دسته بندی ها

پایان نامه بررسی مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

دسته بندی: پایان نامه و پروژه دانشگاهی » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 1145 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 162

حجم فایل:1,753 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

  فهرست مطالب
  فصل  اول :كليات تحقيق    1
  مقدمه    2
  بيان مسئله    3
  ضرورت و اهمیت انجام تحقيق    5
  اهداف تحقیق ...........................................................................................................................6
  سوالات تحقیق    7
  فرضيه  هاي تحقيق:    8
  تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ...................................................................................................9
  فصل دوم: بررسي ادبيات و پيشينه موضوع    11
  مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی ................................................................................13
  2-1- 1- مقدمه ............................................................................................................12
   2-1-2 سیر تاریخی مسئولیت اجتماعی سازمان      13
  2-1-3 تعریف مسئولیت اجتماعی       16
  2-1-4- معنا و مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی     25
  2-1-5 مسئولیت اجتماعی     27
  2-1-6 انواع مسئولیت اجتماعی      30
  2-1-7 ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت      32
  2-1-8 دیدگاه های مسئولیت اجتماعی       34
  2-1-9 مدل های مسئولیت اجتماعی سازمان ها       36
  2-1-10 چارچوب تعیین استراتژی های مسئولیت اجتماعی سازمان     38
  2-1-11مسئولیت اجتماعی فردی برای دستیابی به مسئولیت اجتماعی گروهی      39
  2-1-12 نقش منابع انسانی در مسئولیت اجتماعی .................................. . ..................................41
  2-1-13 تاثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان ........................ ..............................................43
  2-2-1 مقدمه  .......................................................................................................................49
  2-2-2 تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد   .........................................................50
  2-2-3 مدل های ارزیابی عملکرد  ................................................................................51
  2-2-4 مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد  ............................................................................51
  2-2-5 مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد  ........................................................................53
  2-2-6 ضرروت و اهمیت بازاریابی علمکرد  .............................................................56
  2-2-7 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی  ....................................................................58
  2-2-8 آثار رفتاری استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد  ...................................................60
  2-2-9 معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد و مطالوبیت فرآیند  ..........................................62
  2-2-10 مسئولیت اجتماعی شرکت و کشورهای آسیایی ............................................................62
  2-2-11 مسئولیت اجتماعی شرکت از دیدگاه سهامداران  ................................................63
  2-2-12 اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ........................................................64
  2-2-13 عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ...............................................................65
  2-2-14 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی و غیر مالی شرکت  ....................................67
  2-2-15 مسئولیت اجتماعی نسبت به مشتریان و عملکرد شرکت  ..............................70
  2-2-16 مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به سرمایه گذاران و عملکرد شرکت .............................71
  2-2-17 مسئولیت اجتماعی نسبت به محیط زیست و عملکرد شرکت  ...............................72
  2-2-18 مسئولیت اجتماعی نسبت به تامین کنندگان و عملکرد شرکت  ....................................73
  2-3 پیشینه تحقیق ....................................................................................................74
  2-3-1 سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور      74
  2-3-2 سابقه تحقیقات انجام شده در خارج کشور    79
  2-4 چارچوب نظری تحقیق     82
  فصل سوم: روش شناسی تحقیق .................. ............................................................84
  3-1 مقدمه     85
  3-2 متدلوژی پژوهش      85
  3-3 جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری     86
  3-4 ابزار گردآوری     87
  3-5 روش جمع آوری داده ها    87
  3-6 روایی و پایایی تحقیق     89
  3-7 روش تجزیه و تجلیل اطلاعات     93
  فصل چهارم     95
  4-1 مقدمه     96
  4-2 توصیف یافته های تحقیق     96
  4-3 آزمون نرمال بودن داده های تحقیق  .............................................................98
  4-4 توصیف متغیرهای اصلی پژوهش و آزمون همبستگی .....................................99
  4-4 آزمون رگرسیون سلسله مراتبی ..................................................................104
  فصل پنجم ................................................................................................109
  5-1 مقدمه     110
  5-2 تجزیه و تحلیل و پیشنهادات بر اساس آن  ......................................................111
  5-3 محدودیت تحقیق     115
  5-4 توصیه برای آینده      116
  منابع ............................................................................................................117
  پیوست ....................................................................................................135

   

   


  فهرست جداول
  جدول 2-1 نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان بر ساختار سازمان ...............................33
  جدول 2-2 نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان  ................................................33
  جدول 2-3 تاثیر اندزاه سازمان بر نسبت کارکنان اداری ......................................34
  جدول 2-4 معرفی مدل های همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات با کسب و کار سازمان .........................66
  جدول 3-1 نوزیع سئوالات پرسشنامه اندازه سازمان ...........................................94
  جدول 3-2 توزیع سئوالات پرسشنامه استراتژی اکتشاف ..........................................95
  جدول 3-3 توزیع سئوالات پرسشنامه عملکرد سازمان ....................................................................................95
  جدول 3-4 توزیع سئوالات متغیرهای پرسشنامه و آلفای کرونباخ ...................................................................98
  جدول 4-1 توزیع فراوانی بر حسب جنس ....................................................................................................102
  جدول 4-2 توزیع فراوانی بر جسب سن ......................................................................................................103
  جدول 4-3 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات ............................................................................................104
  جدول 4-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار .............................................................................................105
  جدول 4-5 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ...................................................................................................106
  جدول 4-6 آزمون K-S ................................................................................................................................107
  جدول 4-7 میزان همبستگی بین فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی ........................................................108
  جدول 4-8 میزان همبستگی بین استراتژی اکتشاف و عملکرد سازمانی .......................................................109
  جدول 4-9 میزان همبستگی بین معماری فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی ..........................................110
  جدول 4-10 تحلیل واریانس .......................................................................................................................111
  جدول 4-11 ضریب همبستگی و ضریب تعیین ..........................................................................................112
  جدول 4-12 آزمون دوربین واتسون .............................................................................................................113
  جدول 4-13 تحلیل رگرسیون چند متغیره ....................................................................................................114
  جدول 4-14 جمع بندی آزمون فرضیات تحقیق ..........................................................................................115

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست اشکال
  شکل 2-1 جایگاه معماری فناوری اطلاعات در استراتژی فناوری اطلاعات ................................................40
  شکل 2-2 معماری فناوری اطلاعات در سه سطح ........................................................................................41
  شکل 2-3 مزایای معماری فناوری اطلاعات در تقابل با چالش های آن .......................................................42
  شکل 2-4 چهار استراتژی معماری و تمرکز بر مزایای متفاوت ....................................................................44
  شکل 2-5 مزایای هر یک از استراتژی های معماری فناوری اطلاعات .........................................................45
  شکل 2-6 ارتباط میان استراتژی کسب و کار و استراتژی و عملکرد ............................................................48
  شکل 2-7 استراتژِ های عام مایکل پورتر .......................................................................................................60
  نمایه 2-1 ویژگی های مهم ترین روش شناسی های طراحی فناوری اطلاعات .............................................49
  نمایه 2-2 مدل همسویی استراتژیک هندرسن و ون کاترمن ..........................................................................53
  نمایه 2-3 مدل ایجاد همسویی .......................................................................................................................55
  نمایه 2-4 گام بعدی در همسوسازی کسب و کار فناوری اطلاعات ..............................................................56
  مدل مفهومی تحقیق ........................................................................................................................................86

   

   


  فهرست نمودار
  نمودار 2-1 سیستم عملکرد فردی ..............................................................................76
  نمودار 4-1 توزیع فراوانی بر حسب جنس ..................................................................102
  نمودار 4-2 توزیع فراوانی بر حسب سن .....................................................................103
  نمودار 4-3 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات ..................................................104
  نمودار 4-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار ..................................................................106

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  چکیده

  هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 43 سئوال در زمینه مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان می باشد، اندازه گیری شد. از اطلاعات 18 شرکت صنعتی در سال 1393 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون سلسله مراتبی به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به 6 سهامدار با عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست های موثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آن ها در بلند مدت لازم است را توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکت ها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نماید.

      

   


  کلید واژه: مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان، عملکرد مالی و غیر مالی

   

   

   


  فصل اول
  کلیات تحقیق

   

   

   


  1-1مقدمه
  امروزه بسیاری از صاحب نظران معتقدند که به دلایلی همچون خصوصی سازی و انتقال قدرت اقتصادی از دولت ها به سازمان ها و در نتیجه، کوچک شدن دولت ها، برای حل مشکلات اجتماعی و زیست محیطی، دولت ها دارای منابع و قدرت لازم نیستند و سازمان ها باید دولت ها را در این زمینه یاری نماید. اگر چه در سال های اخیر، در سطح جهان، پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه ی مسئولیت اجتماعی شرکت ها صورت گرفته و مدیران و سازمان ها توجه زیادی به این مفهوم می کنند، اما مدیران و سازمان های ایرانی با این مفهوم تا حدودی بیگانه اند. شاید یکی از دلایل این فقدان پیشرفت در ایران، اقتصاد دولتی باشد، اما می توان گفت که نوع نگرش و بینش مدیران ارشد سازمان ها به این مقوله نیز در آن بی تاثیر نبوده است.
  در مورد مشروعیت و ارزش اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی  توسط شرکت ها، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی از صاحب نظران معتقدند که مشکلات اجتماعی باید توسط دولت ها حل شود. این گروه معتقدند که منابع سازمانی برای حل مشکلات اجتماعی، کافی نیست و نباید منابع سازمانی را به منظور حل مشکلات جامعه هدر داد. گروه دیگری از صاحب نظران معتقدند که اگر چه دولت ها مسئول اصلی حل مشلات جامعه اند، ولی مشارکت سازمان ها در این زمینه راه گشاست. این دسته از صاحب نظران معتقدند که، از آن جا که امروزه، قدرت اقتصادی، از دولت ها به سازمان ها انتقال یافته، مشارکت سازمان ها در حل مشکلات اجتماعی ضروری و لازم است. (تسوتسورا ، 2004، 4).
  از طرف دیگر، اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی برای سازمان ها امری هزینه بر است. این هزینه ها ممکن است شامل موارد زیر باشد: خرید تجهیزات جدیدی که به محیط زیست آسیب کمتری می رساند؛ تغییر ساختار مدیریتی و یا ایجاد کنترل های کیفیت شدیدتر باشد. منافع اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی برای سازمان ها عبارت است از: اعتلای برند و افزایش اعتبار ؛ امکان جذب بیشتر منابع سرمایه ای به علت اعتبار تجاری بالا؛ کاهش مخاطرات ناشی از حوادث و اتفاقات تلخ؛ بهبود شرایط محیط کار و در نتیجه، ارتقای بهره وری و افزایش توانایی برای جذب و نگهداری کارکنان که منجر به کاهش جابجایی، غیبت و هزینه های آموزش آنان می شود. (همان، 7-5). بیشتر صاحب نظران معتقدند که هزینه هیا مسئولیت اجتماعی، کوتاه مدت و منافع آن اغلب از نوع بلند مدت است. مسئولیت اجتماعی در واقع نوعی سرمایه گذاری برای آینده به امید کسب مزیت رقابتی پایدار و بلند مدت است. مدیران ارشدی که دارای دید کوتاه مدت هستند. هزینه های کوتاه مدت مسئولیت اجتماعی را بر نمی تبند.
  1-2 بیان مسئله
  امروزه نقش واحدهای تجاری در اجتماع دست خوش تغییرات بسیار زیادی شده است. به گونه ای که انتظار می رود واحدهای تجاری نه تنها به فکر افزایش سود خود بوده بلکه نسبت به اجتماع نیز پاسخگو، و برای جامعه ای که در تعامل با آن هستند مفید باشند. واحد تجاری نمی تواند از اجتماع فرار کند و جامعه نیز نمی تواند بدون واحد تجاری وجود داشته باشد، بنابراین یک ارتباط دو طرفه بین واحد های تجاری و اجتماع وجود دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به اجتماع هم برای خود واحد تجاری و هم برای اجتماع سودمند می باشد و درک بهتر منافع بالقوه آن می تواند منجر به بازده های زیاد سرمایه گذاری برای شرکت ها شود. (ساندهو، کاپور، 2010). از جمله این منافع می توان به افزایش فروش و وفاداری مشتریان اشاره کرد، شماری از مطالعات، به یک بازار در حال رشد و بزرگ برای تولیدات و خدماتی که از طریق شرکت های با مسئولیت اجتماعی بالا ایجاد شده است، اشاره می کند(ساندهو، کاپور، 2010) مسئولیت اجتماعی شرکت ها منافعی دیگری هم دارد از جمله افزایش توانایی در استخدام کارکنان تازه وارد و نگه داشتن کارکنان با تجربه و حمایت دولت اشاره نمود، شرکت ها با پیشرفت در جهت مسئولیت اجتماعی این مسئله را در می یابند که راحت تر می توانند نیروی تازه به کار بگیرند و کارکنان با تجربه را برای یک دوره زمانی کافی که برای موفقیت واحد تجاری واجب هستند حفظ کنند(تربان، گرنینگ، 1997). مسئولیت اجتماعی شرکت ها ذی نفعان متعددی دارد که این ذی نفعان برای بعضی شرکت ها سهامدار حساب می شوند. مفهوم ذینفعان در واقع همان پیکربندی دوباره از دیدگاه سهامداران است که با توجه به مسیر جدید به ارزیابی اقدامات ذینفعان می پردازد. در واقع از مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای ارزیابی عملکرد گروه های ذینفع استفاده می شود این گروه ها شامل(کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط طبیعی و تامین کنندگان ) می باشند (وود داک، 1994). هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد شرکت های صنعتی استان گلستان است. در این تحقیق منظور از عملکرد شرکت همان عملکرد مالی و غیرمالی شرکت است که عملکرد غیر همان افزایش اعتبار و شهرت و افزایش انگیزه کارکنان شرکت است (اسچوایگر ، 2004) بنابراین مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا مسئولیت اجتماعی با نفوذ عملکرد مالی و غیر مالی شرکت رابطه معناداری دارد؟


  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
  بر اساس پژوهش هایی که صورت گرفته است وجود سه نوع رابطه مثبت، منفی و خنثی (عدم وجود رابطه) بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی مطرح است. چندین دیدگاه مختلف در زمینه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی وجود دارد. دیدگاه اول این است که رابطه ای بین هزینه های کمی شرکت ها، مثل هتل های بهره به دارندگان اوراق قرضه، و هزینه های کیفی آنها، مثل کیفیت تولید یا هزینه های امنیتی، وجود دارد. تلاش شرکت ها برای تحمل هزینه های کیفی کمتر از طریق فعالیت های اجتماعی، به هزینه های کمی بالاتر منجر می شود. همچنین، «فرضیه اثر اجتماع» به عنوان پایه و اساس ارتباط بین عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی شرکت ارائه شده است. در واقع این فرضیه پیشنهاد می کند که تامین مجموع نیازهای ذینفعان غیر مالک شرکت اثر مثبتی روی عملکرد مالی خواهد داشت. دیدگاه دوم این است که شرکت های موفق از لحاظ مالی منابع کمتری در ایجاد عملکرد مالی بالای خود به کار می گیرند در نتیجه می توانند بخش اعظم منابع خود را به عملکرد اجتماعی اختصاص دهند. دیدگاه سوم نیز بیان می کند که شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی بیشتری می پذیرند کمتر در معرض ریسک رویدادهای منفی هستند زیرا احتمال کمتری وجود دارد که جریمه های سنگینی برای آلودگی زیاد(محیط زیست) پرداخت کنند، یا احتمال کمی وجود دارد که دعاوی پرهزینه بر علیه آنها وجود داشته باشد، یا به ندرت فعالیت های منفی اجتماعی که ممکن است برای اعتبار آنها مخرب باشد را انجام دهند، که این موارد در نهایت بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر مثبت دارد.بنابراین علت اصلی پژوهش حاضر با توجه به اینکه تا به حال این موضوع که رابطه مسئولیت اجتماعی را با عملکرد مالی و غیر مالی در شرکت ها بسنجند انجام نشده این ضرورت دیده شد که بررسی شود.

   
  برچسب ها: دانلود پایان نامه پروپوزال کارشناسی ارشد word دانلود پروژه پایانی مسئولیت اجتماعی کارکنان مشتریان سرمایه گذاران جامعه محیط زیست و تامین کنندگان عملکرد مالی و غیر مالی
  

پشتیبانی شما

تمام فایلهای موجود در فروشگاه دارای امکان ضمانت بازگشت وجه می باشند در صورتی که محتوای فایل خریداری شده با توضیحات ارائه گرفته مطابقت نداشته یا دارای مشکل باشند.

تماس با ما

درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهام ، پیشنهاد و انتقاد میتوانید از طرق زیر با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس3887 049 0921
58453463 051
ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

1,238 بازدید امروز
2,661 بازدید دیروز
13,050,090 بازدید کل
19,990 فروش موفق
790 تعداد کاربران
19,912 تعداد فایل

شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا