دسته بندی ها

پایان نامه بررسی مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

دسته بندی: پایان نامه و پروژه دانشگاهی » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 799 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 235

حجم فایل:5,570 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

  فهرست مطالب
  عنوان                                                                    شماره صفحه
  چكيده..............................................................................................1
  كلمات كليدي: ....................................................................................1
  فصل اول:كليات تحقيق
  1-1-مقدمه...........................................................................................3
  1-2-بيان مسأله ....................................................................................4
  1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................................................10
  1-4-اهداف تحقیق.............................................................................................................. ...................................11
  1-4-1- هدف اصلی تحقیق................................................................ ....................................................................11
  1-4-2- اهدف فرعی تحقیق....................................................................................................................................11
  1-5-سوالات و فرضیات تحقیق................................................................................................................................11
  1-5-1-سوالات تحقیق............................................................................................................................................11
  1-5-1- 1-سوال اصلی تحقیق................................................................................................................... ..............11
  1-5-1- 2-سوال فرعی تحقیق .................................................................................................................................11
  1-5-2- فرضیات تحقیق...........................................................................................................................................12
  1-5-2-1-فرضیات اصلی تحقیق..............................................................................................................................12
  1-5-2-2-فرضیات فرعی تحقیق..............................................................................................................................12
  1-6-قلمرو تحقیق........................................................................................... ........................................................13
  1-6-1-قلمرو مکانی تحقیق.....................................................................................................................................13
  1-6-2-قلمرو زمانی تحقیق......................................................................................................................................13
  1-6-3-قلمرو موضوعی تحقیق................................................................................................................................13
  1-7-تعریف اصطلاحات و واژه ها............................................................................................................................13
  فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
  2-1- مقدمه.............................................................................................................................................................19
  2-2-  ادبيات و پيشينه تحقيق....................................................................................................................................20
  2-2-1- ادبيات تحقيق.............................................................................................................................................20
  2-2-1-1- بانک و بانکداری ..................................................................................................................................20
  2-2-1-2- ضرورت بانکداری ................................................................................................................................20
  2-2-1-3- جایگاه ریسک ......................................................................................................................................21
  2-2-1-4- تاریخچه و جایگاه ریسک .....................................................................................................................23
  2-2-1-5- نظریه ریسک ........................................................................................................................................26
  2-2-1-6- اهمیت ریسک ......................................................................................................................................26
  2-2-1-7- روشهای محاسباتی ریسک ....................................................................................................................27
  2-2-1-8- مدیریت ریسک ....................................................................................................................................28
  2-2-1-9- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک ........................................................................29
  2-2-1-10- تعریف ریسک ....................................................................................................................................30
  2-2-1-11- طبقه بندی ریسک ها ...........................................................................................................................30
  2-2-1-12- مفهوم ریسک تسهیلات .......................................................................................................................32
  2-2-1-13- مهمترین ریسک های بانکی .................................................................................................................34
  2-2-1-14- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ........................................................................................36
  2-2-1-15- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR ...............................................................................36
  2-2-1-16- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان .....................................................................39
  2-2-1-17- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی ...........................................41
  2-2-1-18- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور ..............................................................44
  2-2-1-19- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی ..................................48
  2-2-1-20- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی .........................................................50
  2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود ........................................................................................50
  2-2-1-22- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک ....................................................................51
  2-2-1-23- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی ..........................................................................................53
  2-2-1-24- تعریف ریسک عملیاتی ......................................................................................................................55
  2-2-1-25- اهمیت ریسک های عملیاتی ..............................................................................................................56
  2-2-1-26- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال .....................................................................56
  2-2-1-27- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی .................................................................................................57
  2-2-1-28- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی .............................................................................................60
  2-2-1-29- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز ......................................................................................60
  2-2-1-30- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی ..............................................................................61
  2-2-1-31- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها ....................................................................................62
  2-2-1-32- ویژگی های بدهی ها در بانک ها .......................................................................................................63
  2-2-1-33- مدلهای مدیریت نقدینگی ...................................................................................................................69
  2-2-1-34- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی ...........................................................................................72
  2-2-1-35- معرفي بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان..............................................................73
  1-تاريخچه بانک ملت ............................................................................................................................................75
  2-شبکه بین المللی بانک..........................................................................................................................................76
  3-اهداف /چشم انداز/مأموريت ها............................................................................................................................76
  4-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان.......................................................................................................79

  2-2-2- پيشينه تحقيق...............................................................................................................................................80
  2-2-2-1-پيشينه تحقيق داخلي.................................................................................................................................80
  2-2-2-2-پيشينه تحقيق خارجي...............................................................................................................................85
  3-2-2-2- استخراج مدل مفهومی تحقیق................................................................................................................90
  فصل سوم: روش تحقيق
  3-1- مقدمه.............................................................................................................................................................92
  3-2- روش تحقيق...................................................................................................................................................93
  الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف................................................................................................................93
  1-تحقیق بنیادی.......................................................................................................................................................93
  2-تحقیق کاربردی...................................................................................................................................................94
  3-تحقیق و توسعه....................................................................................................................................................94
  ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق).................................................................94
  تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)..................................................................................................................................94
  تحقیق آزمایشی........................................................................................................................................................94
  تحقیق کاربردی..................................................................................................................................................... 94
  3-2-1-جامعه آماری...............................................................................................................................................95
  3-2-2-حجم نمونه................................................................................................................................................ 97
  شیوه نمونه گیری......................................................................................................................................................97
  3-2-2-1- ابزار گردآوری داده ها.........................................................................................................................100
  3-3- فرضیات تحقیق............................................................................................................................................102
  3-3-1- فرضیه اصلی تحقیق.................................................................................................................................102
  3-3-2- فرضیات فرعی تحقیق..............................................................................................................................102
  1-1-    فرضیه اول تحقیق........................................................................................................................................102
  1-2-    فرضیه دوم تحقیق....................................................................................................................................102
  1-3-    فرضیه سوم تحقیق...................................................................................................................................102
  2-1-    فرضیه چهارم تحقیق...............................................................................................................................102
  2-2- فرضیه پنجم تحقیق......................................................................................................................................102
  2-3- فرضیه ششم تحقیق.......................................................................................................................................102
  3-4-قلمرو تحقیق.................................................................................................................................................102
   3-4-1-قلمرو مکانی تحقیق.................................................................................................................................102
  3-4-2-قلمرو زمانی تحقیق...................................................................................................................................103
  3-4-3-قلمرو موضوعی تحقیق..............................................................................................................................103
  3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................................................................103
  الف) آمار توصیفی................................................................................................................................................104
  ب) آمار استنباطی............................................................................................................................................... 104
  فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
  4-1-مقدمه...........................................................................................................................................................106
  4-2-توصيف آماري داده ها..................................................................................................................................106
  4-3-جامعه آماري و حجم نمونه و روش نمونه گيري.............................................................................................108
  4-3-1-جامعه آماری.............................................................................................................................................108
  3-3-2-حجم نمونه...............................................................................................................................................108
  4-4- نتايج آزمون هاي اوليه داده ها.....................................................................................................................109
  4-4-1-توصیف آماری داده ها  و ویژگی¬های داده ها.......................................................................................... 109
  4-4-2-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها.....................................................................................................................109
  4-5- نحوه اندازه گيري متغيرهاي تحقيق...............................................................................................................111
  4-6- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضيه هاي تحقيق...........................................................................................111
  4-6-1-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق..................................................................................................................111
  فرضیه اول تحقیق...................................................................................................................................................111
  4-6-2-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق..................................................................................................................115
  فرضیه دوم تحقیق..................................................................................................................................................115
  4-6-3-نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.................................................................................................................119
  فرضیه سوم تحقیق.................................................................................................................................................119
  4-6-4-نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق...............................................................................................................123
  فرضیه چهارم تحقیق...............................................................................................................................................123
  4-6-5-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق.................................................................................................................127
  فرضیه پنجم تحقیق.................................................................................................................................................127
  4-6-6-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.................................................................................................................131
  فرضیه ششم تحقیق.................................................................................................................................................131
  4-6-7-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق.........................................................................................................135
  فرضیه اصلی اول تحقیق.........................................................................................................................................135
  4-6-8-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق.........................................................................................................139
  فرضیه اصلی دوم تحقیق.........................................................................................................................................139
  فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
  5-1-مقدمه............................................................................................................................................................145
  5-2-بحث.............................................................................................................................................................145
  5-2- 1-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق)..................................145
  5-2-2-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.......................................................................................................145
  5-2-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق......................................................................................................146
  5-2-4-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق......................................................................................................147
  5-2-5- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق..................................................................................................148
  5-2-6- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق....................................................................................................149
  5-2-7-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.....................................................................................................150
  5-2-8-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق..............................................................................................151
  5-2-9-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق.............................................................................................152
  5-2-10-نتیجه گیری........................................................................................................................................... 154
  5-3-محدودیت های تحقیق...................................................................................................................................155  
  5-4- پیشنهادات تحقیق........................................................................................................................................ 156
  5-4-1- پیشنهادات کاربردی تحقیق.......................................................................................................................156
  5-4-2- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی................................................................................................158
  فهرست منابع و مآخذ تحقیق..................................................................................................................................159
  الف) منابع فارسی..................................................................................................................................................159
  ب) منابع لاتین........................................................................................................................................................164
  فهرست پيوست ها و ضمائم تحقیق ........................................................................................................................170
  فهرست جداول
  عنوان                                                                                                            شماره صفحه
  جدول 1- رتبه های مورداستفاده موسسات مطرح رتبه بندی.......................................................................................24
  جدول 2-1: نمادها، تعاریف رتبه های اعتباری......................................................................................................... 25
  جدول شماره2-2: نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 1387-1390................................................... 42
  جدول شماره2-3: نرخ سود تسهیلات به تفکیک انواع قرارداد 1387-1390............................................................. 44
  جدول شماره 2-4: نرخ سود علي الحساب سپرد ه هاي سرمايه گذاري مدت دار...................................................... 46
  جدول شماره 2-5: نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله اي ومشاركتي (پس ازاجراي قانون بانكداري بدون ربا). 47
  جدول2-6: روش شاخص استاندارد......................................................................................................................... 59
  جدول2-7: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال................................................................................................................................ 71
  جدول2-8: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به شرکتها (سبد وام)  بانک ملت استان سمنان از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال................................................................................................................ 71
   جدول2-9: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال 81 الی 91..................... 72
  جدول2-10: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی (سبد وام)بانک ملت استان سمنان از سال81 الی 91....... 72
  جدول (3-1): نمونه آماري تحقیق (بانک ملت استان سمنان از سال1381الی 1391).................................................. 99
  جدول 3-1: شناسایی ماهیت مطالبات معوق........................................................................................................... 101
  جدول 3-2: نرخ سود بانکی.................................................................................................................................. 101
  جدول4-1- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق در بازه زمانی 1391-1381...................................... 107
  جدول4-1- 1-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق............................................................................ 107
  جدول4-1- 2-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق............................................................................ 107
  جدول4-1-3- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق.............................................................................108
  جدول4-1-4- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق.............................................................................108
  جدول 4-2 -آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده¬ها درجامعه آماری تحقیق .......... 110
  جدول 4-2 -1- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق- بخش مشتریان حقیقی).......................................... 110
  جدول 4-2 -2- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق-بخش مشتریان حقوقی)........................................... 110

  جدول 4-2 -3- بررسی نرمال بودن (متغیرهای مستقل تحقیق)................................................................................ 110
  جدول 4-3-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اول تحقیق..................................................................................................................................... 111
  جدول 4-4-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اول تحقیق.................................................... 112
  جدول 4-5-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه اول تحقیق.............................................. 113
  جدول 4-6-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه اول تحقیق........................ 114
  جدول 4-7-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه دوم تحقیق................................................................................................................................... 116
  جدول 4-8-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه دوم تحقیق................................................... 117
  جدول 4-9-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه دوم تحقیق.............................................. 117
  جدول 4-10-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه دوم تحقیق..................... 118
  جدول 4-11-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین،حاصل ازآزمون فرضیه سوم تحقیق........................................................................................................................................................... 120
  جدول 4-12-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) - فرضیه سوم تحقیق................................................ 121
  جدول 4-13-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه سوم تحقیق............................................ 121
  جدول 4-14-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه سوم تحقیق................... 122
  جدول 4-15-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه چهارم تحقیق................................................................................................................................ 124
   جدول 4-16-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه چهارم تحقیق............................................ 125
   جدول 4-17-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه چهارم تحقیق....................................... 125
  جدول 4-18-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه چهارم تحقیق................. 126
   جدول 4-19-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه پنجم تحقیق................................................................................................................................. 128
  جدول 4-20-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) - فرضیه پنجم تحقیق.............................................. 129
  جدول 4-21-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه پنجم تحقیق......................................... 129
  جدول 4-22-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه پنجم تحقیق.................. 130
  جدول 4-23-آزمون ضریب همبستگی،ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه ششم تحقیق.................................................................................................................................. 132
  جدول 4-24-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) - فرضیه ششم تحقیق.............................................. 133
  جدول 4-25-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه ششم تحقیق.......................................... 133
  جدول 4-26-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه ششم تحقیق.................. 134
  جدول 4-27-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی اول تحقیق........................................................................................................................... 136
  جدول 4-28-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)-فرضیه اصلی اول تحقیق.......................................... 137
  جدول 4-29-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق..................................... 137
  جدول 4-30-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق............. 138
  جدول 4-31-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق.......................................................................................................................... 140
  جدول 4-32-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اصلی دوم تحقیق........................................ 141
  جدول 4-33-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق.................................... 141
  جدول 4-34-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق............. 142
  جدول5-1-خلاصه نتیجه فرضیه های تحقیق با تفکیک.......................................................................................... 155

   

   

   

   

   


  فهرست اشكال و نمودارها
  عنوان                                                                                                            شماره صفحه
  نمودار2-1- تقسیم بندی سطوح ریسک.................................................................................................................. 31
  نمودار2-2- ریسک های موسسات مالی.................................................................................................................. 32
  شکل 2-1:روش های اندازه‏گیری ریسک عملیاتی................................................................................................... 57
  شکل-2-1- تاريخچه بانك ملت............................................................................................................................. 75
  نمودار شماره 3-1: چارچوب نظری تحقیق (شکل مفهومی تحقیق برگرفته از ادبیات تحقیق).................................... 90
  نمودار 4-1-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق......................................................... 114
  نمودار4-2-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق.......................................................................................... 115
  نمودار 4-3-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق......................................................... 118
  نمودار4-4-خط و معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق.......................................................................................... 119
  نمودار 4-5-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق........................................................ 122
  نمودار4-6-خط و معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق.......................................................................................... 123
  نمودار 4-7-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق..................................................... 126
  نمودار4-8-خط و معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق...................................................................................... 127
  نمودار 4-9-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق....................................................... 130
  نمودار4-10-خط و معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق...................................................................................... 131
  نمودار 4-11-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق..................................................... 134
  نمودار4-12-خط و معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق...................................................................................... 135
  نمودار 4-13-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق.............................................. 138
  نمودار4-14-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق............................................................................... 139
  نمودار 4-15-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق............................................. 142
  نمودار4-16-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق.............................................................................. 143

   
  موضوع: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت
  (مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان)
  چكيده
  هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماري تحقيق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زمانی سال های1391-1381،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:1-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است)، و2-ریسک اعتباري سبد وام(كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است. ودر سطح خطای 5%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان 95%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH0 درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملت تعمیم داد.
  واژگان کليدي: مدیریت ریسک اعتباری، مطالبات معوق، مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-1-مقدمه
  ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد.
  ريسك اعتباري از اين واقعيت ريشه مي‌گيرد كه طرف ‌قرارداد  نتواند يا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شيوۀ سنتي، تأثير اين ريسك با هزينۀ ريالي ناشي از نكول  طرف قرارداد سنجيده مي‌شود. زيان‌هاي ناشي از ريسك اعتباري ممكن است قبل از وقوع واقعي نكول از جانب طرف قرارداد، ايجاد شود.
  بنابراين، ريسك اعتباري را مي‌توان به‌ عنوان زياني محتمل تعريف كرد كه در اثر يك رويداد اعتباري اتفاق مي‌افتد. رويداد اعتباري زماني واقع مي‌شود كه توانايي طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغيير كند. با اين تعريف، تغيير ارزش بازار بدهي به‌خاطر تغيير رتبه‌بندي اعتباري (يا تغيير آگاهي بازار از توانايي طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نيز مي‌توان به‌عنوان ريسك اعتباري در نظر گرفت(رادپور،1390).
  تا سال 1970 بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود.
  قیمت گذاری ها و سرمایه گذاری ها مبتنی بر تصمیم گیری های ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت دارایی ها، زیان وامها و هزینه های سربار بود.
   بروز مشکلا‌ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، باعث شد تا مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند) جرونینگ و براتانوویچ،2003).
  کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است.
  پس از انتشار گزارشی در سپتامبر 1992با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا‌حات و تغییرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه 2000، نشریه ای با عنوان «روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر 14 اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در 94 بند تشریح شده است. فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه های اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه‏ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش دربازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک های خاص اینگونه فعالیت ها قرارداده است.
  بانک ها با انواع متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند،ریسکی که این تحقیق به آن می پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می شود. در حال حاضر بانک های معتبرجهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک های عملیاتی می باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می‏شود:
  1-شناسایی ریسک های عملیاتی درمؤسسه مالی (در اینجا منظور همان زیان های عملیاتی است).
  2- ارزیابی و یا به بیان دقیق‏تر کمی کردن ریسک های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی می باشد.)
  3- مدیریت ریسک های عملیاتی که شامل انتقال ریسک ( با استفاده از ابزار بیمه و ...) و یا انجام اقداماتی درجهت کاهش میزان ریسک های عملیاتی سازمان می باشد).
  1-2-بيان مسأله
  واقعیت این است که مشکلات زیادی در میزان تاثیر گذاری ریسک بر عملکرد بانکها ایجاد شده است که این مشکلات ناشی از عدم تفکیک میزان نوع ریسک وام ها بر عملیات بانکی می باشد. یعنی اینکه ما مشاهده می کنیم که اقدام تفکیک در وام های بانکی یعنی در دو بخش حقیقی و حقوقی و سنجش آنها در عملکرد بانکها کاملاً متفاوت بوده اما نشان می دهد که صنعت بانکداری و دست اندرکاران آن با توجه به حجم مطالبات موجود می بایست به این مقوله مهم اهتمام ویژه و بیشتری داشته باشند که در عمل چنین نیست. از مهم ترین عوامل موجود می توانیم به کمبود فرصتهای بهینه، عدم وجود نیروهای متوسط و عدم بکارگیری ابزارهای مدیریت علمی ریسک اشاره کنیم که بانکها می بایست بدان توجه ویژه داشته باشند که تحقیق حاضر براساس مشکلات موجود شکل گرفته است. و به همین منظور مديريت ریسک اعتباري که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد را در دو سطح به شرح ذیل انجام داده ایم:
  1- بررسي ريسك اعتباري وام‌ها و مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است).
  2- بررسي ريسك اعتباري سبد وام به‌ صورت غیرانفرادي (كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است).
  ارزيابي و سنجش توان بازپرداخت مشتريان اعتباري به‌صورت انفرادي و محاسبۀ احتمال عدم‌بازپرداخت اعتبارات دريافتي آن¬ها را "اعتبارسنجي" گويند. اعتبارسنجي، نظامي است كه به وسيلة آن بانك¬ها و مؤسسات اعتباري با استفاده از اطلاعات حال و گذشتۀ متقاضي، احتمال عدم‌بازپرداخت وام توسط وي را ارزيابي نموده و به او امتياز خاص خود را مي‌دهند. اين روش ابزاري عيني براي مديريت ريسك اعتباري بانك‌ها بوده و مشتريان اعتباري را بي‌طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات كيفي و كمّي طبقه¬¬بندي مي‌نمايد. مدل‌هاي اعتبارسنجي را مي¬توان به دو گروه عمده تقسيم نمود:
  1) مدل¬هاي اعتبارسنجي پارامتري مانند:
  •    مدل احتمال خطي  
  •    مدل¬هاي پروبيت و لوجيت  
  •    مدل¬هاي مبتني بر تحليل مميزي  
  2) مدل¬هاي اعتبارسنجي غيرپارامتري مانند:
  •    برنامه¬ريزي رياضي
  •    درختواره¬هاي طبقه¬بندي (الگوريتم¬هاي تقسيم¬بندي بازگشتي)  
  •    مدل¬هاي نزديك¬ترين همسايگان  
  •    فرآيند سلسله مراتب تحليلي  

  •    سيستم¬هاي خبره  
  •    شبكه¬هاي عصبي مصنوعي  
  ارزيابي و سنجش ريسك اعتباري سبد وام‌هاي بانك با در نظر گرفتن اثرات متنوع‌سازي و ارتباط ميان موقعيت‌هاي مختلف موجود در سبد وام و ادارۀ سبد اعتبارات بر اين اساس، "مديريت سبد اعتباري " نام دارد.

   
  برچسب ها: دانلود پایان نامه پروپوزال کارشناسی ارشد word دانلود پروژه پایانی مدیریت ریسک اعتباری مطالبات معوق مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان
  

پشتیبانی شما

تمام فایلهای موجود در فروشگاه دارای امکان ضمانت بازگشت وجه می باشند در صورتی که محتوای فایل خریداری شده با توضیحات ارائه گرفته مطابقت نداشته یا دارای مشکل باشند.

تماس با ما

درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهام ، پیشنهاد و انتقاد میتوانید از طرق زیر با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس3887 049 0921
58453463 051
ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

1,241 بازدید امروز
2,661 بازدید دیروز
13,050,093 بازدید کل
19,990 فروش موفق
790 تعداد کاربران
19,912 تعداد فایل

شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا