پايان نامه بررسی رابطه کمال گرایی و سرسختی روانشناختی با شادکامی در بین دانشجویان آزاد واحد گرگان

پايان نامه بررسی رابطه کمال گرایی و سرسختی روانشناختی با شادکامی در بین دانشجویان آزاد واحد گرگان به همراه پروپوزال اوليه و پاورپوينت براي ارائه نهايي

پروپوزال بررسی رابطه کمال گرایی و سرسختی روانشناختی با شادکامی در بین دانشجویان آزاد واحد گرگان

پاورپوينت بررسی رابطه کمال گرایی و سرسختی روانشناختی با شادکامی در بین دانشجویان آزاد واحد گرگان

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه کمال گرایی و سرسختی روانشناختی با شادکامی در بین دانشجویان آزاد واحد گرگان می باشد. روش پژوهش از نوع کاربردی – پیمایشی است. جامعة دانشجویان دانشگاه آزاد  گرگان مي‌باشد و نمونه آماري در اين پژوهش 384 نفر مي‌باشد كه به صورت نمونه‌گيري طبقه‌اي با تخصيص متناسب  حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برای جامعه آماری تحقیق با توجه به جامعه زیاد 384 محاسبه گردیده است .و روش نمونه گیری به صورت تصادفی با طبقه تخصیص متناسب در بین دانشجویان دختر و پسر  انجام شده است.

برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین پروپزال، پیشینه تحقیق و مبانی نظری آن، از روش کتابخانه ای، جستجو در اینترنت و مراجعه به اسناد و مدارک استفاده شده است. هم چنین برای بررسی وضعیت موجود وارتباط آن با موضوع تحقیق، از روش میدانی و پرسشنامه ای استفاده خواهد شد.

 

کلید واژه ها: کمال گرایی،سرسختی روانشناختی،شادکامی

                                                                                                                         صفحه

فصل اول. 1

کلیات پژوهش... 1

1-1- مقدمه. 2

2-1- بیان مسئله: 3

3-1- اهداف تحقیق: 5

4-1- سؤالات تحقیق: 5

5-1- فرضیه های تحقیق. 6

6-1- تعریف کلید واژه ها: 7

7-1- تعاریف مفهومی: 7

8-1- سرسختی روانشناختی.. 7

9-1- کمال گرایی: 7

10-1- شادکامی: 7

11-1- تعاریف عملیاتی: 7

12-1- سرسختی روانشناختی.. 7

13-1- کمال گرایی: 8

14-1- شادکامی: 8

فصل دوم. 9

مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق. 9

1-2- بخش اول:روان شناسی کمال گرایی.. 10

2-2- مقدمه: 10

3-2- ابـعاد كمـال‌گرايى.. 12

4-2- ارتباط كمـال‌گرايى بـا سازگارى روانى.. 12

5-2- كمال‌گرايى و آسيب‌شناسى روانی - جـسمى.. 19

6-2- چشم‌اندازهاى نظرى و پژوهـشى در كمال‌گرايى.. 22

7-2- مؤلفه‌هاى شخصى و انگيزشى مرتبط با‌ كمـال‌گرايى‌.. 26

8-2- خودپنداره‌ 30

9-2- عاطفه. 31

10-2- بخش دوم:سرسختی روانشناختی.. 33

11-2- مقدمه. 33

12-2- شاخص های سرسختی.. 34

13-2- ویژگی های سرسختی روانشناختی.. 35

14-2- پیامدهای سرسختی روانشناختی.. 35

15-2- ساختار شخصیتی سرسختی روانشناختی.. 35

16-2- مکانیزم مداخله ای سرسختی روانشناختی در ارتباط با استرس و بیماری.. 35

17-2- ارتباط سرسختی روانشناختی با استرس و بیماری.. 36

18-2- ارتباط سرسختی روانشناختی با استرس و بیماری.. 36

19-2- ارتباط سرسختی روانشناختی با استرس و بیماری ویبه و ویلیامز. 37

20-2- عوامل و همبسته های سرسختی روانشناختی.. 37

21-2- عوامل سرشتی.. 37

22-2- عوامل زیست شیمیایی.. 37

23-2- یادگیری.. 38

24-2- همبسته های سرسختی روانشناختی.. 38

25-2- بخش سوم:شادکامی.. 42

26-2- مقدمه: 42

27-2- تعريف شادکامی.. 43

28-2- درج يا ميزان. 44

29-2- شخص... 45

30-2- قضاوت.. 45

31-2- مطلوبيت.. 45

32-2- شادکامی و عوامل مؤثر بر آن. 46

33-2- عواملي مؤثر بر شادکامی.. 46

34-2- شخصيت.. 46

35-2- عزت نفس... 48

36-2- اعتقادات مذهبي.. 49

37-2- سرمايه اجتماعي.. 50

38-2- فعاليت‌هاي اوقات فراغت.. 52

39-2- وضعيت اقتصادي.. 54

40-2- رضايت شغلي.. 56

41-2- سلامت.. 57

42-2- وضعيت تأهل. 57

43-2- جنسيت.. 58

44-2- سوابق تحقیق. 60

45-2- داخلی: 60

46-2- خارجی: 62

فصل سوم. 74

روش انجام تحقیق. 74

3- 1- مقدمه. 75

3- 2- روش تحقیق. 75

3- 3- جامعه آماری.. 77

3- 4- نمونه آماری  و شیوه نمونه گیری.. 77

3- 5- ابزارهای گردآوری دادهها 77

3- 6- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 78

فصل چهارم. 79

تجزیه وتحلیل داده ها 79

1-4 مقدمه. 80

الف- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 81

جنسيت.. 81

سن.. 82

تحصيلات.. 83

ب- تجزیه و تحليل استنباطی داده ها 84

4-2 شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق. 84

4-3 آزمون( K-S)کولموگروف-اسميرنوف.. 85

4-4  آزمون فرضيات تحقيق. 86

4-1 -4 آزمون فرضيه اصلی اول. 86

4-4-2 آزمون فرضیه فرعی اول. 87

4-4-3 آزمون فرضیه فرعی دوم. 88

4-4-4 آزمون فرضیه فرعی سوم. 89

4-4-5 آزمون فرضیه اصلی دوم. 90

4-4-6 آزمون فرضیه اصلی سوم. 93

4-4-7 آزمون فرضیه اصلی چهارم. 93

4-4-8 آزمون فرضیه اصلی پنجم. 94

فصل پنجم. 96

بحث و نتیجه گیری،  پیشنهادها و منابع. 96

5- 1- خلاصه. 97

5- 2- بحث و نتیجه گیری.. 98

5- 3- محدودیت های پژوهش... 104

5- 4- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق. 105

5- 5- پیشنهادات مبتنی بر تجارب محقق. 106

5- 6- منابع: 107

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جداول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                صفحه

جدول 3-1. تقسیم بندی روش‎های پژوهش... 76

جدول 4-1: توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی.. 81

جدول  4-2: توزیع فراوانی سن آزمودنی.. 82

جدول 4-3: توزیع فراوانی تحصیلات آزمودنی ها 83

جدول 4-4 شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق. 84

جدول 4-5 سطح معناداری آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق. 85

جدول 4-6: ضريب همبستگي و ضريب تعيين چند متغيره 86

جدول 4-7: ضريب همبستگي و ضريب تعيين چند متغيره 87

جدول 4-8: ضريب همبستگي و ضريب تعيين چند متغيره 88

جدول 4-9:ضريب همبستگي و ضريب تعيين چند متغيره 89

جدول 4-10:ضريب همبستگي و ضريب تعيين چند متغيره 90

جدول  4-11: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش... 92

جدول 4-12: شاخص کمال گرایی.. 93

جدول 4-13: شاخص سرسختی روانشناختی.. 94

جدول 4-14: شاخص شادکامی.. 95

 

 

 

فهرست نمودار ها

نمودارها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 صفحه

نمودار 1-4: نمودار ستونی جنسیت آزمودنی.. 81

نموادار 2-4: نمودار ستونی سن آزمودنی.. 82

نمودار 4-4: نمودار ستونی تحصیلات آزمودنی.. 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه کمال گرایی و سرسختی روانشناختی با شادکامی در بین دانشجویان آزاد واحد گرگان می باشد. روش پژوهش از نوع کاربردی – پیمایشی است. جامعة دانشجویان دانشگاه آزاد  گرگان مي‌باشد و نمونه آماري در اين پژوهش 384 نفر مي‌باشد كه به صورت نمونه‌گيري طبقه‌اي با تخصيص متناسب  حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برای جامعه آماری تحقیق با توجه به جامعه زیاد 384 محاسبه گردیده است .و روش نمونه گیری به صورت تصادفی با طبقه تخصیص متناسب در بین دانشجویان دختر و پسر  انجام شده است.

برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین پروپزال، پیشینه تحقیق و مبانی نظری آن، از روش کتابخانه ای، جستجو در اینترنت و مراجعه به اسناد و مدارک استفاده شده است. هم چنین برای بررسی وضعیت موجود وارتباط آن با موضوع تحقیق، از روش میدانی و پرسشنامه ای استفاده خواهد شد.

 

کلید واژه ها: کمال گرایی،سرسختی روانشناختی،شادکامی

 •  

انگيزه كمال و تاثير آن بر رفتار انسان در طول تـاريخ بـه صورت همه ‌جانبه و گسترده‌اى توسط روان شناسان به‌ويژه نظريه ‌پردازان رويكرد روانكاوى، مورد بحث قرار گرفته است.هرچند‌ كه‌ كمال‌گرايى تاريخچه طولانى دارد اما پژوهش‌هاى تجربى اندكى براى بررسى اين سازه انجام شده است.اگرچه بـر اساس شـواهد موجود، تفاوت‌هاى فردى زيادى در كمال‌گرايى وجود دارد،ليكن مهمترين مشخصه ‌هاى‌ كمال‌ گرايى، داشتن اهداف بلند پروازانه،جاه‌طلبانه، مبهم و غيرقابل وصول و تلاش افراطى براى رسيدن به اين اهداف است.فروست،مارتن،لاهارت و روزنبليت(1991) كمال‌ گرايى را بـه مـنزله مجموعه ‌اى از معيارهاى بسيار‌ بالا‌ براى‌ عملكرد تعريف كرده‌اند، كه با‌ خود‌ ارزشيابى ‌هاى‌ انتقادى افراطى همراه است (فروست،هايمبرگ،هولت و ماتيا،1993).

 • بیان مسئله:

شادكامي به عنوان يك تجربه ي دروني مثبت و يكي از شاخصهاي سلامت رواني كه ناشي ارزيابي شناختي و عاطفي افراد از زندگيشان ميباشد، مورد توجه روانشناسان بسياري در سه دهه اخير قرار گرفته است شادكامي مفهومي گسترده است كه داراي دو مولفه ي شناختي و عاطفي است. مولفه عاطفي به معناي لذت (توازن بين عاطفه ي خوشايند و ناخوشايند) و مولفه ي شناختي هم همان سلامت ذهني ميباشد، افراد اگر شاد باشند، دنيا را مكاني امن تر ميبينند. حس همكاري وكمك به ديگران دارند و اطلاعات را به گونه اي پردازش مي كنند كه به شادي بيشتر آنها بينجامد رضايت از زندگي ارزيابي فرد را از جنبه هاي گوناگون زندگيش توصيف ميكند. به بيان ديگر ميتوان گفت رضايت از زندگي بازتاب توازن ميان آرزوهاي شخص و وضعيت كنوني اوست (حسینی، 1390)

با توجه به تعاریف فوق از متغیر های کمال گرایی، سرسختی روانشناختی و شادکامی به این نتیجه می رسیم که این عوامل جز پارامترهای بسیار تاثیر گذار در حوزه روانشناسیست و تاثیر این عوامل در مکانیزم رفتاری دانشجویان که جز آینده سازان کشور و طبقه تحصیل کرده می باشند بسیار ضروری به نظر میرسد .

 • تحقیق:
 1. پي بردن به تفاوت کمال گرایی و سرسختی روانشناختی و ارتباط آن با شادکامی در دانشجویان دختر و پسر
 2. نیل جامعه علمی کشور به حصول کمال گرایی در هنجار هایرفتاری
 • سؤالات تحقیق:
 1. آیا بین کمال گرایی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه آزاد گرگان رابطه معنا داری وجود دارد؟
 2. آیا بین سرسختی روانشناختی و شاد کامی در دانشجویان دانشگاه آزاد گرگان رابطه معنا داری وجود دارد ؟
 3. آيا بين کمال گرایی در دانشجویان دختر ودانشجویان پسر دانشگاه آزاد گرگان تفاوت معناداري وجود دارد؟
 4. آيا بين سرسختی روانشناختیدر دانشجویاندختر ودانشجویانپسر دانشگاه آزاد گرگان تفاوت معناداري وجود دارد؟
 5. آيا شادکامی در بیندانشجویان دختر و دانشجویان پسر دانشگاه آزادگرگان متفاوت است؟
 • فرضیه های تحقیق
 1. بین کمال گرایی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه آزاد گرگان رابطه مثبت ومعنا داری وجود دارد.
 2. بین سرسختی روانشناختی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه آزاد گرگان رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
 3. کمال گرایی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد گرگان متفاوت است.
 4.  

5- شادکامی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد گرگان متفاوت است.

 • تعریف کلید واژه ها:
 • تعاریف مفهومی:
 • سرسختی روانشناختی

سرسختی روانشناختی بر تجربه درونی و دریافت ذهنی انسان دلالت میکند. و سه مولفه سرسختی شامل تعهد، کنترل و مبارزه جوییست. (نجمه و همکاران، 1390)

 • کمال گرایی:
 •  
 • تعاریف عملیاتی:
 • سرسختی روانشناختی
 • کمال گرایی:
 •  
 • بخش اول:روان شناسی کمال گرایی
 •  

هيويت و فلت(1991)،براى سازه كمال‌گرايى،سه‌ بعد‌ پيشنهاد‌ نموده‌اند كه عبارتند از:1)كمال گرايى خويشتن‌مدار،2)كمال‌گرايى ديگرمدار و 3)كمال‌گرايى جامعه‌مدار‌‌.كمال‌گرايى خـويشتن مـدار بـعدى از كمال‌گرايى است كه اغلب مطالعه‌هاى پيشين آن را مورد بررسى قرار‌ داده‌اند‌.كمـال‌گرايى‌ خويشتن‌مدار يك مولفه انگيزشى است كه شامل كوشش‌هاى فرد براى دست‌يابى به‌«خويشتن‌ كامل‌»مى باشد.اما كمال‌گرايى ديگرمدار،گـرايش بـه داشـتن معيارهاى كمال‌گرايانه براى اشخاصى است كه‌ براى‌ فرد‌ اهميت بسيارى دارنـد،مـثل گرايشات كمال‌گرايانه والدين براى فرزندانشان.نوع اخير كمال‌گرايى،با خصومت‌ و سرزنش‌ ديگران همراه است.اما كمال‌گرايى جـامعه‌مدار بـرداشتى اسـت كه شامل معيارهاى كمال گرايانه‌ يا‌ غير‌ واقع‌بينانه تحميلى از سوى ديگران بر فرد اسـت،و دسـترسى بـه اين معيارهاى كمال‌گرايانه تحميل‌ شده‌ اجتماعى اگر محال نباشد،حد اقل دشوار است. در هر حـال تـوجه بـه‌ تفاوت‌ در‌ انواع (يا ابعاد) كمال گرايى حائز اهميت است چون پژوهش‌ها نشان داده است كه اين‌ ابـعاد‌ يا انـواع كمال‌گرايى،واجد مشخصه هاى شخصيتى و مولفه‌هاى رفتارى بين فردى و درون‌ فردى‌ متفاوتى‌ هـستند.

Perfectionism

Frost, Marten, Lnhart and Rvznblt

Frost, Hamburg, Holt and Mattia

Self circuit

Perfectionism other circuit

Perfectionism community قیمت: 13,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: پروپوزال روانشناسي پايان نامه روانشناسي
دسته بندی: پروژه های پایانی دانشگاه » روانشناسی و مشاوره

تعداد مشاهده: 1143 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx, pptx

تعداد صفحات: 125

حجم فایل:2,098 کیلوبایت

 قیمت: 13,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


فایل های دیگر این دسته

کتاب " کتاب " قیمت: 9,000 تومان

تاریخچه بهترین افتخارات ما

-کارآفرینی بصورت فروش آنلاین درسال1391
-سیستم همکاری در فروش فایل سال1392
-ارائه پنل بازاریابی پیشرفته سال1393
-راه اندازی سامانه فروشگاه ساز سال1395
-طراحی نوین گرافیکی و مدرن سال1397
-افزودن پنل فول امکانات حرفه ای سال1398
-آپلود روی سرورهای قدرتمند درسال1399

ارتباط با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلگرام2140 076 0992 ایمیلfarsfile@gmail.com

آمار سایت

7,556 بازدید امروز
68,697 بازدید دیروز
29,313,035 بازدید کل
24,161 فروش موفق
1,148 تعداد کاربران
27,962 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ میباشد.
بارگذاری روی سرورمجازی : فارس فایل