را انتخاب نکرده ، زيرا در ايران از کافه ها، کازينوها و مراکز تفريحات ناسالم خبـري نيسـت . بنـابراين ايران را براي سفر انتخاب نمي کنند و حتي بـرعکس ايـن مصـداق حـاکم اسـت . بـدين معنـي کـه گردشگراني به ايران سفر مي کنند که خواهان تجربه جديدي هستند و اين تجربه با توجه به وجـود فرهنگ خاص حاکم بر ايران مي باشد که گردشگران حرفه اي احترام بـه فرهنـگ مقصـد را بسـيار ارج نهاده و سعي مي کنند علاوه بر احترام تا جـايي کـه امکـان دارد خـرده فرهنـگ هـاي رايـج در مناطق مختلف را رعايت کنند. از ديگر تنگناهاي توسـعه گردشـگري در کشـور کمبـود امکانـات رفاهي و پزشکي ، عدم توجه به سلايق مختلف جهانگردان و امنيت و کيفيت خدمات ارائه شده بـه جهانگردان مي باشد.

 1. الگوي مفهومي تحقيق

الگوي مفهومي ، مبناي روابط تئوريک ميان تعدادي از عوامل است که در مورد مساله پژوهش با اهميت تشخيص داده شده اند. در بررسي هاي اوليه و مطالعـه صـنعت گردشـگري در کشـورهاي ديگر، خصوصا کشورهايي که در اين زمينه موفقيت هايي کسب نمـوده انـد، مشـخص گرديـد کـه يکي از مهمترين عوامل موثر بر توسـعه ايـن صـنعت در هـر کشـور، وجـود يـک سـازمان قـوي و متمرکز مي باشد که داراي اختيارات کافي بوده و بتواند در مورد زمينه هاي مختلف مـرتبط بـا ايـن صنعت تصميم گيري نموده و براي توسعه آن به تدوين برنامه هاي کوتاه مدت و بلندمدت بپردازد و ساير سازمان هاي مرتبط با گردشگري با هماهنگي ، با اين سـازمان و در جهـت برنامـه هـاي تـدوين شده به اجراي برنامه هاي خود بپردازند، امـا در کشـور مـا چنـدين سـازمان و مرکـز مختلـف نظيـر سازمان ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دسـتي (بـه عنـوان مـدعي اصـلي اداره ايـن صـنعت )، سازمان محيط زيست ، سازمان حج و اوقاف ، بنياد مستضعفان و جانبـازان و شـهرداري هـا در مـورد

 اين صنعت تصميم گيري مي نمايند. همچنين تجربيات ساير کشورها نشان مـي دهـد کـه بـين ميـزان دسترسي و وجود امکانات زيربنايي نظير جاده ها، سيستم هاي ارتباطي و اطلاعات ، شبکه هاي آب و برق و بهداشتي و خدمات گردشگري نظير تورهاي تفريحي و آژانس هاي مسافرتي در جاذبه هـاي گردشگري با توسعه اين صنعت در آن مناطق رابطه وجـود دارد، يعنـي هـر چنـد وجـود جاذبـه و قابليت هاي گردشگري و تفريحي شرط لازم مسافرت گردشگران به يک منطقه است ولـي امکـان دسترسي آسان به اين جاذبه ها و تسهيلات رفاهي و خدماتي موجود در محل از عوامـل بسـيار مهـم جذب گردشگر به يک منطقه محسوب مي شود. در کنار اين موارد مشاهده مي شود در کشـورهاي موفق در صنعت گردشگري ، شناسايي و معرفي جاذبه هاي گردشگري و بازاريابي براي اين جاذبه - ها جهت جلب و جذب گردشگران به آن منـاطق يکـي از عوامـل بسـيار مهـم توسـعه ايـن صـنعت محسوب مي شود. همين طور در کشورهاي موفق در زمينه گردشگري ، فضـايي فرهنگـي بـه وجـود آمده که عليرغم برخي مخالفت ها با برخي سياست هاي گردشگري با اصل صنعت بـه عنـوان يـک صنعت درآمدزا که موجب پيشرفت اقتصادي و اجتماعي ناحيه مي گردد، مخالف نبوده و نسبت بـه سياست هاي توسعه ، اقبال عمومي وجود دارد ولي متاسفانه در کشور ايران به طور عموم و در استان گلستان به طور اخص نسبت به مزاياي گردشگري ، يک ناآگاهي وجود دارد. بـر اسـاس تحقيقـات انجام شده و مطالعات کتابخانه اي و مصاحبه هاي اوليه با کارشناسان ، چهار عامل عمده که مي تواند با متغير توسعه نيافتگي صنعتي گردشگري استان گلستان مرتبط باشند، شناسايي شدند. عوامل مـورد

 1. اهداف تحقيق

هدف اصلي پژوهش حاضر، شناسايي موانع توسعه صنعت گردشگري در اسـتان گلسـتان مـي -

باشد. اهداف فرعي پژوهش عبارت بودند از:

١- شناسايي ضعف هاي موجود در بخش مديريت صنعت گردشگري در استان گلستان

٢- شناسايي موانع زيربنايي و خدماتي مرتبط با صنعت گردشگري در استان گلستان

٣- شناسايي موانع و ضعف هاي موجود در بخش بازاريابي صنعت گردشگري در استان گلستان

٤- شناسايي موانـع و مشـکلات فرهنگـي و آموزشـي مـرتبط بـا صـنعت گردشـگري در اسـتان گلستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. فرضيه هاي تحقيق

پس از مطالعات کتابخانه اي و تحقيقات و بررسي هاي اوليه چهار فرضـيه ، بـه قـرار زيـر تـدوين گرديد:

١- رابطه معناداري بين تعدد مراکز تصميم گيري و توسعه نيافتگي صنعت گردشگري در اسـتان گلستان وجود دارد.

٢- رابطه معناداري بين ضعف بازاريابي و توسعه نيافتگي صنعت گردشـگري در اسـتان گلسـتان وجود دارد.

٣- رابطه معناداري بين ضعف امکانات زيربنايي و خدمات گردشگري و توسعه نيافتگي صنعت گردشگري در استان گلستان وجود دارد.

٤- رابطه معناداري بين فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر و توسعه نيافتگي صنعت گردشگري در استان گلستان وجود دارد.

 

 1. مقررات زدایی برای ورود سرمایه گذار یک ضرورت است 

توجه به مقوله گردشگری و سرمایه گذاری در این حوزه و اهمیت این موضوع تا آنجاست که معاون عمرانی استاندار گلستان در جلسات مکرر خود با مدیران دستگاه های اجرایی به همکاری آنها تاکید داشته و مشارکت همگانی مردم در طرحهای اقتصادی را نیاز توسعه استان می داند. رضا مروتی در جلسات بارها به سرمایه گذاری بخش خصوصی تاکید داشته و خواستار رفع مقررات زدایی برای حوزه ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی شده است.

این مسئول گلستانی صنعت گردشگری را سه‌ چرخ از چهارچرخ حرکت استان عنوان کرده و تاکید دارد که دستگاه‌های اجرایی استان از ظرفیت گلستان به ‌واسطه اقلیم مناسب، قدمت و فرهنگ غنی به لحاظ اقتصادی بهره ببرند.

 1. پارسی نیوز و نقاشی ساختمان نقاشی ساختمان و دسته بندی مقالات گردشگری صنعت

مجله اینترنتی برترین ها پورتال. پربازدیدترین مجله اینترنتی ایران در زمینه های سبک زندگی سلامت دکوراسیون موفقیت کودک. کارافرینی و اشتغال زایی با نگاه. کارافرینی و اشتغال زایی با نگاه به فرصتهای شغلی موجود در کشور توسط احمدرضا هدایتی. پایگاه خبری صنعت برق برق نیوز. ماجرای استفاده عجیب ناصرالدین شاه از برق در حرمسرا انتقاد شدید از وضعیت ازمون. پول نیوز. مذاکرات ایران و 1 5 پس از 12 سال به نتیجه رسید و طرفین در وین به توافق نهایی دست یافتند. انچه باید بدانیم ولی نمی دانیم. وقتی در یک رابطه طولانی مدت هستید به ان عادت می کنید شواهد بیولوژیکی وجود دارد که. اشنایی با استان گلستان. همشهری انلاین استان گلستان به مرکزیت شهر گرگان حدود 22 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد. پارسی نیوز. باشگاه خبرنگاران کریستین امانپور خبرنگار cnn به منظور پوشش اعلام نتیجه در محل.

 1. روش تحقيق

روش انجام تحقيق در ايـن پـژوهش ، از نـوع توصـيفي - کـاربردي اسـت . بـا توجـه بـه اهميـت موضوع ، نياز به کار ميداني (به منظور شناخت اهداف ، معيارهاي اساسي موفقيت و ...)، مصاحبه بـا متخصصان و صاحبنظران و مطالعه اسناد و مـدارک مربـوط ضـروري بـه نظـر مـي رسـد. بـه عـلاوه استفاده از پرسش نامه به عنوان يکي از ابزارهاي اصلي جمع آوري اطلاعات ، با توجه بـه نظرسـنجي از خبرگان ، امري لازم خواهد بود. نهايتا با توجه به اطلاعات به دست آمده و با توجه به پيشينه هاي موضوعي موجود، راه کارهاي علمي و عملي لازم ارائه شد.

 1. جامعه آماري

در اين پژوهش دو نوع جامعه آماري وجود دارد، گروه اول شامل کارشناسان و صاحب نظران ادارات و سازمان هاي دولتـي مـرتبط بـا صـنعت گردشـگري و هتـل داران و صـاحبان آژانـس هـاي مسافرتي و تفريحي در سطح استان گلستان و گروه دوم شامل گردشگران و مسافراني اسـت کـه از جاذبه هاي گردشگري و اماکن تاريخي شهرستان گرگان ديدن مي نمايند.

 

 

 1. روش گردآوري اطلاعات

بر اساس مطالعات کتابخانه اي و مصاحبه با اشـخاص ذيصـلاح و بـا توجـه بـه وجـود دو گـروه کارشناسان و گردشگران استفاده مي شود. قیمت: 11,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: پروژه موانع گردشگری شهرستان گرگان
دسته بندی: پروژه های پایانی دانشگاه » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 104 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 90

حجم فایل:1,105 کیلوبایت

 قیمت: 11,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


نگاهی کوتاه به تاریخچه سایت

-کارآفرینی بصورت فروش آنلاین سال91
-بهترین سیستم همکاری در فروش سال92
-مجهز شدن به پنل پورسانت بازاریابان سال93
-بهترین سامانه فروشگاه ساز اینترنتی سال95
-منتخب طرحی نوین و گرافیکی سال97
-افزودن پنل امکانات پیشرفته درسال98
-آپلود روی سرورهای مجازی قدرتمند سال99

ارتباط با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلگرام2140 076 992 ایمیلfarsfile@gmail.com

آمار سایت

21,185 بازدید امروز
64,357 بازدید دیروز
33,294,488 بازدید کل
24,618 فروش موفق
1,271 تعداد کاربران
29,699 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ میباشد.
ساخت فروشگاه اینترنتی : فارس فایل