دانلود طرح بهره برداری و گزارش معدن سنگ لاشه آهکی

این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد


شرح كار                                                 

1-2-سابقه پروژه.......................................................................................................................2

1-3-تعريف وتشريح پروژه.......................................................................................................2

1-4-اهداف پروژه......................................................................................................................3

 

2-شرايط عمومي منطقه ................................................................................................................4

2-1-موقعيت جغرافيايي و راه هاي دسترسي ............................................................................5

2-2-محدوده معدن يا پروانه اكتشاف..........................................................................................6

2-3-شرايط اقليمي......................................................................................................................6

2-4-شرايط محلي ........................................................................................................................6

2-5-شرايط زيست بوم ................................................................................................................7

     2-6-امكانات زير بنايي منطقه ......................................................................................................7

     2-7-شرايط اقتصادي-اجتماعي منطقه.........................................................................................8

     2-8-زلزله خيزي...........................................................................................................................8

 

3-زمين شناسي ...............................................................................................................................9

           3-1-زمين شناسي عمومي ناحيه...................................................................................................10

     3-2-زمين شناسي ساختماني .......................................................................................................11

 

4-اكتشافات.......................................................................................................................................12

      4-1-تاريخچه و حجم عمليات انجام شده .................................................................................13

      4-2-مدل زمين شناسي و شكل كانسارو تعداد لايه ها ..............................................................14

      4-3-آناليز ها...............................................................................................................................15

      4-4-مطالعات ژيوتكنيكي ..........................................................................................................15

      4-5-مشخصات كانسار...............................................................................................................15

 

5-هيدرولوژي( آب زمين شناسي ) ........................................................................................16

     5-1-بارش ها و جريان هاي سطحي .........................................................................................17

     5-2-سطح ايستايي .....................................................................................................................17

     5-3-ضرايب نفوذ پذيري و انتقال .............................................................................................17

     5-4-كميت و كيفيت اب هاي ورودي به محدوده معدن ..........................................................17

 

6-ضوابط و معيارهاي طراحي ................................................................................................19

     6-1-بررسي مدارك و مستندات .................................................................................................19

     6-2-امكانات و محدوديت ها و سياست هاي كارفرما.................................................................19

     6-3-محدوديت ها و معيارهاي محيطي و زيست محيطي محل .................................................19

     6-4-روند عرضه و تقاضاي ماده معدني و محدوديت هاي كمي و كيفي...................................20

     6-5-ضوابط و معيارهاي فني مورد استفاده طراح در طراحي معدن.........................................20

     6-6-مقررات حقوقي و اداري و پرسنلي و مالي و نظاير آن......................................................20

     6-7-اطلاعات و تجربيات موجود از پروژه هاي مشابه..............................................................20

     6-8-منابع تامين سرمايه .............................................................................................................21

     6-9-منابع تهيه و تامين تجهيزات و ماشين آلات ......................................................................21

     6-10-محدوده مورد طراحي......................................................................................................21

     6-11-ظرفيت توليد....................................................................................................................21

     6-12-برنامه كار معدن ..............................................................................................................22

 

7-طراحي محدوده نهايي معدن.....................................................................23

     7-1-سرمايه گذاري ثابت.........................................................................................................24

        7-1-1- ماشين آلات............................................................................................................24

        7-1-2- تاسيسات.................................................................................................................25

        7-1-3-هزينه اكتشاف..........................................................................................................25

    7-2- هزينه جاري......................................................................................................................26

       7-2-1-پرسنلي......................................................................................................................26

       7-2-2-تغذيه.........................................................................................................................26

       7-2-3-لوازم يدكي وايمني..................................................................................................27

       7-2-4-سوخت وروغن.........................................................................................................27

       7-2-5-هزينه استخراج.........................................................................................................29

    7-3-سرمايه در گردش.............................................................................................................32

    7-4-حقوق دولتي....................................................................................................................32

    7-5-ماليات ساليانه...................................................................................................................32

    7-6-قيمت تمام شده................................................................................................................33

    7-7-عيار سربه سر....................................................................................................................35

    7-8-تعيين ضريب رقيق شدگي..............................................................................................35

    7-9-نتايج محاسبات اقتصادي.................................................................................................35

    7-10-ضريب بازيابي ذخيره......................................................................................................35

    7-11-مدل سازي اقتصادي كانسار............................................................................................35

8-طراحي معدن ...........................................................................................37

     8-1- روش استخراج .................................................................................................................38

     8-2-نتايج مطالعات تفصيلي پايداري ديواره هاي معدن.............................................................43

     8-3-شيب پايدار پله ها...............................................................................................................43

     8-4-شيب پايدار رمپ ها ..........................................................................................................44

     8-5- تعيين تعداد پله ها ومشخصات آنها .................................................................................44

     8-6-تعيين عرض رمپ ها و راه هاي داخل معدن....................................................................44

     8-7-محاسبه شيب نهايي معدن...................................................................................................45

     8-8-كميته عرض قابل كار در تراز كف معدن...........................................................................45

 

9-تعيين محدوده نهايي معدن..................................................................................................46

     9-1-تعيين حد نهايي روباز- زيرزميني .....................................................................................47

     9-2-بهينه سازي محدوده نهايي معدن........................................................................................47

          9-3-طراحي تفصيلي محدوده نهايي معدن .................................................................................47

10-محاسبه تناژ و عيار معدن .........................................................................................................48

     10-1-محاسبه تناژذخيره قابل استخراج و رده بندي آن ....................................................................49

11-طراحي سنگرهاي باطله و سنگرهاي موقت كانسنگ......................................................52   

 11-1-بررسي بستر سنگها .......................................................................................................................53

    11-1-1- توپوگرافي بستر.....................................................................................................................53

    11-1-2-بررسي جنس بستر و پايداري آن ..........................................................................................53

    11-1-3-پوشش گياهي .........................................................................................................................53

    11-1-4-بررسي هيدرولوژي و هيدروژيولوژي بستر............................................................................54

    11-1-5-بررسي محدوديت هاي محيطي و زيست محيطي..................................................................54   

 11-2-بررسي و تعيين ظرفيت سنگرها.....................................................................................................54     

 11-3-انتخاب موقعيت سنگرها.................................................................................................................54

 11-4-انتخاب روش بهسازي بستر سنگرها..............................................................................................54

 11-5-انتخاب روش كلي انباشت سنگ....................................................................................................55

 11-6-بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي و شيميايي مواد سنگرها .......................................................55

 11-7-طراحي روش هدايت و دفع آبهاي سطحي ...................................................................................55

 11-8-سيستم زه كشي سطح و قاعده سنگرها .........................................................................................55

 11-9-بررسي پتانسيل آلايندگي سنگرها و روش دفع آنها........................................................................55

     11-10-بر آورد پايداري سنگرها .......................................................................................................56

     11-11-طراحي و بهينه سازي سنگرهاي باطله و كانسنگ................................................................56

12-برنامه ريزي توليد.........................................................................................................................57

     12-1-تعيين ظرفيت توليد .................................................................................................................58

     12-2-سياست هاي بهره برداري........................................................................................................58

     12-3-بررسي عرضه و تقاضاي كالاي نهايي در بازار در ميان مدت و بلند مدت..............................58

     12-4-تعيين ظرفيت توليد اوليه معدن ...............................................................................................59

     12-5-پيش بيني طرح هاي توسعه .....................................................................................................59

     12-6-تعيين ويژگي هاي محصول نهايي در طول عمر معدن و تغييرات دوره اي آن ......................59

     12-7-تعيين تناژ موقعيت پيش باطله برداري و تعيين دوره زماني پيش باطله برداري.....................59

     12-8-بهينه سازي برنامه توليد ساليانه بر اساس ويژگي هاي محصول نهايي ...................................59

     12-9-برنامه توليد در دوره هاي بلند مدت .......................................................................................59

  

 

13-طراحي را هاي دسترسي در محدوده معدن.......................................................................60

     13-1-راه دسترسي به موقعيت پيش باطله برداري.............................................................................61

     13-2-راه دسترسي از معدن به سنگ شكن اوليه ..............................................................................61

     13-3-راه دسترسي از معدن به سنگرها..............................................................................................61

     13-4-برآورد حجم خاكبرداري و خاك ريزي و ابنيه و راه ها به تفكيك .......................................61

 

14-انتخاب شيوه حفر (استخراج )و ترابري ..............................................................................62

     14-1-طراحي شيوه حفر (استخراج) .................................................................................................63

     14-2-انتخاب سيستم ترابري .............................................................................................................63

     14-2-1-بارگيري ...............................................................................................................................63

     14-2-2-بار بري.................................................................................................................................63

 

15-ماشين آلات اصلي مورد نياز استخراج و ترابري ............................................................................64

     15-1-تعيين ظرفيت ماشين آلات اصلي معدن...................................................................................65

     15-2-برنامه كار معدن.........................................................................................................................66

     15-3-تعيين پارامترهاي موثر در استخراج كانسنگ و باطله .............................................................66

     15-4-تعيين پارامترهاي عملياتي ماشين آلات ..................................................................................66

     15-5-محاسبه بهره وري ماشين آلات................................................................................................66

     15-6-فهرست ماشين الات اصلي ....................................................................................................66

 

16-ساير ماشين آلات.......................................................................................................................67

     16-1-فهرست ماشين آلات كمكي.................................................................................................. 68

     16-2-فهرست ماشين آلات خدماتي ...............................................................................................68

 

 

17-تعيين امكانات زير بنايي مورد نياز .....................................................................................69

     17-1-برق ........................................................................................................................................70

     17-2-آب..........................................................................................................................................70

     17-3-سوخت .................................................................................................................................71

     17-4-طراحي راه هاي ارتباطي اختصاصي به محدوده معدن........................................................72

     17-5-محاسبه حجم خاك برداري و خاك ريزي .........................................................................72

 

18-سرويس هاي خدماتي............................................................................................................73

     18-1-شبكه توزيع هواي فشرده ...................................................................................................74

     18-2-آب كشي .............................................................................................................................74

     18-3-مخابرات .............................................................................................................................74

     18-4-روشنايي...............................................................................................................................74

     

19- تاسيسات و ساختمان ..........................................................................................................75

     19-1-توصيف تاسيسات و ساختمان هاي مورد نياز (عمومي و خدماتي و صنعتي ).................76

   

20-ارزيابي اثرات استخراج بر محيط پيرامون......................................................77

     20-1-شناسايي كانون هاي محتمل ............................................................................................78

     20-2-اثرات زيست محيطي ونحوه كنترل...................................................................................78

     20-3-اثرات محيطي ونحوه كنترل..............................................................................................78

 

21-برنامه تفصيلي بازسازي ....................................................................................................79

   21-1-برنامه بازسازي.........................................................................................................80

   21-2-پدافند غير عامل........................................................................................................80

22-تعيين پرسنل. مورد نياز.................................................................................81

     22-1-كل پرسنل مورد نياز .......................................................................................................82

-پيوست ها

 1-پيوست عكس ها       

   1- 1- كروكي معدن برروي نقشه1:250000.............................................................................................84

   1- 2-نمودار تست تكنولوژي.....................................................................................................................85

   1- 3-نمودار مقاومت فشاري......................................................................................................................86

   1- 4-نمايي از بالاترين افق ها....................................................................................................................87

   1- 5-نماي شمال معدن..............................................................................................................................88

   1- 6-مدل سازي........................................................................................................................................89

   1- 7-برداشت هاي غير اصولي روخانه ها.................................................................................................90

   1- 8-معدن مشابه.......................................................................................................................................91

   1- 9-واحد هاي مشابه...............................................................................................................................92

   1-10-انواع ريزش ها.................................................................................................................................93

   1- 11-مشخصات پله................................................................................................................................94

   1- 12-مشخصات رمپ.............................................................................................................................95

   1- 13-شيب نهايي معدن...........................................................................................................................96

   1- 14-فلوشيت خط دانه بندي..................................................................................................................97

 2- پيوست جداول

   2-1-جدول تست وزن مخصوص وارزش................................................................................................98

   2-2-جدول تست فيزيكي.........................................................................................................................99

   2-3-جدول استهلاك................................................................................................................................100

   2-4-جدول DCF...................................................................................................................................101 قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: گزارش کارورزی گزارش کارآموزی طرح توجهی معدن معدن لاشه معدن
دسته بندی: طرح های کارآفرینی و توجیهی » طرح های توجیهی صنعتی و کار

تعداد مشاهده: 1904 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 100

حجم فایل:3,304 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


نگاهی کوتاه به تاریخچه سایت

-کارآفرینی بصورت فروش آنلاین سال91
-بهترین سیستم همکاری در فروش سال92
-مجهز شدن به پنل پورسانت بازاریابان سال93
-بهترین سامانه فروشگاه ساز اینترنتی سال95
-منتخب طرحی نوین و گرافیکی سال97
-افزودن پنل امکانات پیشرفته درسال98
-آپلود روی سرورهای مجازی قدرتمند سال99

ارتباط با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلگرام2140 076 992 ایمیلfarsfile@gmail.com

آمار سایت

4,513 بازدید امروز
43,720 بازدید دیروز
33,787,391 بازدید کل
24,686 فروش موفق
1,283 تعداد کاربران
30,822 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ میباشد.
ساخت فروشگاه اینترنتی : فارس فایل