تحقیق طراحي و ساخت ديگهاي بخار و آب داغ از نوع پوسته‌اي با ساختمان جوش شده

دانلود تحقیق طراحي و ساخت ديگهاي بخار و آب داغ از نوع پوسته‌اي با ساختمان جوش شده ۲۸۶ ص فرمت WORD 

بخشی از متن مقاله طراحي و ساخت ديگهاي بخار و آب داغ از نوع پوسته‌اي با ساختمان جوش شده :

 

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است در ایران كه بر طبق قانون میتواند استاندارد رسمی فرآورده‏ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با كسب موافقت شورایعالی استاندارد اجباری اعلام نماید. وظایف و هدفهای موسسه عبارتست از:
(تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی – انجام تحقیقات بمنظور تدوین استاندارد بالا بردن كیفیت كالاهای داخلی، كمك به بهبود روشهای تولید و افزایش كارائی صنایع در جهت خودكفائی كشور – ترویج استانداردهای ملی – نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری – كنترل كیفی كالاهای صادراتی مشمول استانداردهای اجباری و جلوگیری از صدور كالاهای نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی كنترل كیفی كالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری بمنظور حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان داخلی و جلوگیری از ورود كالاهای نامرغوب خارجی راهنمائی علمی و فنی تولیدكنندگان، توزیع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقیق درباره روشهای تولید، نگهداری، بسته بندی و ترابری كالاهای مختلف – ترویج سیستم متریك و كالیبراسیون وسایل سنجش – آزمایش و تطبیق نمونه كالاها با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقایسه ای و صدور گواهینامه های لازم).
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بین المللی استاندارد میباشد و لذا در اجرای وظایف خود هم از آخرین پیشرفتهای علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده مینماید و هم شرایط كلی و نیازمندیهای خاص كشور را مورد توجه قرار میدهد.
اجرای استانداردهای ملی ایران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزایش صادرات و فروش داخلی و تأمین ایمنی و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئی در وقت و هزینه‏ها و در نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و كاهش قیمتها میشود.

كمیسیون استاندارد ویژگیهای طراحی و ساخت دیگهای بخار و آب داغ از نوع پوسته‌ای با ساختمان جوش شده

رئیس
سربی – جلیل دكتر مكانیك كارشناس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
طباطبائی – سیدمجتبی فوق لیسانس مكانیك دبیر انجمن صنایع تأسیسات ایران

اعضاء
بنكدار – علیرضا مهندس مكانیك شركت سوپراكتیو
جراحی – فرشته لیسانس فیزیك وزارت صنایع
خاكساری – محمدحسن فوق لیسانس مكانیك شركت پاكمن
دهقان – كاظم دكتر متالوژی شركت پژوهش مواد
شریفی – نصراله مهندس مكانیك شركت اسوه ایران
شكرپور – اسفندیار مهندس مكانیك ماشین‏سازی اراك
غیورفر – كریم مهندس ماشین‏سازی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
قوامی – سعید مهندس مكانیك شركت گرماگستر
فیروزبخت – مصطفی مهندس مكانیك شركت فولاد مباركه
منعم – نعمت شركت آذر مخزن تهران
مؤمنی – شمس الدین فوق لیسانس مكانیك ماشین سازی اراك
هنردان – ایرج مهندس برق شركت تأسیساتی تنظیم

دبیر
آصفی – سعیده مهندس مكانیك مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

فهرست مطالب

بخش یك : كلیات
بخش دو : مواد
بخش سه : طراحی
بخش چهارم
بخش پنجم 
قسمت ششم : بازرسی و آزمایش فشار
قسمت هفتم : ارائه مدارك و نشانه گذاری 
بخش هشت 
بخش نهم 
پیوست ( الف )
پیوست ( ب )
پیوست ( ج )
پیوست ( د )
پیوست ( ه )
پیوست ( و )

بسمه تعالی
پیشگفتار
استاندارد ویژگیهای طراحی و ساخت دیگ‏های بخار و آب داغ از نوع پوسته‏ای با ساختمان جوش شده كه بوسیله كمیسیون فنی مربوطه تهیه و تدوین شده و در نود و پنجمین كمیته ملی استاندارد صنایع مكانیك و فلزشناسی مورخ 1375/6/6 مورد تأیید قرار گرفته , اینك به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحی قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می‏گردد .
برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفته‏های ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم , استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدیدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی كه برای اصلاح یا تكمیل این استانداردها برسد , در هنگام تجدیدنظر در كمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد . بنابراین برای مراجعه به استاندارد ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده نمود . 
در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است كه ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد و استاندارد كشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .
لذا با بررسی امكانات و مهارت‏های موجود و اجرای آزمایش‏های لازم این استاندارد با استفاده از منبع زیر تهیه گردیده است : 
Bs 2790 – 1992 
Specification of design and manufacture of shell boilers of welded construction

ویژگیهای طراحی و ساخت دیگهای بخار و آب داغ از نوع پوسته‏ای 1 با ساختمان جوش شده :
بخش یك : كلیات 
1-1- هدف و دامنه كاربرد
1-1-1 این استاندارد مقررات مربوط به طراحی و ساخت شامل مواد , مهارت ساخت , گردآوری مدارك فنی , علامتگذاری , بازرسی و آزمایش دیگهائی را مشخص می‏كند كه سوخت , مستقیمأ در آنها محترق شده و یا از حرارت مازاد سیستم‏های دیگر استفاده می‏كنند . دیگهای مورد بحث از نوع استوانه‏ای افقی یا عمودی بوده و از فولادهای كربن دار یا كربن منگنز به روش جوشكاری ذوبی 2 طبق ضوابط مربوط به دیگهای دسته 1, 2 و 3 كه محدود كاربرد آنها در جدول 1-1-1 ارائه گردیده است ساخته می‏شوند . این دیگها برای تهیه بخار آب یا آب داغ به صورتی كه در حین كار حركت نكنند مورد استفاده قرار می‏گیرند . این استاندارد در مورد دیگهای بخار لوله آبی 3 ( تا تدوین استاندارد ملی ایران به استناد 1113 Bs رجوع شود ) و دیگهای نوع لكوموتیو ( دیگهای بخاری كه در لكوموتیو قطار نصب می‏شوند ) بكار نمی‏روند .
در این استاندارد مضافأ مقررات مربوط به بهره‏برداری مطمئن از دیگ برای نصب شیرهای اطمینان 4, اتصالات 5 متعلقات 6 وسایل كنترل اتوماتیك 7 متصل به دیگ نیز ذكر گردیده است .

1-1-2 علاوه بر مقررات صریح , این استاندارد همچنین مقرر می‏دارد كه موارد مشروح در قسمت 1-7 مستند به مدارك باشند .
برای تطبیق كامل دیگ با این استاندارد هم مقررات صریح و هم موارد مستند برای رعایت گردند .
1-2 مواردی كه این استاندارد شامل آنها نمی‏گردد
1-2-1 طراحی و ساخت بخار داغ كن‏ها 8, بازیاب‏ها 9 پیش گرمكن‏های هوا 10, سوخت رسانه‏های مكانیكی ( وسایل سوخت رسانی , جامد , مایع و گاز ) 11, وسایل گاز یا گازوئیل سوز , وسایل ایجاد دمش 12 یا مكشی 13 و وسایل فرعی دیگری كه ممكن است مورد نظر خریدار باشند , در محدوده این استاندارد قرار نداشته و از موضوعات توافقی بین خریدار و سازنده می‏باشند . برای بدست آوردن مشخصات تجهیزات فرعی دیگها بایستی به استانداردهای مربوطه مراجعه گردد 14 .
1-2-2 این استاندارد طراحی و ساخت آجركاری , عایق كاری , اتصالات كوره و طرح متعلقات دیگ را شامل نمی‏شود .
1-2-3 مقررات مربوط به تعمیرات یا تغییرات دیگهای در حال بهره‏برداری خارج از محدوده این استاندارد می‏باشد .
1-3- تعاریف
برای اهداف این استاندارد , تعاریف ارائه شده ( در استاندارد ملی ایران به شماره 15 همراه تعاریف زیر بكار می‏روند .
1-3-1 خریدار :
فرد یا سازمانی است كه دیگ كامل شده را از سازنده خریداری می‏نماید .
1-3-2 طراح : 
فرد یا سازمانی است كه شكل , ابعاد و ضخامت دیگ و انتخاب مواد و جزئیات و روشهای ساخت و آزمایشات را مشخص می‏نماید .
1-3-3 سازنده :
فرد یا سازمانی كه دیگ یا هر قطعه‏ای از آنرا می‏سازد , یا مسئولیت ساخت آن یا هر قطعه‏ای از آنرا می‏پذیرد .
1-3-4 تهیه كننده مواد :
فرد یا سازمانی , غیر از تولید كننده كه مواد یا قطعات پیش ساخته استاندارد شده را كه در ساخت دیگ یا هر قطعه از آن بكار می‏روند , تهیه می‏كند .
1-3-5 تولید كننده مواد و یا قطعات از پیش ساخته شده : 
فرد یا سازمانی كه مواد مربوط به ساخت دیگ , اجزا یا قطعات پیش ساخته استاندارد شده دیگ را تولید می‏كند .
1-3-6 مرجع معتبر قانونی :
مرجع معتبر قانونی كشوری كه دیگ در آنجا نصب می‏شود و قانونأ نسب به اجرای الزامات قانونی و مقرراتی آن كشور در رابطه دیگها مسئول می‏باشد ( این مرجع در ایران مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‏باشد .)
1-3-7 مرجع معتبر بازرسی : 
شخص یا مجمع مستقلی كه از طرف افراد زیر عمل می‏كند :
الف : خریدار یا دارنده دیگ , و / یا 
ب : مرجع معتبر قانونی :
كه طرح , مواد و ساخت دیگ را با توجه به مقررات این استاندارد مورد بازبینی قرار می‏دهد .
1-3-8 بازرس : 
فردی كه توسط مرجع معتبر بازرسی استخدام گردیده و آموزش داده می‏شود تا وظایف مربوط به مرجع معتبر بازرسی را همانطور كه در بند (1-3-7) مقرر شده انجام دهد ( همچنین بند 6-1 ملاحظه شود ). 
1-4 مسئولیت‏ها : 
1-4-1 مسئولیت‏های خریدار :
خریدار مسئول است كه اطلاعات مورد لزوم مشروحه در بند (1-6-1) و پیوست الف (1) را در اختیار سازنده قرار دهد .
در صورتی كه مرجع بازرسی توسط خریدار معرفی شود خریدار مسئول است اطمینان حاصل كند كه اطلاعات مورد نیاز مرجع بازرسی طبق این استاندارد توسط سازنده تهیه و در دسترس این مرجع قرار داده شود . 
در صورت لزوم در مسئولیت خریدار است كه مطمئن شود مرجع بازرسی مورد قبول مرجع معتبر قانونی می‏باشد .
یادآوری : این امر هنگام سفارش بایستی انجام پذیرد :
خریدار مسئول است اطمینان حاصل نماید كه دیگ خریداری شده و تأسیسات جانبی توسط متخصص كاملا با كفایت و آموزش دیده بر طبق دستورات مبتنی بر توصیه‏های كارخانه‏های سازنده مورد بهره‏برداری و نگهداری قرار گیرد .
1-4-2 مسئولیت‏های سازنده : 
قبل از ساخت یك دیگ یا یك سری دیگ , سازنده دیگ می‏باید فهرستی از مواد , محاسبات جزئیات طرح اصلی , نقشه‏های قطعات برش خورده كاملا اندازه‏گذاری شده كه نشان دهنده ساختمان تمامی قسمتهای تحت فشار دیگ با كلیه جزئیات شامل جزئیات جوش ( به پیوست ( ب ) رجوع نمائید ) می‏باشند را فراهم آورده و در اختیار مرجع بازرسی قرار دهد . سازنده همچنین می‏باید اسناد و گواهی‏نامه‏ها را طبق بندهای 7-1 و 7-2 آمده نماید .
جائی كه روشهای دیگری برای ساخت و آزمایش توسط این استاندارد مجاز شناخته شده باشند سازنده می‏بایست قبل از اقدام , روش انتخابی خود را برای خریدار یا مرجع بازرسی و یا هر دو روشن نماید .
در مواردی كه وظیفه طراحی و ساخت به عهده سازمانهای مجزا می‏باشد مسئولیت‏های سازنده آن چنانكه در این استاندارد آمده‏اند مطابق یك روش پذیرفته شده میان سازمانهای مربوطه ایفأ می‏گردد . ( بندهای 1-6-2-2 و 7-2 ملاحظه شوند ).
آزمایشهایی كه توسط مرجع بازرسی انجام می‏گیرند , سازنده را از مسئولیت‏هائی كه در مورد رعایت مفاد این استاندارد به عهده دارد معاف نمی‏نماید . سازنده دیگ باید در مورد چگونگی كار و نگهداری دیگ تحویلی , تأسیسات جانبی و معیارهای ضروری جهت حصول اطمینان از ایمنی دیگ هنگام كار , دستورالعمل‏های لازم را ارائه داده و در صورت اقتضأ در مورد مطالبی كه در پیوست ( د ) آمده است توضیحات لازم را نیز در اختیار خریدار قرار دهد .
1-4-3 مسئولیت‏های مرجع بازرسی : 
مرجع بازرسی موظف است طرح دیگ از نظر تطبیق با این استاندارد و انجام كلیه بازرسی‏ها و آزمایشات مورد نیاز هنگام ساخت را مورد بازرسی قرار دهد .
1-5 اصطلاحات فنی و علائم : 
علائم بكار رفته در این استاندارد در جاهای مناسب تعریف شده‏اند . در بعضی از بندهای بخش 3 علامت واحد برای نمایش عبارات گوناگون بكار می‏رود , ولی در تمامی چنین مواردی مفهوم ویژه هر علامت برای هر فرمول مشخص شده است . 
1-6 اطلاعات و مقرراتی كه باید پذیرفته شده و مستند گردند .
1-6-1 اطلاعاتی كه می‏بایست توسط خریدار فراهم آیند : 
اطلاعات زیر باید توسط خریدار فراهم آمده و كاملا مستند شود ( به بند 1-4-1 مراجعه گردد .)
هم مقررات تصریح شده در كل این استاندارد و هم موارد از ( الف ) تا ( د ) قبل از اینكه هر گونه ادعای تطبیق به استاندارد بتواند مورد رسیدگی قرار گیرد , باید رعایت شده باشد .
الف : مشخصات شرایط كاردیگ , به همراه جزئیات هر یك از شرایط ناپایدار و یا نامساعد كه لازمست دیگ تحت آن كار كند و یا هر مقررات ویژه دیگری برای بازرسی ضمن كار دیگ ( بند 3-1-.1) 
ب : نام مرجع بازرسی منتخب خریدار
ج : هر مقرره خاص یا آئین‏نامه دیگری كه دیگ ساخته شده باید بر آن منطبق باشد .
برای مثال : قوانین دیگها در غیر كشور سازنده 
د : نام مرجع قانونی ( در صورت وجود .)
1-6-2 مقرراتی كه باید پذیرفته شده و مستند گردد :
1-6-2-1 كلیات : 
موارد مندرج در بندهای 1-6-2-2 و 1-6-2-3 می‏بایست بر حسب اقتضا بین طرفهای مربوطه كه در بندهای مورد مراجعه نام برده شده‏اند , مورد پذیرش قرار گرفته و كاملا مستند گردند . قبل از اینكه ادعای تطبیق با استاندارد بتواند مطرح شود و یا مورد رسیدگی قرار گیرد . هم مقررات مطروحه در تمامی این استاندارد و هم اقلام مستند شده باید رعایت شوند .
یادآوری : استفاده كنندگان از این استاندارد باید بدانند كه تعدادی از موارد مثل آنهائی كه در بند (1-6-2-3) آمده‏اند , نمی‏توانند هنگام عقد قرارداد یا سفارش دیگ مقرر و مستند شوند و لزومأ در تمام موارد بكار روند , اینها مواردی هستند كه سازنده دیگ به عنوان احتمالات قویأ قابل وقوع عندالزوم برای عقد قراردادهای خاصی , ضمن انجام معامله پیش‏بینی می‏نماید ( به بند 1-4-2) لازم است این موارد 0(1-6-2-3 ) از اقلام مذكور در بند (1-6-2-2) كه باید ضمن سفارش یا عقد قرارداد مقرر و مستند باشند , متمایز گردند .
1-6-2-2 مقرراتی كه در مرحله سفارش یا عقد قرارداد باید مورد توافق قرار گرفته و مستند گردد :
در مواردی كه وظایف طراحی , ساخت و نصب به عهده , سازمانهائی مجزا می‏باشند , روشی كه بر طبق آن مسئولیت‏های سازنده كاهش می‏یابد , باید مورد توافق قرار گرفته و مستند گردد . ( به بند 1-4-2 و 7-2 رجوع گردد .) 
1-6-2-3 مقرراتی كه ضمن عملیات ساخت می‏بایست پذیرفته شده و مستند گردند : موارد زیر بر حسب اقتضا می‏باید قید و مستند گردند ( به بند 1-4-2 رجوع گردد 
الف : استفاده از موادی ( برای قسمت‏های تحت فشار ) غیر از مواد مندرج در جدول 2-5 (1) و 2-5 (2) ( به بند 2-2-2 رجوع گردد .)
ب : چگونگی عملیات حرارتی انجام شده بر روی ورقهای تهیه شده جهت شكل پذیری ( به بند 2-4 رجوع گردد )
ج : روشهای اتصال لوله‏ها غیر از آنهائی كه در اشكال 3-9-2 (1) و 3-9-2 (2) نشان داده شده‏اند ( به بند 2-3-1-3 رجوع گردد .)
د : روشهای تقویت سوراخها ( به بند 3-4-4 رجوع گردد .)
ه : استفاده از یك نوع عملیات حرارتی دیگر به منظور نرمالیزه كردن پس از شكل دادن به ورق هائی كه در دماهای غیر یكنواخت یا تحت حرارت‏دهی موضعی عدسی شكل شده یا فلانج می‏گردند . ( به بند 4-6-1) رجوع گردد )
و : مقررات مربوط به مواد مورد مصرف جوشكاری در صورتی كه در استاندارد مربوطه یافت نشوند ( به بند 5-2 رجوع گردد .)
ز : عملیات حرارتی كه پس از شكل دادن سرد صفحات جوشكاری شده در مواردی كه شعاع داخل قوس بعد از شكل دادن كمتر از 10 برابر ضخامت صفحه باشد , می‏باید انجام پذیرند ( بند 5-4-14-4 ( ج ) ملاحظه شود .)
ح : چنانچه در آزمایش پرتونگاری در طول خط جوش عیوب ممتد مشاهده شود یا باید قسمت‏های معیوب تعمیر شود یا جوشكاری آنها كاملا پاك شده و مجددا جوشكاری انجام گیرد ( به بند 5-4-15-1 رجوع گردد .)
ط : در صورتی كه هنگام عملیات حرارتی بعد از جوشكاری 16 دمای فلز داخل كوره از روی دمای فضای داخل كوره بدست آید , محدوده مطابق دماهای فلز باید مشخص شوند ( به بند 5-5-2-3 ( و ) رجوع گردد .)
ی : مشخص كردن نوع عملیات حرارتی ( غیر از نرمالیزه كردن ) برای قطعاتی كه در محدوده , دمائی مناسبی شكل داده نمی‏شوند , قبل و یا بعد از جوشكاری ( به بند 5-5-4-1 رجوع گردد .)
ك : تعیین معیار مقبولیت برای عیوب جوش در اتصالات جوشی , غیر از جوش‏های اصلی ساختمان دیگ كه در بازرسی چشمی و آزمایشات غیر مخرب آشكار شده‏اند ( به بند 5-7-1 رجوع گردد .)
بخش دو : مواد 
2-1 كلیات : 
این بخش درباره انتخاب مواد و كمیت خواصی كه در تعیین تنش‏های طراحی بكار برده می‏شوند , بحث می‏كند . تنها فولادهای كربنی یا كربن منگنز دار باید بكار روند .
2-2 انتخاب مواد : 
2-2-1 موادی كه در ساخت قطعات تحت فشار بكار می‏روند باید طبق جداول 2-5 (1) یا 2-5 (2) و یا با دیگر مقررات مناسب مشخص شده در این بخش مطابق داشته باشند .
لوله‏های ساده 17 و لوله‏های مقاوم 18 باید یا از نوع بدون درز و یا درز جوش به روش مقاومت الكتریكی 19 یا به روش القائی 20 طبق استاندارد ملی ایران به شماره 21 باشند .
لوله‏های عرضی 22 باید از نوع بدون درز باشند .
سیم‏ها یا الكترودهای جوشكاری باید با بند 5-2 از این استاندارد مطابقت داشته باشند . پیچ‏های دو سردنده 23 پیچ‏ها و مهره‏ها باید با مشخصات مواد مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 24 مطابقت داشته باشد .
2-2-2 در صورتی كه بموجب موافقت صریح میان خریدار , سازنده و مرجع معتبر بازرسی از مواد دیگری برای قطعات تحت فشار استفاده شود ( به بند الف 1-7-2-3 رجوع گردد ) در آن صورت : 
الف : این مواد باید از كیفیت مناسب برای دیگ برخوردار باشند .
ب : این مواد باید با مقررات بند (2-3) مطابقت داشته و دارای مشخصات نوشته شده‏ای باشد حداقل به وسعت و جامعیت مواد مندرج در جداول 2-5 (1) و 2-5 (2) باشد .
ج : این مواد باید از همان نوع و درجه معادل مواد مندرج در جداول 2-5 (1) و 2-5 (2) باشند .
2-2-3 مواد مربوط به قلاب گیرها 25, گیره‏ها 26, قاب 27, و قطعات مشابه دیگری كه تحت فشار نیستند و به پوسته دیگ جوش می‏شود باید از هویتی تائید شده برخوردار بوده و با موادیكه به آنها اتصال می‏یابند سازگار باشند . 
2-3 مشخصات مواد :
برای موادی متفاوت از مندرجات جداول 2-5 (1) و 2-5 (2) ضوابط كلی یاد شده در بندهای (2-3-2) تا (2-3-7) باید رعایت شوند .
2-3-1 نمادشناسی : 
A: درصد ازدیاد طول بهنگام شكست : 
Et: مقدار تنش تسلیم 28 در دمای بالا یا تنش قراردادی 0/2 درصد , كه جهت بدست آوردن تنش طراحی ( به بند 3-1-4 رجوع گردد ) مورد استفاده قرار می‏گیرد .
Re: تنش تسلیم در دمای محیط كه یا به صورت تنش تسلیم بالایی (ReH) و یا تنش قراردادی 29 0/5 درصد ( ازدیاد طولی كلی ) (0/5 Rt تعیین می‏گردد . 
ReH: تنش تسلیم بالایی
ReL: تنش تسلیم پائینی در دمای بالا
Rm: مقاومت كششی 30 در دمای محیط
RP0/2: تنش قراردادی 0/2 درصد در دمای بالا
Rt0/5: تنش قراردادی 0/5 درصد ( ازدیاد طول كلی ) 
SO: سطح مقطع اولیه آزمایش كه تحت آزمایش كشش قرار گرفته است . 
2-3-2 مشخصات مواد ( به بند 2-2-2 رجوع گردد ) باید روش تولید فولاد 31 حدود تركیبی كلیه عناصر تشكیل دهنده , نحوه , عمل اكسیژن زدائی 32 عملیات حرارتی 33 و خواص مكانیكی 34 مناسب را جهت تأئید و مقاصد دیگر معین كند .
2-3-3 حد بالایی مقدار كربن در تركیب شیمیایی مذاب 35 باید از 0/25 درصد تجاوز نكند , حداكثر مقدار مجاز فسفر و گوگرد نباید هر كدام از 0/05 درصد در تركیب شیمیایی تجاوز كند .
2-3-4 عمل اكسیژن زدائی باید مناسب با نوع فولاد سفارشی باشد , بخصوص جائی كه می‏تواند بر سطح خواص فولاد در دمای بالا تأثیر بگذارد .
بجز موارد زیر باید از فولاد كاملا كشته 36 استفاده شود .
الف : فولاد نیمه آرام 37 ممكن است برای ورق‏ها و لوله‏های بدون درز و درز جوش كه حد بالای محدوده مقاومت كششی آنها برابر mm2/N 640 می‏باشد بكار رود . 
ب : فولاد جوشان 38 ممكن است برای لوله‏های جوش شده به روش مقاومت الكتریكی یا جوش شده به روش القائی كه حد بالای محدوده مقاومت كششی آنها برای دماهای طراحی حداكثر تا 400 درجه سلسیوس برابر mm2/N 490 می‏باشد , بكار رود .
یادآوری : برای اطلاعات بیشتر در مورد انواع فولادها به استاندارد ملی ایران به شماره 1600 مراجعه شود .
2-3-5 خواص مكانیكی در دمای محیط باید برای آزمایش‏های قبولی , مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 39 باشد كه مطالب زیر را مورد بحث قرار می‏دهند مشخص شوند .
Rm = مقاومت كششی 
Re = تنش تسلیم 
A = درصد ازدیاد طول بهنگام شكست : 
حداقل درصد ازدیاد طول معین شده بهنگام شكست , نسبت به طول اولیه برابر 0/5(SO)5/65 باید با نوع فولاد متناسب بوده و حد پائینی آن %20 باشد . 
2-3-6 حداقل مقدار تنش تسلیم پائینی , یعنی ReL , یا حداقل مقدار تنش قراردادی 0/2 درصد یعنی 0/2 RP , در دمای مناسب بالا , طبق استاندارد ملی ایران به شماره 40 برای مواد معادل با مواد مندرج در جدول 2-5 (1) باشد , مشخص گردد .
2-3-7 مواد باید تحت شرایط عملیات حرارتی طبق استانداردهای مربوطه 41 تهیه گردند .
2-4 شكل دادن ورق‏ها : 
وضعیت ورق‏هائیكه جهت شكل دادن تهیه می‏شوند باید متناسب با نحوه شكل دادن بوده و مورد توافق سازنده و تهیه كننده , مواد قرار گیرند ( به بند 1-7-2-3 ( ب ) رجوع گردد .) 
2-5 خواص مواد در دمای بالا : 
2-5-1 اگر مواد مطابق یكی از استانداردهای مندرج در جدول 2-5 (1) , یا طبق یك مجموعه مشخصات معادل كه حاوی تنش تسلیم پائینی در دمای بالا یا مقادیر تنش قراردادی 0/2 درصد كه از مقادیر معین شده در استانداردهای مربوطه فراتر نمی‏رود تهیه شوند , در آن صورت تنش تسلیم پائینی یا مقادیر تنش قراردادی 0/2 درصد طبق استاندارد مربوطه یا مشخصات معادل , باید مقدار Et در مقادیر تعیین تنش طراحی ( به بند 3-1-4-4 رجوع گردد ) بدون تأئید مورد استفاده قرار گیرد .
2-5-2 اگر مواد مطابق مجموعه مشخصاتی كه حاوی تنش تسلیم پائینی در دمای بالا یا مقادیر تنش قراردادی 0/2 درصد بزرگتر از مقادیر مشخص شده در استاندارد مربوطه برای مواد معادل مندرج در جدول 2-5 (1) تهیه شوند . در آن صورت چنین مقادیری می‏باید فقط به عنوان مقدار Et در تعیین مقادیر تنش طراحی ( به بند (3-1-4-4 رجوع گردد ) بكار روند . مشروط بر آنكه بوسیله آزمایش‏های تأئید شده مورد رسیدگی قرار گرفته یا طبق روش معین شده در استاندارد ملی ایران به شماره 42 مورد بررسی و تأئید قرار گرفته باشند .
2-5-3 چنانچه مواد تهیه شده بر طبق استانداردی باشد كه حاوی تنش تسلیم پائینی در دمای بالا یا مقادیر تنش قراردادی 0/2 درصد نبوده مثل مواد مندرج در جدول 2-5 (2) یا مواد معادل آنها در آن صورت مقدار Et استفاده شده جهت تعیین مقادیر تنش طراحی باید از جدول 2-5 (3) استخراج شده و این مقادیر نیاز به بررسی و تأئید ندارند .

بخش سه : طراحی
3-1 اصول طراحی
3-1-1 كلیات :
فرمولهای محاسباتی 43, در مورد دیگهایی بكار می‏روند كه كاملا طبق شرایط مقرر در این استاندارد ساخته می‏شوند و دیگهایی كه با نظارت كافی و در نظر گرفتن مفاد مندرج در پیوست ” د ” ارائه می‏شوند . منظور این است كه دیگهای طراحی شده طبق این استاندارد باید تحت شرایط , عاری از هر گونه رسوب داخلی كار كنند . این امر مستلزم این است كه آب تغذیه از كیفیت مناسبی برخوردار باشد .
احتیاط : هرگاه احتمال خطر برای شرایط كاری غیرعادی پیش‏بینی شود . رسوبات بدست آمده , از فرمولها باید مورد ملاحظه ویژه قرار گیرند . ( به بند الف 1-7-1 رجوع گردد .) 
در مورد دیگهای آب گرم , موقعیت دریچه‏های مسیر جریان باید به گونه‏ای باشد كه هوا نتواند در پوسته دیگ یا آب روها محبوس شود . نمونه‏هایی از دیگ و اصطلاحات فنی اجزاء دیگ در شكل‏ها 3-1 (1,) 3-1 (2,) 3-1 (3,) 3-1 (4,) 3-1 (5) داده شده‏اند . 
برای دیگهای آب داغ , در صورتی كه اختلاف دمای بین آب جریانی ( خروجی از دیگ ) و آب برگشتی ( ورودی به دیگ ) بیش از 25 درجه سلسیوس باشد , می‏باید جهت محدود كردن اختلاف دمای مؤثر در داخل دیگ به 45 درجه سلسیوس , وسایل مخلوط كننده داخلی و یا خارجی مورد استفاده قرار گیرند .
برای دیگهای آب داغ , اختلاف دمای اشباع مطابق با فشار گار دیگ و دمای آب برگشتی ( ورودی به دیگ ) می‏باید كمتر از 80C باشد . برای اختلاف دماهای بیش از 60C, مگر در مورد دیگهای شعله برگشتی 44, فضاهای تنفسی 45 ( به بند 3-8-1 رجوع گردد ) باید %50 افزایش یافته و حداكثر حرارت خالص ورودی معین شده در شكل (3-1-6) باید %20 كاهش یابد ( جهت فراهم شدن امكان افزایش جابجائی‏های نسبی القائی حرارتی ناشی از اختلاف دمای زیاد .) 
3-1-2 فشار حرارتی : 
فشار طراحی P عبارتست از فشاری كه در فرمولهای داده شده در این بخش جهت محاسبه قطعات تحت فشار باید بكار رود . 
در صورت امكان , به هنگام تعیین فشار طراحی , فشار هیدرواستاتیك نیز باید به حساب آید . در طراحی دیگهای آب گرم برای محاسبه فشار طراحی Flash margin نیز باید در نظر گرفته شود , هرگاه فشار هیدرواستاتیكی كمتر از %10 فشار كاری دیگ باشد , در نظر گرفتن آن لازم نیست . 
فشار طراحی نباید از بالاترین فشاری كه هر شیر اطمینان برای آن تنظیم می‏شود , كمتر باشد . بهتر است كه محدوده‏ای میان فشار واقعی كه دیگ در آن كار می‏كند و پایین‏ترین فشاری كه هر شیر اطمینان جهت باز شدن در آن تنظیم می‏شود , وجود داشته باشد تا از باز شدن‏های غیرلازم شیرهای اطمینان جلوگیری شود . شیرهای اطمینان باید دارای قابلیت جلوگیری از بالا رفتن فشار دیگ به بیش از %110 فشار طراحی را داشته باشند .
3-1-3 دمای طراحی
3-1-3-1 نمادگذاری
A: سطح حرارتی تابشی مؤثر m2 ( شكل‏های 3-1(-1) تا 3-1- (5) ملاحظه شوند . 
e1: ضخامت اسمی لوله mm
e2: ضخامت اسمی ورق mm
H: مقدار حرارت خالص ورودی بر حسب وات ( حداكثر میزان حرارت منتشره توسط مشعل براساس ارزش حرارتی خالص سوخت ) 
t: دمای طراحی C
tg: دمای واقعی گاز ورودی C
tS: دمای اشباع آب (C) در فشار طراحی برای دیگهای بخار و آب داغ 
3-3-1-2 تعیین دمای فلز : 
احتراق باید در كوره كامل شود . جهت اطمینان از تركیب‏های بی‏خطر مشعل یا دیگ , حداكثر خالص ورودی برای یك كوره با قطر معین باید مطابق شكل 3-1 (6) باشد . مشعل‏های از نوع روشن / خاموش 46 نباید برای حرارت‏های ورودی متجاوز از 1 مگاوات بكار روند . محلی برای نمونه‏برداری باید پیش‏بینی شود , بطوریكه بتوان دمای گاز حاصل از احتراق و تجزیه شیمیائی آن را در محفظه برگشت 47 اندازه‏گیری نمود .
دمای طراحی t كه برای برآورد تنش طراحی بكار می‏رود باید برابر دمای متوسط موردنظر فلز در شرایط كاری برای قطعه تحت فشار باشد . این دما نباید كمتر از 250 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شود .
دمای طراحی مربوطه به قطعات مختلف دیگ باید مطابق زیر مشخص شود : 
الف : برای پوسته‏ها و دیگر قطعاتی كه جهت مقاصد انتقال حرارت طراحی نشده‏اند دمای طراحی ممكن است همان حداكثر دمای آب داخل پوسته در نظر گرفته شود . 
ب : برای لوله‏های دود , دمای طراحی باید مطابق معادلات زیر تعیین شود :

ج : دمای طراحی برای ورقهای ساده كه در تماس مستقیم با شعله نیستند , برای صفحه لوله‏ها 48 در صورتی كه دمای محصولات احتراق ورودی از 800 درجه سلسیوس تجاوز ننماید و برای ورق‏های لفاف 49 محفظه برگشت , باید مطابق معادلات زیر تعیین شود .

د : برای صفحه لوله‏ها در دیگهائی با آتشی مستقیم كه در آنها دمای گاز ورودیG t از 800C تجاوز می‏كند . دمای طرح و حداكثر دمای فلز باید طبق پیوست ( ج ) با استفاده از مشخصات گاز طبیعی و tG كه از فرمول زیر بدست می‏آید تعیین كردند :

برای صفحه لوله‏ها در دیگهائی كه از گرمای مازاد سیستم‏های دیگر استفاده می‏كنند , دمای طرح و حداكثر دمای فلز باید مطابق پیوست ( ج ) با استفاده از دمای ورودی گاز معین جائی كه این دما از 800C تجاوز می‏كند , تعیین كردند. 
ه : حداكثر دمای فلز كه مطابق پیوست ( ج ) تعیین می‏شود نباید از 420C تجاوز نماید مگر جائی كه لوله‏های تولید شده از فولاد جوشان 50 نصب شده باشند , كه در این مورد حداكثر دمای فلز نباید از380C تجاوز نماید .
این ضوابط برای روشهای اتصال لوله كه در شكل‏های 3-9-2 (1) و 3-9-2 (2) نشان داده شده , باید بكار روند كه در این روش‏های ساخت , تماس حرارتی مطلوبی را بین لوله و صفحه لوله تامین می‏كند . روشهای ساخت دیگر كه تماس حرارتی مطلوبی را تامین نمی‏كنند تنها باید با موافقت سازنده و مرجع معتبر بازرسی بكار روند . ( به بند 1-6-2-3 ( ج ) رجوع گردد .)
و : در مورد صفحه لوله در سیستمهایی كه از گرمای مازاد سیستمهای دیگر استفاده می‏كنند , زمانی كه دمای تعیین شده , گاز ورودی از800C تجاوز می‏نماید و همچنین زمانی كه حداكثر دمای فلز كه طبق مشخصات پیوست ( ج ) تعیین گردیده از محدوده پذیرفته شده در قسمت ( ه ) تجاوز می‏نماید , می‏توان صفحه لوله را بطور دائم و مطمئن عایق كاری نمود و همچنین حفاظهای عایق حرارت در ورودی لوله‏ها جهت كاهش دمای فلز قرار داد .
در چنین مواردی مقرارت بند ( ج ) صادق می‏باشد . در صورتی كه ضخامت مواد نسوز به گونه‏ای در نظر گرفته شود كه از حدود دمای طراحی تجاوز ننماید .
به منظور تعیین ضخامت مورد نیاز مواد نسوز , باید فرض شود كه دمای سطح داغ ماده نسوز برابر دمای گاز tG و دمای صفحه لوله‏های در سمت آب برابر tS می‏باشد .
دمای صفحه لوله‏ها t ( در لایه میانی ) با انجام محاسبات ساده , انتقال با احتساب ضخامت ماده نسوز , صفحه لوله‏ها و ضرایب انتقال حرارتی هر یك محاسبه می‏گردد .
ز : دمای طراحی فلز كوره‏ها و جعبه دودها باید مطابق معادله زیر تعیین شود :

3-1-4 تنش طراحی 
3-1-4-1 نمادشناسی
Et: مقدار تنش تسلیم در دمای بالا یا تنش قراردادی 0/2 درصد در دمای طراحی t ( به بخش 2-5 رجوع گردد .)
f: تنش طراحی (mm2/N) 
Rm: مقاومت كششی در دمای محیط (mm2/N)
t: دمای طراحی (C)
3-1-4-2 عبارت ( تنش طراحی ) كه با علامت f مشخص شده , عبارتست از تنشی كه باید در فرمولهای این استاندارد برای محاسبه قطعات تحت فشار بكار رود . قواعد طراحی شرح داده شده در این بخش , برای نوع بارگذاری موردنظر , تنش‏های حداكثر واقعی را در محدوده‏ای قابل قبول نگه می‏دارد . 
3-1-4-3 طراح باید تنش طراحی f را از روی خواص مواد , همانطور كه در بند 2 تعریف شده‏اند و ضوابط داده شده دربند (3-1-4-4) تعیین نماید .
برای فولاد مورد نظر، ممكن است فرض شود كه عملیات حرارتی بعد از جوشكاری 51 تاثیر قابل ملاحظه‏ای بر مقادیر مقاومت كششی كه جهت محاسبات باید بكار روند، نمیگذارد.
یادآوری: هر گونه كاهشی در خواص اینگونه فولادها در جهت استفاده‏ای كه روی هم رفته از تنش زدائی سازه حاصل می‏آید، دانسته میشود.
اما عملیات حرارتی جوشكاری بعدی در این متن به معنای عملیات حرارتی در داخل محدوده، مذكور در بند (2-5-5) میباشد. در طراحی ها هنگامیكه یك تغییر شكل جزئی حائز اهمیت باشد، ورقی كه بعد از نرمالیزه شدن حداقل خواص معین شده به اضافه شرایط مشابه عملیات حرارتی 3 ساعته جوشكاری بعدی را حائز باشد، باید مشخص گردد. (به بند 19-4-3 از :BS 1501 بخش اول: 1980 رجوع گردد).
3-1-4-3 تنش طراحی f باید برابر هز یك از مقادیر زیر كه كوچكترند باشد :

یادآوری : برای دماهای طراحی غیر از دماهائی كه در آنها مقادیر Et در مشخصات مواد قید شده‏اند مقادیر میانی به روش میان‏یابی خطی تعیین می‏شوند . 
3-2 پوسته‏های استوانه‏ای تحت فشار داخلی 
3-2-1 نمادها :
C: حد مجاز خوردگی , باید برابر 0/75 میلیمتر در نظر گرفته شود , مگر اینكه بر روی یك عدد بزرگتر بخاطر در نظر گرفتن شرایط نامطلوب توافق شود . 
D: قطر داخلی (mm)
e: حداقل ضخامت پوسته (mm)
f: تنش طراحی (mm2/N) ( به بند 3-1-4 رجوع گردد ).
P: فشار طراحی (mm2/N)
R1: شعاع داخلی پوسته (mm)
z: ضریب كاهش تنش : 
برای دیگهای دسته 1 یا برای پوسته‏های بدون درز , مساوی 1
برای دیگهای دسته 2 مساوی 0/85
برای دیگهای دسته 3 مساوی 0/65
3-2-2 حداقل ضخامت فقط برای بار فشاری
حداقل ضخامت فقط برای بار فشاری باید از فرمول زیر محاسبه شود , لیكن در هیچ موردی مقدار آن نباید از 6 میلیمتر برای پوسته‏های دارای قطر خارجی بزرگتر از 1000 میلیمتر و كمتر از 4 میلیمتر برای پوسته‏های دارای قطر خارجی كمتر یا مساوی 1000 میلیمتر كمتر باشد .

جائی كه صفحات وصله‏ای انتهائی 52 بكار روند ( مانند شكلهای ب (3) ( الف ) و ( ب )) ضخامت ورق پوسته در محدوده یك فاصله 250 میلیمتری , از صفحه , انتهایی باید برابر بزرگترین مقدار e كه از فرمول بالا e1 كه از فرمول زیر بدست می‏آید , باشد .

در این رابطه X ضریبی است كه از جدول زیر بدست می‏آید .

eCP: عبارتست از ضخامت ورق انتهایی در محل اتصال با پوسته . 
برای مقادیر میانی مقادیر X را باید به كمك روش میان یابی خطی بدست آورد .
3-2-3- قابلیت كاربردی فرمولهای بند (3-2-2):
فرمولهای ارائه شده در بند 3-2-2, را فقط می‏توان در صورت برآورده شدن شرایط زیر بكار برد : 
الف : نسبت شعاع خارجی به شعاع داخلی از 1/5 تجاوز نكند .
ب : در مورد پوسته‏های جوش شده , در هر اتصال طولی , خطوط میان تار ضخامت‏ها در امتداد یكدیگر باشند .
انحراف از خط تراز ناشی از عیوب ساخت , نباید از مقادیر ارائه شده در بندهای 5-4-10 و 5-4-11 تجاوز كند .
ج : در محاسبه , ضخامت پوسته‏های استوانه , لزومی نیست كه تنش‏های ناشی از ” خارج از كردی ” 53 تا حدودی حداكثر نشان داده شده در زیر به حساب آیند . و پوسته‏های استوانه باید با رواداری ارائه شده در بند (4-4-2) مطابقت داشته باشند .

4-2-3 بارهای اضافی:
هیچ تركیبی از تنش‏های ناشی از بارهای روی پوسته دیگ نباید از حدود ارائه شده در استاندارد ملی ایران به شماره 54 تجاوز كند.
5-2-3 تكیه گاههای دیگ:
1-5-2-3 تكیه گاههای پایه‏ای:
هرگاه دیگهای با قطر خارجی پوسته كمتر از 1500 میلیمتر بر روی پایه‏هایی متكی باشند، ضخامت پوسته باید با بكار بردن یك ضریب كاهنده تنش برابر 0/85 یا كمتر از آن محاسبه شود (به بند 1-2-3 رجوع گردد) مگر اینكه در مورد دیگهای دسته یك، تنش‏های داخلی پوسته كه مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 55 محاسبه میشوند، مابین حدود قابل قبول ارائه شده در استاندارد مذكور.
در محاسبه، تنش‏ها، تمام دیگها باید در دمای طراحی كه از 250 درجه سلسیوس كمتر نباشد كاملا پر از آب درنظر گرفته شود.
یادآوری: یك مثال محاسبه‏ای، مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 55 جهت تعیین تنش‏های پوسته برای دیگی با تكیه گاههای پایه‏ای در پیوست “و” ارائه شده است.
2-5-2-3 تكیه گاههای زینی شكل 56
1-2-5-2-3 كلیات:
زمانیكه دیگها برروی این نوع تكیه گاهها مستقر باشند، زاویه مركزی O (شكل (A) 2-5-2-3 ملاحظه شود) در مورد دیگهای با قطر خارجی پوسته كمتر از 1500 میلیمتر نباید از 60 درجه و در مورد دیگهای با قطر خارجی 1500 میلیمتر یا بیشتر از آن نباید از 90 درجه كمتر باشد.
زمانی كه زاویه O در دیگهای با قطر خارجی پوسته كمتر از 1500 میلیمتر از 90 درجه كمتر است , ضخامت پوسته باید با بكار بردن ضریب كاهنده تنش زمانی كه 0/85 یا كمتر از آن محاسبه شود ( به بند 3-2-1 مراجع گردد .)
زمانی كه دیگهای با قطر خارجی پوسته 1500 میلیمتر یا بزرگتر از آن بر روی تكیه‏گاههای زینی شكل مستقر می‏شوند ,
تنش محیطی مركب داخل پوسته باید مطابق مقررات زیر باشد .
در محاسبه تنش‏ها , تمام دیگها می‏باید در دمای طراحی كه از 250C كمتر نباشد كاملا پر از آب در نظر گرفته شود .
3-2-5-2-2 نمادها ( به شكل 3-2-5-2 رجوع گردد 
A: فاصله صفحه انتهایی دیگ تا مركز تكیه‏گاه زینی شكل (mm)
B: پهنای ورق بالای زین < = 10e (mm)
eC: ضخامت اسمی پوسته منهای حد مجاز خوردگی (mm)
K: ضریب بدست آمده از شكل (b) 3-2-5-2
L: طول پوسته دیگ بین صفحات انتهایی (mm)
P: فشار طراحی دیگ (N/mm2)
Q: نیروی وارد بر زین (N)
R: شعاع متوسط پوسته استوانه‏ای (mm)
O: زاویه , مركزی روبروی زین , محصور بین لبه‏های زین ( درجه ) 
3-2-5-2-3 تعیین تنش محیطی مركب : 
تنش محیطی مركب , O , ناشی از تنش اولیه كلی غشائی به اضافه تنش اولیه موضعی غشائی به اضافه تنش اولیه خمش در سطح داخل پوسته , كه از رابطه زیر بدست می‏آید , نباید از 1/5f تجاوز نماید .

3-3 صفحات انتهائی عدسی شكل و لبه‏دار 57
3-3-1 نمادها :
DO: قطر خارجی صفحه انتهائی (mm)
e: ضخامت صفحه انتهائی (mm)
H: ارتفاع خارجی عدسی (mm)
ri: شعاع داخلی گوشه (mm)
Ri: شعاع داخلی عدسی (mm)
3-2-2 صفحات انتهائی عدسی شكل یا قوس كروی 58 , نیمه بیضوی 59 , نیمه كروی 60 مهار نشده كه از قسمت گرد تحت فشار هستند . 
3-3-2-1 صفحات انتهائی عدسی شكل با قوس كروی : 
صفحات انتهائی عدسی شكل باید با روابط ابعادی زیر شكل گیرند :

3-3-3-2 صفحات انتهائی عدسی شكل با قوس نیم بیضوی : 
صفحات انتهائی عدسی شكل با قوس نیم بیضوی باید با روابط زیر شكل گیرند : 
( به شكل 3-3 (1) ( ب ) رجوع شود )

3-3-2-3 صفحات انتهائی عدسی شكل با قوس نیم كروی : 
صفحات انتهائی عدسی شكل با قوس نیم كروی باید با رابطه زیر شكل گیرد

3-3-3 ضخامت : 
3-3-3-1 نمادها :
C: حد مجاز خوردگی كه برابر 0/75 میلیمتر در نظر گرفته می‏شود ( مگر اینكه بخاطر شرایط نامطلوب بر روی عددی بزرگتر توافق شده باشد .
e: ضخامت صفحه انتهائی عدسی شكل پس از شكل دادن (mm)
f: تنش طراحی (mm2/N) ( به بند 3-1-4 رجوع گردد .)
k: ضریب شكل ( به بند 3-3-3-3 رجوع گردد .)
p: فشار طراحی (mm2/N)
3-3-3-2 با توجه به محدودیتهای ارائه شده در بند 3-3-2 ضخامت هر یك از سه نوع صفحه , انتهائی عدسی شكل باید از فرمول زیر محاسبه شود :

حداقل ضخامت e در هیچ شرایطی نباید از 6 میلیمتر كمتر باشد . 
3-3-3-3 ضریب شكل k كه در بند 3-3-3-2 بكار می‏رود از یك مجموعه منحنی داده شده در شكل 3-3 (2) بدست می‏آید و به نسبت ارتفاع به قطر بستگی دارد . منحنی رسم شده با خط پر از این مجموعه معرف ضریب k برای صفحات ساده ( یعنی سوراخ نشده ) می‏باشد .
در جائی كه مقدار از 0/25 كمتر است , مقدار k علاوه بر قسمت به نسبت ضخامت به قطر ممكن است محاسبه به روش سعی و خطا لازم باشد .
3-3-4 سوراخ‏ها در صفحات انتهائی عدسی شكل : 
3-3-4-1 نمادها ( به شكل شماره 3-3 (3) و 3-3 (4) رجوع گردد .
A: مساحت سطح مقطع مؤثر تقویتی (mm2) دو برابر مساحت هاشور خورده در شكل 3-3 (.4)
d: قطر بزرگترین سوراخ در صفحه انتهائی (mm) ( به شكل 3-3 (3) رجوع گردد ) ( در حالیكه سوراخ بیضی است , محور بزرگتر بیضی )
d1: سوراخ كوچكتر در شكل 3-3 (3) (mm)
do: قطر داخلی حلقه تقویتی (mm) ( به شكل 3-3 (4) رجوع گردد . 
Do: قطر خارجی صفحه انتهائی عدسی شكل (mm)
e: ضخامت واقعی صفحه انتهائی (mm)
L1: عرض مؤثر تقویتی (mm) ( به شكل 3-3 (4) رجوع گردد ).
L2: طول مؤثر حلقه تقویتی (mm) ( به شكل 3-3 (4) رجوع گردد .)
Lt: ضخامت واقعی حلقه تقویتی (mm) 
rm: شعاع لبه سوراخهای لبه دار (mm)
Ri: شعاع داخلی قسمت كروی یك صفحه انتهائی با قوس كروی (mm) یا برای یك صفحه انتهائی بیضوی , شعاع داخلی دایره نصف النهار بیضی در مركز سوراخ (mm)
3-3-4-2 سوارخهای تقویت نشده : 
سوراخهای ایجاد شده در صفحه‏های انتهائی عدسی شكل ممكن است مدور یا تقریبأ بیضوی باشند , منحنی‏های رسم شده با خط چین در شكل 3-3 (2) مقادیر k را كه دربند 3-3-3-2 برای صفحات انتهائی با سوراخهای تقویت نشده ( مثلا سوراخهای آدم رو یا سوراخهای لوله رو ) بكار می‏روند , بدست می‏دهند . انتخاب منحنی صحیح به مقدار بستگی دارد .
جهت انتخاب منحنی صحیح محاسبه سعی و خطا لازم است . در كلیه موارد ضوابط زیر باید برآورد شوند .
نباید از 0/1 تجاوز نماید .
نباید از 0/5 تجاوز نماید .
یادآوری : با توجه به شكل 3-3 (2) ملاحظه می‏شود كه برای هر نسبت انتخاب شده منحنی مربوط به صفحات انتهائی سوراخ نشده مقداری برای و همچنین برای K نشان می‏دهد , سوراخهائیكه مقدار برای آنها از مقداری كه به ترتیب بالا بدست می‏آید بزرگتر نباشد می‏توانند در صفحه انتهائی طرح شده برای حالت بی‏سوراخ تعبیه شوند بدون اینكه به ضخامت صفحه افزوده شود . 
3-3-4-3 قواعد بند 3-3-4-2 بطور یكسان برای سوراخهای لبه‏دار و سوراخهای بدون لبه كه بطور ساده در ورق صفحه انتهائی بریده شده‏اند , بكار می‏روند . بخاطر لبه‏دار شدن هیچگونه كاهشی در ضخامت صفحه انتهائی نباید بعمل آید . اگر سوراخها لبه‏دار باشند شعاع rm لبه نباید از 25 میلیمتر كمتر باشد ( به شكلهای 3-3 (1) و 3-3 (3) رجوع گردد .)
3-3-4-4 سوراخ‏های تقویت نشده و لبه‏دار صفحات انتهائی عدسی شكل باید طوری قرار گیرند كه فاصله لبه سوراخ تا لبه خارجی و فاصله بین سوراخها از مقادیری كه در شكل 3-3 (3) نشان داده شده كمتر نباشند .
3-3-4-5 سوراخ‏های تقویت شده : 
در جائیكه لازم می‏آید كه از سوراخ بزرگی در روی صفحه انتهائی عدسی شكل استفاده شود كه ضخامت آن از آنچه كه طبق بند 3-3-4-2 مورد نیاز است كمتر است , تقویت صفحه انتهائی باید انجام گیرد . تقویت كننده ممكن است شامل یك حلقه یا لوله جوش شده در سوراخ و یا ورقهای تقویت كننده كه در ناحیه سوراخ یا خارج و یا داخل صفحه انتهائی جوش شده ( به شكل 3-3 (4) رجوع گردد ) یا تركیبی از این دو روش باشد .
فقط آن مقدار از ماده تقویتی اضافه شده را كه در محدوده‏های زیر هستند باید به منزله تقویت كننده مؤثر بحساب آورد .
الف : عرض مؤثر L1 تقویت كننده نباید از یا (2Ri e)0/5 هركدام كه كوچكتر هستند , تجاوز كند .
ب : طول مؤثر L2 حلقه تقویت كننده نباید از doLt تجاوز نماید .
ابعاد L1 و L2 در شكل 3-3 (2) نشان داده شده‏اند . 
ضریب شكل K مربوط به یك صفحه انتهائی عدسی شكل كه دارای یك سوراخ تقویت شده است می‏تواند از روی شكل 3-3 (2,) یا جایگزین نمودن مقدار زیر بدست آید :

مساحت هاشور زده نشان داده شده در شكل 3-3 (4) باید مطابق زیر محاسبه شود : 
الف : مساحت مقطع تقویت كننده را هم در داخل و هم در خارج صفحه انتهائی , در محدوده طول L1 محاسبه نمائید . 
ب : به مقدار فوق مساحت مقطع آن قسمت از ساقه نازل كه تا فاصله L2 به داخل صفحه انتهائی وارد شده را اضافه كنید .
ج : به مقدار فوق مساحت كامل مقطع آن قسمت از ساقه نازل كه در خارج سطح داخلی صفحه انتهائی تا فاصله L2 كشیده می‏شود را اضافه كنید و از آن مساحت مقطعی را كم نمائید كه ساقه‏دار می‏بود , اگر ضخامت آن طبق معادله 3-9-4-1 بدون توجه به حداقل ضخامت از جدول 3-9-4-1 محاسبه می‏شد .
هرگاه جنس حلقه ورق‏های تقویتی دارای تنش مجازی كمتر از صفحه انتهائی باشد در آن صورت سطح مقطع مؤثر باید به كمتر از مقداری كه نسبت به اختلاف تنش‏های مجاز مواد حساب شده , كاهش یابد .
همانطور كه دربند 3-3-4-2 بیان شده , محاسبه سعی و خطا جهت انتخاب منحنی صحیح لازم می‏باشد .
هیچگونه كاهشی بخاطر مقاومت اضافی موادی كه دارای مقدار تنش بالاتری از تنش مربوط به صفحه انتهائی هستند نباید در نظر گرفته شود .
3-3-5 صفحات انتهائی عدسی شكل و لبه‏دار برای ریگهای نوع كورنیش 61 , و لانكاشایر 62 
3-3-5-1 نمادشناسی : 
C: حد مجاز خوردگی برابر 0/75 میلیمتر در نظر گرفته می‏شود مگر اینكه بخاطر شرایط نامطلوب بر روی عددی بزرگتر توافق شود .
e: ضخامت صفحه انتهائی (mm)
f: تنش طراحی (mm2/N) ( به شكل 3-1-4 رجوع گردد .)
f1: 0/8f = 
hf: عمق كلی فلنچ تقویتی (mm)
P: فشار طراحی (mm2/N)
Ri: شعاع داخلی انحنای صفحه انتهائی (mm)
W: قطر كوچك سوراخ آدم رو (mm)
3-3-5-2 حداقل ضخامت : 
صفحات انتهائی عدسی شكل یك تكه با لبه‏های خارجی یا داخلی برای كوره‏های بدون مهار باید از فرمول زیر تعیین شود :

شعاع داخلی قوس صفحه انتهائی نباید از 1/5 برابر قطر خارجی پوسته متصل به آن تجاوز نماید . شعاع داخلی زانوی قوس متصل كننده لبه استوانه‏ای بسطح كروی صفحه انتهائی نباید از سه برابر ضخامت ورق كمتر باشد , لیكن در هیچ حالتی نباید از 64 میلیمتر كمتر باشد .
3-3-5-3 در جائیكه صفحه انتهائی دارای یك سوراخ آدم رو باشد , تقویت آن باید توسط فلنج كردن لبه‏های سوراخ و یا استفاده از یك حلقه سفت كننده 63 مانند شكل 3-6-2 صورت گیرد . در هر یك از حالات عمق كلی قسمت لبه‏دار , یا حلقه , كه در قطر كوچك اندازه گرفته می‏شود نباید از مقداری كه از فرمول زیر تعیین می‏شود كمتر باشد .

3-3-6 تاج‏های عدسی شكل و لبه‏دار برای دیگهای عمودی : 
3-3-6-1 نمادها : 
C: حد مجاز خوردگی برابر 0/75 میلیمتر در نظر گرفته می‏شود مگر اینكه بخاطر شرایط نامطلوب بر روی عددی بزرگتر توافق شده باشد .
e: ضخامت ورق تاج (mm)
f: تنش طراحی (mm2/N) ( شكل 3-1-4 ملاحظه شود .)
f2: 0/65f
f3: 0/5f
f4: 0/3f
hf: عمق كلی فلانج سوراخ آدم رو (mm)
P: فشار طراحی (N/mm2)
Ri: شعاع داخلی انحنای قوس ورق تاج (mm)
3-3-6-2 حداقل ضخامت تاج‏های عدسی شكل و لبه‏دار برای دیگهای عمودی كه از سمت كود تحت فشار قرار دارند و توسط دودكش‏های مركزی مهار می‏شوند باید از فرمول زیر تعیین گردد :

شعاع داخلی قوس تاج نباید از قطر خارجی استوانه متصل به آن بزرگتر باشد . 
شعاع داخلی قوس قطعه‏ای كه به پوسته یا آتشدان فلانج می‏شود نباید از چهاربرابر ضخامت ورق تاج كمتر , و در هیچ حالتی از 64 میلیمتر كمتر باشد .
شعاع داخلی قوس قسمتی كه به دودكش فلانج می‏شود نباید از دو برابر ضخامت صفحه تاج كمتر , و در هیچ حالتی از 25 میلیمتر كمتر باشد .
3-3-6-3 مواردی كه تاج قوسی شكل دارای یك سوراخ آدم رو می‏باشد , سوراخ باید توسط لبه‏دار كردن تقویت گردد . عمق كلی قسمت لبه‏دار كه از سطح خارجی ورق روی قطر كوچكتر اندازه گرفته می‏شود نباید از مقدار تعیین شده در بند (3-3-5-3) كمتر باشد .
3-3-6-4 حداقل ضخامت تاج‏های قوسی شكل و لبه‏دار برای آتشدان دیگهای عمودی كه از سمت برآمده تحت فشار بوده و بوسیله دودكش مركزی مهار می‏شوند باید از فرمول زیر تعیین شود .

شكل عمودی و اندازه شعاع گوشه باید شبیه آنچه كه دربند 3-3-6-2 مشخص شده باشند .
3-3-6-5 ضخامت تاج قوسی شكل و لبه‏دار مربوط به آتشدان دیگهای عمودی كه از سمت برآمده تحت فشار هستند و بوسیله هیچ نوع مهاری تقویت نمی‏شوند باید از فرمول زیر تعیین شوند , لیكن این ضخامت در هیچ حالتی نباید از ضخامت آتشدان كمتر باشد .

شكل عمودی و اندازه شعاع گوشه باید شبیه آنچه كه در بند 3-3-6-2 مشخص شده باشند . 
3-4 سوراخهای روی پوسته‏های استوانه‏ای : 
3-4-1 نمادها :
A: به شكل 3-4-4 رجوع گردد .
B: به شكل 3-4-4 رجوع گردد .
C: به شكل 3-4-4 رجوع گردد .
d: قطر سوراخ (mm) ( شكل 3-4-4 ملاحظه شود .)
یا , در مورد سوراخهای غیر مدور d معادل قطر بزرگ سوراخ در نظر گرفته شود مگر در مورد در بندهای 3-4-2 و 3-4-4, d باید برابر قطری از سوراخ كه موازی محور طولی پوسته است منظور گردد .
D: به شكل 3-4-4 رجوع گردد .
DO: قطر خارجی پوسته (mm)
e: ضخامت واقعی پوسته (mm)
ea: ضخامت واقعی دیواره انشعاب (mm)
er: ضخامت واقعی تقویتی اضافه شده در خارج پوسته (mm)
f: تنش طراحی (N/mm2) ( بند 3-1-4 ملاحظه شود .)
P: فشار طراحی (N/mm2)
X: به شكل 3-4-4 رجوع گردد .
Y: به شكل 3-4-4 رجوع گردد .
3-4-2 سوراخهای تقویت نشده : 
در صورتیكه رابطه زیر برقرار باشد هیچگونه تقویتی لازم نیست .

3-4-3 سوراخهای دارای یك ترتیب مشخص . 
اینگونه سوراخها مانند سوراخهای لوله رو باید مطابق قواعد مربوط به لگامنت 64 كه در استاندارد ملی ایران به شماره 65 ارائه شده , طراحی شوند بشرط اینكه قطر بزرگترین سوراخ این گروه از مقدار مجاز ارائه شده دربند 3-4-2 تجاوز نكند .
3-4-4 سوراخهای تقویت شده : 
سوراخهای بزرگتر از آنچه كه دربند 3-4-2 مجاز شمرده باید تقویت شوند ولی در هیچ مواردی نباید نسبت از 0/3 بزرگتر باشد مگر اینكه مطابق قواعد مربوط به تقویت سوراخها كه در استاندارد ملی ایران به شماره 66 ارائه شده است تقویت شوند هرجا كه عملی باشد , تقویت باید با احتساب مساحت مقطع ماده‏ای كه در آن محل از دست رفته شامل جوشهای اتصال به میزانی بیش از حداقل مورد لزوم برای ضخامت ورق و انشعاب , همانگونه كه در شكل 3-4-4 مشاهده می‏شود انجام گیرد و ضخامت انشعاب در جائی كه ضروری است افزایش یابد . تقویت زمانی كافی دانسته می‏شود كه مساحت تقویت كننده Y ( شكل 3-4-4 ملاحظه می‏شود ) مساوی یا بزرگتر از مساحت مورد لزوم برای تقویت كننده ( مساحت X) باشد . مساحت X باید بصورت حاصلضرب شعاع داخلی انشعاب در ضخامت A لازم برای پوسته محاسبه شود , در حالتیكه پوسته كاملا بدون سوراخ باشد ( چه سوراخ عبور لوله و چه سوراخهای دیگر ) ضخامت A مطابق فرمول ارائه شده در بند 3-2-2 با فرض 1=Z و صرف‏نظر از حداقل ضخامت خواسته شده در بند 3-2-2 محاسبه می‏شود .
مساحت Y باید در صفحه‏ایكه از محور انشعاب موازی با محور طولی پوسته می‏گذرد اندازه گرفته شود و مطابق زیر محاسبه گردد : 
الف : برای آن قسمتی از انشعاب كه از پوسته بیرون می‏آید , مساحت كامل مقطع ساق انشعاب تا فاصله C از سطح واقعی خارجی ورق پوسته را محاسبه نموده و از آن مساحت مقطعی C كه دنبال ساق انشعاب خواهد داشت ( اگر ضخامت آن مطابق فرمول ارائه شده در بند 3-2-2 محاسبه شده باشد ) را كم كنید , با فرض 1=Z و صرف‏نظر كردن از حداقل ضخامت خواسته شده در بند 3-2-.2 
ب : به مقدار فوق مساحت كامل مقطع آن قسمتی از ساق انشعاب را كه در داخل پوسته تا فاصله C از سطح داخلی پوسته پیش رفته اضافه كنید . 
ج : به مقدار فوق مساحت مقطع جوشهای نواری 67 در دو طرف پوسته را اضافه كنید . 
د : به مقدار فوق مساحت حاصله از ضرب اختلاف بین ضخامت واقعی پوسته و ضخامت سوراخ نشده , پوسته A در طول D را اضافه كنید . قیمت: 20,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: تحقیق طراحي ساخت ديگهاي بخار داغ نوع پوسته‌اي ساختمان جوش شده
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته مکانیک

تعداد مشاهده: 2229 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 286

حجم فایل:6,821 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن واتساپ6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

125,590 بازدید امروز
149,905 بازدید دیروز
59,381,574 بازدید کل
26,685 فروش موفق
1,706 تعداد کاربران
36,947 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا