دانلود پایان نامه بررسی نیازسنجی فرهنگی دانش آموزان

فهرست عناوین

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه................................................................................................................................. 1

1-2-طرح مسأله............................................................................................................................ 2

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق........................................................................................................... 5

1-4-اهداف تحقیق:........................................................................................................................ 7

1-5-سؤال تحقیق:.......................................................................................................................... 7

1-6-فرضیه­های تحقیق:.................................................................................................................... 8

1-7-روش انجام تحقيق:................................................................................................................... 8

1-8- قلمرو زماني و مكاني تحقيق:....................................................................................................... 8

1-9- محدوديت­هاي تحقيق:.............................................................................................................. 9

1-10- ابزار گردآوري اطلاعات:...................................................................................................... 10

1-11-تعریف مفاهیم.................................................................................................................... 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مروری بر تحقیقات انجام شده.................................................................................................... 12

2-2- مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق.................................................................................................. 21

2-2-1-فرهنگ.......................................................................................................................... 21

2-2-2-برنامه­ریزی فرهنگی............................................................................................................ 24

2-2-3-الگوهاي سياست­گذاري فرهنگي در ايران................................................................................. 26

2-2-3-1-يكسان سازي فرهنگي........................................................................................................ 28

2-2-3-2-تكثرگرايي فرهنگي........................................................................................................... 29

2-2-3-3-وحدت در تكثرفرهنگي...................................................................................................... 29

2-2-4-نیاز سنجی....................................................................................................................... 31

2-2-4-1-نیاز و نیازسنجی فرهنگی..................................................................................................... 31

2-2-4-2- سطوح نیاز سنجی............................................................................................................ 32

2-2-4-3-فرایند نیاز سنجی.............................................................................................................. 32

2-2-4-4-اهداف نیاز سنجی............................................................................................................ 33

2-2-4-5-انواع نیاز سنجی............................................................................................................... 33

2-2-4-6-ضرورت و اهمیت نیاز سنجی................................................................................................ 34

2-2-4-7-جایگاه نیاز سنجی............................................................................................................ 35

2-2-4-8-الگوها و مدل­های نیازسنجی................................................................................................. 36

مقدمه....................................................................................................................................... 37

2-3-1-مبانی مفهومی و نظری نظام آموزش و پرورش................................................................................. 38

2-3-1-1-ديدگاه کارکردگرائی:....................................................................................................... 38

2-3-1-2-ديدگاه انتقادی............................................................................................................... 39

نظریه پردازان پارادایم انتقادی آموزش و پرورش...................................................................................... 41

2-3-1-2-1-برنشتین: قالب­های زبانی.................................................................................................. 41

2-3-1-2-2-ایلیچ: برنامه پنهان.......................................................................................................... 42

2-3-1-2-3-بوردیو: بازتولید فرهنگی.................................................................................................. 43

2-3-2-مروری بر مفاهیم مرتبط با نظام آموزش و پرورش.......................................................................... 44

2-3-2-1-معنای فرهنگ مدرسه......................................................................................................... 44

2-3-2-2-طبقه اجتماعی و آموزش:.................................................................................................... 46

الف - هزينه تحصيل:....................................................................................................................... 47

ب - انتظارات والدين:..................................................................................................................... 48

پ - زمينه فرهنگی:......................................................................................................................... 48

ت-  مشکلات زبانی:....................................................................................................................... 49

ث- نگرش معلمان:......................................................................................................................... 49

ج - آزمون هوش و روش­های تربيتی:..................................................................................................... 50

برابری فرصت­های آموزشی:............................................................................................................... 51

2-3-3-مبانی مفهومی و نظری "نیاز"................................................................................................. 54

مقدمه........................................................................................................................................ 54

2-3-3-1-سلسله مراتب نیازهای مازلو............................................................................................... 56

نظريات لين(Lin)........................................................................................................................... 61

2-3-3-2-نظريه هنري ماري............................................................................................................. 62

2-3-3-3-نظريه کرونباخ................................................................................................................ 64

2-3-4-کاربرد نظریه سرمایه فرهنگی برای شناخت نیازهای فرهنگی............................................................... 65

مقدمه........................................................................................................................................ 65

2-3-4-1-سرمایه‌ی فرهنگی............................................................................................................. 66

2-3-4-2-سرمایه‌ي‌ِ فرهنگی از نظر پی‌یر بوردیو....................................................................................... 69

2-3-4-3-سرمایه فرهنگی از نظر دی ماجیو............................................................................................ 77

2-3-4-4-سرمایه‌فرهنگی از نظر اریکسون.............................................................................................. 79

2-3-5-چارچوب نظری................................................................................................................. 83

2-3-6-مدل مفهومی................................................................................................................... 86

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

|مقدمه...................................................................................................................................... 87

3-1-روش تحقيق........................................................................................................................ 87

3-2- سطح مشاهده (واحد تحليل)..................................................................................................... 88

3-3 جامعه آماري........................................................................................................................ 88

3-4 نمونه آماري......................................................................................................................... 89

3-5 روش نمونه‏گيري.................................................................................................................... 90

3-6 ابزار اندازه‏گيري.................................................................................................................... 92

3-7 آزمون مقدماتي پرسشنامه.......................................................................................................... 92

3-8-مقياسسازي........................................................................................................................ 93

3-9-شاخص سازي...................................................................................................................... 93

3-10- دادهآمايي........................................................................................................................ 94

3-11- همجهت سازي گويهها......................................................................................................... 95

3-12- پردازش دادههاي گمشده...................................................................................................... 95

3-13 تعریف نظری و عملياتي كردن مفاهيم.......................................................................................... 95

3-14 چگونگي سنجش................................................................................................................ 102

3-15 روايي و اعتبار................................................................................................................... 103

3-16-روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‏ها............................................................................................. 105

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه..................................................................................................................................... 106

بخش اول: ويژگي­هاي اقتصادي اجتماعي پاسخگويان.............................................................................. 106

1-1-4 سن پاسخگويان................................................................................................................ 107

2-1-4 سطح تحصيلات پاسخگويان................................................................................................. 107

3-1-4 رشته تحصيلي پاسخگويان.................................................................................................... 108

4-1-4 نوع مدرسه پاسخگويان....................................................................................................... 108

5-1-4 شغل پدر پاسخگويان.......................................................................................................... 109

6-1-4 شغل مادر پاسخگويان......................................................................................................... 109

7-1-4 تحصیلات پدر پاسخگويان................................................................................................... 110

8-1-4 تحصیلات مادر پاسخگويان.................................................................................................. 111

9-1-4 درآمد تقریبی خانواده دانش­آموز........................................................................................... 111

10-1-4 مالکیت منزل مسکونی دانش­آموز......................................................................................... 112

11-1-4 داشتن اتومبیل................................................................................................................ 112

12-1-4 پایگاه اجتماعی- اقتصادی................................................................................................. 113

بخش دوم:یافته­های توصیفی........................................................................................................... 114

1-2-4. ميزان اهميت  و عملکرد فعاليت­هاي فرهنگي در بین دانش­آموزان..................................................... 114

2-2-4. ميزان اهميت  و عملکرد فعاليت­هاي هنری در بین دانش­آموزان........................................................ 115

3-2-4. ميزان اهميت  و عملکرد فعاليت­هاي تفریحی در بین دانش­آموزان...................................................... 116

4-2-4. ميزان اهميت  و عملکرد فعاليت­هاي آموزشی در بین دانش­آموزان.................................................... 117

5-2-4 ارزش بیرونی برای نقش تحصیلی......................................................................................... 118

62 4   ارزش درونی برای نقش تحصیلی...................................................................................... 119

7 2 4   تسلط به فرهنگ مدرسه................................................................................................ 120

8 2 4   اضطراب در مدرسه..................................................................................................... 121

92 4   مقتضیات نقش تحصیلی................................................................................................. 122

بخش سوم:آمار استنباطي............................................................................................................... 124

3-4-آزمون فرضیات تحقیق.......................................................................................................... 125

فرضيه 1) بين نوع مدرسه  دانش­آموزان  و نیازهای فرهنگی آن­ها رابطه وجود دارد.................................................. 125

فرضيه 2) بین سطح تحصیلات دانش­آموزان و نیازهای فرهنگی، رابطه وجود دارد................................................... 125

فرضيه 3) بين رشته تحصیلی افراد نمونه و نیازهای فرهنگی آن­ها رابطه وجود دارد................................................... 126

فرضيه 4) بين سن دانش­آموزان و نیازهای فرهنگی آن­ها رابطه وجود دارد........................................................... 127

فرضيه 5) بين پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانش­آموزان و نیازهای فرهنگی آن­ها رابطه وجود دارد................................. 127

فرضيه 6) بين شغل والدین  دانش­آموزان و نیازهای فرهنگی آن­ها رابطه وجود دارد................................................. 128

فرضيه 7) بين تحصیلات والدین  دانش­آموزان و نیازهای فرهنگی آن­ها رابطه وجود دارد........................................... 128

 

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات تحقیق

 

5-1-مقدمه............................................................................................................................. 130

5-2-نتایج توصیفی..................................................................................................................... 131

5-3- نتایج استنباطی.................................................................................................................... 132

5-4-پیشنهادات تحقیق................................................................................................................. 133

5-5-پیشنهادات تحقیق  برای محققان آتی........................................................................................... 134

5-6- پيشنهادهاو راهكارها از نگاه پژوهشگر................................................................................. 135

منابع....................................................................................................................................... 137

 

 

فهرست جداول

جدول شماره 1-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب سن........................................................ 107

جدول شماره 2-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب سال‏تحصيلي.............................................. 107

جدول شماره 3-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب رشته ‏‏تحصيلي............................................ 108

جدول شماره 4-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب نوع مدرسه............................................... 108

جدول شماره 5-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب شغل پدر.................................................. 109

جدول شماره 6-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب شغل مادر................................................. 110

جدول شماره 7-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب تحصیلات پدر........................................... 110

جدول شماره 8-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب تحصیلات مادر.......................................... 111

جدول شماره 9-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب درآمد خانوار............................................ 112

جدول شماره 10-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب نوع مالکیت خانواده................................... 112

جدول شماره 11-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب مالکیت اتومبیل........................................ 113

جدول شماره 12-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب پایگاه اجتماعی- اقتصادی............................ 113

جدول شماره 13-4. میانگین­های به­دست آمده برای اهمیت و ارزیابی نوع عملکرد مدارس در برنامه­های فرهنگی......... 115

جدول شماره 14-4. میانگین­های به­دست آمده برای اهمیت و ارزیابی نوع عملکرد مدارس در برنامه­های هنری............ 116

جدول شماره 15-4. میانگین­های به­دست آمده برای اهمیت و ارزیابی نوع عملکرد مدارس در برنامه­های تفریحی......... 117

جدول شماره 16-4. میانگین­های به­دست آمده برای اهمیت و ارزیابی نوع عملکرد مدرسه در برنامه­های آموزشی........ 118

شکل ( 1-4): نمودار توزیع فراوانی میزان پیوند اجتماعی.......................................................................... 119

جدول(17-4): توزیع فراوانی مطلق و نسبي میزان ارزش بیرونی نقش تحصیلی برای دانش­آموزان........................... 119

شکل(2-4 ): نمودار توزیع فراوانی میزان ارزش درونی برای نقش تحصیلی..................................................... 120

جدول( 18-4): توزیع فراوانی مطلق و نسبي میزان ارزش درونی نقش تحصیلی................................................ 120

شکل(3-4): نمودار توزیع فراوانی میزان تسلط به فرهنگ مدرسه................................................................. 121

جدول( 19-4 ): توزیع فراوانی مطلق و نسبي میزان تسلط به فرهنگ مدرسه.................................................... 121

شکل (4-4 ): نمودار توزیع فراوانی میزان اضطراب در مدرسه.................................................................... 122

جدول (20-4 ): توزیع فراوانی مطلق و نسبي میزان اضطراب در مدرسه......................................................... 122

شکل (5-4 ): نمودار توزیع فراوانی مقتضیات نقش تحصیلی...................................................................... 123

جدول(21-4 ): توزیع مطلق و نسبي میزان مقتضیات نقش تحصیلی.............................................................. 123

جدول6-23 آزمون تفاوت ميانگين نمره نیازهای فرهنگی جوانان برحسب وضعيت شغلي افراد............................... 125

جدول 23-4 آزمون تفاوت ميانگين نمره نیازهای فرهنگی برحسب سطوح تحصیلی افراد نمونه............................... 126

جدول 24-4 آزمون تفاوت ميانگين نمره نیازهای فرهنگی  دانش­آموزان برحسب رشته تحصیلی............................. 127

جدول 25-4 ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مستقل و ابعاد نیازهای فرهنگی........................................... 129

جدول شماره 1-5 نیازهای فرهنگی دانش­آموزان در بخش برنامه­های فرهنگی.................................................. 131

جدول شماره 2-5 نیازهای فرهنگی دانش­آموزان در بخش برنامه­های هنری..................................................... 131

جدول شماره 3-5 نیازهای فرهنگی دانش­آموزان در بخش برنامه­های تفریحی.................................................. 131

جدول شماره 4-5 نیازهای فرهنگی دانش­آموزان در بخش برنامه­های آموزشی................................................. 132

 

 

چکیده

موضوع تحقیق پیش رو با درک وضعیت در حال دگرگون فرهنگی جامعه و نیاز به بازنگری نیازهای فرهنگی در حوزه دانش آموزان شکل گرفت. مسأله‌ی اساسی تحقیق حاضر این بود که دانش­آموزان با پیشینه طبقاتی مختلف وارد مدرسه می­شوند و این پایگاه طبقاتی فرصت­های و تهدیدهای مختلفی را در عرصه فرهنگی به همراه دارد . در چنین شرایطی مدرسه چگونه می­تواند نیازهای مختلف فرهنگی دانش­آموزان را برطرف کند و همچنین رابطه بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانش­آموز با نیازهای فرهنگی‌شان چیست. برای درک نیازهای فرهنگی دانش­آموزان و جایگاه مدرسه در خصوص آن نظریه­های مختلفی مرور شد که از بین آن­ها نظریه بوردیو به عنوان چارچوب تئوریک این تحقیق قرار گرفت. بر اساس نظریه بوردیو دانش­آموزان با پایگاه­های مختلف اقتصادی و اجتماعی وارد مدرسه می­شوند و همین پایگاه طبقاتی است که جایگاه فرهنگی دانش­آموز را در مدرسه تعیین می­کند زیرا فرهنگ حاکم بر مدرسه فرهنگ طبقه متوسط و مسلط جامعه است در چنین شرایطی دانش­آموزانی که از سطح طبقاتی پایینی برخوردارند نسبت به فرهنگ مدرسه(اعم از الگوهای زبانی معلمان، نوع برخورد با معلم، مدیر ) و مسلط نیستند و همین عدم توجه به جایگاه­های مختلف فرهنگی دانش­آموز موجب عقب ماندگی آن­ها می­شود. برای بررسی موضوع حاضر از روش پیمایش در دو سطح توصیفی و تبیینی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه دانش­آموزان  پسر دبیرستانی منطقه 16 تهران بود و روش نمونه­گیری در این تحقیق به صورت خوشه­ای انتخاب گردید، همچنین تعداد نمونه  بر اساس فرمول کوکران 388 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده­های در این تحقیق پرسشنامه بسته بود. نتایج تحقیق نشان می دهد که نیازهای عینی فرهنگی دانش‌آموزان شامل: 1. امکانات ورزشی2. تورهای گردشگری3. کلاس‌های زبان، کامپیوتر4. کتاب‌های مختلف و نیز نمایشگاه در زمینه آثار هنرمندان می باشد. همچنین  نیازهای ذهنی فرهنگی دانش‌آموزان شامل موارد زیر است؛ 1-نیاز به مهارت‌های ارتباطی به فرهنگ مدرسه و سیستم آموزشی،2- نیاز به تقویت اعتماد به نفس و خود اثربخشی تحصیلی، 3-نیاز به رفع استرس تحصیلی 4-نیاز به درک آینده و دورنمای تحصیلی بهتري را دارند. نتایج فرضیات نیز نشان می‌دهد که بین نیازهای فرهنگی دانش‌آموزان و هر یک از متغیرهای(نوع مدرسه، پایه تحصیلی، شغل والدین، تحصیلات والدین و به طور کلی پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانش‌آموزان) رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق


1-1-مقدمه

     تا دهه 1960 رشد اقتصادی به عنوان اصلی­ترین و تنهاترین هدف توسعه مورد توجه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بود. از اواسط دهه 1960 میلادی، با ظهور پیامدهای منفی حاصل از رشد از سویی و برجسته شدن دغدغه­های جدید از سوی دیگر، جایگاه رشد اقتصادی به عنوان هدف اصلی توسعه مورد پرسش و تردید قرار گرفت و تلاش­هایی انجام شد تا رشد اقتصادی و سیاست­های  مربوط به آن نه به عنوان هدف بلکه به عنوان یکی از ابزارهای دستیابی به اهداف توسعه در نظر گرفته شود. همچنین تحت تأثیر جریان­های جهانی  و به خصوص گسترش ارتباطات، نظام­های ارزشی و به طور کلی سبک زندگی در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی، دستخوش تغییراتی اساسی گردید(امیدی، 1387: 56).

    بنابراین امروزه هر دیدگاهی به توسعه، نیازمندِ سیاستِ فرهنگی و اجتماعی ویژه‌ی خود ا‌ست؛ چراکه از سویی هرگونه سیاست‌گذاری و از پی آن برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی، مبتنی بر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است و از سوی دیگر، نقشِ فرهنگ و اجتماع را در توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی جامعه‌ی معاصر را نباید به هیچ‌ وجه از نظر دور داشت(فاضلی، 1385: 98).

    با شکل­گیری پارادیم جدید توسعه( توسعه فرهنگی) نظام آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای تولید کننده و نیز ایجاد کننده تغییرات فرهنگی جایگاه ویژه­ای پیدا کرده است. نهاد آموزش و پرورش امروزه در سطح جهانی علاوه بر کارکردها و وظایف آموزشی و پژوهشی ، وظایف جدیدی در عرصه فرهنگی و اجتماعی برعهده گرفته است. از جمله آن­ها می­توان به نقش فرهنگ­سازی و جامعه پذیری اشاره کرد. در سطح ملی ، زمینه­ها و نتایج برآمده از انقلاب اسلامی و تحولات دو دهه گذشته نظام آموزش ایران را با تغییرات وسیع و تحولات بنیادین همراه کرده است . در نتیجه این تحولات درونی و بیرونی ، مطالعات و برنامه­ریزی فرهنگی در درون نظام آموزش از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار شده است از این منظر ، برنامه­ریزی فرهنگی در مدارس برای جبران کم تحرکی نظام و فرآیندهای آموزشی متکفل ارتقای کمی و کیفی کارکرد علمی و فرهنگی مدارس شده است(صادقی، 1382: 123).

     بنابراین با توجه به جایگاه خطیر فعالیت های فرهنگی در مدارس پس از عملیاتی‌کردنِ سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی و اجرای برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت­های فرهنگی پیش از همه نیاز اکید به نیازسنجی از وضعیت موجود برنامه­های فرهنگی و همچنین پیش­بینی پیامدها و تأثیرات آن­ها می­باشد تا بتوان در مورد سیاست­ها و برنامه­های اتخاذ شده و این که تا چه حدی توانسته­اند اهداف مد نظر دستگاه­های برنامه ریز را تأمین کنند، به درستی اظهار نظر کرد. چراکه بدون وجود چنین نیازسنجی­هایی هرگونه تداوم برنامه‌ریزی و اجرایی، ناکارآمد،سلیقه‌ای، بی‌هدف و غیرمنطقی خواهد بود و همواره باید به یاد داشت که "درک بهتر مجموعه­ای از شرایط اجتماعی معمولا امکان نظارت بهتری را بر آن­ها فراهم می­کند". و از این رو نیازسنجی دقیق برنامه­های فرهنگی می­تواند شرایطی را فراهم آورد که بتوان ضعف­ها و قوت­های آن­ها را شناخت و در پرتو این شناخت، کنترل و نظارتی هرچه بهتر را اعمال کرد که خود منجر به افزایش کارایی، مدیریت آثار و پیامدهای برنامه­ها، پیش­بینی رفتارهای فرهنگی و در نهایت کاهش هزینه­ها خواهد شد. و از سوي ديگر منجر به افزايش سرمايه فرهنگي و در نهایت اعتلای فرهنگی کشور خواهد شد.

1-2-طرح مسأله

امروزه، مصرف به يكي از اساسي‌ترين مفاهيم براي فهم جامعه مدرن بدل شده است به گونه‌اي كه از زواياي مختلف مورد بحث صاحب‌نظران قرار گرفته است. اگرچه مصرف در ابتدا فعاليتي صرفاً براي رفع نياز يا عملي اقتصادي درك مي‌شد اما انديشمندان قرن 21 بيش از همه بر شكل فرهنگي مصرف تأكيد كردند و مصرف فرهنگي را مهم‌ترين مؤلفه جامعه جديد دانستند. مصرف فرهنگي، فعاليتي اجتماعي و كرداري روزمره است. به‌ واسطه همين كردارهايي كه مصرف فرهنگي مي‌ناميم فرهنگ، توليد يا بارور مي‌شود. مصرف فرهنگي سبك زندگي ما را شكل مي‌دهد، نيازها و تمايلات ما را سامان مي‌دهد، مواد لازم را براي توليد تخيلات قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: دانلود رایگان پایان نامه ارشد مدیریتدانلود رایگان پایان نامه مدیریت
دسته بندی: پروژه های پایانی دانشگاه » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 56 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 157

حجم فایل:592 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


تاریخچه بهترین افتخارات ما

-کارآفرینی بصورت فروش آنلاین درسال1391
-سیستم همکاری در فروش فایل سال1392
-ارائه پنل بازاریابی پیشرفته سال1393
-راه اندازی سامانه فروشگاه ساز سال1395
-طراحی نوین گرافیکی و مدرن سال1397
-افزودن پنل فول امکانات حرفه ای سال1398
-آپلود روی سرورهای قدرتمند درسال1399

ارتباط با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلگرام2140 076 0992 ایمیلfarsfile@gmail.com

آمار سایت

28,207 بازدید امروز
55,854 بازدید دیروز
29,457,532 بازدید کل
24,175 فروش موفق
1,155 تعداد کاربران
27,971 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ میباشد.
ساخت فروشگاه اینترنتی : فارس فایل