پايان نامه عوامل موثر بر خشونت رانندگان تاكسي با مسافران در سطح شهر گرگان

عنوان                                     صفحه
فصل اول (کلیات تحقیق)                                
مقدمه                                        
بیان مسئله                                     
اهمیت وضرورت تحقیق                        
اهداف کلی و جزئی                            
فرضیه ها                                    
فصل دوم (ادبیات تحقیق) 
مقدمه                                     
تعریف مفاهیم                                 
بیان نظریه و دیدگاهها                        
پیشینه عملی تحقیق                            
تاریخچه                                    
فصل سوم (روش تحقیق ) 
مقدمه                                         
جامعه آماری                             
حجم نمونه                                    
ابزار گردآوری                                
تعریف نظری و عملیاتی متغییر ها                
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها ) 
آمار توصیفی                                    
فصل پنجم (بحث)
بحث و نتیجه گیری                            
منابع                                        
                    


چکیده:
بدون شک تلکنولوژی نقش بسیار مهمی در پیدایش شهرهاتوسط انسانها داشته است و این امر هم از طریق جریان تولید جدید و و هم از طریق جریان مصرف جدید در کنار پیدایش وسایل حمل ونقل سریع پدید می آید.
امروزه  بسیاری از مشاغل با توجه به شرایط مکان و زمان تغییرات زیادی کرده اند  که از جمله مشاغل که مورد بحث در این تحقیق است رانندگی است. شاید درگذشته تاکسی به این شکل نبوده اما امروز رانندگان بیشترین عامل در جابجایی انسانها توسط تاکسی رابرعهده دارند که ممکن است این عمل ها و عکس العمل ها در زندگی اجتماعی ما منعکس شود که از اینرو سعی شده در این تحقیق به عوامل اقتصادی،اجتماعی- فرهنگی،زیست شناختی،روانی و درونی وعوامل سازمانی تاثیر گذار بر خشونت رانندگان تاکسی با مسافران مورد بررسی قرار بگیرد.
که با توجه به آمارتوصیفی پرسشنامه به فرضیه هایی عوامل اقتصادی و اجتماعی وعوامل سازمانی بشترین تاثیر رادر خشونت رانندگان بامسافران راداشته وعوامل درونی وزیست شناختی تاثیرکمتری نسبت به عوامل دیگر داشته اند.
جامعه آماری در این پژوهش تعداد رانندگان تاکسی شهر گرگان بر اساس آمار سازمان تاکسیرانی در سال 1392 ، 2856 نفرمی باشد که به گردشی (1485 نفر) و خطی (1371 نفر) تقسیم می شوند.
در این تحقیق از نمونه گیری تصادفی ساده به دلیل احتمال انتخاب همه اعضا یکسان باشد.که بر اساس فرمول کوکران از کل تعداد جامعه آماری این 338 نفربدست آمده که البته به دلیل محدودیت زمانی تنها از تعداد 30 نفر از رانندگان تاکسی سطح شهر گرگان خواسته شده که به پرسشنامه پاسخ دهند.
ازبین روش های تعریف شده از صاحبنظران علوم اجتماعی ، مناسبترین روش مورد استفاده شده برای ماهیت این تحقیق روش تحقیق پیمایشی است.در این پژوهش برای طرح و تنظیم سئوالات تکنیک تحقیق و به عبارتی برای جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم از پرسشنامه کتبی مشتمل بر 20 سوال استفاده شده است که این پرسشنامه بر اساس پایه های نظری و پیشینه تحقیق، تعریف متغیرها، مفاهیم سطح اندازه گیری و سنجش متغیرها و طراحی گردیده است.
کلید واژه : خشونت،رانندگان تاکسی،عوامل اقتصادی و اجتماعی ،عوامل روانی و درونی،عوامل زیست شناختی

فصل اول 
(کلیات تحقیق)


مقدمه:
با اختراع یک شی جدید انتظار می رود کارها به آسانی انجام شود و انسان وقت برای استراحت بیشتر داشته باشد و بتواند محیطی گرم و صمیمانه در محیط خانواده احساس کند، اما امروزه آرامش یکی از کمبودهای دنیای مدرن است و عوامل زیادی در برهم زدن این آرامش تاثیر دارند. از آنجایی که آدمی ذاتاً اجتماعی الطبع است برای رفع نیازهای اولیه خود در اجتماع زندگی کند برای همین باید تابع قوانین حاکم باشد تا احساس امنیت کند، اما همواره در اجتماع افرادی هستند که به دلایل گوناگون خواسته یا ناخواسته سعی در بر هم زدن این نظم دارند، شاید هر روزه ما با افرادی موجه می شویم که به صورت لفضی یا فیزیکی در حال نزاع هستند که باعث بر هم زدن نظم و آرامش موجود می باشد.
یکی از عواملی که در بر هم زدن این آرامش نقش زیادی را ایفا می کند خشونت است که در این تحقیق سعی شده عوامل موثر بر خشونت رانندگان تاکسی با مسافران را مورد بررسی قرار دهد.
بیان مسئله:
نظم وامنیت جزء ناگزیر و ضروری زندگی است و برقراری آن یکی از وظایف اصلی دولت بلکه اصلی ترین کار حکومت است.امنیت محقق نمی شود مگر با شناسایی عواملی که مخل امنیت جامعه هستند که یکی از عوامل خشونت می باشد خشونت از جمله آسیب های اجتماعی است که دیدگاه ها و فرضیات مختلفی پیرامون آن ارائه شده است و عده ای از نظریه پردازان براین باورند که خصوصیات فردی متأثر از وضعیت خاص اجتماعی و فرهنگی نقش موثری در وقوع آن دارند؛ افرادی که به دلایل و فشارهای روانی ناشی از زندگی سرمایه داری از یک سو و گرایش به مادیات و منافع شخصی برای زندگی مرفع از سوی دیگر، زمینه را برای بروز حالات خطرناک و انحرافات و ارتکابات جرایم آماده می نمایند.
با نگاهی با احکام اسلام متوجه تاکید بیش از حد آن براینکه نباید قضاوت و قصابی جزو مشاغل دائمی انسان باشد با این نکته پی به اسرار نهفته در شغل و تاثیر آن انسانها می بریم و بسیاری از مشاغل به سبب برخورد زیاد با مردم ممکن است مشکلاتی برایشان ازجمله برخورد لفظی یا فیزیکی پیش بیاید مثل صف نانوایی ها یا همین رانندگان به دلیل مواجه شدن با تنوع افراد با فرهنگ های گوناگون از جمله مشاغلی هستند که به دلیل قرار گرفتن در موقعیت ممکن است خیلی زود در برابر کنش مردم واکنش هایی دست بزنند که با بلند کردن صدا و داد و بیداد و توهین های لفظی همراه باشد.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
ایران با قدمت تاریخ و فرهنگی که دارد خوشایند نیست علی رغم تبلیغات رسانه های غربی انسان های خشن و جامعه گریز تلقی شوند.
عواملی موجود در محیط زندگی انسان در بروز تشدید پرخاشگری یا تخفیف و تعدیل آن نقش اساسی دارد و گاه به علت جنگ یا عوامل دیگر پرخاشگری در جامعه تقویت می شود بدیهی است در چنین وضعیتی خشونت در افکارو اعمال افراد جامعه تاثیر و قابل مشاهده است بخصوص که با تحریم های اقتصادی و فشار این تحریم ها و بی تدبیری برخی مسئولان در وضع معیشت مردم خلل ایجا شده وصبر و تحمل مردم را کاسته و این موجب برخی رفتارهای نامتناسب با فرهنگ غنی ایرانی شده وشناسایی خشونت به عنوان ابتدایی ترین مولفه در بروز برخی از جرایم از اهمیت خاصی برخوردار است، به همین دلیل در این تحقیق سعی شده عوامل موثربرخشونت رانندگان تاکسی را شناسایی کرده تا بتوان به آگاهی بخشیدن به افراد از عوامل موثر بر خشونت از پیامدها و آسیب های آن، که موجب بر هم زدن نظم اجتماعی بخصوص در شهر گرگان که شهری مهاجر پذیر است و قومیت های گوناگونی در آن زندگی می کنند، جلوگیری گردد.
اهداف کلی:
عوامل موثر بر خشونت رانندگان تاکسی با مسافران در شهر گرگان مورد بررسی قرار گیرد.
اهداف جزئی:
1.    شناسایی عوامل اقتصادی(درآمد ماهیانه – شغل دوم بودن یا نبودن رانندگی- نوع و مالکیت مسکن) موثر بر خشونت رانندگان تاکسی در شهر گرگان با مسافران. 
2.    شناسایی عوامل اجتماعی و فرهنگی(سازگاری والدین- معاشرت با افراد فاسد- رسانه های گروهی- اعتیاد)موثر بر خشونت رانندگان تاکسی در شهر گرگان با مسافران.
3.     شناسایی عوامل روانی و درونی(خوخواهی – کینه توزی- نفرت- پرخاشگری) موثر بر خشونت رانندگان تاکسی در شهر گرگان با مسافران.
4.    شناسایی عوامل سازمان تاکسیرانی(حمایت در برابر مشکلات – مسافربرهای شخصی- عدم ثبات نرخ کرایه) موثر بر خشونت رانندگان تاکسی در شهر گرگان با مسافران. 
فرضیه ها:
با توجه به مبانی نظری و پژوهشی و با استفاده از تئوری و نظریه ها در این تحقیق  فرضیه ها به شرح ذیل استنتاج گردید:
1-    به نظر می رسد عوامل اقتصادی(درآمد ماهیانه – شغل دوم بودن یا نبودن رانندگی- نوع و مالکیت مسکن) در بروز خشونت رانندگان تاکسی به مسافران در شهر گرگان تأثیر گذار است.
2-    به نظر می رسد عوامل اجتماعی و فرهنگی(سازگاری والدین- معاشرت با افراد فاسد- رسانه های گروهی- اعتیاد)در بروز خشونت رانندگان تاکسی به مسافران در شهر گرگان تأثیر گذار است.
3-    به نظر می رسد عوامل روانی و درونی (خوخواهی – کینه توزی- نفرت- پرخاشگری)در بروز خشونت رانندگان تاکسی به مسافران در شهر گرگان تأثیر گذار است.
4-    به نظر می رسد عوامل سازمانی تاکسیرانی(حمایت در برابر مشکلات – مسافربرهای شخصی- عدم ثبات نرخ کرایه) در بروز خشونت رانندگان تاکسی به مسافران در شهر گرگان تأثیر گذار است.
مقدمه:
در این فصل تحقیق به توضیح جامعه آماری و حجم نمونه و ابزار گردآوری و چگونگی نمونه گیری پرداخته شده است و در پایان این فصل به تعریف نظری و عملیاتی تک تک متغیرهای موثر در بروز خشونت رانندگان تاکسی پرداخته است.


جامعه آماری:
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صنعت مشترک می باشند، جامعه آماری در این پژوهش تعداد رانندگان تاکسی شهر گرگان بر اساس آمار سازمان تاکسیرانی در سال 1392 ، 2856 نفرمی باشد که به گردشی (1485 نفر) و خطی (1371 نفر) تقسیم می شوند.
حجم نمونه:
با توجه به اینکه مطالعه جامعه آماری درکوتاه مدت امکان پذیر نیست و در بلند مدت نیز نتایج مطالعه بکار نمی آیدبرای این منظور از نمونه گیری استفاده می شود. نمونه گروهی ازافراد یا اعضای جامعه پژوهش است که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی های کل جامعه را داراست.
نمونه گیری باید کلیه یا اکثر ویژگی های جامعه کل را داشته باشد تا بتوان نتایج حاصل از آنرا به کل تعمیم داد که بر اساس اصول و قواعد معینی انجام گیرد که در این تحقیق از نمونه گیری تصادفی ساده به دلیل احتمال انتخاب همه اعضا یکسان باشد. 


که بر اساس فرمول کوکران از کل تعداد جامعه آماری این 338 نفربدست آمده است.
که البته به دلیل محدودیت زمانی تنها از تعداد 30 نفر از رانندگان تاکسی سطح شهر گرگان خواسته شده که به پرسشنامه پاسخ دهند.

ابزارهای جمع آوری داده ها:
ازبین روش های تعریف شده از صاحبنظران علوم اجتماعی ، مناسبترین روش مورد استفاده شده برای ماهیت این تحقیق روش تحقیق پیمایشی است.
پژوهش از انواع مطالعات مقطعی ، پهناگر ، توصیفی و کاربردی است که در سطح جامعه شناسی خرد انجام می شود و مراحل اکتشافی ، تنظیم پرسشنامه ، جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده هاست.در این پژوهش برای طرح و تنظیم سئوالات تکنیک تحقیق و به عبارتی برای جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم از پرسشنامه کتبی مشتمل بر 20 سوال استفاده شده است که این پرسشنامه بر اساس پایه های نظری و پیشینه تحقیق، تعریف متغیرها، مفاهیم سطح اندازه گیری و سنجش متغیرها و طراحی گردیده است.
تعریف متغیرها؛ تعریف نظری عوامل اقتصادی :
انسان برای برطرف کردن نیازهای خود و خانواده ناچار است به فعالیت هایی اقتصادی دست بزند و از حاصل و نتیجه ی این فعالیت ها امور اقتصادی و زندگی خود را اداره کند این قبیل فعالیت ها را فعالیت های اقتصادی خانواده نامیده می شود(اقتصاد،حسن سبحانی به نقل از موسی شموشکی)
به جایگاهی اشاره دارد که افراد در نظام قشر بندی اقتصادی و توزیع نابرابر مادی اشغال می کنند. در این تعریف طبقه بر حسب استانداردهای مادی زندگی و معمولاً با درآمد یا ثروت تعریف میشود(رتیرز، 2005).
 تعریف عملیاتی عوامل اقتصادی :
برای عملیاتی کردن پایگاه اقتصادی از دو شیوه عینی وذهنی استفاده شد در این شیوه بخش های شاخص مربوط به شیوه عینی شامل نوع شغل، میزان درآمد ،نوع مسکن و مالکیت مسکن است. منظور از ارزیابی ذهنی فرد از پایگاه اجتماعی-اقتصادی خود پنداشت. پاسخگو از جایگاه وی در ساختار اجتماعی است. بُعد ذهنی طبقه اجتماعی با ابعاد چهارگانه، درآمد، تحصیلات، شغل مالکیت مسکن به صورت میاس ترکیبی روی طیف دیکرت ارزیابی می شوند.(بر گرفته از تحقیق نبوی و دیگران 1387)
تعریف نظری عوامل روانی و درونی  :
فرآیندها ورویدادهای طبیعی که پیوسته تکرارمی شوند وعوامل تعیین کننده درونی زندگی روانی،عامل اصلی خالت روانی و درونی فرد است که به طور ناخودآگاه به یک فرد در رابطه باموضوع خاص منسوب شده است.
تعریف عملیاتی عوامل روانی و درونی  :
برای سنجش عوامل درونی وروانی از متغییرهایی چون (خودخواهی ، کینه توزی، نفرت ، پرخاشگری ) برای طرح پرسشنامه استفاده شده است.  
تعریف نظری عوامل زیست شناختی  :
تبیین های زیست شناختی عوامل جسمانی و زیستی نظیر بدنی، ویژگی های خاص اندام های بدن، شکل جمجمه و ناهنجاری کروموزونی و ژنتیکی رابرای ارتکاب جرم و بزهکاری موثر می دانند.

  قیمت: 12,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: پايان نامه عوامل موثر خشونت رانندگان تاكسي مسافران سطح شهر گرگان
دسته بندی: پروژه های پایانی دانشگاه » روانشناسی و مشاوره

تعداد مشاهده: 68 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 52

حجم فایل:326 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


فایل های دیگر این دسته

کتاب " کتاب " قیمت: 9,000 تومان

تاریخچه بهترین افتخارات ما

-کارآفرینی بصورت فروش آنلاین درسال1391
-سیستم همکاری در فروش فایل سال1392
-ارائه پنل بازاریابی پیشرفته سال1393
-راه اندازی سامانه فروشگاه ساز سال1395
-طراحی نوین گرافیکی و مدرن سال1397
-افزودن پنل فول امکانات حرفه ای سال1398
-آپلود روی سرورهای قدرتمند درسال1399

ارتباط با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلگرام2140 076 0992 ایمیلfarsfile@gmail.com

آمار سایت

50,978 بازدید امروز
56,459 بازدید دیروز
31,677,136 بازدید کل
24,439 فروش موفق
1,223 تعداد کاربران
28,153 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ میباشد.
ساخت فروشگاه اینترنتی : فارس فایل