پاورپوينت حسابداري ذهني

—

—موضوع تحقیق:

حسابداری ذهنی

mental accounting

—

—مقدمه                                          

اغلب تئوری های اقتصادی بر این اساس بناشده اندکه افراددررویارویی بارویدادهای اقتصادی به صورت منطقی عمل می کنندوکلیه اطلاعات موجوددرفرآیندتصمیم گیری آنهامنظور می شود.امابرخی محققان بایافته های خودآن رانقض کرده اندازجمله این محققان بیور،کنلی و...میباشند.آنها به ارائه تئوری تصمیم گیری انفرادی پرداختند

این روش این امکان رابرای تصمیم گیرنده فراهم می سازدکه اطلاعات بیشتری رادریافت نمایدتابراساس آن بتوانددرموردتخمین احتمال های ذهنی رویدادهایی که ممکن است بعدازتصمیم گیری اتفاق بیفتدتجدیدنظرکرد.

 

—
تعریف حسابداری ذهنی

—مجموعه ای ازعملیات آگاهانه است که توسط فردوخانوارها برای سازماندهی،ارزیابی وردیابی فعالیتهای مالی مورداستفاده قرارمی گیرد.

—حسابداری ذهنی برای اولین بارتوسط ریچاردتالردرسال1980مطرح شد،وی بیان کرد که حسابداری ذهنی می کوشدفرآیندی راکه به موجب آن پیامدهای اقتصادی راکدگذاری،طبقه بندی وارزیابی می کنندتشریح نماید.

—مقایسه حسابداری ذهنی باحسابداری مالی وحسابداری مدیریت:

—حسابداری مالی به ثبت،طبقه بندی رویدادهای مالی دردفاتروگزارشگری نتایج می پردازد.حسابداری مدیریت بااستفاده ازاین اطلاعات وسایراطلاعات اجتماعی و...به تصمیم گیری وکنترل فعالیت شرکت می پردازد.درحسابداری ذهنی افرادخانوارچنین ثبت وقایع مالی تجزیه وتحلیلی را به منظورتحت کنترل درآوردن مخارج خودانجام می دهند.حسابداری مالی شامل استانداردها ورویه های متعددی است که طی سال ها به ثبت رسیده است،وحسابداری ذهنی قوانین مشابهی وجودنداردوتنهامی توان ازطریق مشاهده رفتارافرادقوانینی استنتاج کرد.حسابداری ذهنی ترکیبی ازاقتصاد،حسابداری وروان شناسی است وبیشتربه حسابداری نزدیک است.

—

—حسابداری ذهنی وتصمیمات سرمایه گذاری

—ازمفاهیمی که اندیشمندان بزرگی ماننددانیل کانمن وآموس تیورسکی وتالرروی آن کار کردندتورش حسابداری ذهنی است.براساس تورش حسابداری ذهنی افراد درتصمیمات مالی خودبرای ارزیابی هرتصمیم حسابی جداگانه باز می کنندوسعی می کنندعواقب هرتصمیم رابه تنهایی بررسی کنند.براساس مطالعات تالرافراددرارزیابی تصمیمات نه تنهاتصمیمات رامجزابررسی می کنندبلکه تغییرنوع تصمیم وزمان هزینه کردن ومنفعت بردن هم روی نتایج تصمیم اثرگذاراست. تورش حسابداری ذهنی باعث می شود نگاه کلان به مجموعه ی سرمایه گذاری هارا از دست بدهیم.

—

—

—عنصراول:

—

—به چگونگی دریافت نتایج و آزمون آنها،چگونگی تصمیم گیری براساس نتایج آزمون شده ونهایتا تصمیمات اتخاذ شده می پردازد.

—

—عنصردوم:

—عنصردوم مستلزم تخصیص فعالیت ها به حساب های معینی است.منابع ومصارف همانگونه که دردنیای واقعی هستند درحسابداری ذهنی نیز وجوددارند.هزینه ها به گروه هایی همچون خوراک،مسکن و...گروه بندی می شوندومخارج اغلب بابودجه های صریح وغیرصریح محدود می شوند.

—

—عنصرسوم:

—عنصرسوم حسابداری ذهنی به میزان ارزیابی حساب ها می پردازد.حسابها می توانندبه صورت روزانه،هفتگی وسالانه تراز شوندوهمچنین می توانندبه صورت محدود

یاگسترده تعریف شوند.درواقع عنصرسوم حسابداری ذهنی به این مورد اشاره دارد که تصمیمگیری هاغالبا درشرایط عدم اطمینان است.

 

—مثال:

—به عنوان مثال، شخصی قصد داشت یک روتختی بخرد، او به یک فروشگاه بزرگ رفت و به دنبال مدل مورد علاقه‌اش بود. روتختی‌ها در سه اندازه ۱، ۲ و ۳ و قیمت آنها به ترتیب۲۰۰۰۰۰‌، ۲۵۰۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰۰ ریال بود. اما در یک حراجی قیمت هر‌کدام از آنها بدون توجه به اندازه ۱۵۰۰۰۰ریال بود. دریافت این اطلاعات، دریافت نتایج است. شخص این نتایج را در ذهن خود مورد آزمون قرار می-دهد و درنهایت تصمیم به خرید روتختی اندازه ۳ از حراجی به قیمت۱۵۰۰۰۰ریال می¬گیرد (عنصر اول). با خرید این روتختی شخص به اندازه مابه‌التفاوت قیمت خریداری شده و قیمت واقعی روتختی (۱۵۰۰۰۰-30000) در ذهن خود یک حساب سود باز می¬کند (عنصر دوم). با این‌که روتختی از اطراف تخت آویزان بوده‌، شخص احساس رضایت کامل می کند (عنصرسوم). بسته به ارزیابی شخص این احساس رضایت به صورت روزانه‌، هفتگی، ماهانه یا سالانه باقی می‌ماند. چون تصمیم‌گیری‌ها در شرایط عدم اطمینان انجام می‌شود و ارزیابی‌های افراد از حساب‌های خاص متفاوت است.

—

—قالب های سودوزیان:

تابع ارزش:

این تابع می تواند بیانگرعناصر مرکزی لذت فردباشدوبه توصیف چگونگی درک وکدگذاری وقایع درفرآیند تصمیم گیری می پردازدکه سه مشخصه دارد:  

             

—1_تابع ارزش به عنوان سودوزیان اضافی نسبت به یک نقطه مرجه تعریف شود.

—2_تابع سودوزیان حساسیت نزولی رانشان می دهد.

—3_زیان گریزی

 

—قالب های تصمیم:

—تیورسکی وکاهنمن یک حساب ذهنی رابه صورت کاملامحدودبه عنوان یک قالب نتیجه تعریف می کنندکه مشخص کننده:         

—1_مجموعه نتایج اولیه ای است که مشترکاارزیابی شده اندوهمچنین شیوه ای که آن هاترکیب شده اند.

—2_یک نتیجه مرجع که طبیعی یاعادی درنظرگرفته می شود.

—برطبق این تعریف،حساب ذهنی قالبی برای تصمیم گیری است.

—

—بنا به گفته ی تیورسکی کاهنمن نتایج را می توان با3 شیوه ی زیر بیان کرد:حساب حداقل_حساب موضوعی_حساب جامع

—_حسابداری ذهنی فرآیندی موضوعی است.

 

—تصمیم گیری درحسابداری ذهنی:

لذت معامله: تالربراین معتقداست که مشتریان 2نوع لذت ازخرید میبرند:

—1_لذت تحصیل کالاها وخدمات

—2_لذت معامله

—

—

—واردکردن مطلوبیت (لذت)معامله درمحاسبات خریدمنجربه 2نوع تاثیر روی بازار می شود:

—اول_بعضی ازکالاهااصولابه این دلیل خریداری می شوندکه معاملات خوبی هستند.َ

—دوم_بعضی ازخریدهاممکن است به دلیل لذت معامله منفی انجام نشود.

َ

—مجزا کردن پرداخت ازمصرف:

—مطالعات نشان می دهد هنگامی که از لحاظ زمانی،مصرف از خریدجدامی شودارزش اقلام خریداری شده برای افرادمتفاوت از زمانی است که تاریخ خرید ومصرف یکی است.

—بهترین ابزار مجزاکردن هزینه  ازمصرف،کارتهای اعتباری می باشدکه خریدرا به چندین روش از مصرف مجزا میکند:

—اول_پرداخت راچندهفته به تعویق می اندازد که 2اثر دارد:

—1)پرداخت بعدازخرید است.

—2)پرداخت جداازخرید است.

—تاخیردرپرداخت برای کسانی جذاب است که یا بی صبروحوصله هستندیاازنظرنقدینگی تحت فشارند.

—

—دوم_جذابیت خریدبا کارتهای اعتباری این است که یک بارصورتحساب دریافت می شودوخریدها باهم مخلوط می شوند.

—

 

—بودجه بندی:

—یکی دیگرازاجزاء حسابداری ذهنی طبقه بندی است:

—پول در3سطح طبقه بندی می شود:

—-مخارج* که به بودجه ای خاص گروه بندی می شود.(غذاوپوشاک)

—-ثروت* که به حساب ها(مانندپس انداز،حقوق بازنشستگی و...)تخصیص می یابد.

—_درآمد*که به طبقاتی مثل درآمدهای مستمر(منظم)وغیرمستمر(اتفاق)طبقه بندی می شود.

 

—نتیجه گیری

 

    حسابداری ذهنی چارچوبی فراهم می کندتاتصمیم گیرندگان بتوانندمجموعه ای ازنقاط مرجع رابرای هرحساب تهیه کنند وسودوزیان آن راتعیین کنندوسپس بااستفاده ازنظریه ی انتخاب،تفاوت بین انواع حساب هارامشاهده کنندودرنهایت تصمیم بگیرندکه باتوجه به این مقاله نظریه انتخاب کاهنمن وتیورسکی همراه باحسابداری ذهنی تالراثراین تغییروضعیت راتشریح می کند. قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: پاورپوينت حسابداري ذهني
دسته بندی: پروژه های پایانی دانشگاه » رشته حسابداری

تعداد مشاهده: 48 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: .ppt

تعداد صفحات: 20

حجم فایل:192 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


تاریخچه بهترین افتخارات ما

-کارآفرینی بصورت فروش آنلاین درسال1391
-سیستم همکاری در فروش فایل سال1392
-ارائه پنل بازاریابی پیشرفته سال1393
-راه اندازی سامانه فروشگاه ساز سال1395
-طراحی نوین گرافیکی و مدرن سال1397
-افزودن پنل فول امکانات حرفه ای سال1398
-آپلود روی سرورهای قدرتمند درسال1399

ارتباط با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلگرام2140 076 0992 ایمیلfarsfile@gmail.com

آمار سایت

66,349 بازدید امروز
64,311 بازدید دیروز
29,236,071 بازدید کل
24,157 فروش موفق
1,145 تعداد کاربران
27,961 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ میباشد.
بارگذاری روی سرورمجازی : فارس فایل