پایان نامه بررسی کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده- 0

فصل اول: كليات پژوهش

1-1- مقدمه- 2

1-2. بیان مسئله- 5

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق- 8

1-4. اهداف این تحقیق- 10

1-5. فرضیه های تحقیق- 11

1-6. تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها- 11

1-6-1. تعاریف نظری- 11

1-6-1-1. کیفیت زندگی- 11

1-6-1-2. دوران بحران یائسگی- 11

1-6-1-3. سلامت روان- 12

1-6-1-4. تصویر بدنی- 12

1-6-1-5. معنای زندگی- 13

1-6-2. تعاریف عملیاتی- 13

1-6-2-1. کیفیت زندگی- 13

1-6-2-2. معنای زندگی- 13

1-6-2-3. سلامت روان- 14

1-6-2-4. تصویر بدنی- 14

فصل دوم: بررسي منابع

2-1- مقدمه- 16

2-2.کیفیت زندگی- 21

2-2-1. تاریخچه کیفیت زندگی- 21

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

2-2-2. کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی- 22

2-2-3. عوامل موثر بر کیفیت زندگی :- 23

2-2-4. ویژگیهای کیفیت زندگی- 27

2-2-5. شیوه های بهبود کیفیت زندگی :- 29

2-2-6. رویکرد روانشناختی مفهوم کیفیت زندگی- 29

2-2-7. مفهوم کیفیت زندگی از دیدگاه نظریه پردازان روانشناختی   30

2-2-7-1. گودمن- 30

2-2-7-2. ریف و سینگر- 30

2-2-8. مفهوم کیفیت زندگی از دیدگاه نظریه پردازان جامعه شناختی   31

2-2-8-1. نظریه یادگیری اجتماعی- 31

2-2-8-2. کالمن- 32

2-3. معنای زندگی- 37

2-3-1.رابطه معنای زندگی و خوش بینی با بهزیستی ذهنی- 40

2-4. یائسگی- 45

2-5. تصویر بدنی- 51

2-6.سلامت روان- 57

2-7. سوابق مربوطه و تحقیقات خارج و داخل کشور- 59

2-7-1. تحقیقات داخلی- 59

2-7-2. تحقیقات خارجی- 62

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه- 72

3-2 روش تحقيق- 72

3-3 جامعه و نمونه آماری- 72

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

3- 4. ابزار گردآوري داده‌ها- 73

3-4-1 . پرسشنامه ویژگی‌های جمعيت شناختي:- 73

3-4-2 پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص زنان:- 73

3-4-3.  پرسشنامه معنای زندگی- 73

3-4-4 پرسشنامه خودتوصيف گري بدني- 74

3-4-5 پرسشنامه سلامت عمومی- 76

3-5. روش تجزیه و تحلیل داده ها- 77

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1- مقدمه- 79

4-2 تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی داده‌ها- 79

4-3 آمار استنباطی- 83

4-3-1 آزمون تحلیل واریانس دوعاملی- 83

4-3-2 آزمون تحلیل واریانس دوعاملی- 87

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- مقدمه- 103

5-1-1- فرضیه اول- 103

5-1-2- فرضیه دوم- 106

5-1-3- فرضیه سوم- 107

5-1-4- فرضیه چهارم- 108

5-2- بحث و نتیجه گیری- 109

5-3- محدودیت های تحقیق :- 112

5-4- پیشنهادات:- 112

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فهرست منابع

منابع فارسی- 115

منابع لاتین- 120

پیوست

پرسشنامه- 126

 

 

 

فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول (4-1) آماره‌های مربوط به سن پاسخگویان به تفکیک وضعیت یائسگی   80

جدول (4-2) جدول فراوانی رده‌های سنی- 80

جدول (4-3) جدول فراوانی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی گروه نمونه   81

جدول (4-4) آماره‌های مربوط به سن یائسگی در بین پاسخگویان یائسه   82

جدول (4-5) جدول فراوانی رده‌های سن یائسگی- 83

جدول (4-6) نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعاملی جهت برابری واریانس‌های خطا- 84

جدول (4-7) جدول آماره‌های توصیفی جهت هر یک از متغیرها   85

جدول (4-8) جدول آزمون‌های اثرات بین آزمودنی‌ها (آزمون مدل)   86

جدول (4-9) جدول تفاوت بین میانگین‌های در آزمون بونفرونی   86

جدول (4-9) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف- 87

جدول (4-10) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف- 88

جدول (4-11) نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعاملی جهت برابری واریانس‌های خطا- 88

جدول (4-12) جدول آماره‌های توصیفی جهت هر یک از متغیرها   89

جدول (4-13) جدول آزمون‌های اثرات بین آزمودنی‌ها (آزمون مدل)   90

جدول (4-14) جدول تفاوت بین میانگین‌های در آزمون بونفرونی   91

جدول (4-15) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف- 92

جدول (4-16) نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعاملی جهت برابری واریانس‌های خطا- 92

جدول (4-17) جدول آماره‌های توصیفی جهت هر یک از متغیرها   93

جدول (4-18) جدول آزمون‌های اثرات بین آزمودنی‌ها (آزمون مدل)   95

جدول (4-19) جدول تشکیل گروه‌های همگن به لحاظ تصویر بدنی و تحصیلات   95

جدول (4-20) جدول تفاوت بین میانگین‌های در آزمون بونفرونی   96

جدول (4-21) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف- 97

جدول (4-22) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف- 97

فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول (4-23) نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعاملی جهت برابری واریانس‌های خطا- 98

جدول (4-24) جدول آماره‌های توصیفی جهت هر یک از متغیرها   99

جدول (4-52) جدول آماره‌های توصیفی جهت هر یک از متغیرها   99

جدول (4-26) جدول آزمون‌های اثرات بین آزمودنی‌ها (آزمون مدل)   100

جدول (4-27) جدول تفاوت بین میانگین‌های در آزمون بونفرونی   101

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان

صفحه

نمودار (4-1) توزیع میانگین نمره کیفیت زندگی زنان یائسه و غیریائسه بر حسب تحصیلات- 86

نمودار (4-2) توزیع میانگین نمره معنای زندگی زنان یائسه و غیریائسه بر حسب تحصیلات- 91

نمودار (4-3) توزیع میانگین نمره تصویر بدنی زنان یائسه و غیریائسه بر حسب تحصیلات- 96

 

 

 

 

 

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تاکید بر میزان تحصیلات آنان صورت گرفته است.

روش بررسی: در پژوهش علی مقایسه ای حاضر، جامعه آماری شامل کلیه زنان یائسه و عیر یائسه منطقه 5 شهرتهران(1393) بود. نمونه آماری شامل 179 نفر که از این بین 94 نفر یائسه و 85 نفر غیر یائسه بودند که از طریق تجمعات زنان از بین زنانی که مایل به شرکت در پژوهش بودند، انتخاب شدند. از پرسش نامه سلامت عمومی (28-GHQ)، پرسشنامه کیفیت زندگی زنان(26 سوال)و پرسش نامه 10 گویه معنای زندگی استایگر وفرایزر وپرسشنامه خود توصیف گری بدنی (47عبارت) و مشخصات جمعیت شناختی استفاده شد. داده ها با آزمون t مستقل و تحلیل واریانس دوعاملی بررسی شدند.

یافته های پژوهش حاکی از تفاوت معنی دار بین کیفیت زندگی در زنان یائسه و غیر یائسه با سطح تحصیلات دیپلم است بدین معنی که کیفیت زندگی در زنان غیریائسه با سطح تحصیلات دیپلم بهتر از کیفیت زندگی درزنان یائسه با همین سطح تحصیلات است . اما کیفیت زندگی در زنان با سطح تحصیلات ابتدایی و دانشگاهی در این دو گروه (زنان یائسه و غیر یائسه)تفاوتی وجود نداشت، منتهی هرچه سطح تحصیلات بانوان بالاتر باشد کیفیت زندگی آنان مطلوب تر است.

هچنین در این پژوهش تصویربدنی ، معنای زندگی و سلامت روان در بین زنان یائسه و غیریائسه یکسان بوده و تفاوت معنی داری نداشتند اما هرچه سطح تحصیلات هردوگروه زنان بالاتر باشد تصویر بدنی مطلوبتر و از سطح سلامت روانی بالاتری برخوردار بودند.

 

کلیدواژه: یائسگی، کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی،سلامت روان قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: ائسگی کیفیت زندگی معنای زندگی تصویر بدنی سلامت روان دانلود پایان نامه پروپوزال کارشناسی ارشد word دانلود پروژه پایانی
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » روانشناسی و مشاوره

تعداد مشاهده: 1272 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 172

حجم فایل:840 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن واتساپ6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

131,407 بازدید امروز
149,905 بازدید دیروز
59,387,391 بازدید کل
26,685 فروش موفق
1,706 تعداد کاربران
36,947 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا