دانلود رساله پایان نامه رشته معماری: باززنده سازي بناهاي تاریخی، با تأکید بر تیمچه سرباز قزوین

دانلود رساله پایان نامه رشته معماری: باززنده سازي بناهاي تاریخی، با تأکید بر تیمچه سرباز قزوین 504 ص فرمت PDF

 فصل اول: کلیات و مبانی نظري تحقیق

 فهرست مطالب: 

1-1 بیان مسئله  3

2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق  10

3-1 اهداف تحقیق  14

1-3-1 هدف آرمانی  14

2-3-1 هدف کلی  14

3-3-1 اهداف ویژه  15

4-1 فرضیه هاي تحقیق  15

5-1 مروري بر پیشینه تحقیق  16

6-1 روش و ابزار گردآوري اطلاعات  37

7-1 واژه شناسی  38

1-7-1 فرسایش وفرسودگی  38

42  (Restoration ) 2-7-1 مرمت شهري

43  (Rehabilitation) 1-2-7-1 بهسازي

45  (Renovation) 2-2-7-1 نوسازي

48  (Reconstruction) 3-2-7-1 بازسازي

3-7-1 حرائم آثار و ابنیه تاریخی  51

1-3-7-1 تعریف و تاریخچه استفاده از حرایم  51

2-3-7-1 گونه هاي حرایم  53

3-3-7-1 انوع حرایم  53

1-3-3-7-1 حریم منظري ابنیه  55

2-3-3-7-1 حریم کیفی ابنیه 56

8-1 بافت هاي فرسوده از نظر وزارت مسکن  57

1-8-1 انواع بافت ها  58

1-1-8-1 بافت هاي داراي میراث هاي شهري  58

2-1-8-1 بافت هاي شهري (فاقد میراث شهري)  58

3-1-8-1 بافت هاي حاشیه اي (سکونتگاه هاي غیررسمی)  58

2-8-1 انواع مداخله  59

59  (Rehabilitation) 1-2-8-1 بهسازي

59  (Renovation) 2-2-8-1 نوسازي

59  (Reconstruction) 3-2-8-1 بازسازي

3-8-1 مراجع قانونی مداخله  60

1-3-8-1 سازمان میراث فرهنگی گردشگري  60

2-3-8-1 شرکت عمران و بهسازي شهري  60

3-3-8-1 شهرداري  60

4-8-1 مستندات قانونی  60

1-4-8-1 سازمان میراث فرهنگی و گردشگري  61

2-4-8-1 شرکت عمران و بهسازي شهري  61

3-4-8-1 شهرداري  61

5-8-1 راهکارهاي اجرایی  62

9-1 بافت فرسوده شهري و ویژگیهاي عمومی آن  62

1-9-1 بافت قدیم شهر از منظر شهرسازي  65

2-9-1 بافت تاریخی شهري از منظر میراث فرهنگی  69

3-9-1 بافت تاریخی شهر از منظر معماري  69

10-1 بافت میانی شهري  71

11-1 تجارب جهانی برخورد با بناها و بافت هاي تاریخی  71

1-11-1 پیشینه اصلاح و بهسازي بناهاي قدیمی در جهان  72

2-11-1 پیشنیه اصلاح و بهسازي بافت هاي قدیمی در جهان 75

11-1 پیشینه تجارب علمی بناها و بافت هاي قدیمی در جهان  78

12-1 نگرش هاي بهسازي ونوسازي بافت هاي کهن شهري  80

1-12-1 نگرش هاي موزه اي (تفکر آئینی)  80

2-12-1 نگرش هاي سلولی (توانمند سازي)  82

3-12-1 نگرش ارگانیستی (نگرش عقلانی)  85

13-1 روش ها و انواع مداخله در بافت هاي کهن شهري  88

1-13-1 روش هاي مداخله  88

1-1-13-1 روش حفاظتی – بهداشتی  88

2-1-13-1 روش حفاظتی – تزئینی  88

3-1-13-1 روش باز سازي شهري  89

4-1-13-1 روش مداخله موضعی – موضوعی  90

5-1-13-1 روش جامع مرمت شهري  90

2-13-1 انواع مداخله  90

1-2-13-1 مداخله نوگرایانه  90

2-2-13-1 مداخله فرهنگ گرایانه  91

3-2-13-1 مداخله فرانوگرایانه  91

4-2-13-1 مداخله مردم گرایانه  91

14-1 سابقه برنامه ریزي و طرح هاي توسعه شهري در ایران  105

1-14-1 مقدمه  105

2-14-1 بیان مسئله و پیشینه بحث  105

3-14-1 برنامههاي عمرانی بعد از انقلاب  137

1-3-14-1 برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعی کشور  137

2-3-14-1 برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعی کشور  140

3-3-14-1 برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعی کشور  144

4-3-14-1 برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعی کشور  148

15-1 محملهاي قانونی مداخله در بافتهاي فرسوده شهري در ایران  150 

-15-1 قوانینی که بعهده دولت گذاشته شده  151

1-1-15-1 قانون توسعه برنامه چهارم جمهوري اسلامی ایران  151

2-1-15-1 تبصره هاي قانونی جهت بافتهاي فرسوده  152

16-1 مقایسه راهبردهاي مداخله در بافت هاي کهن شهري ایران در مقایسه با کشورهاي توسعه یافته 155

 

 فصل دوم: تاریخ و بازار قزوین

1-2 تاریخ  163

1-1-2 تاریخچه ي شهرستان قزوین  163

2-1-2 وجه تسمیه  167

3-1-2 آثار تاریخی  168

2-2 مطالعه و شناخت بافت پیرامون  171

1-2-2 بررسی سیر تکاملی و دوره بندي تاریخی بافت پیرامون  171

1-1-2-2 نقشه شهر قزوین در دوره هاي تاریخی  172

2-1-2-2 دروازه هاي قزوین  185

2-2-2 بررسی سیر تکامل تاریخی بافت پیرامون و بنا  187

1-2-2-2 مفهوم بازار  187

2-2-2-2 مجموعه بازارها و سراهاي قزوین  199

1-2-2-2-2 سراي وزیر  201

2-2-2-2-2 کاروان سراي حاج رضا  205

3-2-2-2-2 کاروان سراي نبی(راسته ي بزازها)  206

4-1-2-2-2 مجموعه سعدالسلطنه  209

3-2-2 نحوه استقرار و راه هاي دسترسی به بنا  211

1-3-2-2 مصالح به کار رفته  212

2-3-2-2 وروديهاي بازار  212

 

فصل سوم: تیمچه سرباز 

 1-3شناخت تیمچه سرباز  215

1-1-3 تاریخچه  215

2-1-3 موقعیت بنا  219

3-1-3 مطالعات معماري  222

 1-3-1-3 عملکرد فضاها و معرفی آنها به لحاظ کاربردي  222

1-1-3-1-3 طبقه همکف  222

1-1-1-3-1-3 ورودي  222

2-1-1-3-1-3 هشتی  225

3-1-1-3-1-3 حیاط  227

4-1-1-3-1-3 حجره ها  229

2-1-3-1-3 طبقه اول  232

1-2-1-3-1-3 ایوان  232

2-2-1-3-1-3 حجره هاي طبقه اول  237

3-2-1-3-1-3 زیرزمین  239

4-2-1-3-1-3 بام  243

2-3-1-3 ویژگی هاي ساختاري و کالبدي  246

1-2-3-1-3 پی(رابط بین باربرها و زمین)  246

2-2-3-1-2 باربرها (تزئینات و جزئیات معماري)  246

3-2-3-1-3 پوشش ها  252

4-1-3 ویژگی هاي هنري  255

1-4-1-3 تعیین محورهاي تقارن، هندسه بنا،   255

2-3 آسیب شناسی  272

1-2-3 عوامل مخل داخلی  273

1-1-2-3 رطوبت  273

2-1-2-3 بخشهاي تخریبی  277

3-1-2-3 رانش ها  280

2-2-3 عوامل خارجی  283

1-2-2-3 دخل و تصرف در بنا  283

2-2-2-3 ناهنجاريها  285

3-2-2-3 الحاقات  292

4-2-2-3 تاسیسات و تجهیزات  295

3-3 بررسی و تشخیص عوارض ناشی از عوامل آسیب رسان در بنا  299

1-3-3 آسیب هاي ساختاري 299

1-1-3-3آسیب کف حیاط تیمچه  299

2-1-3-3 آسیب کف ایوان  300

3-1-3-3 آسیب آجر فرش ایوان طبقه اول  301

4-1-3-3 آسیب ستون هاي چوبی  302

5-1-3-3 آسیب پایه بنا  303

6-1-3-3 شکاف در جرز  304

7-1-3-3 آسیب مقرنس ها  305

8-1-3-3 تخریب و ریختن آجرها  306

9-1-3-3 پوسیدگی مصالح و ترك روي دیوار  307

10-1-3-3 آسیب حجره ها  308

11-1-3-3 تخریب کاشی هاي نما  309

12-1-3-3 فرو ریختن کاشی هاي نما  310

13-1-3-3 فرو ریختن آجرهاي سردر حجره  311

14-1-3-3 کاشی هاي فرو ریخته سر در حجره ها  312

15-1-3-3 تخریب حجره  313

16-1-3-3 آسیب درب  314

17-1-3-3 تخریب بخشی از نما  315

18-1-3-3 آسیب پله  316

19-1-3-3 از بین رفتن اندود روي پله  317

20-1-3-3 آسیب بصري  318

21-1-3-3 اغتشاش فضایی  319

22-2-1-3 آسیب سقف  320

23-1-3-3 تغییر در خطوط اصلی بنا  321

24-1-3-3 مسدود کردن یکی از خطوط اصلی بنا  322

25-1-3-3 انبارکالا در ورودي حجره ها  323

26-1-3-3 تغییر رنگ آجرها  324

27-1-3-3 از بین رفتن خطوط کاربندي  325

28-1-3-3 از بین رفتن درب حجره ها  326

29-1-3-3 اغتشاش در دید بصري  327 

 30-1-3-3سیم کشی روکار  329

31-1-3-3 تغییر فرم قوس  330

32-1-3-3 رویش گیاه بر آجر فرش ها  331

33-1-3-3 پارك وسایل نقلیه  332

34-1-3-3 تغییر شکل فرم طاق  333

35-1-3-3 استفاده از درب و پنجره نامتعادل با بنا  334

36-1-3-3 نصب غیراصولی درب هاي جدید  335

37-1-3-3 دخل و تصرف غیر اصولی در بنا  336

354  (swot 4-3 تدوین و ارائه راهبردهاي کلی(جدول

5-3 باز زنده سازي بنا و تاثیرات آن  356

1-3-3 پرسشنامه ها  373

1-1-5-3 تحلیل نمودار پرسشنامهها  382

2-1-5-3 نتیجه گیري  382

 

فصل چهارم: طرح مرمت

ارائه مبانی نظري مداخله  384

1-1-4 ارزش هاي موجود از دست رفته در بناها  384

1-1-1-4 کالبد بنا از لحاظ ویژگی معماري و اجتماعی  384

2-1-4 اهداف و راهبردها و تعیین سبک هاي مرمتی  385

385  (conservatio)n 1-2-1- 4 ح فاظت

2-2-1-4 استحکام بخشی  385

386  (restoration) 3-2-1-4 مرمت

4-2-1-4 بازسازي  387

5-2-1-4 آناستیلوزي  387

6-2-1-4 توان بخشی  388

3-1-4 برنامه مداخلات پیشنهادي  388

1-3-1- 4 طرح مرمت  388

2-3-1-4 الحاقات  402 

 

فصل پنجم: طرح احیا 

1-5 احیا و ملاحظات طراحی  405

2-5 بررسی تغییرات، پیش و پس از باززنده سازي  407

1-2-5 بررسی جزئیات تغییرات در طراحی  409

منابع و مآخذ

منابع فارسی  443 

 

 پیوست ها

1-6 استان قزوین  447

1-1-6 مقدمه  447

2-1-6 ویژگی هاي جغرافیایی  448

1-2-1-6 تقسیمات کشوري  448

2-2-1-6 نقشه هاي هوایی استان  449

3-2-1-6 موقعیت جغرافیایی استانِ قزوین  451

4-2-1-6 زلزله خیزي منطقه  453

5-2-1-6 توپوگرافی  454

6-2-1-6 جهت استقرار  454

3-1-6 ویژگی هاي اقلیمی  454

1-3-1- 6 بادها  454

2-3-1-6 تابش خورشید  456

3-3-1-6 آب و هوا  457

4-3-1- 6 بارش  458

5-3-1-6 منابع آب  459

4-1-6 ویژگی هاي فرهنگی،اجتماعی،اقتصادي  462

1-4-1-6 جمعیت  462

2-4-1-6 نژاد  463

1-2-4-1-6 گروه هاي قومی ساکن در منطقه قزوین  463

3-4-1-6 زبان  464

4-4-1-6 دین  464

5-1-6 شهرستان ها  465

6-1-6  منابع اقتصادي  466

7-1-6 فرهنگ عامه  467

1-7-1-6 مراسم ها  467

2-7-1-6 اعتقاد و باورها  475

3-7-1-6 ادبیات شفاهی  476

4-7-1-6 بازي ها  479

5-7-1-6 پوشاك  479

6-7-1-6 هنر  481

2-6 مقایسه تطبیقی(نمونه موردي)  486

1-2-6 تبریز، تیمچه مظفریه (بازار سراج ها)  486

2-2-6 تهران، تیمچه مهدیه(ابتداي بازار کفاش ها)  489

3-2-6 تهران، مجموعه ي حاجب الدوله (بازار کفاش ها)  491

4-2-6 قم، تیم بزرگ (راسته ي اصلی بازار)  493

5-2-6 کاشان، تیمچه ي امین الدوله  495

6-2-6 اراك، تیمچه و سراي اکبریان  498

چکیده انگلیسی  503  قیمت: 35,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: دانلود رساله پایان نامه رشته معماری: باززنده سازي بناهاي تاریخی تأکید تیمچه سرباز قزوین
دسته بندی: پروژه های پایانی دانشگاه » رشته معماری

تعداد مشاهده: 735 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 504

حجم فایل:20,073 کیلوبایت

 قیمت: 35,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


تاریخچه بهترین افتخارات ما

-کارآفرینی بصورت فروش آنلاین درسال1391
-سیستم همکاری در فروش فایل سال1392
-ارائه پنل بازاریابی پیشرفته سال1393
-راه اندازی سامانه فروشگاه ساز سال1395
-طراحی نوین گرافیکی و مدرن سال1397
-افزودن پنل فول امکانات حرفه ای سال1398
-آپلود روی سرورهای قدرتمند درسال1399

ارتباط با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلگرام2140 076 0992 ایمیلfarsfile@gmail.com

آمار سایت

6,974 بازدید امروز
67,992 بازدید دیروز
29,380,445 بازدید کل
24,169 فروش موفق
1,151 تعداد کاربران
27,963 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ میباشد.
ساخت فروشگاه اینترنتی : فارس فایل