دسته بندی ها

تحليل عددي سهبعدی پايداري استاتيكي و ديناميكي شيروانيهاي مهم پرديس دانشگاه ياسوج

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : تحليل عددي سهبعدی پايداري استاتيكي و ديناميكي شيروانيهاي مهم پرديس دانشگاه ياسوج - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

دسته بندی: پایان نامه و پروژه دانشگاهی » رشته عمران‌و‌نقشه برداری

تعداد مشاهده: 205 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 140

حجم فایل:26,606 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 7,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

  فهرست مطالب


  عنوان                                                                                                                                    صفحه

  فصل اول: مقدمه
   
  مقدمه ..................................................................................................................................................................................    1     

  فصل دوم: تعریف و تاریخچهی زمین لغزش
   
  تاریخچه و آمار زمینلغزش .................................................................................................................................................    3       
  زمینلغزشهای اتفاق افتاده در ایران ..................................................................................................................    3       
  زمینلغزشهای اتفاق افتاده در خارج از ایران ...................................................................................................    4       
   تعریف زمینلغزش ...............................................................................................................................................................    5       
  طبقهبندی زمینلغزش .........................................................................................................................................................    7       
  ریزش(falls ) .........................................................................................................................................................    8       
  واژگونی(topple ) .................................................................................................................................................    8       
  لغزش (slide ) ......................................................................................................................................................    8       
  لغزش دورانی ...........................................................................................................................................    9       
  لغزش انتقالی ...........................................................................................................................................    9       
  سیلان(  flow) .......................................................................................................................................................    9       
  عوامل ناپایدار کنندهی شیروانیها ....................................................................................................................................    13       
  مهمترین عوامل داخلی ...........................................................................................................................................    13       
  افزایش فشار آبمنفذی توده ...............................................................................................................    13       
  افزایش وزن مخصوص تودهی خاکی ..................................................................................................    13       
  زمین شناسی منطقه ..............................................................................................................................    13       
  هندسه و توپوگرافی ...............................................................................................................................    14       
  یخزدگی و ذوب یخها ............................................................................................................................    14       
  مهمترین عوامل خارجی ........................................................................................................................................    14       
  عملیات ساختمانی .................................................................................................................................    14       
  پوشش گیاهی .........................................................................................................................................    14       
  زلزله و ارتعاشات و تاثیر گسل .............................................................................................................    14     

  فصل سوم: روشهای تحليل پايداری شيروانیها
   
  مقدمه .......................................................................................................................................................................................    15       
  تحلیل پایداری شیروانی .......................................................................................................................................................    15       
  روشهای تحلیل پایداری شیروانیها .................................................................................................................................    16     
  عنوان                                                                                                                                    صفحه

   
  روشهای تعادل حدی .............................................................................................................................................    16       
  روشهای آنالیز حدی ..............................................................................................................................................    18       
  روشهای المان محدود( Finite Elements) ................................................................................................     19       
  روشهای تفاضل محدود( Finite Difference) ..........................................................................................    19       
  روشهای احتمالی ....................................................................................................................................................    19       
  روش شبکهی خطوط تغییر طول صفر( Zero Extention Line) ..........................................................    20       
  سطوح گسیختگی منحنی ....................................................................................................................................................    20       
  روش کلی قطعات(Slice Method) یا روش کامل بیشاپ ..........................................................................    21       
  روش بیشاپ اصلاحی( Bishop,s Simplified Method) .....................................................................    24       
  روش مرگنسترن- پرایس ........................................................................................................................................    25       
  ضریب اطمینان ..............................................................................................................................................................    26       
  سطح لغزش بحرانی ..................................................................................................................................................    26       
  روش خطوط هم ضریب اطمینان .........................................................................................................................    27       
  روش جستجو ............................................................................................................................................................    27       
  ضریب اطمینان مجاز ..............................................................................................................................................    27       
  شیب بحرانی( Critical Slope) .......................................................................................................................    28       
  تنش کل و تنش مؤثر( Total Stress and Effective Stress) ......................................................................    29       
  شکافهای کششی و بارگذاری زلزله .................................................................................................................................    29       
  شکافهای کششی ....................................................................................................................................................    29       
  تحلیل شبه استاتیکی شیب برای بارگذاری لرزهای ..........................................................................................    30       
  روش نیومارک(  Newmark Method) ........................................................................................................    31       
  تحلیل دینامیکی شیبها ........................................................................................................................................    32     

  فصل چهارم: روشهای پايدارسازی شيروانیها
   
  مقدمه .......................................................................................................................................................................................    33       
  روش اصلاح هندسي شيب ..................................................................................................................................................    34       
  خاكبرداري در پنجه جهت ايجاد زمينهی تداوم لغزش تا رسيدن به پايداري ............................................    34       
  برداشت و جايگزيني مصالح لغزشي ......................................................................................................................    34       
  باربرداري از دامنه به وسيله حفر ترانشه در رأس لغزش و كاهش ارتفاع آن ...............................................    35       
  باربرداري موضعي در رأس .....................................................................................................................................    35       
  كاهش كلي شيب .....................................................................................................................................................    36       
  تراس بندي ................................................................................................................................................................    36       
  افزايش وزن پنجه به طريق خاكريزي ..................................................................................................................    37       
  روش طراحي و اجرا ..................................................................................................................................................    38       
  روشهای زهكشي ..................................................................................................................................................................    40       
  تاریخچهی استفاده از روشهای زهکشی ............................................................................................................    40       
  اقسام زهكشها و اصول روشهاي زهكشي ........................................................................................................    40       
  زهكشي سطحي .......................................................................................................................................    41     
  عنوان                                                                                                                                    صفحه

   
  زهكشي آبهاي زيرزميني ....................................................................................................................    42       
  زهكشي آبهاي زيرزميني كمعمق ................................................................................................    42       
  زهكشي آ ب هاي زيرزميني عميق ................................................................................................    42       
  نتيجه گيري ...............................................................................................................................................................    45       
  پايدارسازي با تكنيكهاي بيومهندسي .............................................................................................................................    45       
  اثرات مثبت و منفي پوشش گياهي در پايدارسازي دامنهها ...........................................................................    46       
  اثرات مثبت ...............................................................................................................................................    46       
  اثرات منفي ...............................................................................................................................................    47       
  روشهاي پايدارسازي مكانيكي ...........................................................................................................................................    49       
  سازههای حایل یا مقید کننده ...............................................................................................................................    50       
  دیوارهای حایل( Retaining Walls) ............................................................................................    50       
  طراحی دیوار حائل ..................................................................................................................................    51       
  سپر بتنی( Drilled Shaft Walls) ...............................................................................................    53       
  دیوارهای پشتبند دار( Tieback Walls) ....................................................................................    53       
  مسلح کردن شیب ....................................................................................................................................................    54       
  شمع کوبی( Drive Piles) ................................................................................................................    54       
  میلمهارهای خاکی( Soil Nailing) ...............................................................................................    55       
  ستونهای سنگی( stone Columns) ...........................................................................................    57       
  شبکههای مایکروپایل( Reticulated Micropiles) ................................................................    59       
  بهسازی خاک( Soil Improvement) ...........................................................................................................    60       
  تثبیت خاک بوسیلهی آهک ..................................................................................................................    60       
  تثبیت خاک به وسیلهی سیمان ...........................................................................................................    61       
  تثبیت خاک به وسیلهی خاکستر بادی ..............................................................................................    61       
  روش الکترواسمز(Electro Osmosis ) .........................................................................................    62     

  فصل پنجم: مطالعات منطقهای محدودهی مورد مطالعه
   
  مقدمه .......................................................................................................................................................................................    63       
  موقعیت منطقهی مورد مطالعه ...........................................................................................................................................    63       
  خصوصیات آب و هوایی و اقلیمی منطقهی یاسوج ........................................................................................................    64       
  آب و هوا ............................................................................................................................................................................    64       
  بارش ماهانه .......................................................................................................................................................................    65       
  اقلیم شناسی ......................................................................................................................................................................    65       
  زمینشناسی منطقهی مورد مطالعه ...................................................................................................................................    66       
  وضعیت لرزهخیزی منطقهی مورد مطالعه ........................................................................................................................    66       
  نتیجهگیری ..............................................................................................................................................................................    68     

  فصل ششم: کاوشهای صحرایی و مطالعات ژئوتکنیک در محدودهی مورد نظر
   
  مقدمه .......................................................................................................................................................................................    69     
  عنوان                                                                                                                                    صفحه

   
  تعیین وضعیت زیر سطحی منطقهی مورد مطالعه .........................................................................................................    69       
  آزمایشهای آزمایشگاهی .......................................................................................................................................    70       
  تعیین هندسهی شیب ..........................................................................................................................................................    74       
  پلان مقاطع ................................................................................................................................................................    75       
  مقاطع و لایهبندی آنها ............................................................................................................................................    75       
  مقطع F-F ...............................................................................................................................................    75       
  مقطع E-E ...............................................................................................................................................    76       
  مقطع D-D ..............................................................................................................................................    77       
  مقطع C-C ...............................................................................................................................................    78       
  مقطع B-B ...............................................................................................................................................    79       
  مقطع A-A ..............................................................................................................................................    80     

  فصل هفتم: آنالیز پایداری شیروانی با استفاده از نرمافزار PLAXIS و Geo Slope
   
  مقدمه .......................................................................................................................................................................................    82       
  معرفی نرمافزار PLAXIS ................................................................................................................................................    82       
  نحوهی محاسبهی ضریب اطمینان توسط نرمافزار PLAXIS ....................................................................    84       
  معرفی نرمافزارGEO SLOPE\ slope/w  ...............................................................................................................    85       
  نحوهی محاسبهی ضریب اطمینان توسط نرمافزار slope/w .......................................................................    85       
  تحلیل پایداری مقاطع مختلف با استفاده از هر دو نرمافزار ..........................................................................................    86       
  تحلیل پایداری مقاطع در حالت استاتیکی( زهکشی شده) .............................................................................    87       
  تحلیل پایداری مقطع F-F .......................................................................................................................    87       
  تحلیل پایداری مقطع E-E ......................................................................................................................    94       
  تحلیل پایداری مقطع D-D .....................................................................................................................    99       
  تحلیل پایداری مقطع C-C ......................................................................................................................    105       
  تحلیل پایداری مقطع B-B ......................................................................................................................    110       
  تحلیل پایداری مقطع A-A .....................................................................................................................    115       
  تحلیل پایداری در حالت دینامیکی ( زهکشی نشده) .......................................................................................    118       
  تحلیل پایداری مقطع F-F .......................................................................................................................    119       
  تحلیل پایداری مقطع E-E ......................................................................................................................    122       
  تحلیل پایداری مقطع D-D .....................................................................................................................    125       
  تحلیل پایداری مقطع C-C ......................................................................................................................    128       
  تحلیل پایداری مقطع B-B ......................................................................................................................    129       
  تحلیل پایداری مقطع A-A .....................................................................................................................    130     

  فصل هشتم: نتیجهگیری و تحلیل نتایج
   
  مقدمه .......................................................................................................................................................................................    132       
  تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی مقاطع مختلف ...............................................................................................    132       
  مقطع F-F .................................................................................................................................................................    133     
  عنوان                                                                                                                                    صفحه

   
  تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی  برای تحلیل در حالت استاتیکی .................................    133       
  تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی برای تحلیل در حالت دینامیکی( شبه استاتیکی) ...    133       
  مقطع E-E ................................................................................................................................................................    134       
  تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی  برای تحلیل در حالت استاتیکی .................................    134       
  تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی برای تحلیل در حالت دینامیکی( شبه استاتیکی) ...    134       
  مقطع D-D ...............................................................................................................................................................    135       
  تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی  برای تحلیل در حالت استاتیکی .................................    135       
  تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی برای تحلیل در حالت دینامیکی( شبه استاتیکی) ...    135       
  مقطع C-C ...............................................................................................................................................................    136       
  تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی  برای تحلیل در حالت استاتیکی .................................    136       
  تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی برای تحلیل در حالت دینامیکی( شبه استاتیکی) ...    136       
  مقطع B-B ...............................................................................................................................................................    137       
  تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی  برای تحلیل در حالت استاتیکی .................................    137       
  تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی برای تحلیل در حالت دینامیکی( شبه استاتیکی) ...    138       
  مقطع A-A ...............................................................................................................................................................    138       
  تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی  برای تحلیل در حالت استاتیکی .................................    138       
  تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی برای تحلیل در حالت دینامیکی( شبه استاتیکی) ...    139       
  نتیجهگیری کلی ....................................................................................................................................................................    139     
  منابع ...................................................................................................................................................................................................    140
  پیوستها ............................................................................................................................................................................................    142  

      


  فهرست جداول


  عنوان                                                                                                                                     صفحه

   
  جدول 2-1: طبقهبندی زمین لغزش بر حسب سرعت ...........................................................................................................    7       
  جدول 2-2: طبقهبندی زمین لغزش بر حسب سرعت ...........................................................................................................    7       
  جدول 2-3: طبقهبندی زمین لغزش بر حسب عمق تاًثیر .....................................................................................................    8       
  جدول 3-1: روشهای مختلف تعادل حدی در تحلیل پایداری شیب .................................................................................    17       
  جدول 3-2: روشهای عمومی تحلیل پایداری شیب با توجه به شرایط زمینشناسی ....................................................    18       
  جدول 3-3: ضرایب اطمینان مجاز برخی از کشورها ..............................................................................................................    28       
  جدول 4-1: تأثير ريشهها بر پايداري دامنه ..............................................................................................................................    49       
  جدول 4-2: اثر مكانيزمهاي هيدرمکانیکی پوشش گیاهی ....................................................................................................    50       
  جدول 5-1: بارش ماهانه در دورهی آماری 1990 تا 2005 .................................................................................................    66       
  جدول 6-1: استانداردهاي انجام آزمايشات مختلف .................................................................................................................    71       
  جدول 6-2: نتایج آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهی گمانهی 1 (BH1 ) ....................................................................    72       
  جدول 6-3: نتایج آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهی گمانهی 2 (BH2 ) ....................................................................    73       
  جدول 6-4: نتایج آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهی گمانهی 3 (BH3 ) ....................................................................    73       
  جدول 6-5: نتایج آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهی گمانهی 4 (BH4 ) ....................................................................    73       
  جدول 6-6: نتایج آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهی گمانهی 5 (BH5 ) ....................................................................    74       
  جدول 6-7: نتایج آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهی گمانهی 6 (BH6 ) ....................................................................    74       
  جدول 6-8: نتایج آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهی گمانهی 7 (BH7 ) ....................................................................    74       
  جدول 6-9: نتایج آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهی گمانهی 8 (BH8 ) ....................................................................    75       
  جدول 6-10: نتایج آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهی گمانهی 9 (BH9 ) .................................................................    75       
  جدول 6-11: مشخصات لایههای مقطع  F-F ........................................................................................................................    77       
  جدول 6-12: مشخصات لایههای مقطع  E-E ........................................................................................................................    78       
  جدول 6-13: مشخصات لایههای مقطع  D-D ......................................................................................................................    79       
  جدول 6-14: مشخصات لایههای مقطع  C-C .......................................................................................................................    80       
  جدول 6-15: مشخصات لایههای مقطع  B-B .......................................................................................................................    81       
  جدول 6-16: مشخصات لایههای مقطع  A-A ......................................................................................................................    82       
  جدول 7-1: سطح آب زیرزمینی در حالت 1 ............................................................................................................................    88       
  جدول 7-2: سطح آب زیرزمینی در حالت 2 ............................................................................................................................    89       
  جدول 7-3: سطح آب زیرزمینی در حالت 3 ............................................................................................................................    90       
  جدول 7-4: سطح آب زیرزمینی در حالت 4 ............................................................................................................................    91       
  جدول 7-5: سطح آب زیرزمینی در حالت 5 ............................................................................................................................    92       
  جدول 7-6: سطح آب زیرزمینی در حالت 6 ............................................................................................................................    93     

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

   
  جدول 7-7: سطح آب زیرزمینی در حالت 7 ............................................................................................................................    94       
  جدول 7-8: سطح آب زیرزمینی در حالت 1 ............................................................................................................................    95       
  جدول 7-9: سطح آب زیرزمینی در حالت 2 ............................................................................................................................    96       
  جدول 7-10: سطح آب زیرزمینی در حالت 3 .........................................................................................................................    97       
  جدول 7-11: سطح آب زیرزمینی در حالت 4 .........................................................................................................................    97       
  جدول 7-12: سطح آب زیرزمینی در حالت 5 .........................................................................................................................    98       
  جدول 7-13: سطح آب زیرزمینی در حالت 6 .........................................................................................................................    99       
  جدول 7-14: سطح آب زیرزمینی در حالت 7 .........................................................................................................................    99       
  جدول 7-15: سطح آب زیرزمینی در حالت 1 .........................................................................................................................    101       
  جدول 7-16: سطح آب زیرزمینی در حالت 2 .........................................................................................................................    101       
  جدول 7-17: سطح آب زیرزمینی در حالت 3 .........................................................................................................................    102       
  جدول 7-18: سطح آب زیرزمینی در حالت 4 .........................................................................................................................    102       
  جدول 7-19: سطح آب زیرزمینی در حالت 5 .........................................................................................................................    104       
  جدول 7-20: سطح آب زیرزمینی در حالت 6 .........................................................................................................................    105       
  جدول 7-21: سطح آب زیرزمینی در حالت 7 .........................................................................................................................    105       
  جدول 7-22: سطح آب زیرزمینی در حالت 4 .........................................................................................................................    107       
  جدول 7-23: سطح آب زیرزمینی در حالت 5 .........................................................................................................................    108       
  جدول 7-24: سطح آب زیرزمینی در حالت 6 .........................................................................................................................    110       
  جدول 7-25: سطح آب زیرزمینی در حالت 7 .........................................................................................................................    111       
  جدول 7-26: سطح آب زیرزمینی در حالت 4 .........................................................................................................................    112       
  جدول 7-27: سطح آب زیرزمینی در حالت 5 .........................................................................................................................    113       
  جدول 7-28: سطح آب زیرزمینی در حالت 6 .........................................................................................................................    114       
  جدول 7-29: سطح آب زیرزمینی در حالت 7 .........................................................................................................................    115       
  جدول 7-30 سطح آب زیرزمینی در حالت 4 ..........................................................................................................................    116       
  جدول 7-31 سطح آب زیرزمینی در حالت 5 ..........................................................................................................................    117       
  جدول 7-32 سطح آب زیرزمینی در حالت 6 ..........................................................................................................................    117       
  جدول 7-33 سطح آب زیرزمینی در حالت 7 ..........................................................................................................................    117       
  جدول 7-34 سطح آب زیرزمینی در حالت 1 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    121       
  جدول 7-35 سطح آب زیرزمینی در حالت 2 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    121       
  جدول 7-36 سطح آب زیرزمینی در حالت 3 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    121       
  جدول 7-37 سطح آب زیرزمینی در حالت 4 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    121       
  جدول 7-38 سطح آب زیرزمینی در حالت 5 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    122       
  جدول 7-39 سطح آب زیرزمینی در حالت 6 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    122       
  جدول 7-40 سطح آب زیرزمینی در حالت 7 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    122       
  جدول 7-41 سطح آب زیرزمینی در حالت 1 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    123       
  جدول 7-42 سطح آب زیرزمینی در حالت 2 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    123       
  جدول 7-43 سطح آب زیرزمینی در حالت 3 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    124       
  جدول 7-44 سطح آب زیرزمینی در حالت 4 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    125     

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

   
  جدول 7-45 سطح آب زیرزمینی در حالت 5 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    125       
  جدول 7-46 سطح آب زیرزمینی در حالت 6 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    125       
  جدول 7-47 سطح آب زیرزمینی در حالت 7 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    126       
  جدول 7-48 سطح آب زیرزمینی در حالت 1 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    126       
  جدول 7-49 سطح آب زیرزمینی در حالت 2 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    127       
  جدول 7-50 سطح آب زیرزمینی در حالت 3 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    128       
  جدول 7-51 سطح آب زیرزمینی در حالت 4 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    128       
  جدول 7-52 سطح آب زیرزمینی در حالت 5 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    128       
  جدول 7-53 سطح آب زیرزمینی در حالت 6 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    128       
  جدول 7-54 سطح آب زیرزمینی در حالت 7 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    129       
  جدول 7-55 سطح آب زیرزمینی در حالت 4 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    130       
  جدول 7-56 سطح آب زیرزمینی در حالت 5 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    130       
  جدول 7-57 سطح آب زیرزمینی در حالت 6 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    130       
  جدول 7-58 سطح آب زیرزمینی در حالت 7 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    131       
  جدول 7-59 سطح آب زیرزمینی در حالت 4 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    131       
  جدول 7-60 سطح آب زیرزمینی در حالت 5 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    132       
  جدول 7-61 سطح آب زیرزمینی در حالت 6 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    132       
  جدول 7-62 سطح آب زیرزمینی در حالت 7 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    132       
  جدول 7-63 سطح آب زیرزمینی در حالت 4 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    133       
  جدول 7-64 سطح آب زیرزمینی در حالت 5 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    133       
  جدول 7-65 سطح آب زیرزمینی در حالت 6 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    133       
  جدول 7-66 سطح آب زیرزمینی در حالت 7 و ضریب زلزلهی 0.1 ...................................................................................    133     


  فهرست شکلها


  عنوان                                                                                                                                    صفحه

   
  شکل 2-1 منحنی تنش – کرنش برای گسیختگی نوع اول و دوم ......................................................................................    6       
  شکل 2-2 انواع زمينلغزشها ......................................................................................................................................................    10       
  شکل 2-3 مثالهایي از سنگ افتها ..........................................................................................................................................    11       
  شکل 2-4 انواع لغزشهاي چرخشي ...........................................................................................................................................    12       
  شکل 2-5 انواع لغزشهاي انتقالي ..............................................................................................................................................    12       
  شکل 3-1 روش کلی قطعات( فرجلاند و کران، 1977) ........................................................................................................    21       
  شکل 3-2 دياگرام ضريب  در مقابل زاويه شيب سطح تحتاني قطعه .........................................................................    22       
  شکل 3-3 نظریههای مختلف برای فرضهای سادهکننده .....................................................................................................    24       
  شکل 3-4 توابع نمونهی زاویهی شیب بین قطعهای ...............................................................................................................    26       
  شکل 3-5 چگونگی وضعیت نیروها در روش سادهی شبه استاتیکی ..................................................................................    30       
  شکل 3-6 تعیین جابجایی ناشی از زلزله با روش نیومارک ...................................................................................................    32       
  شکل 4-1 باربرداری از قسمت فوقانی شیب .............................................................................................................................    36       
  شکل 4-2 تراس بندی در دامنههای خاکی ..............................................................................................................................    37       
  شکل 4-3 مثالی از یک خاکریز پنجهای( 1987 Leventhal and Mostyn ) .........................................................    38       
  شکل 4-4 انواع شبکههای زهکشی سطحی ..............................................................................................................................    42       
  شکل 4-5 احداث یک معبر آب بزرگ مقیاس در یک تودهی لغزش ..................................................................................    43       
  شکل 4-6 مقطع یک چاه زهکشی آب زیر زمینی ...................................................................................................................    44       
  شکل 4-7 افت سطح آب زیرزمینی در اثر چاه زهکشی ........................................................................................................    44       
  شکل 4-8 مقطع عرضی قنات .....................................................................................................................................................    45       
  شکل 4-9 ديوار حايل وزنی با مصالح بنايي ..............................................................................................................................    51       
  شکل 4-10 تناسب هندسي ديوار طرهاي .................................................................................................................................    52       
  شکل 4-11 تمهيدات زهكش در پشت ديوار حائل .................................................................................................................    53       
  شکل 4-12 استفاده از سپر بتنی برای پایدارسازی شیب .....................................................................................................    54       
  شکل 4-13 استفاده از دیوارهای پشتبند دار برای پایدارسازی شیب ..............................................................................    55       
  شکل 4-14 استفاده از شمعکوبی برای پایدارسازی شیب ....................................................................................................    56       
  شکل 4-15 مراحل اجرای میلمهارهای خاکی( soil nailing) .......................................................................................    57       
  شکل 4-16 جزئیات مربوط به یک میلمهار خاکی( soil nail) ........................................................................................    58       
  شکل 4-17- الف: اجرای ستون سنگی به روش تر- تغذیه از بالا( Vibro replacement) .....................................    59       
  شکل 4-17- ب: اجرای ستون سنگی به روش خشک- تغذیه از بالا .................................................................................    59       
  شکل 4-18 نمای شماتیک روش ستونهای سنگی برای پایدارسازی شیب ناپایدار .......................................................    60       
  شکل 5-1 جدیدترین عکس هوایی از منطقهی مورد مطالعه ...............................................................................................    65     

  عنوان                                                                                                                                    صفحه

   
  شکل 5-2 نقشهی پهنهبندی خطر لرزهخیزی کشور ایران ...................................................................................................    68       
  شکل 5-3 گسلهای اطراف شهر یاسوج ....................................................................................................................................    69       
  شکل 6-1 نقشهی جانمایی گمانهها در محدودهی شیروانی مورد مطالعه .........................................................................    72       
  شکل 6-2 پلان مقاطع در نظر گرفته شده برای تحلیل پایداری در محدودهی شیروانی مورد مطالعه ......................    76       
  شکل 6-3 مقطع F-F  لایه بندی شده با توجه به محل گمانهها ......................................................................................    77       
  شکل 6-4 مقطع E-E  لایه بندی شده با توجه به محل گمانهها .....................................................................................    78       
  شکل 6-5 مقطع D-D  لایه بندی شده با توجه به محل گمانهها ....................................................................................    79       
  شکل 6-6 مقطع C-C  لایه بندی شده با توجه به محل گمانهها .....................................................................................    80       
  شکل 6-7 مقطع B-B  لایه بندی شده با توجه به محل گمانهها .....................................................................................    81       
  شکل 6-8 مقطع A-A  لایه بندی شده با توجه به محل گمانهها ....................................................................................    82       
  شکل 7- 1 موقعيت نقاط جابجایي و تنش در المانهای 6 و 15 گرهی .............................................................................    84       
  شکل 7- 2 نحوهی ترسیم خطوط جریان و هم پتانسیل در PLAXIS ..........................................................................    85       
  شکل 7- 3 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 1- 1(PLAXIS 2D) .............................................    89       
  شکل 7- 4 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 2- 1(PLAXIS 3D) .............................................    89       
  شکل 7- 5 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 3-1(PLAXIS 2D) ..............................................    90       
  شکل 7- 6 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 3-1 (Geo Slope) ..................................................    90       
  شکل 7- 7 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 4-3 (PLAXIS 2D) .............................................    91       
  شکل 7- 8 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 4-1(PLAXIS 3D) ..............................................    91       
  شکل 7- 9 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 4-2(Geo Slope) ...................................................    92       
  شکل 7- 10 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 5-2(Geo Slope)  ..............................................    92       
  شکل 7- 11 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 6-1(PLAXIS 3D) ...........................................    93       
  شکل 7- 12 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 6-2 (PLAXIS 2D) ..........................................    93       
  شکل 7- 13 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 7-2(PLAXIS 3D) ...........................................    94       
  شکل 7- 14 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 7-3(Geo Slope) ................................................    94       
  شکل 7- 15 تغییر شکلهای ایجاد شده ناشی از بار وزن توده با شرایط آب حالت 4 ...................................................           
  شکل 7- 15 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 1-3 .............................................................................    95       
  شکل 7- 16 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 1-3 .............................................................................    96       
  شکل 7- 17 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 1-2 .............................................................................    97       
  شکل 7- 18 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 4-2 .............................................................................    97       
  شکل 7- 19 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 4-4 .............................................................................    98       
  شکل 7- 20 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 4-4 .............................................................................    98       
  شکل 7- 21 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 5-1 .............................................................................    99       
  شکل 7- 22 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 7-2 .............................................................................    100       
  شکل 7- 23 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 7-2 .............................................................................    100       
  شکل 7- 22 تغییر شکلهای ایجاد شده ناشی از بار وزن توده 4 .......................................................................................    101       
  شکل 7- 25 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالتهای 3-4 .....................................................................     102       
  شکل 7- 26 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 4-2 .............................................................................    103       
  شکل 7- 27 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 4-3 .............................................................................    103     

  عنوان                                                                                                                                    صفحه

   
  شکل 7- 28 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 4-3 .............................................................................    103       
  شکل 7- 29 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 5-1 .............................................................................    104       
  شکل 7- 30 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 5-3 .............................................................................    104       
  شکل 7- 31 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 7-3 .............................................................................    105       
  شکل 7- 32 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 7-3 .............................................................................    106       
  شکل 7- 33 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 7-3 .............................................................................    106       
  شکل 7- 34 تغییر شکلهای ایجاد شده ناشی از بار وزن توده با شرایط آب حالت 4 ...................................................    107       
  شکل 7- 35 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 4-1 .............................................................................    107       
  شکل 7- 36 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 4-1 .............................................................................    108       
  شکل 7- 37 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 4-1 .............................................................................    108       
  شکل 7- 38 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 5-2 .............................................................................    109       
  شکل 7- 39 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 5-2 .............................................................................    109       
  شکل 7- 40 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 4، 5 و 6-3 ................................................................    109       
  شکل 7- 41 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 6-4 و 7-3 ................................................................    110       
  شکل 7- 42 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 6-4 و 7-3 ................................................................    110       
  شکل 7- 43 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 7-2 .............................................................................    111       
  شکل 7- 44 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 7-2 .............................................................................    111       
  شکل 7- 45 تغییر شکلهای ایجاد شده ناشی از بار وزن توده با شرایط آب حالت 4 ...................................................    112       
  شکل 7- 46 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 4-1 .............................................................................    112       
  شکل 7- 47 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 4-1 .............................................................................    113       
  شکل 7- 48 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 5-2 .............................................................................    113       
  شکل 7- 49 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 6-3 .............................................................................    114       
  شکل 7- 50 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 6-3 .............................................................................    114       
  شکل 7- 51 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 6-2 .............................................................................    115       
  شکل 7- 52 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 6-2 .............................................................................    115       
  شکل 7- 53 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 4-1 .............................................................................    116       
  شکل 7- 54 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 4-2 .............................................................................    116       
  شکل 7- 55 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 6-1 .............................................................................    117       
  شکل 7- 56 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 7-1 .............................................................................    118       
  شکل 7- 57 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 7-1 .............................................................................    118       
  شکل 7- 58 ضریب زلزلهی شبه استاتیکی لحاظ شده برای بعضی از سدها در کشورهای مختلف ............................    120       
  شکل 7- 59 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 6-3 ............................................................................    122       
  شکل 7- 60 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 7-1 ............................................................................    123       
  شکل 7- 61 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 3-1 ............................................................................    124       
  شکل 7- 62 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 3-1 .............................................................................    124       
  شکل 7- 63 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 4-4 .............................................................................    125       
  شکل 7- 64 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 1-2 .............................................................................    126       
  شکل 7- 65 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 2-3 .............................................................................    127     

  عنوان                                                                                                                                    صفحه

   
  شکل 7- 66 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 2-4 ..............................................................................    127       
  شکل 7- 67 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 6-3 ..............................................................................    129       
  شکل 7- 68 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 7-1 .............................................................................    129       
  شکل 7- 69 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 4-1 .............................................................................    131       
  شکل 7- 70 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 6-1 .............................................................................    133       
  شکل 8- 1 سطح لغزش با کمترین ضریب اطمینان برای حالت 7-3 ................................................................................    135     

   فصل اول
  مقدمه


  مقدمه 
  در ايران سالانه تعداد زيادي زمينلغزش به ثبت ميرسد كه با توجه به زيانهايي كه به اين ترتيب و  بر اثر لغزشزمين به وجود ميآيد، شناسايي و بررسي تودههاي لغزشي و انجام تحليل پايداري به منظور ارائه راهكارهاي پايدارسازي آن ضرورت مييابد. زمينلغزش سيمره در رشتهكوه زاگرس يكي از بزرگترين و كميابترين زمينلغزشهاي جهان ميباشد كه در زمان ماقبل تاريخ اتفاق افتاده است. همچنين زمين لغزشهاي ناشي از زلزله خرداد 1369 منجيل در شمال ايران با 200 كشته و مدفون شدن روستاهاي فتلك و گلديان به همراه اهالي آنها و نيز زمينلغزشهاي ناشي از بارندگيهاي سنگين سال 1372 در گيلان با 6 نفركشته و ويران شدن بيش از 1600 خانهی مسكوني، از جمله زمينلغزشهاي مهم در ايران به شمار ميآيند كه موجب توجه بيشتر مجامع علمي به اين پديده گرديده است]10[.
  جالب توجه است كه با وجود پيشرفتهاي زيادي كه در تجزيه و تحليل مكانيسم زمينلغزشها انجام گرفته است، هنوز نميتوان زمان وقوع يك زمينلغزش را پيشبینی كرد. نخستين نشانهاي كه لغزش زمين را در آيندهاي نزديك بازگو ميكند، تركهاي سطحي است كه در بخش بالايي شيبها، موازي راستاي دامنه بوجود ميآيند و بطور فزايندهاي گسترش مييابند. با پرشدن تدريجي آبهاي سطحي در اين تركها، تودهي خاكي يا سنگي ضعيفتر ميشود، نيروي رانش افقي افزايش مييابد و لغزشزمين آغاز ميشود. از آنجا كه گسيختگي در تودهی سنگ ممكن است به تدريج و به صورت پيشرونده روي دهد، بنابراين تنش برشي ميانگين كه به مقدار زيادي از مقاومت برشي تودهی     سنگي- خاكی بيشتر است، ميتواند لغزش زمين را موجب شود.
  تبديل مناطق شيبدار به مناطق مسكوني و ساخت و ساز و فعاليتهاي عمراني بر روي شيروانيها،       بهمنظور احداث راه، ساختمان و... و بطور كلي برهمزدن توپوگرافي زمين، سبب ايجاد زمين لغزشهاي بسيار ميگردد كه پيامدهاي آن، خطرات جاني و مالي براي ساكنان مستقر بر روي اينگونه شيروانيها، ديركردهاي ناخواسته و افزايش هزينه براي فعاليتهاي عمراني است. لذا با توجه به زيانهايي كه به
  اين ترتيب و بر اثر لغزش زمين به وجود ميآيد، شناسايي و بررسي تودههاي لغزشي و انجام تحليل پايداري به منظور ارائه راهكارهاي پايدارسازي آن ضرورت مييابد. ناديده گرفتن راهكارهاي پيشنهادي جهت پايدارسازي باعث از دست رفتن عملكرد در نظر گرفته شده براي آن شيب و يا حتي باعث از دست دادن جان عدهاي از انسانها ميگردد.
  منطقهی مورد مطالعه تپهی واقع در محوطهی دانشگاه یاسوج میباشد که احداث ساختمانهای متعدد مسکونی همچون خوابگاههای خواهران و همچنین ساختمانهای خدماتی مانند سلف سرویس مرکزی، ساختمان بانک، ساختمان کتابخانهی مرکزی، ساختمان حسینیه( هنوز احداث نشده) و مسجد دانشگاه و  به علاوه وجود جادهی دسترسی به این اماکن در سطح شیروانی، لزوم توجه به وضعیت پایداری این منطقه را افزایش داده است. بدين منظور ساختارهاي زمين‌شناسي و ژئوتكنيكي گستره طرح مورد مطالعه قرار گرفت و جهت درك هر چه بهتر دلايل بروز ناپايداري، عمليات صحرایي و آزمايشگاهي نسبتاً جامعي شامل: نقشهبرداری محدودهی مورد مطالعه، آزمايشات محلي، حفر    چاههاي دستي و ماشيني به همراه نمونه‌برداري و همچنين مطالعه ترانشههای احداث شدهی موجود در محدودهی طرح، انجام شد. 
  اين تحقيق در پي آن است كه با شناسايي محدودهی مورد مطالعه، عوامل مؤثر در ناپايداري  شيبها را مورد بررسي قرار داده و سپس با استفاده از نرمافزارهای پلکسیس و ژئو اسلوپ به تحليل پايداري شيبها بپردازد و در صورت ناپايداري، نواحی آسیبپذیر را شناسایی کرده و راهكارهايي را جهت بهبود خاک این نواحی ارائه دهد.

  فصل دوم
  تعریف و تاریخچهی زمین لغزش


  تاریخچه و آمار زمینلغزش
  موضوع زمینلغزش در بعضی از کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. در اینجا به چند نمونه از این زمینلغزشها اشاره میکنیم.


  زمینلغزشهای اتفاق افتاده در ایران
  در ایران به دلیل نبودن آمار دقیق، زمینلغزشها به طور کامل ثبت نشدهاند. اما آمار پراکنده حکایت از بالا بودن خطر زمینلغزش در ایران دارند. در طول تاریخ رشتهکوههای البرز و زاگرس شاهد    زمینلغزشهای عظیمی در دامنههای خود بودهاند. آمارها، خسارات وارده از زمینلغزش در ایران را بیشتر از یکصد میلیون دلار در سال گزارش میدهند]1[. در ادامه تعدادی از بااهمیتترین این زمینلغزشها آورده شده است.
      
  زمین لغزش سیمره
  این زمینلغزش یکی از بزرگترین و کمیابترین زمینلغزشهای جهان است که در زمان ما قبل تاریخ در کبیر کوه واقع در رشتهکوه زاگرس اتفاق افتاده است. عمق متوسط این زمینلغزش، چهارصد متر و در سازند آسماری و پابده بوده است. به موجب این زمینلغزش تودهای به حجم تقریبی 30 کیلومتر مکعب به طرف درهی سیمره حرکت کرد و این درهی قدیمی به همراه رودخانهی کاشکن مسدود شد]1[.

  زمین لغزشهای ناشی از زلزلهی خرداد ماه سال 1369 منجیل در شمال ایران
  در اثر این زمینلغزشها که بیشتر از یکصد مورد گزارش شده است، بیشتر از دویست نفر جان خود را از دست دادند. همچنین جادهها و راههای روستایی بسیاری تخریب و یا مسدود گردیده و به خطوط انتقال آب و برق خسارات قابل توجهی وارد شد و مساحت زیادی از باغها و کشتزارها از بین رفت]1[.

   
  برچسب ها: دانلود پایان نامه پروپوزال کارشناسی ارشد word دانلود پروژه پایانی پايداري استاتيكي و ديناميكي تحليل عددي سه بعدی
  

پشتیبانی شما

تمام فایلهای موجود در فروشگاه دارای امکان ضمانت بازگشت وجه می باشند در صورتی که محتوای فایل خریداری شده با توضیحات ارائه گرفته مطابقت نداشته یا دارای مشکل باشند.

گارانتی بازگشت وجه

تماس با ما

درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهام ، پیشنهاد و انتقاد میتوانید از طرق زیر با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس3887 049 0921 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

739 بازدید امروز
1,761 بازدید دیروز
14,084,450 بازدید کل
21,308 فروش موفق
880 تعداد کاربران
20,344 تعداد فایل

شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا