بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور۱۱۱ ص فرمت word

فهرست مطالب:

چکیده        1 
فصل اول : طرح تحقیق        
1-1 مقدمه     3
2-1 موضوع تحقیق     3
3-1 بیان مساله    4 
4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق     4
5-1 اهداف تحقیق     5
6-1 محدود زمانی و مکانی تحقیق    5
7-1پیشینه تحقیق    5
1-7-1 تحقیقات داخلی     5
2-7-1تحقیقات خارجی     8
3-7-1 جمع بندی نتایج تحقیقات     10
8-1 تعاریف مربوط به هویت    11
9-1 موانع و تنگناهای تحقیق     14
فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری     16
1-2 مقدمه     17
2-2 مباحث نظری     17
1-2-2 دورکیم     17
2-2-2 پارسونز     18
3-2-2 ماکس وبر     20
4-2-2 کنش متقابل نمادی    22
5-2-2 کولی     23
6-2-2 مید     24
7-2-2 گافمن    26
8-2-2 نظریه هویت (بورک)     27

عنوان                                                    صفحه 
3-2 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق     30
4-2 پرسشهای تحقیق     31
5-2 فرضیات تحقیق     31
6-2 الگوی نظری و تحلیلی تحقیق    32
فصل سوم : روش تحقیق     34
1-3 مقدمه     35
2-3 نوع تحقیق    35
3-3 تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق    35
1-3-3 تعریف نظری متغیرهای تحقیق     35
2-3-3 تعریف عملی متغیرهای تحقیق    38
4-3 متغیرهای مستقل و وابسته     42
5-3 شاخص سازی متغیر های تحقیق     43
1-5-3 شاخص سازی متغیرهای مستقل     43
2-5-3 شاخص سازی متغیرهای وابسته     45
6-3 قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ)     46
7-3 اعتبار تحقیق     47
8-3 جامعه آماری    47
9-3 تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری    48
1-9-3 تعیین حجم نمونه     48
2-9-3 شیوه نمونه گیری     49
10-3 واحد تحلیل    50 
11-3 تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات     50
12-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    50
فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق    51
1-4 مقدمه    52
2-4 توصیف دستاوردهای تحقیق     52
1-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس     52
عنوان                                                    صفحه 
2-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی     53
3-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی    53
4-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر    54
5-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر    54
6-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه خانواده    55
7-2-4 بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان     57
8-2-4 بررسی میزان تایید دیگران     58
9-2-4 بررسی میزان درونی کردن ارزشها     59
10-2-4 بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی     60
11-2-4 بررسی میزان پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانش آموزان     61
12-2-4 بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان     62
13-2-4 بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان     63
14-2-4 بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان     64
15-2-4 بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان     65
فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق    66
1-5 مقدمه    67
2-5 آزمون فرضیات    67
1-2-5 آزمون فرضیه 1: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت اجتماعی» دانش آموزان     67
1-1-2-5 آزمون فرضیه 1/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت دینی» دانش آموزان     68
2-1-2-5آزمون فرضیه 2/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت خانوادگی» دانش آموزان    68
3-1-2-5 آزمون فرضیه 3/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت ملی» دانش آموزان     69
2-2-5آزمون فرضیه 2 : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی – اجتماعی» و« هویت اجتماعی»    69
1-2-2-5 آزمون فرضیه 1/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت دینی»     70
2-2-2-5 آزمون فرضیه 2/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت خانوادگی»     70
3-2-2-5 آزمون فرضیه 3/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت ملی»     71
3-2-5 آزمون فرضیه 3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت اجتماعی»     71
1-3-2-5 آزمون فرضیه 1/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت دینی»     71
عنوان                                                     صفحه 
2-3-2-5 آزمون فرضیه 2/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت خانوادگی»    72
3-3-2-5 آزمون فرضیه 3/3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت ملی»     72
4-2-5 آزمون فرضیه 4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت اجتماعی»    73
1-4-2-5 آزمون فرضیه 1/4: بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت دینی»     73
2-4-2-5 آزمون فرضیه 2/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی»     74
3-4-2-5 آزمون فرضیه 3/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی»     74
5-2-5 آزمون فرضیه 5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت اجتماعی»     74
1-5-2-5 آزمون فرضیه 1/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت دینی»     75
2-5-2-5 آزمون فرضیه 2/5: بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت خانوادگی»     75
3-5-2-5 آزمون فرضیه 3/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت ملی»     76
6-2-5 آزمون فرضیه 6 : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت اجتماعی»    76
1-6-2-5 آزمون فرضیه 1/6: بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت دینی»    77
2-6-2-5 آزمون فرضیه 2/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت خانوادگی»    77
3-6-2-5 آزمون فرضیه 3/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت ملی»    78
3-5 تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه)     78
1-3-5 تحلیل چند متغیری هویت دینی     78
2-3-5 تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی     80
3-3-5 تحلیل چند متغیری هویت ملی    82
4-3-5 تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی    84
4-5  تحليل مسير    86
فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها     92
1-6 خلاصه تحقیق     93
2-6 جمع بندی و نتیجه گیری     94
3-6 پیشنهادها    99
فهرست منابع و ماخذ     102
پیوست 

                                             فهرست جداول
عنوان                                                                                                                   صفحه 
جدول1-3    ميزان آلفاي كرانباخ     47
جدول 2-3   ميزان دانش آموزان در حال تحصيل در مقطع متوسطه نيشابوربه تفكيك جنس ،
رشته و پايه تحصيلي    48
جدول 3-3  توزيع حجم نمونه به تفكيك پايه تحصيلي و جنس    49
جدول 4-3  توزيع حجم نمونه به تفكيك جنس ، پايه و رشته تحصيلي    50   
جدول 1-4  توزيع دانش آموزان بر حسب جنس     52
جدول 2-4  توزيع دانش آموزان بر حسب پايه تحصيلي     53
جدول 3-4  توزيع دانش آموزان بر حسب رشته تحصيلي    53 
جدول 4-4  توزيع دانش آموزان بر حسب تحصيلات پدر    54
جدول 5-4  توزيع دانش آموزان بر حسب تحصيلات مادر    55 
جدول 6-4  توزيع دانش آموزان بر حسب درآمد ماهيانه خانواده    56 
جدول 7-4  توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان رضايت از خود    57 
جدول 8-4  توزيع دانش آموزان بر حسب مورد تاييد ديگران بودن    58 
جدول 9-4  توزيع دانش آموزان بر حسب دروني كردن ارزشها     59
جدول10-4 توزيع دانش آموزان بر حسب هماهنگي ارزشهاي گروهي    60
جدول11-4 توزيع دانش آموزان بر حسب پايگاه اقتصادي اجتماعي    61
جدول12-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ديني    62
جدول13-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت خانوادگي    63
جدول 14-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ملي    64
جدول15-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميز ان هويت اجتماعي    65
جدول 1-5   آزمون تفاوت ميانگين هويت اجتماعي بر حسب جنس    67
جدول 2-5   آزمون تفاوت ميانگين هويت ديني بر حسب جنس     68
جدول 3-5   آزمون تفاوت ميانگين هويت خانوادگي بر حسب جنس    68
جدول 4-5   آزمون تفاوت ميانگين هويت ملي بر حسب جنس    69
جدول 5-5   همبستگي پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت اجتماعي    69
جدول 6-5   همبستگي پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت ديني    70 
عنوان                                                                                                                   صفحه 
جدول 7-5   همبستگي پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت خانوادگي    70
جدول 8-5   همبستگي پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت ملي    71
جدول 9-5  همبستگي رضايت فرد از خود با هويت اجتماعي    71
جدول 10-5   همبستگي رضايت فرد از خود با هويت ديني    72
جدول 11-5  همبستگي رضايت فرد از خود با هويت خانوادگي    72
جدول 12-5  همبستگي رضايت فرد از خود با هويت ملي    73
جدول 13-5  همبستگي مورد تائيد ديگران بودن با هويت اجتماعي    73
جدول 14-5 همبستگي مورد تائيد ديگران بودن با هويت ديني    73
جدول 15-5  همبستگي مورد تائيد ديگران بودن با هويت خانوادگي    74 
جدول 16-5  همبستگي مورد تائيد ديگران بودن با هويت ملي    74
جدول 17-5  همبستگي دروني كردن ارزشها با هويت اجتماعي    75
جدول 18-5  همبستگي دروني كردن ارزشها با هويت ديني     75
جدول 19-5  همبستگي دروني كردن ارزشها با هويت خانوادگي    76 
جدول 20-5  همبستگي دروني كردن ارزشها با هويت ملي    76
جدول 21-5  همبستگي هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت اجتماعي    77
جدول 22-5  همبستگي هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت ديني    77
جدول 23-5  همبستگي هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت خانوادگي    78
جدول 24-5  همبستگي هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت ملي    78 
جدول 25-5   عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني هويت ديني    79
جدول 26-5   عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت ديني در مرحله سوم    79
جدول 27-5   عناصر متغيرهاي خارج از معادله در مرحله سوم    80
جدول 28-5   عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني 
هويت خانوادگي     81
جدول 29-5   عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت خانوادگي در مرحله سوم    81 
جدول 30-5   عناصر متغيرهاي خارج از معادله در مرحله سوم    82
جدول 31-5   عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني هويت ملي    83

   عنوان                                                                                                                صفحه
جدول 32-5   عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت ملي در مرحله جدول سوم    83
جدول 33-5   عناصر متغيرهاي خارج از معادله در مرحله سوم    84
جدول 34-5   عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني
 هويت اجتماعي    85
جدول 35-5   عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت اجنماعي در مرحله چهارم    85
جدول 36-5   عناصر متغيرهاي خارج از معادله در مرحله چهارم    86
جدول 37-5  محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت ديني    88
جدول 38-5  محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت خانوادگي    89
جدول 39-5  محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت ملي    90
جدول 40-5  محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت اجتماعي    91 
                        فهرست اشكال
شكل 1-2 مدل نظام كنترل فرايند هويت     28
شكل 2-2 الگوي  نظري و تحليلي تحقيق     33
                              فهرست نمودارها 
نمودار 1-2 رابطه چهار خرده نظام پارسونز (مدل سیبرنیتیک )     20
نمودار 1-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان رضايت از خود    57
نمودار 2-4 توزيع دانش آموزان بر حسب مورد تائيد ديگران بودن    58
 نمودار 3-4 توزيع دانش آموزان بر حسب دروني كردن ارزشها    59
نمودار 4-4 توزيع دانش آموزان بر حسب هماهنگي ارزشهاي گووهي    60
نمودار 5-4 توزيع دانش آموزان بر حسب پايگاه اقتصادي – اجتماعي    61
نمودار 6-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ديني    62
نمودار 7-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت خانوادگي    63
نمودار 8-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ملي    64
نمودار 9-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت اجتماعي    65
نمودار1-5 تحليل مسير هويت    87 قیمت: 15,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: بررسی عوامل موثر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور
دسته بندی: پروژه های پایانی دانشگاه » رشته علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 691 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 111

حجم فایل:372 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


تاریخچه بهترین افتخارات ما

-کارآفرینی بصورت فروش آنلاین درسال1391
-سیستم همکاری در فروش فایل سال1392
-ارائه پنل بازاریابی پیشرفته سال1393
-راه اندازی سامانه فروشگاه ساز سال1395
-طراحی نوین گرافیکی و مدرن سال1397
-افزودن پنل فول امکانات حرفه ای سال1398
-آپلود روی سرورهای قدرتمند درسال1399

ارتباط با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلگرام2140 076 0992 ایمیلfarsfile@gmail.com

آمار سایت

14,178 بازدید امروز
59,528 بازدید دیروز
29,503,031 بازدید کل
24,184 فروش موفق
1,155 تعداد کاربران
27,971 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ میباشد.
ساخت فروشگاه اینترنتی : فارس فایل