پایان نامه پایان نامه بررسی عوامل ایجاد مطالبات معوق بانکی وراهکارهایی جهت پیشگیری

فهرست مطالب

چکیده 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1 مقدمه. 3

1-2- بیان مساله. 5

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. 5

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 7

1-4-1- پیشینه تحقیق.. 7

1-5 چهارچوب نظری.. 9

1-6 اهداف تحقيق.. 10

1-6-1 هدف آرمانی.. 10

1-6-2 هدف کلی.. 10

1-6-3 اهداف ویژه 10

1-7 فرضيه‏هاي تحقیق.. 10

1-8 سؤالات تحقیق.. 11

1-9 مدل مفهومی تحقیق.. 11

1-10 قلمروتحقیق.. 12

1-11 روش شناسی تحقیق.. 12

1-12 جامعه آماري وتعیین حجم نمونه. 12

1-13 ابزارگردآوري داده‏ها 12

1-14 ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 13

1-15تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 13

 

فصل دوم : ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق.. 17

2-1 پیدایش بانکداری.. 18

2-2 سابقه بانکداری در ایران. 18

2-3 ایجاد بانکهای ایرانی.. 19

1-3-2 بانک سپه. 19

2-4 اهداف نظام بانکی.. 20

2-5 اصول اعطای تسهیلات اعطایی در بانکداری اسلامی.. 21

2-6 نظام اعتباری در ایران. 21

1-2-6 شرایط پولی و اعتباری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی.. 22

2-7 مبانی اندیشهای نظام اعتباری فعلی ایران. 23

1-2-7 قانون عملیات بانکی بدون ربا 23

2-8 ویژگیهای ساختاری نظام بانکی کشور. 24

2-9 نقش دولت در نظام مالی و پولی: 29

2-10 بررسی روند تغییرات سود سپرده‌های بانکی و اثرات ناشی از کنترل نرخهای سود در مقابل شاخص تورم  30

2-11 آسیبشناسی وضعیت تخصیص اعتبارات بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی.. 31

2-12 مشکلات ناشی از نظام بروکراسی و چارچوب قانونی فرایند اعطای اعتبار. 33

2-13 تئوری اطلاعات نامتقارن (Asymmetric information theory) 34

1-13-2 مسائل و مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات.. 36

2-13-2 راه حل‌های ممکن برای مشکلات انتخاب نامساعد و خطر اخلاقی.. 37

2-13-3 راههای تقلیل مخاطرات اخلاقی.. 38

2-14تورم (inflation) 40

2-14-2 اندازه گیری تورم. 41

2-14-3آثار تورم. 41

2-14-4 علل تورم. 42

2-14-5 انواع تورم بر حسب علل ایجاد آن. 42

2-14-6 درمان تورم: 44

2-15 نظارت (supervision) 44

2-15-1 نظارت در تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا 45

2-15-2 اهمیت نظارت.. 45

2-15-3 اهداف نظارت.. 46

2-15-4 ارکان نظارت.. 46

2-15-5 انواع نظارت.. 46

2-15-6 مراحل نظارت.. 47

2-16 اعتبارسنجی مشتریان. 47

2-16-1 رتبهبندی اعتبار (credit rating) 47

2-16-2 فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات.. 48

2-16-3 مزایای شرکتهای سنجش اعتبار. 52

2-16-4 کاربرد تکنولوژی‌های نوین برای سنجش اعتبار واعطای تسهیلات.. 54

2-17 مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (با تاکید بر ریسک اعتباری) 55

2-17-1 تعریف ریسک... 55

2-17-2 مدیریت ریسک... 56

2-17-3 مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی.. 57

2-18 آسیبشناسی ثبات مالی و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی در ایران با تاکید بر مطالبات معوق بانکها 58

2-19 عملکرد بانکها 60

2-20 آسیبشناسی بروز مطالبات سررسید گذشته و معوق.. 63

2-21 اختلاف نظرها پیرامون علل بوجود آمدن مطالبات معوق.. 66

2-21-1 دیگرعوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق.. 72

2-22 شرایط متقاضیان جهت دریافت تسهیلات در بانک سپه. 74

2-22-1 فرایند اعطای تسهیلات در بانک سپه. 75

2-22-2 ارکان اعتباری بانک سپه. 76

2-23 پیشینه تحقیق.. 78

2-23-2 تحقیقات خارجی.. 78

2-23-2 تحقیقات داخلی.. 82

 

فصل سوم: روش تحقيق.. 86

3-1 مقدمه. 87

3-2 روش شناسی تحقیق.. 87

3ـ3 متغیرهای تحقیق.. 89

3-4 روش گردآوری داده‌های تحقیق.. 90

3-4-1 نحوه تنظیم پرسشنامه. 90

3-4-2 مراحل طراحی پرسشنامه. 91

3-4-3 محتوای پرسشنامه. 91

3-5 روایی پرسشنامه (اعتبار) 92

3-6 پایایی پرسشنامه (اعتماد) 92

3-7 مقیاس اندازهگیری تحقیق.. 93

3-8 جامعه آماری تحقیق.. 94

3-9 تعیین حجم نمونه و روش نمونهگیری.. 94

 

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته‌های تحقیق.. 96

4-1- مقدمه. 97

4-2- آمارتوصیفی (توصیف پرسشنامه) 97

4-3 آمار استنباطی (آزمون فرضهای تحقیق) 103

 

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات... 112

مقدمه. 113

5-1- نتیجه گیری از فرضیات.. 113

5- 2 نتیجه گیری کلی ازتحقیق.. 114

5-3 پیشنهادات حاصل از تحقیق.. 117

5-4 محدودیتهای تحقیق.. 120

5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 120

 

منابع و مآخذ. 121

پیوستها 125

چكيده انگليسي............................................................................................ 142

 


 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1: تسهیلات پرداختی بانکهای دولتی، خصوصی وتخصصی طی سالهای 84 الی 88. 60

جدول 2-2: مانده مطالبات سررسيد گذشته معوق و مشكوك الوصول بانکهای دولتی، خصوصی وتخصصی طی سالهای 84الی88. 61

جدول 2-3: میزان سود خالص بانکهای دولتی، خصوصی وتخصصی طی سالهای 84 الی 88. 62

جدول3-1 ترکیب سئوالات درفرضیات تحقیق.. 91

جدول3-2. 93

جدول 3-2: اطلاعات نیروی انسانی مدیریت شعب منطقه شرق بانک سپه. 94

جدول 4-1: توزیع سن پاسخگویان. 97

جدول 4-2: توزیع میزان سابقه کارپاسخگویان: 98

جدئل 4-3: توزیع جنسیت پاسخگویان. 98

جدول 4-4: توزیع نوع شغل پاسخگویان. 98

جدول4-5: توزیع میزان تحصیلات پاسخگویان. 98

جدول 4-6: توجه به نوع شخصیت متقاضیان تسهیلات (اعم از حقیقی/حقوقی) تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق نقش دارد؟. 99

جدول4-7: نوع فعالیت متقاضیان تسهیلات ( اعم از بازرگانی، تولیدی، خدماتی) تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق نقش دارد؟. 99

جدول4-8: وثیقه ملکی و تضمین‌های کافی و سهل الوصول تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق نقش دارد؟  99

جدول 4-9: اخذ ضامنین معتبر توسط شعب تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق نقش دارد؟. 100

جدول 4-10:‌توجه به سوابق اعتباری متقاضیان تسهیلات تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق نقش دارد؟  100

جدول 4-11: فقدان بانک اطلاعاتی جامع در خصوص سابقه اعتباری متقاضیان تسهیلات تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق نقش دارد؟. 101

جدول 4-12: توجه به معدل موجودی متقاضیان در اعطای تسهیلات تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق نقش دارد؟  101

جدول 4-13: توجه به میزان گردش و فعالیت حساب جاری متقاضیان تسهیلات نزد سیستم بانکی تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق نقش دارد؟. 101

جدول 4-14: نرخ سود تسهیلات تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق نقش دارد؟. 102

جدول 4-15: تفاوت بین نرخ سود تسهیلات و نرخ بهره در بازار آزاد تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق نقش دارد؟  102

جدول 4-16: نرخ تورم تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق بانکی نقش دارد؟. 102

جدول 4-17: اختلاف بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌های بانکی تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق نقش دارد؟. 103

جدول 4-18: افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش ارزش پول تا چه میزان در ایجاد مطالبات معوق نقش دارد؟  103

جدول 4-19: تعداد پاسخ‌ها 104

جدول 4-20: آماره آزمون براي فرض اول تحقيق.. 104

جدول 4-21: تعداد پاسخ‌ها 105

جدول 4-22: آماره آزمون برای فرض دوم تحقیق.. 106

جدول 4-23. 107

جدول4-24. 108

جدول4-25. 109

جدول4-26. 110

جدول4-27. 111

جدول 5-1. 113

 


چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثربرایجادمطالبات معوق بانکی وارایه راهکارهای پیشگیری ازآن دربانک سپه مدیریت منطقه شرق تهران انجام گردید.دراین راستاباانجام مصاحبه، پرسشنامه و...باکارشناسان اموربانکی فاکتورهای نوع شخصیت متقاضی، نوع فعالیت، وثیقه دریافتی، سابقه اعتباری، معدل موجودی، نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم بعنوان متغیرهای مستقل و مطالبات معوق بعنوان متغیر وابسته درنظرگرفته شدند.

مبنای روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی بوده وهمچنین یک روش تحقیق کاربردی نیز می‌باشد. حجم نمونه تحقیق فوق بااستفاده ازفرمول کوکران بدست آمد که شامل مدیران منطقه، کارشناسان، روسا و مسئولین اعتباری شعب تعیین گردید.و همچنین برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده که درانجام این مهم پرسشنامه اولیه تهیه وپس ازانجام اصلاحات توسط اساتید راهنما و مشاور و کارشناسان امور بانکی به عنوان روایی و تعیین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرون باخ با ضریب پایایی 85/0 نهایتاً پرسشنامه نهایی تهیه وبین جامعه آماری توزیع گردید.

داده­های جمع‌آوری شده تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و با کمک آزمونهای کای-مربع وt- student مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ازعوامل فوق فاکتورهای نوع شخصیت متقاضی و نوع فعالیت فاقد اثر و باقی فاکتورها موثر بر مطالبات معوق شناسایی شد و در جهت پیشگیری ازاین مهم نیز پیشنهادات ذیل ارائه گردید:

- تاکیدبراخذوثایق مطمئنه باتوجه به نوع تسهیلات درخواستی متقاضی.

- توجه کامل به سوابق اعتباری مشتریان در سیستم بانکی، بازار و محل کسب متقاضیان.

- ایجاد و راه اندازی سیستم اطلاعاتی جامع در خصوص سوابق و فعالیتهای مشتریان اعتباری.

-پرداخت تسهیلات باتوجه به میانگین موجودی حساب مشتریان نزدبانک.

- تعیین نرخ سود تسهیلات با بررسی کارشناسانه نرخ بهره در بازار آزاد و فاصله منطقی بین آنها.

- تعیین نرخ سود تسهیلات مطابق با نوع فعالیت متقاضیان تسهیلات و اولویتهای اقتصادی دولت.

- استفاده از موسسات اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری بانکی.

- اجرای سیاستهای اقتصادی دیگرتوسط دولت به منظورکاهش نرخ تورم به استثناء عدم پرداخت تسهیلات.

 

 

فصل اول:
کلیات تحقیق

 


 

1-1 مقدمه

براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه و دستورالعمل‌های مربوطه فعالیتهای بانکی به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:

1) خدمات بانکی  (banking services)

2) جذب سپرده‌ها و تجهیز منابع پولی (deposit absorption)

3) پرداخت تسهیلات مالی

خدمات بانکی

ارایه کلیه خدماتی است که به تبع درخواست مشتری توسط شعب بانکها انجام می‌پذیرد و در قبال آن بانک از مشتری دریافت کارمزد می‌نماید که هدف سیستم بانکی نیز در حال حاضر افزایش و ارایه مطلوب این خدمات و به تبع کسب درآمد برای بانکها از طریق کارمزد می‌باشد. (نجفي، 1380، 8)

جذب سپرده‌ها و تجهیز منابع پولی:

عبارت است از کلیه فعالیتها و راهکارهای مختلف در جهت ایجاد انگیزه و رغبت مشتریان در جهت ایجاد سپرده گذاری در سیستم بانکی.

پرداخت تسهیلات مالی:

اعطای تسهیلات در قالب کلیه عقود اسلامی در جهت ایجاد رونق اقتصادی در جامعه که منجر به ایجاد نفع برای بانک با تضمینات کافی در جهت بازگشت آن را بنماید.پرداخت تسهیلات مالی از آنجا سرچشمه می‌گیرد که اشخاص حقیقی و حقوقی برای تأمین مواد اولیه و لوازم یدکی ماشین آلات و ابزار کار، کارگاه، کارخانه، تأمین هزینه‌های تأسیس شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی و ...، تأمین نقدینگی و گشایش اعتبار و صدور ضمانتنامه و انواع و اقسام دیگر نیازهای شخصی به بانک مراجعه و تقاضای اعتبار می‌نمایند و بانک نیز طبق مقررات قانون بانکداری بدون ربا به منظور ایجاد تسهیلات لازم در بخشهای مختلف بازرگانی، تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، مسکن و ساختمان) و خدمات از منابع خود یا وجوه سپرده گذاران، اعتبارات لازم تحت عنوان تسهیلات در اختیار متقاضیان قرارمی دهد تا ضمن مشارکت در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و تولیدی و نهایتاً پیشبرد اهداف دولت و اعتلای مملکت به کسب سود و درآمد برای خود و سپرده گذاران بپردازد. (همان منبع-ص14)

لیکن موانع و مشکلات گوناگون از جمله عدم اجرای قانون، عدم بررسی دقیق طرح یا معامله، عدم نظارت مستمر از جانب بانک، صوری بودن بعضی از معاملات، نابسامانی اقتصادی، رکود بازار، تصویب قوانین و مقررات و بخشنامه‌های ضد و نقیض و تغییر مداوم آنها، بالا و پایین رفتن قیمتها، ورشکستگی، کلاهبرداریها، حوادث غیر مترقبه همچون سیل و آتش سوزی و زلزله و ...عمده‌ای از تسهیلات گیرندگان را از بازپرداخت وجوه مأخوذه باز می‌دارد و عده‌ای دیگر از مشتریان نیز با سؤاستفاده از حسن نیت مسئولین بانکها و ظرافت‌های قانونی از استرداد وجوه خودداری می‌نمایند و از آنجا که بانک وکیل و امین سپرده گذاران و حافظ منابع و منافع دولت (به عنوان سهامدار اصلی بانک) است قانوناً مکلف است با استفاده از روشهای قانونی این وجوه را باز پس گیرد. اما متاسفانه نظام بانکی کشور در سالهای اخیر با رشد چشمگیر نرخ مطالبات سررسید گذشته و معوق مواجه شده است و با توجه به این نرخ چشمگیر ضروری است شبکه بانکی ضمن چاره اندیشی مقتضی است وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق را یکی از محوری ترین فعالیتهای ضروری قرار دهد به طوری که بانکها قادر شوند از محل وصول مطالبات، مجدداً مبادرت به اعطای تسهیلات جدید کنند تا در نتیجه تحقق چنین امری نقش آفرینی نظام بانکی کشور در توسعه اقتصادی کشور اشتغالزایی، افزایش تولید ناخالص ملی و ... افزایش یابد. (همان منبع، ص22) قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: پایان نامه پایان نامه بررسی عوامل ایجاد مطالبات معوق بانکی وراهکارهایی جهت پیشگیری
دسته بندی: پروژه های پایانی دانشگاه » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 57 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 112

حجم فایل:585 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


تاریخچه بهترین افتخارات ما

-کارآفرینی بصورت فروش آنلاین درسال1391
-سیستم همکاری در فروش فایل سال1392
-ارائه پنل بازاریابی پیشرفته سال1393
-راه اندازی سامانه فروشگاه ساز سال1395
-طراحی نوین گرافیکی و مدرن سال1397
-افزودن پنل فول امکانات حرفه ای سال1398
-آپلود روی سرورهای قدرتمند درسال1399

ارتباط با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلگرام2140 076 0992 ایمیلfarsfile@gmail.com

آمار سایت

28,644 بازدید امروز
55,854 بازدید دیروز
29,457,969 بازدید کل
24,175 فروش موفق
1,155 تعداد کاربران
27,971 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ میباشد.
ساخت فروشگاه اینترنتی : فارس فایل