دسته بندی ها

پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات واستراتژی های کسب و کار سازمان

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات واستراتژی های کسب و کار سازمان - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

دسته بندی: پایان نامه و پروژه دانشگاهی » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 586 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 198

حجم فایل:2,228 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

  چکيده:
  همسويي استراتژي فناوري اطلاعات با استراتژي کسب و کار به عنوان مهم‌ترين بحث پيش روي مديران فناوري اطلاعات و کسب و کار مطرح مي‌باشد.هدف کلي اين پژوهش، بررسي همسويي استراتژيک فناوري اطلاعات در بانک ملي استان سمنان مي‌باشد.روش تحقيق اين پژوهش توصيفي – کاربردي است و براي گردآوري اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه‌اي و  مطالعات ميداني استفاده شده است. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد تعیین همسویی پاپ استفاده و اعتبار پرسشنامه از طريق آزمون آلفاي کرونباخ تائيد شد. جامعه آماري پژوهش شامل 400نفر پرسنل بانک ملي استان که با روش نمونه‌گيري طبقاتي با تخصيص متناسب ،تعداد نمونه‌ها از طريق‌ فرمول كوكران196نفر تعیین و بصورت تصادفي به آنها مراجعه ‌گرديده است نتايج نشان مي‌دهد که با احتمال 95 درصد اطمينان، زيرساختهاي سازمان، زير ساخت‌هاي فناوري اطلاعات و استراتژيهاي سازمان در بانک ملي استان سمنان به درستي تعريف شده است. لیکن نتايج نشان مي‌دهد که استراتژي فناوري اطلاعات در بانک به درستي تعريف نشده است .استراتژي‌هاي سازمان با زير ساخت‌هاي سازمان  تناسب دارند و ميزان اين تناسب متوسط رو به پايين مي‌باشد.همچنين زيرساخت هاي فناوري اطلاعات با استراتژي هاي فناوري اطلاعات تناسب دارد ولي اين تناسب در سطح بسيار پاييني مي‌باشد و بالاخره  استراتژي هاي سازمان با استراتژي‌هاي فناوري اطلاعات يکپارچه هستند.

  واژه های کلیدی : استراتژي و زیر ساخت سازمان، استراتژي و زیر ساخت فناوري اطلاعات، همسويي استراتژيک
   
  فهرست مطالب
  فصل اول : کلیات تحقیق
  1-1) مقدمه    2
  1-2)عنوان تحقیق    3
  1-3 ) بیان مسأله    3
  1-4) ضرورت و اهمیت تحقیق    5
  1-5) اهداف تحقیق    7
  1-6) سوالات تحقیق    8
  1-7) فرضیه های تحقیق    8
  1-8) قلمرو تحقیق    9
  1-9) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها    9
  1-10)  ساختار فصل های پروژه    13
  فصل دوم : ادبیات تحقیق
  2-1) مقدمه    15
  2-2) رشد و تکامل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها      15
      2 - 2- 1 ) سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات    17
      2 - 2- 2) دوره سیستم های اطلاعات استراتژیک    18
      2 - 2- 3 ) استفاده استراتژیک از فناوری اطلاعات    19
  2-2-3-1) عوامل موفقیت در سیستم های اطلاعات استراتژیک    19
  2-2-3-2) نتایج مدیریتی     21
      2 - 2- 4 ) استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی به چه معناست؟    26
      2 - 2- 5) چرا به استراتژی فناوری اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی نیاز است؟    28
  2-3) همسویی    29
      2 - 3- 1) تعریف همسویی    29
      2 - 3- 2) فواید همسویی    30
      2 - 3- 3) نظریات مخالف همسویی    33
      2 - 3- 4) مشکلات دستیابی به همسویی    34
      2 - 3- 5) چگونه می توان به همسویی دست یافت؟    35
      2 - 3- 6) بعد از دستیابی به همسویی    38
  2-4)  مدل های همسویی    40
      2 - 4- 1) مدلی مفهومی برای همسویی استراتژیک    41
      2 - 4- 2) استراتژی همسویی فناوری اطلاعات    42
      2 - 4- 3) مدل همسوییC4    43
      2 - 4- 4) مدل کلارک    45  
      2 - 4- 5) مدل همسویی بیتام      47
  2-4-5-1) مراحل رفع عدم همسویی     48
  2-4-5-2) روش همسویی بیتام    49
      2 - 4- 6) مدل سنجش بلوغ همسویی استراتژیک    49
      2 - 4- 7) مدل همسویی استراتژیک    51
  2-4-7-1) استراتژی کسب و کار     52
  2-4-7-2) ساختار سازمانی     52
  2-4-7-3) استراتژی فناوری اطلاعات     53
  2-4-7-4) زیر ساخت های فناوری اطلاعات     54
  2-4-7-5) ارتباطات     55
  2-4-7-6) دیدگاه های مدل همسویی استراتژیک    55
      2-4-7-6- 1)دیدگاه اجرای استراتژی     60
  2-4-7-7) مفاهیم مدیریتی     61
      2 - 4- 8) مقایسه مدل های همسویی    62
  2-5)  چارچوب نظری تحقیق    64
  2-6) مروری بر مطالعات گذشته    65
      2 - 6- 1) مطالعات داخلی    66
      2 - 6- 2) مطالعات خارجی    67
  2-7) جمع بندی    69
  فصل سوم : روش تحقیق
  3-1) مقدمه    71
  3-2) روش انجام تحقیق    71
  3-3) جامعه آماری    72
  3-4) نمونه آماری    72
      3 - 4- 1) روش نمونه گیری    73
  3-5) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات     74
   3-6) مقیاس های اندازه گیری    75
  3-7) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری    76
      3 - 7- 1) پایایی    76
      3 - 7- 2) روایی    77
  3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها    81
  3-9) جمع بندی    82
  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
  4-1) مقدمه    84
  4-2) آمار توصیفی    85
      4 - 2- 1)پست سازمانی پاسخگویان    85
      4 - 2- 2)وضعیت تحصیلی پاسخگویان    86
      4 - 2- 3)رشته تحصیلی پاسخگویان    87
      4 - 2- 4)وضیعت سابقه کار پاسخگویان    88
      4 - 2- 5)میزان آشنایی با فناوری پاسخگویان    89
  4-3) آمار استنباطی    89
      4 - 3- 1) آزمون نرمال بودن متغیر های پژوهش    89
      4 - 3- 2) آزمون فرضیات    90
  4-3-2-1) همبستگی بین متغیرهای پژوهش    90
  4-3-2-2) بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش    96
  4-3-2-3) معادلات ساختاری    99
  4-4) جمع بندی    118
  فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادات
  5-1) مقدمه    120
  5-2) یافته های پژوهش    120
      5 - 2- 1)ویژگی های جمعیت شناختی    120
      5 - 2- 2) نتایج فرضیات تحقیق    121
   5-3) بحث و نتیجه گیری    124
  5-4) ارائه پیشنهادات کاربردی    129
  5-5) محدودیت های تحقیق    132
  5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی    133
  5-7) جمع بندی    134
  منابع
      1 )منابع فارسی    136
      2 )منابع لاتین    138
  پیوست
      1) پرسشنامه تحقیق    143
      2)خروجی های رایانه ای تحقیق    148
   
  فهرست جدول ها
  جدول ‏2 1) دیدگاه های همسویی استراتژیک    57
  جدول ‏2 2) مقایسه مدل های همسویی    62
  جدول ‏3 1) نحوه محاسبه حجم نمونه از طريق کوکران    73
  جدول ‏3 2)  تعداد گويه‌هاي مربوط به هر متغير در پرسشنامه    75
  جدول ‏3 3) پايايي بخش هاي متفاوت پرسشنامه پيش آزمون بر اساس روش آلفاي كرونباخ    77
  جدول ‏3 4) ضريب همبستگي محاسبه شده رتبه‌اي اسپيرمن دو نفر كارشناس خبره    79
  جدول ‏4 1) وضعيت پست سازماني پاسخ دهندگان    85
  جدول ‏4 2) وضعيت تحصيلي پاسخ دهندگان    86
  جدول ‏4 3) رشته تحصيلي  پاسخ دهندگان    87
  جدول ‏4 4) وضعيت سابقه کار  پاسخ دهندگان    88
  جدول ‏4 5) وضعيت ميزان آشنايي با فن آوري پاسخ دهندگان    89
  جدول ‏4 6) نتايج آزمون کلموگروف اسميرنوف    90
  جدول ‏4 7) توصيف شاخصهاي آماري  زير ساخت فناوري اطلاعات وزير ساخت هاي سازمان    91
  جدول ‏4 8) توصيف شاخصهاي آماري  زير ساخت هاي فناوري اطلاعات و استراتژي فناوري اطلاعات    93
  جدول ‏4 9) توصيف شاخصهاي آماري  استراتژيهاي فناوري اطلاعات و استراتژيهاي سازمان    94
  جدول ‏4 10) توصيف شاخصهاي آماري استراتژي هاي سازمان و زير ساخت هاي سازمان    95
  جدول ‏4 11) خلاصه امار هاي توصيفي 4 متغير    97
  جدول ‏4 12) آزمون فرضيه برابري ميانگين يک جامعه    97
  جدول ‏4 13) شاخص‌هاي توصيفي آماري متغيرهاي پرسشنامه    102
  جدول ‏4 14) ضريب همبستگي بين عوامل    103
   جدول ‏4 15) نام و شرح متغیرهای استفاده شده در مدل    106
  جدول ‏4 16) آماره KMO و نتايج آزمون كرويت - بارتلت    107
  جدول ‏4 17) نتايج کليت مدل مورد آزمون    107
  جدول ‏4 18) نتايج بررسي روايي مدل و شاخص هاي برازش    108
  جدول ‏4 19) نتايج برازش مدل اصلاح شده    111
  جدول ‏4 20) تاييد / عدم تائيد رابطه بين متغيرها و برآوردهاي استاندارد حداکثر درستنمايي براي مدل    112
  جدول ‏4 21) وزن رگرسيوني استاندارد شده بين متغيرها براي مدل نظري تحقيق    115
  جدول ‏4 22) خلاصه نتایج همبستگی بین متغیرها    117
  جدول ‏4 23) خلاصه تعریف درست/ نادرست متغیرها    118
  جدول ‏5 1) بررس راهکار هاي تاثير ناحيه زيرساخت فناوري اطلاعات بر استراتژي فناوري اطلاعات    130

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   فهرست اشکال
  شکل ‏2 1) رابطه ی بین کسب وکار ، سیستم های پردازش داده ،ی اطلاعات مدیریت و استراتژیک    22
  شکل ‏2 2) رابطه ی بین کسب و کار ، استراتژی سیستم های اطلاعاتی و استراتژی فناوری اطلاعات    25
  شکل ‏2 3)  اثر بخشی فاکتورهای همسویی بر کارایی فناوری اطلاعات    32
  شکل ‏2 4) مدل مفهومی همسویی استراتژیک    41
  شکل ‏2 5) مفهوم استراتژی همسویی فناوری اطلاعات    42
  شکل ‏2 6) مدل همسویی C4    45
  شکل ‏2 7) پنج نیروی موثر بر اهداف استراتژیک سازمان    46
  شکل ‏2 8) مدل همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار    47
  شکل ‏2 9) پنج سطح مدل بلوغ همسویی استراتژیک    50
  شکل ‏2 10) مدل همسویی استراتژیک    51
  شکل ‏2 11) دیدگاه اجرای استراتژی    61
  شکل ‏2 12) مدل مفهومی تحقیق       64
  شکل ‏4 1) : نمايش مراحل اساسي تحليل      100
  شکل ‏5 1) ديدگاه نهايي همسويي براي بانک ملي زير ساخت و استراتژي فناوري اطلاعات    126

   

   

   


  فهرست نمودارها
  نمودار ‏4 1) وضعيت پست سازماني پاسخ دهندگان    85
   نمودار ‏4 2) وضعيت تحصيلي پاسخ دهندگان    86
   نمودار ‏4 3) رشته تحصيلي  پاسخ دهندگان    87
   نمودار ‏4 4) وضعيت سابقه کار  پاسخ دهندگان    88
   نمودار ‏4 5) وضعيت ميزان آشنايي با فن آوري پاسخ دهندگان    89
   نمودار  ‏4 6) توصيف شاخصهاي آماري  زير ساخت فناوري اطلاعات    91
   نمودار ‏4 7) توصيف شاخصهاي آماري  زير ساخت هاي سازمان    92
   نمودار ‏4 8) :مدل نظري تحقيق به روش معادلات ساختاري    105
   نمودار ‏4 9) تخمين ضرايب استاندارد معادلات ساختاري    105
   نمودار ‏4 10) مدل نهايي اصلاح شده    110
   نمودار ‏4 11) وزن شاخص ها در مدل نهايي    114
   نمودار ‏4 12) وزن شاخص ها  استاندارد در مدل نهايي    116

   

   

   

   


  علائم و اختصارات
  Massachusetts Institute off Technology    MIT  
  Business IT Alignment Methodology    BITAM
  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling Adequacy    KMO
  Confirmatory Factor Analysis    CFA  
  Structural Equation Model    SEM  
  General Leaner Model    GLM  
   Analysis of Moment Structures    AMOS  
  Maximum Likelihood    ML  
   

   

   


  فصل اول
  کلیات تحقیق

   

   

   

   

   

  1-1-    مقدمه
  در یک سازمان چنانچه مدیران اجرایی نیازهای اطلاعاتی خود را ندانند  مدیران بازرگانی از توانایی های فناوری اطلاعات خود بی خبر باشند، پرسنل درگیر با فناوری اطلاعات سازمان هیچ گونه شناخت و دیدی از کسب و کار سازمان نداشته باشند، کل سازمان و بخش های اطلاعاتی آن سازمان به طور کاملا مجزا از یک دیگر فعالیت نمایند و نیاز های یکدیگر را نشناسند و... ، باعث خواهد شد تا بازدهی سرمایه گذاری سازمان در فناوری اطلاعات و همچنین کسب و کار مربوطه بسیار پایین و کم باشد، چرا که اساسا سیستم های اطلاعاتی ایجاد شده و فناوری به کار گرفته شده نمی تواند گامی در جهت رفع نیازها و مشکلات سازمان بردارد و خود باعث ایجاد هزینه های سربار می شود(علی پور پیجانی، 1389 ه ش،37). میزان همسویی بین این دو مقوله (کسب و کار و فناوری اطلاعات) را در دو بعد استراتژیک و ساختاری، میتوان بررسی و ارزیابی نمود(براون، شارون،1994،69). این ارزیابی به این معنی است که می توان با بررسی میزان همسویی استراتژی فناوری اطلاعات سازمان با کسب و کار آن سازمان و همچنین همسویی ساختاری این دو موضوع به بررسی میزان همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار سازمان پی برد.
  در کشور ما در سال های اولیه دهه 1380( ه ش)، دولت، با تعریف و راه اندازی طرح تکفا، تلاشی جهت حضوری برجسته و رسمی درصحنه فناوری اطلاعات کشور به انجام رساند، این حمایت باعث بکارگیری و به نوعی پیشرفت فناوری در سازمان ها و دستگاه های دولتی شد.
  با وجود نیاز به اجرای چنین بررسی هایی در سازمان ها و مخصوصا در سازمان های دولتی، تا کنون تحقیقات اندکی در مورد همسویی در دستگاه ها اجرا شده است. در بررسی دلایل این کمبود، می توان به عامل مهم جوانی صنعت فناوری اطلاعات در کشور اشاره کرد.
  در این فصل پژوهشگر به طور خلاصه و با توجه به موضوع پژوهش، به بیان مسأله اصلی پژوهش و اهمیت و ضرورت پژوهش و همچنین به تعریف متغیرها، فرضیات و اهداف
  می پردازد.
  1-2- عنوان تحقيق
  بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات واستراتژی های کسب و کار  سازمان (مورد مطالعه : بانک ملی استان سمنان)
  1-3-  بیان مسأله
  در دهه ی اخیر بحث همسویی فناوری اطالاعات و اهداف سازمانی بیشترین دغدغه بوده است ، که توسط مدیران کسب و کار وسیستم های اطالاعاتی گزارش شده است.طبق نظر چان (2007) "همسویی استراتژیک سیستم های اطالاعاتی، یکی از ده چالشی می باشد که مدیران فناوری اطلاعات با آن مواجه هستند" بنابراین، همسویی یک مفهوم مبهمی است که درک و اندازه گیری آن مشکل میباشد.همسویی، بررسی همسانی استراتژی ها و ساختارهای سازمانی و استراتژی ها و ساختارهای فناوری اطلاعات با تمرکز بر روی مسائلی چون تناسب یا عدم تناسب جایگاه فناوری اطلاعات در سازمان، چگونگی و روابط موجود برای گزارش دهی در ساختار واحد فناوری اطلاعات، تمرکز یا عدم تمرکز خدمات فناوری اطلاعات و درک متقابل فناوری اطلاعات از کسب و کار و بالعکس است.بررسی میزان همسویی سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعات با کسب و کار سازمان در جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان و  ارائه ی راه حل ها و پیشنهادهای مناسب در فرایند همسویی جهت افزایش کارایی سرمایه گزاری سازمان در بخش فناوری اطلاعات انجام میشود. اغلب سازمان ها تشخیص داده اند که مسئله اصلی آن ها داشتن استراتژی کسب و کار مناسب یا معماری سیستم های اطلاعاتی سطح بالا نیست، بلکه این دو باید به  گونه ای با یکدیگر تلفیق و تعریف شوند که اطمینان لازم را جهت حضور رقابتی در بازار امروزی فراهم
  کند ، باوجود اینکه سازمان ها به اهمیت همسویی استراتژی کسب و کار و فناوری اطلاعات پی برده اند، به نظر آن ها تحت کنترل درآوردن قابلیت های فناوری اطلاعات در جهت کسب منافع بلند مدت سخت یا غیر ممکن میباشد.اگرچه فناوری اطلاعات قدرت بکارگیری در همه ی صنایع و بازارها را دارد.(لوفتمن و بریر  ،1999،13)
  مقاومت سازمانی و ارائه اطلاعات ناصحیح و حتی ساختگی، عدم احساس نیاز به لزوم انجام پژوهش ها و تحقیقات در حوزه ی فناوری اطلاعات توسط سازمان، داشتن ماموریت صرفا بصورت گفتاری و نوشتاری، انجام کارهای خارج از حوزه ی وظایف استاندارد و اهداف سازمان باعث ایجاد ابهاماتی برای تهیه اطلاعات صحیح و قابل اطمینان برای واحد فناوری اطلاعات میشود که درنتیجه واحد فناوری اطلاعات نمی تواند   به درستی پشتیبان کسب و کار و استراتژی های آن باشد.
  برچسب ها: دانلود پایان نامه پروپوزال کارشناسی ارشد word دانلود پروژه پایانی استراتژي و زیر ساخت سازمان استراتژي و زیر ساخت فناوري اطلاعات همسويي استراتژيک
  

پشتیبانی شما

تمام فایلهای موجود در فروشگاه دارای امکان ضمانت بازگشت وجه می باشند در صورتی که محتوای فایل خریداری شده با توضیحات ارائه گرفته مطابقت نداشته یا دارای مشکل باشند.

تماس با ما

درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهام ، پیشنهاد و انتقاد میتوانید از طرق زیر با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس3887 049 0921
58453463 051
ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

2,038 بازدید امروز
2,661 بازدید دیروز
13,050,890 بازدید کل
19,993 فروش موفق
791 تعداد کاربران
19,916 تعداد فایل

شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا