مقاله بررسي اصول مديريت آموزشي صحيح در مدارس

فهرست

چکيده 4

مقدمه. 4

هدف و روش تحقيق.. 6

يافته ها 6

تعريف ومفهوم مديريت.. 6

وظايف مدير در امور دانش آموزان. 7

وظايف مدير در امور کارکنان. 8

وظايف مدير در زمينه برنامه آموزشي و تدريس... 9

مهمترين اصول اخلاقي مديران موفق از جمله مديران مدارس... 10

انگيزه 10

مهارت هاي ارتباطي.. 10

استقامت.. 11

تسلط.. 11

صبر و شکيبايي.. 11

ذکاوت و زيرکي.. 11

راستي و صداقت.. 12

تشويق و پاداش دادن. 12

مردم سالاري.. 12

قدرت پيش بيني.. 12

عملگرا بودن. 13

پيشرو بودن. 13

تفويض قدرت.. 13

جذابيت.. 13

وظايف مدير آموزشي.. 13

برنامه ريزي.. 14

سازماندهي.. 14

هدايت و رهبري.. 14

نظارت وکنترل. 14

برنامه آموزشي و تدريس... 14

امور مالي و اداري.. 16

نتيجه گيري.. 16

راه کارهاي علمي و پيشنهادات.. 17

مراجع. 19

 

چکيده

پژوهش حاضر بررسي اصول مديريت آموزشي صحيح در مدارس بود. در اين پژوهش از روش توصيفي (مروري- کتابخانه اي) استفاده شده است . با توجه به يافته ها و نتيجه گيري از آن مي‌توان گفت که مديران مدارس ضروري است که از مهارت ، تجربه ، تعهد و تخصص لازم برخوردار بوده و از ديدگاه ها و نظريات مختلف مديريتي آگاهي داشته باشند تا بتوانند در عرصه آموزش و پرورش براي بهبود توانمندسازي آن تلاش نمايند و آن را تبديل به عمل و کاربرد نمايند و چنانچه مديري در اين عرصه دچار ضعف و کاستي باشد ضربات و خسران جبران ناپذيري را متوجه دستگاه تعليم و تربيت مينمايد.

کلمات کليدي: اصول ، مديريت ،آموزشي، مدارس .

مقدمه

آموزش و پرورش عامل اصلي و کليدي توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي هر جامعه اي محسوب مي‌شود. تجزيه و تحليل عوامل موثر در رشد وتوسعه جوامع پيشرفته بيانگر آن است که همه اين کشورها، از آموزش و پرروش کار آمد و اثر بخش برخوردار بوده اند. نظام هاي آموزشي بدون مديريت و رهبري موثر قادر نخواهد بود که پاسخگوي مسووليت هاي روز افزون خويش باشند(علاقه بند، ١٣٧١).

براي اين که مديريت اثربخشي در مدرسه ايجاد گردد بايد از هدف ها آغاز کرد. شناخت هدف ها، باور داشتن آنها، تعهد نسبت به کسب آنها، همسويي و همانندروي با آنها و تحرک و انگيختگي در جهت آنها گام نخستين در جهت اثربخشي مديران است . در آموزش و پرورش اموري از قبيل هدف گذاري و سياست گذاري در مقياس وسيع و متمرکزي در سطوح بالا‌ي مديريت انجام مي‌گيرد. متاسفانه مديران در فعاليت هايي از قبيل برنامه ريزي، تعيين خط مشي و تصميم گيري هاي آموزشي دخالتي ندارند، ولي در فرآيند مديريتي هدايت و رهبري کنترل و ارزشيابي که مستلزم کار نزديک با معلمان و ارتباطات گسترده ميان فردي است و مديران نقش تعيين کننده در اجراي برنامه ها دارد.

هدف و روش تحقيق

هدف پژوهش حاضر بررسي اصول مديريت آموزشي صحيح در مدارس ميباشد که از روش توصيفي (مروري -کتابخانه اي) استفاده شده است .

يافته ها

تعريف ومفهوم مديريت

با رشد و پيشرفت جامعه انساني، سازمان هايي به وجود آمده است که افراد هر سازمان براي دست يافتن به هدف هاي آن فعاليت مي‌کنند و مي‌دانيم

وظايف مدير در امور دانش آموزان

وظايف و خدمات اداري و سرپرستي دانش آموزان عبارتند از:

 ١- پذيرش ، ثبت نام ، گروه بندي آنان و نگهداري آمارهاي حضور و غياب ، سوابق و اطلاعات شخصي و تحصيلي دانش آموزان .

٢- شناسايي تواناييها، علايق و نيازهاي دانش آموزان و پرورش آن ها.

وظايف مدير در امور کارکنان

همانطور که در مديريت نيروي انساني مطرح مي‌شود، هر عضو سازمان به دليل نقشي که در آن ايفا مي‌کند از جايگاهي خاص برخوردار است و مدير به عنوان کارگرداني محسوب مي‌شود که علي رغم اين که ممکن است در تمام زمينه ها تخصص نداشته باشد، اما بايد توانايي و مهارت هماهنگ سازي فعاليت هاي تمام اعضا در جهت رسيدن به اهداف تعيين شده را دارا باشد. بنابراين توفيق عملکردهاي مديريتي در گرو همدلي و همکاري تمام اعضاي سازمان است و از اين رو رفتار مدير در بهادادن به نقش هر يک از اعضا از طريق توجه به نيازهاي شخصيتي،  امنيتي و اجتماعي و دفاع از حقوق آن ها حائز اهميت فراوان است . مدير مدرسه بايد کادر اداري و آموزشي مناسب و هماهنگي را براي مدرسه تدارک ببيند.

وظايف مدير در زمينه برنامه آموزشي و تدريس

بخش مهمي از اثر بخشي مديريت آموزشگاهي به روند درست فعاليت هاي آموزشي در مدرسه مربوط مي‌شود. يعني به منظور تحقق اهداف آموزشي، هر يک از ندست اندرکان مدرسه سهمي از اين فعالت ها را بر عهده دارند و تسهيل جريان ياددهي يادگري و نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي بر دوش مدير خواهد بود. البته همانگونه که قبلا توفيق عملکردهاي مديريتي را در قالب يک فرآنيد مشارکتي ذکر کرديم ،

مهمترين اصول اخلاقي مديران موفق از جمله مديران مدارس

انگيزه

انگيزه يکي از ويژگي هاي مدير موفق است که حتي ميتوان به عنوان يک صفت شخصيتي از آن نام برد. وقتي تاريخچه زندگي مديران موفق بررسي مي‌شود، همگي آن ها داراي انگيزه هاي قوي براي مدير شدن بوده اند.

مهارت هاي ارتباطي

 مدير، زماني در امر مديريت موفق است که قادر به سخنراني مفيد و اثربخش در اماکن عمومي و بين زيردستانش باشد.

استقامت

از آنجايي که تغييرات کوچک و بزرگ در باورها و عقايد زيردستان به صورت تدريجي و با صرف وقت ايجاد مي‌شود، مديري موفق است که براي تلاش چندين ساله آماده و در اين راه داراي روحيه مقاومت و پشتکار بوده و از هيچ گونه تلاشي دريغ نکند و آماده رويارويي با ناکامي ها و شکست ها باشد.

تسلط

مدير بايد فردي قاطع ، جسور و مسلط بوده و در شيوه هاي تفکر و نگرش نسبت به ديگران راسخ و مصمم باشد.

صبر و شکيبايي

 صبر، شکيبايي و خودنظمي از صفات اصلي و اساسي مدير است . مدير هميشه بايد به خاطر داشته باشد که گذشت زمان ، عنصري ضروري براي مديريت و اعمال تغييرات است . براي بسياري از مديران جوان ، صبر و مقاومت بسيار دشوار است . آن ها بايد آگاه باشند که پذيرش عقايد جديد و تغيير در رفتار زيردستان زماني صورت ميگيرد که زمان لازم براي تفکر در مورد تغييرات وجود داشته باشد.

 ذکاوت و زيرکي

يک مدير موفق ، مديري است که نسبت به خواسته هاي زيردستانش آگاهي دارد.

راستي و صداقت

مدير نياز به اصل صداقت و اطمينان در برخورد با زيردستانش دارد. زيردستان اغلب از مديري اطاعت ميکنند که صادق و قابل اطمينان باشد.

تشويق و پاداش دادن

 همه افراد دوست دارند به خاطر کارهايي که براي سازمان انجام مي‌دهند از آنها قدرداني و تعريف شود

قدرت پيش بيني

مدير موفق ، مديري است که در تعيين احتمالات ، واقع بين باشد. مدير بايد هنر درک امکانات و احتمالات را داشته باشد.

عملگرا بودن

 مدير، زماني موفق است که در اجراي تصميماتش راسخ باشد و آن ها را به منصه ظهور برساند.

نتيجه گيري

با رشد و پيشرفت تکنولوژي وفن آوري اطلاعات ، جامعه انساني دگرگون شده وبسرعت دچار تغيير مي‌شود اين تغييرات خود به خود نيازهاي جديد را نيز بوجود مي‌آورد دست اندرکاران تعليم وتربيت مي‌بايست همزمان با اين تغييرات برنامه ريزي نمايند و خود نيز ضمن کسب اطلاعات و آگاهي هاي جديد به روش هاي مناسب ونوين آموزشي و پرورشي مجهز شوند يکي از مواردي که در امر آموزش و تربيت دانش آموزان نقش اساسي دارد فراهم آوردن وسايل و امکانات سخت افزاري ونرم افزاري است

راه کارهاي علمي و پيشنهادات

١) مديران آموزشي(مدارس ) براي توانمندسازي در مدرسه ، بايد در زمينه رهبري، روابط انساني روابط گروهي و ارزش يابي، مهارت هاي لازم را کسب کنند.

٢) براي افزايش درک مديران از توانمندسازي، به گونه اي رفتار کنند که آنان به اين باور برسند که نه تنها در مورد انجام دادن کار، بلکه در زمينه بهتر کردن مدرسه نيز مسئوليت دارند.

مراجع

١- بهرنگي، محمدرضا، مديريت آموزشي و آموزشگاهي، تهران ، ناشر مولف ، ١٣٧٣.

٢- پارکينسون ، نورث ؛ کوت ، سايز. انديشه هاي بزرگ در مديريت . ترجمه مهدي ايران نژاد پاريزي. تهران: مرکز آموزش بانکداري بانک ملي ايران ، ١٣٩٦

٣- توراني، حيد، مديريت فرآيندمدار در مدرسه ، ١٣٨٢ قیمت: 11,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: مقاله بررسي اصول مديريت آموزشي صحيح مدارس
دسته بندی: گزارش های کار » علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 59 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 19

حجم فایل:268 کیلوبایت

 قیمت: 11,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


پشتیبانی شما

کد پستی:
9611944376
آدرس دفتر مرکزی:
خراسان،انقلاب مشهد ،پژوهشسرای ولیعصر رضوی
(ساعت پاسخگویی 9 صبح الی 16)

گارانتی بازگشت وجه

تماس با ما

درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهام ، پیشنهاد و انتقاد میتوانید از طرق زیر با ما در ارتباط باشید.

تلگرام2140 076 0992 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

43,481 بازدید امروز
76,493 بازدید دیروز
25,773,053 بازدید کل
23,771 فروش موفق
1,040 تعداد کاربران
22,105 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : وبتینا