پایان نامه بررسي اپيزيوتومي در بيمارستان

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.


مقدمه:

با توجه به عوارض پس از جمله عفونت، درد، ‌هماتوم، پارگي درجه 3 و 4 و اينكه به نظر مي‌رسد انجام اپيزيوتومي در زايمان‌هاي طبيعي به خصوص خانم‌هاي نخست‌زا بيشتر از حد قابل قبول باشد، اين تحقق را با هدف بررسي ميزان و علل انجام اپيزيوتومي در  زايمان‌هاي طبيعي دو بيمارستان الزهرا و ايزدي قم بر روي 700 نفر از مراجعه كنندگان به اين دو مركز انجام شد.

روش کار:

اين مطالعه به صورت Cross sectional براي 750 نفر از كساني كه در اين دو زايشگاه زايمان طبيعي انجام دادند انجام شد. كه براي هر فرد پرسشنامه‌اي تكميل شد كه قسمت ابتداي پرسش نامه مربوط به اطلاعات بيمار و. زايمان او بود و قسمت دوم توسط عامل يا انجام دهنده زايمان تكميل شد. 550 پرسشنامه در زايشگاه، ايزدي و 150 پرسش نامه در زايشگاه الزهرا تكميل شد.

يافته ها:

توجه به اين كه طي 25 سال اخير كاربرد اپي زيوتومي کاهش يافته ولي آمار ما در قم 4/62% بود و عوامل انجام اپيزیوتومی هيچكدام از انديكاسيون‌هاي پذيرفته شده و مطرح شده توسط مقالات نبود و بيشتر اپي زيوتومي‌هاي انجام شده به علت ترس از عواقب و تجربه‌هاي شخصي و با نسبت بسيار كمتري آموخته‌هاي دوران دانشجوي بوده است كه اين نشان مي‌دهد ميزان بالاي اپيزيوتومي در زايشگاه‌هاي قم پايه و اساس علمي ندارد و بيشتر يك امر سليقه‌اي براي انجام دهنده زايمان تبديل شده است.

نتايج:

از بين 700 زايمان انجام شده (4/62) 437 زايمان اپيزيوتومي داشته و 263 زايمان بدون اپيزيوتومي انجام شده، با مقايسه آماري بين دو زايشگاه ميزان انجام اپيزيوتومي در زايشگاه نيزدي 1/61% و در زايشگاه الزهرا 3/67% بوده است.

و طبق مقايسه‌هاي آماري بين ميانگين وزن نوازد، سابقه كاري ماما، زمان انجام اپيزيوتومي، سمت فرد انجام دهنده زايمان در دو گروه اختلافات معناداري ديده نشد.

اما ميان ميانگين تعداد زايمان در دو گروه اختلاف معناداري به چشم مي‌خورد تعداد زايمان كمتر باعث افزایش ميزان اپيزيوتومي مي‌شود  و همچنين از علل انجام اپيزيوتومي :

 1. بين ترس از عواقب انجام ندادند و انجام اپيزيوتومي اختلاف  معني‌داري وجود دارد
 2. بين تجربه شخصي، ماما و انجام اپيزيوتومي اختلاف معني دار است 0.0001p<
 3. بين انجام اپيزيوتومي و آموخته‌هاي دوران دانشجوي اختلاف معني‌دار است.

و طبق بررسي‌ها بين انجام اپيزيوتومي و ديگر عوامل مثل زايمان با وكيوم کاهش زمان زايمان، زايمان بريچ[E1] ، ديسوشي شانه، زايمان در پوزيشن اكسي پوت خلفي - کاهش زمان فتال ديسترس – مرحله دو زايمان طولاني، وجود ضايعه پرينه ولوو، عدم حضور پزشك نبودن زمان و تعداد كافي پرسنل قسمت قابل انجام نبود.

با توجه به اين كه طي 25 سال اخير كاربرد، اپي زيوتومي کاهش يافته ولي آمار ما در قم 4/62% بود و عوامل انجام اپيزيوتومي هيچكدام از انديكاسيون‌هاي پذيرفته شده و مطرح شده توسط مقالات نبود و بيشتر اپيزيوتومي زيوتومي‌هاي انجام شده به علت ترس از عواقب و تجربه‌هاي شخصي و با نسبت بسيار كمتري آموخته‌هاي دوران دانشجوي بوده است كه اين نشان مي‌دهد ميزان بالايي اپيزيوتومي در زايشگاه‌هاي قم پايه و اساس علمي ندارد و بيشتر به يك امر سليقه‌اي براي انجام دهنده زايمان تبديل شده است.

 [E1]

مقدمه

اپيزيوتومي عبارت از برش پرينه به منظور افزايش اقطار تنگه خروجي لگن است. برخي از متخصصين معتقدند كه برش اپيزيوتومي بهتر از پارگي اتفاقي واژن ترميم مي شود. در عين حال اين روش در برخی زنان باعث عوارضی از جمله عفونت، درد، هماتوم، پارگی درجه 3 و 4 می شود.

در گذشته اپیزیوتومی بدلیل کاهش احتمال لسراسیون شدید پرینه و عوارض ناشی از شل شدن عضلات کف لگن و ترمیم سریعتر به طور روتین در زنان نولی پار توصیه می شد. ولی در مطالعات کنترل شده جدیدتر نشان دادند که اپیزیوتومی در دسترسی به اهداف مذکور روش موفقی نمی باشد. با این وجود هنوز در اکثریت مراکز درمانی و حتی آموزشی کشور ما اپیزیوتومی به طور روتین در زایمان های بار اول و دوم انجام می شود.

میزان انجام اپیزیوتومی در مطالعه ای در نیجریه 54% ذکر شده. و در مطالعه ای دیگر در یمن این میزان 75% بوده است.

بين سال هاي 1998- 1980 تعداد اپيزیوتومی هاي انجام گرفته در ايالات متحده از 2 ميليون به 2/1 میلیون كاهش يافته است ( 30 % كاهش ). بيشترين كاهش در سال 1990 بوده كه علت آن به عوارض آشكاري چون خون ريزي، درد دوران نفاس، احتمال عفونت و وقوع پارگي درجه 3و 4 نسبت داده مي شود. امروزه خيلي از مراكز با استفاده از مانور ريتگن به منظور كنترل پرينه تمايل كمتري به دادن اپيزيوتومي دارند و ترجيح مي دهند پارگي خود به خودي اتفاق بيافتد تا اين كه اقدام به اپيزيوتومي كنند ، چر ا كه پارگي ها معمولاً از اپيزيوتومي كوچك تر بوده، ترميم و بهبودي آن آسان تر و سريع تر مي باشد. در مقابل ممكن است برش اپيزيوتومي تا عضلات كف لگن گسترش يابد، علاوه بر اين كه زمان بهبودي آن طولاني تر بوده و از پارگي دردناك تر است. اپيزيوتومي حين زايمان با مشكلات كوتاه و بلند مدت در زنان همراه است از جمله مي توان درد و ناراحتي ناحيه اپيزيوتومي كه به برقرار ي تعامل بين مادر و نوزاد ، شيردهي، روابط جنسي و حتي احساس بهبودي مادر بعد از وضع حمل خلل وارد مي كند و بي اختياري ادرار و مدفوع را نام برد اين مشكلات در زنان با پر ينه سالم كمتر است. مدارك محكم و مستندي به صورت كارآزمايي باليني از محدوديت كاربرد اپيزيوتومي حمايت مي كند. در گذشته معتقد بودند كه استفاده از اپيزيوتومي دار اي مزايايي چون كوتاه كردن طول مرحله دوم ليبر (در صورت به خطر افتادن وضعيت مادر و جنين)، تسهيل كاربرد واكيوم و  فورسپس ، جلوگيري از صدمه به ساقه مغز در نتيجه شكنندگي مويرگ هاي مغزي نوزادان پره ترم، تسهيل تولد جنين ماكروزوم (بزرگ تر از 4 كيلوگرم) و نمايش بريچ مي باشد. با وجود اين تحقيقات جديد از اين ادعا كه اپيزيوتومي باعث كاهش خونريزي مغزي (در نوزادان پره ترم ) و طول مرحله دوم ليبر مي شود، حمايت نمي كند (1).

همچنین در مطالعات دیده شده است که زايمان بدون اپيزيوتومی منجر به کاهش فراوانی پارگی های خلفی پرينه شده و بهتر است زايمان بدون اپيزيوتومی به طور انتخابی و نه برای همه خانم های نخست زا انجام شود(2).

با توجه به عوارض ذکر شده و با توجه به اینکه به نظر می رسد هنوز اپیزیوتومی در بیمارستان ایزدی به طور روتین انجام می شود مطالعه ای نیاز است تا میزان انجام اپیزیوتومی و دلایل استفاده از ان در این مرکز درمانی بررسی شود تا بتوان راهکاری مناسب برای کاهش استفاده و محدود کردن استفاده از این روش فقط در موارد ضروری ارائه کرد.

 

 

اهداف پژوهش:

الف. اهداف اصلي طرح:

تعیین میزان و علل انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا در سال 1390

ب. اهداف فرعي طرح:

 1. فراواني  انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب وزن نوزاد در سال 1390.
 2. فراواني  انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب سابقه کاری انجام دهنده اپیزیوتومی در سال 1390
 3. فراواني  انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب علل آن درسال 1390
 4. فراواني  انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب تعداد زایمان در سال 1390
 5. فراواني  انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب زمان(ساعت) تولد در سال 1390
 6. فراواني  انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب سمت انجام دهنده در سال 1390

 

ج- فرضيات سئوالات :

 1. فراواني  انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب وزن نوزاد چقدر است؟
 2. فراواني  انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب سابقه کاری انجام دهنده اپیزیوتومی چقدر است؟
 3. فراواني  انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب علل آن چقدر است؟
 4. فراواني  انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی والزهرا بر حسب تعداد زایمان چقدر است؟
 5. فراواني  انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب زمان تولد چقدر است؟
 6. فراواني  انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب سمت انجام دهنده چقدر است؟


 قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: اپیزیوتومی زایمان طبیعی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد دکترا پروپوزال word دانلود پایان نامه بررسي ميزان و علل انجام اپيزيوتومي در بيمارستان ايزدي و الزهرا قم در سال 1390
دسته بندی: پروژه های پایانی دانشگاه » رشته پزشکی

تعداد مشاهده: 549 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 78

حجم فایل:658 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


تاریخچه بهترین افتخارات ما

-کارآفرینی بصورت فروش آنلاین درسال1391
-سیستم همکاری در فروش فایل سال1392
-ارائه پنل بازاریابی پیشرفته سال1393
-راه اندازی سامانه فروشگاه ساز سال1395
-طراحی نوین گرافیکی و مدرن سال1397
-افزودن پنل فول امکانات حرفه ای سال1398
-آپلود روی سرورهای قدرتمند درسال1399

ارتباط با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلگرام2140 076 0992 ایمیلfarsfile@gmail.com

آمار سایت

16,729 بازدید امروز
59,528 بازدید دیروز
29,505,582 بازدید کل
24,184 فروش موفق
1,155 تعداد کاربران
27,971 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ میباشد.
ساخت فروشگاه اینترنتی : فارس فایل