پایان نامه بررسی نارسایی های حسابداری صنعتی در شرکت فرآوردهای نفتی و راهکارهای پیشنهادی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

 

چكيده 1

فصل اول كليات تحقيق.. 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بيان مسئله. 4

1-3 اهميت و ضرورت انجام تحقيق.. 5

1-4 اهداف مشخص تحقيق.. 6

1-5 نام بهره‏وران. 6

1-6 سؤالات تحقيق.. 6

1-7 فرضيه‏هاي تحقيق.. 7

1-8 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي.. 7

1-8-2 فرآورده‌هاي نفتي.. 7

1-8-3 ارزيابي عملكرد. 7

1-8-4 بودجه‌ريزي عملياتي.. 7

1-8-5 كنترل فعاليتهاي عملياتي.. 7

1-9 شرح كامل روش تحقيق.. 8

1-9-1 شرح كامل روش گردآوري داده‌ها 8

1-9-2 جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه. 8

1-9-3 قلمرو تحقيق.. 8

1-10 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 9

1-11 ساختار تحقيق.. 9

 

 

فصل دوم مباني نظري و پيشينه تحقيق.. 10

2-1 مقدمه. 11

2-2 مباني نظري تحقيق.. 12

2-2-1 تعريف هزينه. 12

2-2-2 هزينه در مقابل بها 13

2-2-3 هزينه‌هاي مختلف براي مقاصد گوناگون. 14

2-2-4 مفاهيم، اصطلاحات و طبقه‌بنديهاي گوناگون هزينه‌ها 16

2-2-5 موضوع هزينه. 16

2-3 مراحل سيستم تعيين بها 17

2-3-1 انباشت بها 17

2-3-2 تخصيص بها 18

2-3-2-1 محرك بها 18

2-3-2-2 مديريت بها 19

2-4 مباني طبقه‌بندي بها 20

2-4-1 طبقه‌بندي بها بر مبناي قابليت رهگيري (بر مبناي روش تخصيص) 21

2-4-2   طبقه‌بندي بها بر مبناي رفتار. 24

2-4-3 طبقه‌بندي بها بر مبناي ارتباط با محصول. 26

2-4-4  طبقه‌بندي بها بر مبناي قابليت كنترل. 28

2-4-5  طبقه‌بندي بها بر مبناي ماهيت طبيعي.. 30

2-4-6  طبقه‌بندي بها بر مبناي ارتباط با حوزه عملكرد. 30

2-4-7  طبقه‌بندي بها بر مبناي قابليت استفاده در تصميم‌گيري.. 31

2-4-8  طبقه‌بندي بها بر مبناي كل يا واحد بودن. 31

2-5 هزينه فرصت... 32

2-6 هزينه‌هاي ريخته شده 33

2-7 هزينه تفاضلي.. 34

2-7-1 هزينه‌هاي تفاضلي به عنوان هزينه‌هاي اضافي.. 34

2-8 هزينه نهايي و هزينه متوسط.. 34

2-9 هزينه، منفعت اطلاعات... 35

2-10 هزينه‌هاي جايگزيني.. 35

2-11 هزينه‌هاي قابل انتساب... 35

2-12 هزينه‌هاي تعطيلي.. 36

2-13 انباشت و انتساب هزينه‌ها 36

2-13-1 تخصيص هزينه‌هاي غيرمستقيم. 37

2-14 هزينه‌هاي منقضي شده و هزينه‌هاي منقضي نشده 39

2-15 محركهاي هزينه و مديريت هزينه. 39

2- 16 گرايش هزينه‌ها 40

2-17 رفتار هزينه. 41

2-17-1 روش‌هاي برآورد توابع هزينه. 41

2-18 چسبندگي هزينه. 41

2-18-1 رفتار هزينه نسبت به سطوح فعاليت... 44

2-18-2 دلايل چسبندگي هزينه. 46

2-19 سيستم‌هاي جديد هزينه‌يابي.. 47

2-19-1 سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت... 47

2-19-2 هزينه‌يابي دوره عمر محصول. 50

2-19-3 هزينه‌يابي هدف... 56

2-20 پيشينه تحقيق.. 62

2-21-1 تحقيقات داخلي.. 62

2-21-2 تحقيقات خارجي.. 67

فصل سوم روش تحقيق.. 69

3-1 مقدمه. 70

3-2 روش تحقيق.. 70

3-3 قلمرو تحقيق.. 71

3-3-1 قلمرو موضوعي.. 71

3-3-2 قلمرو مكاني.. 71

3-4 جامعه آماري تحقيق.. 71

3-4 -1 نحوه انتخاب نمونه و حجم نمونه. 72

3-5 فرضيه‌هاي تحقيق.. 73

3-6 ابزار گردآوري داده‌ها 75

3-6-1 تجزيه و تحليل اعتبار و روايي پرسشنامه. 75

3-7 روش تجزيه و تحليل دادهها و آزمون فرضيات... 79

3-7 -1 آزمون t student: 79

3-8 خلاصه فصل: 80

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها 81

4-1 مقدمه. 82

4-2 آمار توصيفي.. 82

4-2-1- آمار توصيفي جمعيت شناختي.. 82

4-2-2-  تحليل توصيفي پرسش‌هاي طرح شده در خصوص فرضيه شماره يك تحقيق.. 92

4-2-3- تحليل توصيفي پرسش‌هاي طرح شده در خصوص فرضيه شماره دو تحقيق.. 95

4-2-4- تحليل توصيفي پرسش‌هاي طرح شده در خصوص فرضيه شماره سه  تحقيق.. 96

4-2-5- تحليل توصيفي پرسش‌هاي طرح شده در خصوص فرضيه شماره چهار تحقيق.. 98

4-3- تحليل استنباطي موضوع تحقيق.. 100

4-3-1- آزمون فرضيه اول. 101

4-3-2- آزمون فرضيه دوم. 103

4-3-3- آزمون فرضيه سوم. 104

4-3-4- آزمون فرضيه چهارم. 106

4-4 بررسي نيازهاي اطلاعاتي مديران. 108

4-5 خلاصه فصل.. 110

فصل پنجم نتيجه‌گيري و پيشنهاد ها 111

5-1 مقدمه. 112

5-2 پيشنهادهاي تحقيق.. 112

5-2-1 پيشنهادات مبتني بر نتايج حاصل از آزمون فرضيه­هاي تحقيق.. 112

5-2-2 پيشنهادهاي فرعي تحقيق.. 116

5-2-3 پيشنهاد براي تحقيقات آتي.. 118

منابع و ماخذ. 120

ضمائم تحقيق.. 123

پرسشنامه مديران. 124

پرسشنامه حسابداران. 128

پيوست آماري.. 132

Abstract 151

 


چكيده:

اين تحقيق با هدف بررسي نارسايي‌هاي احتمالي موجود در سيستم حسابداري صنعتي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي و ارائه راهكارهاي پيشنهادي صورت گرفته است. اين تحقيق به صورت ميداني بوده و از دو نوع پرسشنامه براي جمع‌آوري اطلاعات استفاده شده است كه پرسشنامه اول براي جمع‌آوري نياز اطلاعاتي مديران و پرسشنامه دوم براي بررسي نارسايي‌هاي سيستم حسابداري بود. در اين تحقيق بر اساس چهار وظيفه حسابداري مديريت چهار فرضيه مطرح گرديد كه مبتني بر وظايف برنامه‌ريزي، ‌ارزيابي عملكرد، محاسبه بهاي تمام شده و كنترل عمليات، توسط سيستم حسابداري مديريت بود. در اين تحقيق نتايج پرسشنامه نشان داد كه هر چهار وظيفه حسابداري مديريت به درستي در شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي صورت نمي‌گيرد و فرضيه‌هاي تحقيق تائيد گرديد. همچنين براي ارائه راهكارهاي پيشنهادي از نياز‌هاي اطلاعاتي مديران استفاده شد و بر اساس نياز آن‌ها سعي شد تا توصيه هايي جهت رفع مشكلات و نارسايي‌هايي در سيستم حسابداري صنعتي ارائه شود.


 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

كليات تحقيق


1-1 مقدمه:

تحولات سريع و گسترده در عرصة تجارت و اقتصاد در عصر حاضر سبب گرديده است تصميم‌گيري مديران در زمينه مسايل مالي به امري مهم تبديل شود. امروزه با توجه به شرايط رقابتي حاكم در عرصه اقتصاد، لزوم دستيابي به اطلاعات سودمند جهت تصميم‌گيري يكي از ضرورتهايي است كه واحدهاي مختلف تجاري بدان توجه خاص دارند.

اطلاعات اصلي‌ترين عامل جهت تصميم‌گيري در سطوح مختلف به شمار مي‌آيد. حسابداري صنعتي از محورهاي توليد اطلاعات است و لذا در اين بين اهميت حسابداري صنعتي به دليل نقشي كه در مقوله تصميم‌گيري ايفا مي‌نمايد، حائز توجه بسيار است. حسابداري صنعتي از يك سو اطلاعات مورد نياز حسابداري مديريت را در زمينه‌هايي همانند تصميمات مربوط به قيمت‌گذاري فراهم مي‌نمايد و از سوي ديگر اطلاعاتي در راستاي تعيين ارزش موجوديها جهت درج در صورتهاي مالي در اختيار حسابداري مالي قرار مي‌دهد.

جهت تأمين اهداف برنامه‌ريزي و كنترل توسط مديريت از طريق محاسبه صحيح قميت تمام شده، نياز به استقرار يك سيستم حسابداري قيمت تمام شده مي‌باشد كه در اين راستا دسترسي به اطلاعات قابل اتكاء در زمينه منابع صرف شده جهت توليد محصولات و يا ارائه خدمات و اجراي فعاليت‌ها در يك دوره زماني و تجزيه و تحليل عوامل مؤثر در بهاي تمام شده حائز اهميت است.

شناسايي هزينه‌ها و تفكيك و تشخيص هزينه‌هاي مستقيم و سربار در اين بين براي تعيين بهاي تمام شده صحيح و عدم تحريف قيمت تمام شدة محاسبه شده داراي اهميت مي‌باشد. در واقع محاسبه بهاي تمام شده هر واحد كالاي ساخته شده يا خدمات ارائه شده، اطلاعات ارزشمندي است كه از سيستم حسابداري بهاي تمام شده بدست مي‌آيد. ولي ارزشمندتر از اين اطلاعات ماهيت سيستم است كه لازمه اجراي آن كنترل دقيق بر روي فعاليتهاست (همتيان، 1384).

همچنين امروزه وجود سيستم‌هاي حسابداري بهاي تمام شده تنها محدود به برخي صنايع كه اكثراً توليدي نيز بوده‌اند، نيست، بلكه هر سازماني از جمله مؤسسات دولتي، سازمان‌هاي حرفه‌اي. بيمارستانها و. . . را نيز شامل مي‌شود. در اين راستا حسابداران صنعتي در عين فراهم آوردن اطلاعات لازم مربوط به اقلام بهاي تمام شده براي مقاصد گزارش دهي خارجي براساس نياز مديران اطلاعات ضروري براي تصميم‌گيريهاي آگاهانه و هوشمندانه ايشان را نيز تهيه مي‌كنند. بطور كلي مي‌توان گفت اطلاعات تهيه شده توسط سيستم حسابداري بهاي تمام شده اساس و پايه گزارشهاي مالي و مديريتي است.  قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: دانلود پایان نامه ارشد حسابداری دانشگاه آزاد تهران word بررسی نارسایی های حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران ارائه راهکارهای پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
دسته بندی: پروژه های پایانی دانشگاه » رشته حسابداری

تعداد مشاهده: 61 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 127

حجم فایل:757 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


تاریخچه بهترین افتخارات ما

-کارآفرینی بصورت فروش آنلاین درسال1391
-سیستم همکاری در فروش فایل سال1392
-ارائه پنل بازاریابی پیشرفته سال1393
-راه اندازی سامانه فروشگاه ساز سال1395
-طراحی نوین گرافیکی و مدرن سال1397
-افزودن پنل فول امکانات حرفه ای سال1398
-آپلود روی سرورهای قدرتمند درسال1399

ارتباط با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلگرام2140 076 0992 ایمیلfarsfile@gmail.com

آمار سایت

59,738 بازدید امروز
64,311 بازدید دیروز
29,229,460 بازدید کل
24,155 فروش موفق
1,145 تعداد کاربران
27,961 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ میباشد.
بارگذاری روی سرورمجازی : فارس فایل