بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:79

فهرست مطالب :

فصل اول:کلیات تحقیق

چکیده .............................................................................6

مقدمه ..................................................................8

تشریح و بیان موضوع   .......................................................................9

ضرورت انجام تحقیق ....................................................................10

اهداف اساسی از انجام تحقیق ...............................................................11

فرضیه های تحقیق ...........................................................12

متغیر های تحقیق ..........................................................................12

روش تحقیق و نحوه گردآوری اطلاعات وداده های تحقیق ......................................13

قلمرو تحقیق .............................................13                                                    

تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی ..................14                                                              

چارچوب فصول بعد .............................14                                                                 

فصل دوم:ادبیات تحقیق

بخش اول:حسابرسی و دستگاههای حسابرسی....................................19

تعریف حساب........................................................................19            

نظریات اساسی دلایل تقاضا برای خدمات حسابرسی........................................20

نظریه نمایندگی...................................................................21

نظریه اطلاعات ..................................................................22

نظریه بیمه ...........................................................24

تاریخچه حسابرسی در جهان................................................................25

پیدایش حسابرسی و تحولات آن در ایران قبل از انقلاب اسلامی ..............................28

حسابرسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی .........................................31

سازمان حسابرسی ......................................................................32

تشکیل جامعه حسابداران رسمی .....................................................33

خدمات تخصصی و حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران و استفاده کنندگان آن ............34

موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ............................................36

نظارت دولت بر جامعه حسابداران رسمی ................................................36

استقلال حسابرس ........................................................................37

بخش دوم :کیفیت حسابرسی ........................................................38

تعریف کیفیت حسابرسی ........................................................38

شاخص های اندازه گیری کیفیت حسابرسی .....................................................40

شاخص مدیریت سود ..............................................................................40

شاخص کیفیت اقلام تعهدی ............................................................41

مدیریت سود ................................................................42

انگیزه های مدیریت سود ..........................................................................41

دیدگاه موافقان ..................................................................................45

دیدگاه مخالفان ..........................................................46

ابزار های مدیریت سود .........................................................................46

اشکال مدیریت سود .........................................................................47

بخش سوم :بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی

و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی.............................................49

بخش چهارم:تحقیقات انجام شده (داخلی وخارجی )

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ..............................................51

تحقیقات انجام شده در داخل از کشور ......................................54

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه ..............................................................60

روش تحقیق .................................................................................60

رگرسیون پنل دیتا ..................................................60

فرض های کلاسیک امدل رگسیون خطی یاپانلی ...............................61

اهداف اساسی از انجام تحقیق .......................................................62

فرضیه های تحقیق ......................................................................63

قلمرو زمان،مکان،موضوع تحقیق .........................................................64

متغیرها مورد مطالعه ...................................................64

ارزش و ابزار گردآوری اطلاعات ........................................................66

نمونه آماری ............................................................................67

تعیین حجم نمونه مناسب....................................................68

روش آزمون فرض تحقیق ......................................................69

فصل چهارم:تحلیل داده ها

مقدمه ..........................................................71

توصیف داده ها ...................................................71

نرمال بودن ......................................................................74

خطی بودن ......................................................76

برآورد کیفیت حسابرسی با استفاده از مدل جونز ................................78

بررسی تأثیر اندازه و نوع موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی ..........................81

فصل پنجم:خلاصه تحقیق و نتیجه گیری

مقدمه ...........................................................................92

مروری بر فصول گذشته ................................................92

محدودیت های تحقیق .....................................................94

پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق .........................................94

پیشنهادات برای تحقیقات آتی .........................................................96

منابع و مأخذ .......................................................................97

پیوست .....................................................................101

چکیده :

ظهور موسسات خصوصی حسابرسی در کنار سازمان حسابرسی به عنوان متولی امور حسابرسی در کشور، همزمان با تشکیل جامعه حسابداران رسمی سبب شد تا خدمات حسابرسی از حالت انحصاری خارج گردد. پژوهش حاضر ارتباط میان نوع دستگاه حسابرسی (دولتی وخصوصی)و کیفیت حسابرسی را موردآزمون و بررسی قرار داده است و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا میان کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

به منظور اندازه گیری کیفیت حسابرسی در دستگاههای حسابرسی از مدل جونز تعدیل شده استفاده شده است. این پژوهش جامعه موسسات خصوصی حسابرسی را با توجه به تعداد پرسنل به دو گروه موسسات خصوصی بزرگ و کوچک تفکیک نموده است.جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال های 1380 الی1386 می باشد.

پس از انجام آزمون های آماری و بررسی فرضیات تحقیق نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که کیفیت حسابرسی در سازمان حسابرسی بیش از کیفیت حسابرسی در موسسات خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی است.

نیاز روز افزون افراد جامعه به اطلاعات بهنگام اقتصادی و مالی توام با توسعه محیط تجاری سبب شده است تا فرایند حسابرسی نیز همگام با این تغییرات دستخوش تحولات عظیمی شود.

تقاضا برای حسابرسی از نقش نظارتی حسابرسی در روابط بین مالک و مدیر شکل می گیرد.براساس نظریه مباشرت ونمایندگی روابط بین افراد (حقیقی یا حقوقی )متشکل از مجموعه قراردادهایی است که درآن طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد می باشد. با دو فرض بدیهی عدم همسویی منافع بین طرفین قرارداد (مالک ومدیر) ومنطق اقتصادی هریک از طرفین قرارداد، انتظار می رود که مدیر در راستای بهینه کردن منافع خود مبادرت به اقداماتی کند که تضییع حقوق مالک را در بر داشته باشد .

برای اجتناب یا حداقل کردن چنین تضادی، مالک می تواند به سیستم نظارتی متوسل شود. حسابرسی صورتهای مالی یک سازوکار کاهش اطلاعات نا متقارن است. حسابرسی صورتهای مالی به مالکان وسهامداران این اطمینان معقول را می دهد که صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت است.

کیفیت گزارشگری مالی برای استفاده کننگان از اهمیت ویژه ای بر خوردار است . این کیفیت ترکیبی از کیفیت کار مدیران شرکت ها در مورد نحوه شناسایی رویداد های مالی و انعکاس آن ها و همچنین کیفیت کار حسابرسان در مورد برنامه ریزی و اجرای روش های حسابرسی و رعایت استقلال آنهاست.

مشکل استفاده کنندگان در ارزیابی صورتهای مالی فقدان مشاهده پذیری روشهای حسابرسی انجام شده در تهیه گزارش حسابرسی است . از این رو محققان سعی نموده اند از متغیرهایی جهت سنجش کیفیت حسابرسی استفاده نمایند که مهمترین این متغیرها شاخص مدیریت سود می باشد.

وظیفه حسابرسی صورتهای مالی به عهده سازمان حسابرسی وموسسات عضو جامعه حسابداران رسمی است این وظیفه از سال 1362 با تصویب قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ازسال 1373 با تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح توسط مجلس شورای اسلامی اجرایی شده است.

با توجه به آنچه بیان شد، هدف از انجام این پژوهش بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه می باشد.

  • تشریح وبیان موضوع :

ظهور شرکت های سهامی در جهان صنعتی، وبه تبع آن در جامعه ایرانی بی شک یکی از بزرگ ترین تحولات اقتصادی و شاید مهم ترین عامل پیشرفت صنعتی وتکنولوژی به شمار می آید. از نتایج این پدیده جدایی مالکیت از مدیریت و به تبع آن شکل گیری رابطه مالک – نماینده و تئوری نمایندگی است. بنابراین مسئله تداخل حقوق به صورت اعم و خطر سلب حقوق سهام داران اقلیت توسط سهام داران بزرگ دارای نفوذ کنترلی، به طور اخص یک مشکل مهم مالک – نماینده در بیشتر شرکتهای بزرگ سهامی بوده است. از طرف دیگر نمایندگان سهامداران دارای نفوذ کنترلی، با کارگماران خود نیز دارای مشکل نمایندگی هستند و همواره این تردید وجود دارد که نمایندگان جهت نیل به اهداف شخصی نظیر دریافت پاداش بیشتر، عملکرد مالی خود را بهتر از واقع نشان دهند. این گونه گزارشگری مالی در شرکت های که سهام آن ها به عموم عرضه شده و دائما در بازار مورد معامله قرار می گیرد موجب ایجاد سود ها و زیان های غیر حقیقی شده است که نظیر آن را بارها در شکل گیری حباب قیمت ها در بورس اوراق بهادار تهران شاهد بوده ایم.

همانگونه که در مقدمه بحث بیان شد کیفیت گزارشگری مالی برای استفاده کنندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است واین کیفیت ناشی از دو عامل کیفیت کار مدیران واحد تجاری و کیفیت حسابرسی است. که ازدو عامل مذکور زمینه اصلی پژوهش حاضر مطالعه وبررسی کیفیت حسابرسی است .

کیفیت حسابرسی مفهومی پویاست و محرکها و شاخص کیفیت حسابرسی ممکن است در طول زمان تغییر کند. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. کیفیت حسابرسی به معنی عاری‌ بودن صورت‌های مالی حسابرسی شده از تحریفات با اهمیت است. قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی حسابرسی شده، کیفیت بالای حسابرسی را منعکس می کند .

کیفیت حسابرسی توانایی حسابرسان را در کشف وگزارش تحریفات با اهمیت صورتهای مالی توصیف می کند. کیفیت حسابرسی بالاتر منتهی به اطلاعات نامتقارن کمتر وکیفیت بالاتر اطلاعات می شود .برای نمونه دراستفاده از روشهای افزاینده سود به عنوان معیار اندازه گیری مدیریت سود بیکر ودیگران دریافته اند که کیفیت حسابرسی به گونه ای معکوس با استفاده مدیریت از روشهای افزاینده سود ارتباط دارد وکیفیت بالاتر حسابرسی منجر به کاهش توان مدیریت در دستکاری سود ودرنتیجه کاهش اطلاعات نا متقارن می شود.

هدف پژوهش حاضر سنجش کیفیت حسابرسی با استفاده ازشاخص مدیریت سود می باشد .

جهت محاسبه شاخص مدیریت سود از مدل جونزتعديل شده بهره می گیرد. به منظورمحاسبه مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می شود. این تحقیق کیفیت حسابرسی را در سه جامعه سازمان حسابرسی، موسسات خصوصی بزرگ وموسسات خصوصی کوچک مورد بررسی قرار می دهد.

با توجه به آنچه بيان شد در اين تحقيق در صدد بررسي اين موضوع هستيم که آیا بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسات حسابرسی ارتباط وجود دارد ؟ واگر اینگونه است این ارتباط به چه صورت است؟  

   2-1- ضرورت انجام تحقیق:

در سالهای اخیر با شکل گیری جامعه حسابداران رسمی ، بخشی از فعالیت های سازمان حسابرسی به موسسات خصوصی عضو آن جامعه محول شده است. از طرفی دیگر به عقيده بسياري از صاحبنظران در سال هاي گذشته کيفيت حسابرسي کاهش يافته است.(بزرگ اصل،1388) یکی از دلایل کاهش کیفیت گزارشگری مالی می تواند نوع حسابرس باشد.

بنابراین از آنجایی که کیفیت حسابرسی بنا به تحقیقات انجام شده یکی ازمهمترین ویژگی های انتخاب حسابرس می باشدو بعلاوه رتبه بندی موسسات حسابرسی نیز از سوی مجامع حرفه ای در حال حاضر انجام نگرفته است، تحقیق حاضر می تواند ضمن ارائه معیار کمی مناسب جهت اندازه گیری کیفیت حسابرسی، علاوه بر مقایسه کیفیت حسابرسی در موسسات مختلف، معیار قابل قبولی را نیز جهت رتبه بندی موسسات حسابرسی پیشنهاد دهد .

3-1- اهداف اساسی از انجام تحقیق :

هدف آرمانی : انجام پژوهشی در راستای کمک به سهامداران ومالکان شرکتها است تا آن دسته از موسسات حسابرسی را انتخاب نمایند که با توجه به مفروضات این تحقیق ازکیفیت حسابرسی بالاتری برخوردارند.

هدف کلی : هدف کلی از انجام این تحقیق جمع آوری شواهدی تجربی، درخصوص بررسی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی بزرگ وکوچک حسابرسی است.

هدف ویژه : هدف ویژه این تحقیق، تلاشی است هرچند کوچک در راستای آزمون کیفیت حسابرسی انجام شده در سطح بازار سرمایه ایران تا با معرفی شاخصی جهت سنجش کیفیت حسابرسی به شفافیت اطلاعاتی ودر نتیجه کارایی بازار را افزایش دهد.

هدف کاربردی : با توجه به اینکه بحث رتبه بندی موسسات حسابرسی در سالهای اخیر مطرح شده است وسازمان بورس اوراق بهادار ومجامع حرفه ای به دنبال رتبه بندی موسسات حسابرسی می باشند، پژوهش حاضر می تواند با اندازه گیری کیفیت حسابرسی های انجام شده در موسسات مختلف معیار کمی مناسبی را جهت رتبه بندی موسسات حسابرسی پیشنهاد دهد .

و... قیمت: 50,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: دانلود پایان نامه پایان نامه حسابداری پایان نامه حسابداری دانلود پایان نامه حسابداری کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی پایان نامه کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته حسابداری

تعداد مشاهده: 1509 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 79

حجم فایل:206 کیلوبایت

 قیمت: 50,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


فایل های دیگر این دسته

گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن تماس6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام واتساپ

آمار سایت

223,342 بازدید امروز
346,314 بازدید دیروز
97,617,395 بازدید کل
27,674 فروش موفق
1,902 تعداد کاربران
38,640 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا