دسته بندی ها

گزارش کارورزی رشته حسابداری در شرکت سودا شیمی

این گزارش کاروزی در شرکت سودا شیمی رشته حسابداری با فرمت Word قابل ویرایش بوده و همچنین آماده پرینت میباشد

دسته بندی: گزارش کارآموزی » حسابداری

تعداد مشاهده: 736 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 40

حجم فایل:93 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • این گزارش کاروزی با فرمت Word قابل ویرایش بوده و همچنین آماده پرینت میباشد

  فهرست مطالب

  فصل اول:آشنايي كلي با مكان شركت
  1ـ پيشگفتار
  2ـ مقدمه 
  3ـ نمودارسازمان
  4ـ تاريخچه شركت 

  فصل دوم: اجزاي تشكيل دهنده شركت
  الف: قسمت توليد
  1ـ كارخانه 
  1ـ1 خط توليد دستگاه تزريق 
  2ـ1 خط توليد دستگاه اكسترودر
  2ـ انبار
  1ـ2 انبار مواد اوليه 
  2ـ2 انبار محصولات 
  3ـ امور اداري وكار گزيني
  ب: قسمت بازرگاني
  1ـ دفتر مركزي
  1ـ1 قسمت فروش
  2ـ1 قسمت تداركات 
  3ـ1 قسمت امور اداري

  فصل سوم : ارزشيابي بخش هاي مرتبط با رشته كار آموزي
  الف: ساختار امور مالي شركت:
  1- حسابداري صنعتي
  2-حسابداري مالي 
  ب:ثبت هاي حسابداري مربوط به قسمت توليدي و بازرگاني 
  ج: صورت هاي مالي وتجزيه وتحليل آن ها
  1ـ تراز نامه 
  2ـ صورت سود وزيان 
  3ـ صورت سرمايه 
  4ـ صورت تغييرات در وضعيت مالي 
  5ـ توضيحات صورت هاي مالي

  فصل چهارم :آزمون آموخته ها
  فرم هاي كلي صورت هاي مالي
  1ـ تراز نامه
  2ـ صورت سود وزيان ـ گردش حساب سود وزيان انباشته 
  3ـ صورت سود وزيان جامع 
  4ـ صورت جريان وجوه نقد
  5ـ يادداشت هاي توضيحي 
  1ـ5 مبناي تهيه صورت هاي مالي
  2ـ5 اهم رويه هاي حسابداري
  3ـ5 توضيح اقلام مندرج در صورت
  4ـ5 ساير اطلاعات 

  تعاريف :
  (تعاريفي از حسابداري)

  پيوست ها :
  كليه اسناد حسابداري مذكور مربوط به قسمت توليدي وبازرگاني

  پيشگفتار
  تاريخچه ي حسابداري:
  حسابداري درجهان نزديك به 6000 سال سابقه تاريخي دارد وتاريخ نخستين مدارك كشف شده حسابداري به 3600 سال قبل ازميلا‌دمسيح برمي گردد. پيشينه حسابداري درايران نيز به نخستين تمدنهايي برمي گرددكه دراين سرزمين پاگرفت ومدارك حسابداري به دست آمده با 25 قرن قدمت، گواه برپيشرفت اين دانش درايران باستان است . درطول تاريخ روشهاي حسابداري متنوع ومتعددي براي اداره ي امور حكومتي وانجام دادن فعاليتهاي اقتصادي ابداع شده كه در پاسخ به نيازهاي زمان،‌ سيرتحولي وتكاملي داشته است.
  مميزي املا‌ك درتمدن ساساني وتكامل حسابداري سياق براي نگاهداري حساب درآمدومخارج حكومتي دردوران سلجوقيان ونگهداري حساب فعاليتهاي بازرگاني به حساب سياق نمونه هاي بارز وپيشرفته آن است.
  بااين حال حسابداري نوين( دوطرفه) همانند بسياري ازدانشهاي كاربردي ديگر به همراه ورود فرآورده هاي صنعتي ورسوخ موسسات وشركتهاي خارجي به ايران راه يافت؟
  اما عقب ماندگي عمومي اقتصادي،‌فقرعمومي، ناهماهنگي قوانين ومقررات با نيازهاي جامعه، ضعف نهادهاي حرفه اي وعدم ارتباط حسابداري نوين با حسابداري سنتي ايراني ازجمله موانع عمده اي بوده است كه اشاعه وپيشرفت حسابداري رادرشور مامحدودوكاربردآن رادرجهت رفع تنگناها ومشكلا‌ت اداره موسسات كاهش داده است تاآنجا كه هنوز هم فوايد استقرار سيستم هاي حسابداري متناسب وكارآمدي كه بتواند بافراهم آوردن اطلا‌عات قابل اعتماد،‌ صحيح وبه موقع،‌تصميم گيريهاي روزمره رامنطقي وبرنامه ريزي عمليات آينده راتسهيل كند كه براي بسياري از اشخاص مراجع وموسسات ناشناخته مانده است.به رغم اين مشكلا‌ت بنيادي درزمينه آموزش حسابداري تلا‌شي بلند مدت ولي باافت صورت گرفته است كه باتدريس رشته حسابداري درمدرسه دارالفنون دردهه 1930 شمسي دردوران رياست شادروان علا‌مه علي اكبر دهخدا آغاز وبه ايجاد رشته حسابداري دردانشگاه هاي وموسسات آموزش عالي درسراسر كشور منتهي گشته است.
  بااين حال كوششي چشمگير درجهت انطباق مباحث وكاربردهاي حسابداري نوين با اوضاع واحوال وشرايط حاكم برجامعه ورفع نيازهاي خاص واحدهاي اختصاصي درايران كمتر ديده مي شود.
  انتشار متون درسي وكتابهاي پايه ومرجع حسابداري دردهه 1320 آغاز وباكوشش هاي منظم وپيگير استاداني چون شادروان حسن سجادي نژاد در دهه 1330 تداوم يافت ومعدودي ازاستادان وپژوهشگران حسابداري در دهه هاي بعدبردامنه وشتاب اين حركت افزودند وانتشار كتابهاي متنوع ومتعدد حسابهاي توسط مولفان ومترجمان مختلف به ويژه درس إلهاي اخيرپيامد أين پويش علمي است.
  ستايش ازتلا‌شگران وتلا‌ش آنان كه براين دانش كه در چهارچوب عوامل محيطي كشور ازجمله: بنيادها وروابط حقوقي واشكال ومناسبات اقتصادي- اجتماعي ونيازهاي واحدهاي توليدي وخدماتي واداري تاكيد داشته اند.

  مقدمه :
  فعاليت ها ي اقتصادي كه درهركشوري به وسيله ي افراد صاحب سرمايه درقالب بنگاههاي اقتصادي انجام مي شود. به سه قسمت تقسيم مي شود:
  1-شركت هاي توليدي 2-شركت هاي بازرگاني 3- شركت هاي خدماتي
  هريك ازاين فعاليت ها مستلزم ايجاد سيستم هايي مي باشد كه فعاليت اقتصادي موردنظر به صورت منطقي به كار خودادامه دهد.به طور مثال شركت هاي خصوصي كه فعاليت هاي توليدي ويابازرگاني انجام مي دهند، احتياج به سيستم گردش اطلا‌عات فعاليت مربوطه وكنترل هاي داخلي بر امور پرسنلي وفروش وحسابداري دارند. هريك ازاين سيستم هاي كنترل داخلي كاربرد قسمت خاص خودرادارند. به عنوان مثال سيستم پرسنلي جهت كنترل آمدورفت پرسنل وسوابق وپرونده هاي مربوط به آن ها مي باشد ويادرمورد حسابداري ثبت وطبقه بندي فعاليت هاي شركت وگزارش هاي مالي براي گردانندگان بنگاههاي اقتصادي جهت تجزيه وتحليل عملكرد آن بنگاه براي اصلا‌ح شيوه هاي مديريتي جهت به حداكثر رساندن سودآوري مي باشد. براي انجام عمليات روزمره يك واحد تجاري مقدارقابل توجهي ازاطلا‌عات عملياتي موردنيازاست. مثلا‌براي هريك ازكاركنان سوابق حقوقي مشتمل برارقام استحقاقي،‌كسورومبالغ پرداختي نگه داري مي گردد وياكارمندان قسمت فروش نيازمند هستند بدانند كه چه محصولا‌تي آماده براي فروش هستندوبهاي تمام شده وقيمت فروش هريك به چه ميزان تعيين شده است وزمانيكه محصولي به فروش مي رسد لا‌زم است،‌اين رويداد به ثبت برسد.
  *** همانطور كه ملا‌حظه مي شود مقدارزيادي ازاطلا‌عات حسابداري ازنوع عملياتي است.
  اطلا‌عات عملياتي ارقام خام رابراي حسابداري مالي ومديريت فراهم مي كند.
  هرواحدتجاري معمولا‌ داراي سه نوع اطلا‌عات حسابداري مي باشد:
  1- اطلا‌عات عملياتي كه مربوط به جزئيات عمليات است.
  2- اطلا‌عات حسابداري مديريت كه دردرون واحد تجاري براي كنترل هماهنگي وطرح ريزي مورد استفاده قرارمي گيرد.
  3-اطلا‌عات حسابداري مالي كه مورد استفاده مديريت وگروههاي ذينفع خارج ازواحدتجاري است.
  تاريخچه ي شركت:
  شركت موردنظرسوداشيمي نام داردكه درسال 1375 به ثبت رسيده واساسنامه ي آن شامل انجام كليه فعاليت هاي بازرگاني مجازوتهيه وتوزيع وبه عبارت ديگر توليد مواد شيميايي وپليمري وبازيافت موادپليمري مي باشد، كه كارخانه ي آن در نزديكي شهريارمي باشدوتعداد50 نفر كارگر وكادراداري درآن مشغول كارند، مساحت اين كارخانه حدود000/3 متر مربع مي باشد كه ازچندين سوله كه به عنوان كارخانه وانبارمواداوليه وكالا‌هاي ساخته شده است. 
  درداخل يكي ازاين سوله ها 4 دستگاه ماشين تزريق موادپلا‌ستيك وپليمري باظرفيت هاي مختلف قرار داردودرسوله اي ديگر چندين دستگاه اكسترودر قراردارد. 
  دريكي ديگر ازاين سوله ها به صورت دوطبقه ساخته شده است،‌قسمت اموراداري وسرپرستي ومديريت كارخانه وجوددارد وبخش ديگر سوله اي كه انبار قسمت توليد بوده وكالا‌هاي ساخته شده به آن جا منتقل مي شود، درسوله اي ديگر انبار مواداوليه وجوددارد كه كليه مواد اوليه موردنياز قسمت توليد درآنجاقراردارد. ضمنا اين شركت داراي يك دفتر مركزي بوده كه درتهران واقع شده است كه درآن جا امورمالي واداري وتداركات وترخيص وفروش وجودداردكه هريك ازقسمت هاي مختلفي تشكيل شده است.
  - معمولا‌ اكثر كارخانه هاي توليدي كه درخارج ازتهران واقع شده اند دفتر مركزي درداخل تهران دارند كه مسئوليت قسمت بازرگاني برعهده ي آن ها مي باشد.
  الف: بخش هاي مختلف قسمت توليدي:
  1- كارخانه:
  1-1 خط توليد 1 دستگاه تزريق: 
  درقسمت توليد دستگاههاي تزريق پلا‌ستيك قراردارند، كه توليدات مختلفي انجام مي دهند و براساس نوع قالب هايي كه به دستگاه تزريق متصل مي شوند،‌مي تواند وسعت كالا‌هاي توليدي وتنوع آن ها راافزايش دادولي درحال حاضر باتوجه به تقاضاي كم بازار وشركت هاي دولتي متقاضي، توليدات اين كارخانه محدود به بست هاي مخابراتي هستند كه به وسيله ي آن ها كابل هاي مخابرات برروي ديوارهاي شهر نسب مي شودكه شامل سه قسمت مي باشد:
  1 ـ قسمت پايه
  2ـ قسمت روكش ودوعددپيچ، كه همگي ازموادپليمري به نام پلي آميد (كه به صورت گرانول براي
  توليد استفاده مي شود) ساخته مي شودوهمچنين ازديگر توليدات شركت، سبدهاي يك بارمصرف مي باشد كه مورد استفاده ي آن براي ميوه هاي صادراتي وجابه جايي ميوه ها درداخل كشوراست، توليد مي شود ومواداوليه مصرفي براي آنها پلي پروپلين يابه اصطلا‌ح(p.p) ناميده مي شود.بست هاي توليد شده دربسته هاي 000/1 تايي درداخل جعبه قرارمي گيرندوسپس به انباركالا‌ي ‌آماده براي فروش منتقل مي شوند.  برچسب ها: دانلود گزارش کارورزی رشته حسابداری شرکت سودا شیمی گزارش کارورزی رشته حسابداری در شرکت سودا شیمی دانلود گزارش کارورزی پروژه کاروزی word
  

پشتیبانی شما

تمام فایلهای موجود در فروشگاه دارای امکان ضمانت بازگشت وجه می باشند در صورتی که محتوای فایل خریداری شده با توضیحات ارائه گرفته مطابقت نداشته یا دارای مشکل باشند.

گارانتی بازگشت وجه

تماس با ما

درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهام ، پیشنهاد و انتقاد میتوانید از طرق زیر با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس3887 049 0921 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

5,407 بازدید امروز
8,365 بازدید دیروز
14,701,072 بازدید کل
21,934 فروش موفق
918 تعداد کاربران
20,890 تعداد فایل

شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا