دسته بندی ها

دانلود رساله پایان نامه رشته معماری: باززنده سازي بناهاي تاریخی، با تأکید بر تیمچه سرباز قزوین

دانلود رساله پایان نامه رشته معماری باززنده سازي بناهاي تاریخی ، با تأکید بر تیمچه سرباز قزوین 504 ص فرمت PDF

دسته بندی: پایان نامه و پروژه دانشگاهی » رشته معماری

تعداد مشاهده: 91 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 504

حجم فایل:20,073 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 1 گزارش
 • دانلود رساله پایان نامه رشته معماری: باززنده سازي بناهاي تاریخی، با تأکید بر تیمچه سرباز قزوین 504 ص فرمت PDF

   فصل اول: کلیات و مبانی نظري تحقیق

   فهرست مطالب: 

  1-1 بیان مسئله  3

  2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق  10

  3-1 اهداف تحقیق  14

  1-3-1 هدف آرمانی  14

  2-3-1 هدف کلی  14

  3-3-1 اهداف ویژه  15

  4-1 فرضیه هاي تحقیق  15

  5-1 مروري بر پیشینه تحقیق  16

  6-1 روش و ابزار گردآوري اطلاعات  37

  7-1 واژه شناسی  38

  1-7-1 فرسایش وفرسودگی  38

  42  (Restoration ) 2-7-1 مرمت شهري

  43  (Rehabilitation) 1-2-7-1 بهسازي

  45  (Renovation) 2-2-7-1 نوسازي

  48  (Reconstruction) 3-2-7-1 بازسازي

  3-7-1 حرائم آثار و ابنیه تاریخی  51

  1-3-7-1 تعریف و تاریخچه استفاده از حرایم  51

  2-3-7-1 گونه هاي حرایم  53

  3-3-7-1 انوع حرایم  53

  1-3-3-7-1 حریم منظري ابنیه  55

  2-3-3-7-1 حریم کیفی ابنیه 56

  8-1 بافت هاي فرسوده از نظر وزارت مسکن  57

  1-8-1 انواع بافت ها  58

  1-1-8-1 بافت هاي داراي میراث هاي شهري  58

  2-1-8-1 بافت هاي شهري (فاقد میراث شهري)  58

  3-1-8-1 بافت هاي حاشیه اي (سکونتگاه هاي غیررسمی)  58

  2-8-1 انواع مداخله  59

  59  (Rehabilitation) 1-2-8-1 بهسازي

  59  (Renovation) 2-2-8-1 نوسازي

  59  (Reconstruction) 3-2-8-1 بازسازي

  3-8-1 مراجع قانونی مداخله  60

  1-3-8-1 سازمان میراث فرهنگی گردشگري  60

  2-3-8-1 شرکت عمران و بهسازي شهري  60

  3-3-8-1 شهرداري  60

  4-8-1 مستندات قانونی  60

  1-4-8-1 سازمان میراث فرهنگی و گردشگري  61

  2-4-8-1 شرکت عمران و بهسازي شهري  61

  3-4-8-1 شهرداري  61

  5-8-1 راهکارهاي اجرایی  62

  9-1 بافت فرسوده شهري و ویژگیهاي عمومی آن  62

  1-9-1 بافت قدیم شهر از منظر شهرسازي  65

  2-9-1 بافت تاریخی شهري از منظر میراث فرهنگی  69

  3-9-1 بافت تاریخی شهر از منظر معماري  69

  10-1 بافت میانی شهري  71

  11-1 تجارب جهانی برخورد با بناها و بافت هاي تاریخی  71

  1-11-1 پیشینه اصلاح و بهسازي بناهاي قدیمی در جهان  72

  2-11-1 پیشنیه اصلاح و بهسازي بافت هاي قدیمی در جهان 75

  11-1 پیشینه تجارب علمی بناها و بافت هاي قدیمی در جهان  78

  12-1 نگرش هاي بهسازي ونوسازي بافت هاي کهن شهري  80

  1-12-1 نگرش هاي موزه اي (تفکر آئینی)  80

  2-12-1 نگرش هاي سلولی (توانمند سازي)  82

  3-12-1 نگرش ارگانیستی (نگرش عقلانی)  85

  13-1 روش ها و انواع مداخله در بافت هاي کهن شهري  88

  1-13-1 روش هاي مداخله  88

  1-1-13-1 روش حفاظتی – بهداشتی  88

  2-1-13-1 روش حفاظتی – تزئینی  88

  3-1-13-1 روش باز سازي شهري  89

  4-1-13-1 روش مداخله موضعی – موضوعی  90

  5-1-13-1 روش جامع مرمت شهري  90

  2-13-1 انواع مداخله  90

  1-2-13-1 مداخله نوگرایانه  90

  2-2-13-1 مداخله فرهنگ گرایانه  91

  3-2-13-1 مداخله فرانوگرایانه  91

  4-2-13-1 مداخله مردم گرایانه  91

  14-1 سابقه برنامه ریزي و طرح هاي توسعه شهري در ایران  105

  1-14-1 مقدمه  105

  2-14-1 بیان مسئله و پیشینه بحث  105

  3-14-1 برنامههاي عمرانی بعد از انقلاب  137

  1-3-14-1 برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعی کشور  137

  2-3-14-1 برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعی کشور  140

  3-3-14-1 برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعی کشور  144

  4-3-14-1 برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعی کشور  148

  15-1 محملهاي قانونی مداخله در بافتهاي فرسوده شهري در ایران  150 

  -15-1 قوانینی که بعهده دولت گذاشته شده  151

  1-1-15-1 قانون توسعه برنامه چهارم جمهوري اسلامی ایران  151

  2-1-15-1 تبصره هاي قانونی جهت بافتهاي فرسوده  152

  16-1 مقایسه راهبردهاي مداخله در بافت هاي کهن شهري ایران در مقایسه با کشورهاي توسعه یافته 155

   

   فصل دوم: تاریخ و بازار قزوین

  1-2 تاریخ  163

  1-1-2 تاریخچه ي شهرستان قزوین  163

  2-1-2 وجه تسمیه  167

  3-1-2 آثار تاریخی  168

  2-2 مطالعه و شناخت بافت پیرامون  171

  1-2-2 بررسی سیر تکاملی و دوره بندي تاریخی بافت پیرامون  171

  1-1-2-2 نقشه شهر قزوین در دوره هاي تاریخی  172

  2-1-2-2 دروازه هاي قزوین  185

  2-2-2 بررسی سیر تکامل تاریخی بافت پیرامون و بنا  187

  1-2-2-2 مفهوم بازار  187

  2-2-2-2 مجموعه بازارها و سراهاي قزوین  199

  1-2-2-2-2 سراي وزیر  201

  2-2-2-2-2 کاروان سراي حاج رضا  205

  3-2-2-2-2 کاروان سراي نبی(راسته ي بزازها)  206

  4-1-2-2-2 مجموعه سعدالسلطنه  209

  3-2-2 نحوه استقرار و راه هاي دسترسی به بنا  211

  1-3-2-2 مصالح به کار رفته  212

  2-3-2-2 وروديهاي بازار  212

   

  فصل سوم: تیمچه سرباز 

   1-3شناخت تیمچه سرباز  215

  1-1-3 تاریخچه  215

  2-1-3 موقعیت بنا  219

  3-1-3 مطالعات معماري  222

   1-3-1-3 عملکرد فضاها و معرفی آنها به لحاظ کاربردي  222

  1-1-3-1-3 طبقه همکف  222

  1-1-1-3-1-3 ورودي  222

  2-1-1-3-1-3 هشتی  225

  3-1-1-3-1-3 حیاط  227

  4-1-1-3-1-3 حجره ها  229

  2-1-3-1-3 طبقه اول  232

  1-2-1-3-1-3 ایوان  232

  2-2-1-3-1-3 حجره هاي طبقه اول  237

  3-2-1-3-1-3 زیرزمین  239

  4-2-1-3-1-3 بام  243

  2-3-1-3 ویژگی هاي ساختاري و کالبدي  246

  1-2-3-1-3 پی(رابط بین باربرها و زمین)  246

  2-2-3-1-2 باربرها (تزئینات و جزئیات معماري)  246

  3-2-3-1-3 پوشش ها  252

  4-1-3 ویژگی هاي هنري  255

  1-4-1-3 تعیین محورهاي تقارن، هندسه بنا،   255

  2-3 آسیب شناسی  272

  1-2-3 عوامل مخل داخلی  273

  1-1-2-3 رطوبت  273

  2-1-2-3 بخشهاي تخریبی  277

  3-1-2-3 رانش ها  280

  2-2-3 عوامل خارجی  283

  1-2-2-3 دخل و تصرف در بنا  283

  2-2-2-3 ناهنجاريها  285

  3-2-2-3 الحاقات  292

  4-2-2-3 تاسیسات و تجهیزات  295

  3-3 بررسی و تشخیص عوارض ناشی از عوامل آسیب رسان در بنا  299

  1-3-3 آسیب هاي ساختاري 299

  1-1-3-3آسیب کف حیاط تیمچه  299

  2-1-3-3 آسیب کف ایوان  300

  3-1-3-3 آسیب آجر فرش ایوان طبقه اول  301

  4-1-3-3 آسیب ستون هاي چوبی  302

  5-1-3-3 آسیب پایه بنا  303

  6-1-3-3 شکاف در جرز  304

  7-1-3-3 آسیب مقرنس ها  305

  8-1-3-3 تخریب و ریختن آجرها  306

  9-1-3-3 پوسیدگی مصالح و ترك روي دیوار  307

  10-1-3-3 آسیب حجره ها  308

  11-1-3-3 تخریب کاشی هاي نما  309

  12-1-3-3 فرو ریختن کاشی هاي نما  310

  13-1-3-3 فرو ریختن آجرهاي سردر حجره  311

  14-1-3-3 کاشی هاي فرو ریخته سر در حجره ها  312

  15-1-3-3 تخریب حجره  313

  16-1-3-3 آسیب درب  314

  17-1-3-3 تخریب بخشی از نما  315

  18-1-3-3 آسیب پله  316

  19-1-3-3 از بین رفتن اندود روي پله  317

  20-1-3-3 آسیب بصري  318

  21-1-3-3 اغتشاش فضایی  319

  22-2-1-3 آسیب سقف  320

  23-1-3-3 تغییر در خطوط اصلی بنا  321

  24-1-3-3 مسدود کردن یکی از خطوط اصلی بنا  322

  25-1-3-3 انبارکالا در ورودي حجره ها  323

  26-1-3-3 تغییر رنگ آجرها  324

  27-1-3-3 از بین رفتن خطوط کاربندي  325

  28-1-3-3 از بین رفتن درب حجره ها  326

  29-1-3-3 اغتشاش در دید بصري  327 

   30-1-3-3سیم کشی روکار  329

  31-1-3-3 تغییر فرم قوس  330

  32-1-3-3 رویش گیاه بر آجر فرش ها  331

  33-1-3-3 پارك وسایل نقلیه  332

  34-1-3-3 تغییر شکل فرم طاق  333

  35-1-3-3 استفاده از درب و پنجره نامتعادل با بنا  334

  36-1-3-3 نصب غیراصولی درب هاي جدید  335

  37-1-3-3 دخل و تصرف غیر اصولی در بنا  336

  354  (swot 4-3 تدوین و ارائه راهبردهاي کلی(جدول

  5-3 باز زنده سازي بنا و تاثیرات آن  356

  1-3-3 پرسشنامه ها  373

  1-1-5-3 تحلیل نمودار پرسشنامهها  382

  2-1-5-3 نتیجه گیري  382

   

  فصل چهارم: طرح مرمت

  ارائه مبانی نظري مداخله  384

  1-1-4 ارزش هاي موجود از دست رفته در بناها  384

  1-1-1-4 کالبد بنا از لحاظ ویژگی معماري و اجتماعی  384

  2-1-4 اهداف و راهبردها و تعیین سبک هاي مرمتی  385

  385  (conservatio)n 1-2-1- 4 ح فاظت

  2-2-1-4 استحکام بخشی  385

  386  (restoration) 3-2-1-4 مرمت

  4-2-1-4 بازسازي  387

  5-2-1-4 آناستیلوزي  387

  6-2-1-4 توان بخشی  388

  3-1-4 برنامه مداخلات پیشنهادي  388

  1-3-1- 4 طرح مرمت  388

  2-3-1-4 الحاقات  402 

   

  فصل پنجم: طرح احیا 

  1-5 احیا و ملاحظات طراحی  405

  2-5 بررسی تغییرات، پیش و پس از باززنده سازي  407

  1-2-5 بررسی جزئیات تغییرات در طراحی  409

  منابع و مآخذ

  منابع فارسی  443 

   

   پیوست ها

  1-6 استان قزوین  447

  1-1-6 مقدمه  447

  2-1-6 ویژگی هاي جغرافیایی  448

  1-2-1-6 تقسیمات کشوري  448

  2-2-1-6 نقشه هاي هوایی استان  449

  3-2-1-6 موقعیت جغرافیایی استانِ قزوین  451

  4-2-1-6 زلزله خیزي منطقه  453

  5-2-1-6 توپوگرافی  454

  6-2-1-6 جهت استقرار  454

  3-1-6 ویژگی هاي اقلیمی  454

  1-3-1- 6 بادها  454

  2-3-1-6 تابش خورشید  456

  3-3-1-6 آب و هوا  457

  4-3-1- 6 بارش  458

  5-3-1-6 منابع آب  459

  4-1-6 ویژگی هاي فرهنگی،اجتماعی،اقتصادي  462

  1-4-1-6 جمعیت  462

  2-4-1-6 نژاد  463

  1-2-4-1-6 گروه هاي قومی ساکن در منطقه قزوین  463

  3-4-1-6 زبان  464

  4-4-1-6 دین  464

  5-1-6 شهرستان ها  465

  6-1-6  منابع اقتصادي  466

  7-1-6 فرهنگ عامه  467

  1-7-1-6 مراسم ها  467

  2-7-1-6 اعتقاد و باورها  475

  3-7-1-6 ادبیات شفاهی  476

  4-7-1-6 بازي ها  479

  5-7-1-6 پوشاك  479

  6-7-1-6 هنر  481

  2-6 مقایسه تطبیقی(نمونه موردي)  486

  1-2-6 تبریز، تیمچه مظفریه (بازار سراج ها)  486

  2-2-6 تهران، تیمچه مهدیه(ابتداي بازار کفاش ها)  489

  3-2-6 تهران، مجموعه ي حاجب الدوله (بازار کفاش ها)  491

  4-2-6 قم، تیم بزرگ (راسته ي اصلی بازار)  493

  5-2-6 کاشان، تیمچه ي امین الدوله  495

  6-2-6 اراك، تیمچه و سراي اکبریان  498

  چکیده انگلیسی  503 
  برچسب ها: دانلود رساله پایان نامه رشته معماری: باززنده سازي بناهاي تاریخی تأکید تیمچه سرباز قزوین
  

پشتیبانی شما

تمام فایلهای موجود در فروشگاه دارای امکان ضمانت بازگشت وجه می باشند در صورتی که محتوای فایل خریداری شده با توضیحات ارائه گرفته مطابقت نداشته یا دارای مشکل باشند.

گارانتی بازگشت وجه

تماس با ما

درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهام ، پیشنهاد و انتقاد میتوانید از طرق زیر با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس3887 049 0921 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

2,908 بازدید امروز
9,868 بازدید دیروز
14,988,260 بازدید کل
22,029 فروش موفق
927 تعداد کاربران
21,001 تعداد فایل

شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا